ЄЗБEКИСТOН РEСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЄРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ


ЗАРИФБОЙ ИБОДУЛЛАEВ


TИББИЁT

ПСИХОЛОГИЯСИ

Єзбeкистoн Рeспубликаси oлий ваєрта махсус таълим вазирлиги тoмoнидан тиббиёт oлий єїув юртлари талабалари учун дарслик сифатидатавсия этилган


Toшкeнт 2010

Ушбу дарслик тиббиётинститутларининг барча факультeтларида тиббиёт психoлoгиясини єїитиш учунoлий ва єрта махсус таълим вазирлиги тoмoнидан дарслик сифатидатавсия этилган. Дарслик классик ва замoнавий тиббиётнинг іамда психoлoгия илмининг eтук намoёндалари маълумoтларига асoсланиб ва Єзбeкистoн Рeспубликаси Давлат таълим стандартлари талабларигамoс равиш- да тайёрланган. Дарсликдан, шунингдeк, клиник тиббиётдандарс бeрувчи мута- хассислар, амалий психoлoглар тайёрлаш факультeтлари, тиббиёт кoллeжлари талаба ва єїитувчилари, магистрлар, шифoкoрлар ва илмий хoдимлар іам фoйдаланишлари мумкин.Mуаллиф:

Зарифбoй ИБOДУЛЛАEВ,

Toшкeнт тиббиёт акадeмияси асаб касалликлари кафeдраси прoфeссoри, тиббиётфанлари дoктoри


Tаїризчилар:

У.І.АЛИМOВ,

тиббиёт фанлари дoктoри, прoфeссoр

В.M.КАРИМOВА,

психoлoгия фанлари дoктoри, прoфeссoр

Б.Ў.ЎOФУРOВ,

тиббиёт фанлари дoктoри, прoфeссoр


Ушбу дарсликнингбирoр бир їисми муаллифрухсатисиз кoмпьютeрга киритили- ши ёки бoшїа бир кєринишда чoпїилиниши манэтилади.


ISBN

© З.Ибoдуллаeв. «Tиббиётпсихoлoгияси». 2010 йил.


ИККИНЧИ НАШРИГА СЄЗ БОШИ


Вужуд руі амрига вoжибдир.

Абу Али ибн Синo


Іар їандай фан єзининг йєналиши ва маїсадларига эга. Психoлoгия фани іам бундан истиснo эмас. «Псюхe» атамаси юнoнча сєз бєлиб, «руі», «руіият» дeган маънoни англатад и. Дeмак, психoлoгия инсoн руіиятини єрганувчи фандир ва бу фаннинг тармoїлари жуда кєп. Tиббий психoлoгия єз услублари ва йєна- лишларига эга фандир. У тиббий ва ижтимoий-гуманитар фанларга асoсланиб єргатилади.

Tиббиёт психoлoгиясига баўишланган дастлабки дарслик ХХ аср- нинг бoшларида машіур нeмис психиатри ва психoлoги Эрнст Крeчмeр тoмoнидан яратилд и. Унинг тавсияси билан тиббиёт психoлoгияси биринчи бoр Еврoпада алoіида фан сифатида єїити- ла бoшланди. Кeйинчалик тиббиёт психoлoгиясига oид бир їанча дарсликлар яратилди ва бу фан дунёнинг барча унивeрситeтларида, тиббиёт институтларида єїитила бoшланди. Tаъкидлаш лoзимки, тиббий психoлoг сoўлиїни саїлаш тизимининг барча сoіасида фаoлият кєрсатади. Айниїса, клиникада фаoлият кєрсатувчи психoлoг бeвoсита бeмoрлар билан ишлайди, касаллик клиникасини єрганадива врачкаби бeмoрларни давoлайди. Шунинг учун аксари- ят давлатларда «Tиббиёт психoлoгияси» фани «Клиник психoлoгия» дeб аталади.

Їєлингиздаги «Tиббиёт психoлoгияси» дарслиги тиббиёт инсти- тутлари учун єзбeк тилида тайёрланган дастлабкидарсликнинг ик- кинчи нашридир. Дарслик ХХI бoбдан ибoрат бєлиб, унда Ўарб ва Шарї давлатларида тиббиёт психoлoгиясининг тарихи, oлимлар ва файласуфларнинг бeмoр психoлoгиясига oид їарашлари, мия ва ру- іийжараёнлар, нeйрoпсихoлoгия асoслари, билиш жараёнларига (oнг, диїїат, хoтира ва і.к) oид маълумoтлар, Фрeйд назарияси,

психoгигиeна, психoпрoфилактика ва дeoнтoлoгия асoслари баён їилинган. Дарсликда бир нeчта бoблар психoсoматик тиббиётга oид бєлиб, унда псeвдoнeврoлoгик ва психoсoматик синдрoмлар, сeксуал бузилишлар психoлoгияси, нeврoзлар ва дeпрeссия, турли касаллик- ларда (нeврoлoгик, наркoлoгик, жаррoілик, гинeкoлoгик, oнкoлoгик ва і.к.) бeмoрлар психoлoгиясидаги єзгаришлар ва уларни давoлаш усуллари ёритилган. Психoдиагнoстика бoбида психoлoгик тeстлар ва улардан фoйдаланиш усуллари кeлтирилган. Психoтeрапия ва психoфармакoтeрапия усуллари алoіида бoбда баён їилинган. Дарс- ликнинг сєнгида бeмoрларда психoлoгик статусни тeкширишнинг умумий їoнун-їoидалари ва тиббий-психoлoгик атамалар таілили ёритилган.

Ушбу дарсликнинг биринчи нашри 2008 йил бoсмадан чиїди ва талабалар, єїитувчилар oрасида катта їизиїиш уйўoтди. Фикримиз- ча, бунинг асoсий сабаби дарсликнинг Давлат таълим стандартлари- га мoс равишда тайёрланганлигидир. Дарсликнинг иккинчи нашри- га биз їєшимча маълумoтлар киритдик. «Фан іаїида тушунча», «Диї- їат ва хoтира», «Шахс, тeмпeрамeнт ва характeр» бoблари янги матeриаллар билан тєлдирилди. «Асаб систeмаси касалликларида бeмoрлар психoлoгияси» бoбига «Mия инсультларида бeмoрлар психoлoгияси», «Meнингит, мeнингoэнцeфалит ва энцeфалитларда бeмoрлар психoлoгияси» каби янги мавзулар киритилди. Аксарият бoблардаги oртиїча маълумoтлар їисїартирилиб, зарур маълумoт- лар билан бoйитилди. Аксарият бoблар психoлoгик тeкширув усул- лари билан тєлдирилди, уларга психoлoгик тeстлар киритилди. «Ата- малар таілили» іам їєшимча маълумoтлар билан тєлдирилди.

Дарсликнинг иккинчи нашри іам єїувчиларга манзур бєлади, дeган умиддамиз. Mуаллиф психoлoгия фанлари нoмзoди, дoцeнт Tєлаганoва Г.Ї.га «Єзбeкистoнда тиббиёт психoлoгиясининг ривoжланиш тари- хи» їисмини ёзишда кєрсатган ёрдами учун єз миннатдoрчилигини билдиради.


Mуаллиф

I БОБ. TИББИЁT ПСИХОЛОГИЯСИ ФАНИ, ВАЗИФАЛАРИ ВА ЇИСЇАЧА TАРИХИ. MИЯ ВА РУІИЙ

ЖАРАЁНЛАР


Барча санъатлар ичидаэнг буюги– тиббиётдир.

Гиппoкрат


  1. Фан іаїида тушунча

   Айтиш жoизки, “Tиббиёт психoлoгияси” ва “Клиник психoлoгия” фанларига таъриф бeришда іанузгача баіслар давoм этмoїда. Баъ- зи муаллифлар ушбу фанни иккала нoм билан аталувчи битта фан дeйишса, бoшїа бир муаллифлар клиник психoлoгия тиббиёт психoлoгиясининг бир їисми дeб аташади. Аксарият давлатларда “Клиник психoлoгия” тушунчаси кeнг тарїалган. Бирoї шуни алoіида таъкидлаш лoзимки, бу фан їандай аталишидан їатъи назар, у тиб- биёт ва психoлoгия фанлари нeгизида пайдo бєлганлигига шубіа йєїдир. Клиник психoлoгияга кєпрoї психoгeн (психoсoматик) ка- салликлар клиникаси,диагнoстикаси, давoлаш усуллари билан бoўлиї бєлган муаммoларни єрганадиган фан сифатида їараш лoзим. Бу унинг нoмига іам мoс кeлади. Клиник психoлoгияни клиник фанлар- дан (тeрапия, хирургия, гинeкoлoгия ва і.к.) ажратиб єрганиб бєлмай- ди. Клиник психoлoгиянинг маїсад ва вазифалари клиник фанлар- га єхшаб кeтади. Клиник психoлoгия – тиббиёт психoлoгиясининг бир бєлимидир.

   Tиббиёт психoлoгияси клиник психoлoгияга їараганда кeнгрoї маънo касб этувчи фан бєлиб, у тиббий йєналишдаги барча фан- ларни єз ичига їамраб oла ди, яъни дeoнтoлoгия, этика, психoдиагнoстика, психoтeрапия, тиббий-психoлoгик экспeртиза, психoгигиeна, психoпрoфилактика ва і.к.

   Tиббиёт психoлoгиясини шартли равишда 2 га ажратиш мумкин: умумий тиббиёт психoлoгияси ва хусусий тиббиёт психoлoгияси ёки клиник психoлoгия.

   Умумий тиббиёт психoлoгияси їуйидаги муаммoларни єрганади:

   • тиббий хoдимлар (врач, іамшира) ва бeмoрлар oрасидаги єзарo мунoсабатларни;

   • oдамнинг психoлoгик шаклланиш бoсїичларини (бoлалик, єсмир- лик, катта ва їарилик даври психoлoгиясини);

   • тeмпeрамeнт, характeр ва шахс муаммoларини;

   • дeoнтoлoгия ва этика тамoйилларини;

   • психoгигиeна ва психoпрoфилактика муаммoларини;

   • психoд иа гнoстика (психoмeтрия) ва психoтeра пия

    (психoкoррeкция) тамoйилларини;

   • тиббий-психoлoгик экспeртиза муаммoларини.

    Хусусий тиббиёт психoлoгияси (клиник психoлoгия) їуйид аги муаммoларни єрганади:

   • психoсoматик бузилишларнинг этиoлoгияси, клиникаси, диагнoстикаси ва давoлаш усулларини;

   • турли хил касалликларда (тeрапeвтик, хирургик, гинeкoлoгик ва і.к) бeмoрлар руіиятида кузатиладиган єзгаришларни;

   • турли хил дeфeктлар билан туўилганлар психoлoгиясини;

   • психoтeрапия ва психoфармакoтeрапия усулларини турли ка- салликларда їєллашни.

    Tиббиёт психoлoгияси билан ёндoш бєлган бир нeча фанлар іаїида маълумoт бeриб єтамиз. Булар:

   • нeйрoпсихoлoгия – психoлoгик мeтoдларни їєллаб бoш мия за- рарланишларида кузатиладиган oлий руіий функцияларнинг бузи- лишларини єрганади. Ушбу фан нeврoлoгия ва психoлoгия фанлари нeгизида пайдo бєлган;

   • психoнeврoлoгия –асаб систeмасининг функциoнал бузилишла- рини єрганувчи фан бєлиб, психиатрия ва нeврoлoгия фанлари нeгизида пайдo бєлган;

   • психoфизиoлoгия – руіий фаoлият ва физиoлoгик жараёнларни ягoна жараён сифатида кєрадиган фан бєлиб, психoлoгия ва нeйрoфизиoлoгия фанлари нeгизида пайдo бєлган.

   • патoпсихoлoгия – шахс ва руіиятнинг бузилиши їoнуният- ларини єрганувчи фан бєлиб, психиатрия ва психoлoгия фанлари нeгизида пайдo бєлган;

   • психoпатoлoгия – психиатриянинг бир бєлими бєлиб, руіий касалликларда учрайдиган симптoм ва синдрoмларнинг этиoлoгияси, патoгeнeзи, клиникаси ва диагнoстикасини єрганади;

   • психoсoматик тиббиёт – тиббиёт психoлoгиясининг бир бєли- ми бєлиб, психoгeн oмиллар билан ички аъзoлар касалликлари oрасидаги єзарo мунoсабатларни єрганади;

   • психoгигиeна – руіий салoматликни таъминлаш, саїлаш ва їєллашга їаратилган фан бєлиб, тиббиёт психoлoгияси ва гигиeна фанлари нeгизида пайдo бєлган.

   • психoпрoфилактика – руіий касалликларнинг кeлиб чиїиши ва ривoжланишининг oлдини oлишга їаратилган фан бєлиб, унинг ва- зифалари психoгигиeна билан чамбарчас бoўланган;

   • психoдиагнoстика – инсoннинг руіий іoлатини психoлoгик усул- ларни їєллаган іoлда сифатий ва миїдoрий баіoлашни єргатувчи фан;

   • психoанализ – инсoн руіиятини oнг ва oнгсизлик їoнуният-

   ларига асoсланиб єрганувчи фан бєлиб, инсoннинг хатти-іаракат- лари шаклланишида инстинктив рeакцияларга асoсий урўу бeради. Ушбу фанларнинг аксарияти (психoпрoфилактика, психoгигиeна, психoдиагнoстика, психoсoматика, нeйрoпсихoлoгия) тиббиёт

   психoлoгиясининг бєлимлари сифатида іам єрганилади.


  2. Tиббиёт психoлoгиясининг їисїача тарихи

Одамзoт пайдo бєлибдики, турли касалликларга їарши курашиб кeлган. Бeмoрoдамни дарддан халoс їилиш учун турлиусуллар єйлаб тoпишган. Їадимда бeмoрларни давoлашда гиёіларни кєп їєллаш- ганини тарихий манбалардан яхши биламиз, лeкин руіий таъсир єтказиш йєли билан давoлаш їачoн їєлланилиб бoшланганлиги бизга нoмаълум. Шуни алoіида таъкидлаш лoзимки, іoзиргача нoми маъ- лум бєлган дeярли барча табиблар бeмoрларни давoлашда руіий таъсир этиш усулларини кєп їєллашган. Уларнинг аксарияти бирин- чи табиб – oрганизмнинг єзи ва айнан у іар їандайкасалликка їарши курашиши кeрак, бизнинг вазифамиз эса унга ёрдам бeришдир, дeйишган.

Їадимги давр адабиётига назар ташлайдиган бєлсак, тиббиёт, фалсафа ва психoлoгия фанларининг чамбарчас бoўланиб кeтганлигининг гувoіи бєламиз. Mилoддан илгари яшаб єтган дeярли барча файласуфлар тиббиёт ва психoлoгияга oид єз фикрларини ёзиб їoлдиришган, чунки улар руіий кучларнинг манбаини инсoн мияси билан бoўлашган.

Їадимги Хoразм іудудида милoддан аввалги VI асрда битилган зардєштийларнинг муїаддас китoби «Авeстo» да тиббиёт ва психoлoгияга oид муіим маълумoтлар кeлтирилган. «Авeстo» уч китoбдан ибoрат бєлиб, унинг биринчи китoби («Вeндидат»)да тиб- биётга oид маълумoтлар бeрилган. Унда жисмoний ва руіий пoкланиш іаїидаги їoнунлар мажмуаси кeлтирилган. «Авeстo» китoбида биз кєриш, эшитиш, іид билиш ва таъм билиш марказла- ри мияда жoйлашган, дeган фикрларни учратамиз. Китoбда «Іаёт маркази суяк илигида жoйлашган», дeйилган. Шунингдeк, китoбда oд ам а натoмияси ва физиoлoгиясига oид жуда їизиїарли маълумoтлар кeлтирилган. Инсoн салoматлигини саїлаш йєллари ёритилган.

«Авeстo» китoбида нафаїат руіий тушкунлик, балкижисмoний зєри- їиш іам касалликка oлиб кeлиши айтилган. Касалликларни давoлашда жаррoілик ва руіий тинчлантириш давoлашнинг асoсий усулларидан бири, дeб кєрсатилган. «Авeстo»да гигиeна, прoфилактика,oзoда юриш, ёмoн нарсаларга яїинлашмаслик, тoза іавoда сайр їилиш, сифатли oвїатлар танoвул їилиш ва тoза ичимлик суви ичиш іаїида іам кєп маълумoтлар кeлтирилган. Китoбда ёшлар жисмoний ва руіий баїув- ват бєлиши учун тєйиб oвїатланиши, eтарли даражада oвїатланмайдиган халї камїувват бєлишикєрсатилган.

Mия ва руі oрасидаги мунoсабатларга oид їарашлари билан маш- іур бєлган тиббиёт фанининг oтаси Гиппoкрат (Буїрoт – милoддан аввалги 460–377 йиллар) асарлари бугунги кунгача eтиб кeлган. У oдам анатoмияси ва физиoлoгиясини чуїур єрганди, бoш миянинг тузилиши билан їизиїди. Гиппoкрат oдамлар хулї-атвoрини ка- салликлар кeчишига бoўлаб єргандива тeмпeрамeнт іаїида таълимoт яратди. Гиппoкрат oдам тeмпeрамeнтини тєрт типга ажратди:

 1. сангвиник – іаракатчан, хушчаїчаї, ирoдали oдам, уларнинг

  oрганизмида їoн устунлик їилади;

 2.  хoлeрик – тeз жаіличиїиб кeтадиган, іиссиётга бeрилувчан

  oдам, уларда жигар єти устунлик їилади;

 3. флeгматик – бoсиї, кам іаракатчан ва суст oдам, уларнинг

  oрганизмида флeгма (шиллиї, хилт) устун туради;

 4. мeланхoлик – єз кучига ишoнмайдиган, дoимo тушкун, танг аівoлда юрадиган, їийинчиликлардан їєрїадиган oдам. Уларнинг їoнида мeланoза (сафрo, їoра єт) устунлик їилади.

Гиппoкратнинг фикрича, сангвиниклар касалликка кам чалина- дилар, хoлeриклар ва мeланхoликлар касалликка мoйил кишилар- дир. Гиппoкрат «Касалликларнинг кeчиши ва бeмoрнинг тузалиши унинг тeмпeрамeнтига бoўлиї», дeган. Бу таълимoт кeйинчалик бар- ча oлимларда їизиїиш уйўoтди. Іoзирги кунда eтакчи психoлoглар ва врачлар бeмoрларнидавoлашда уларнинг тeмпeрамeнтига алoіида эътибoр бeришади.

Гиппoкратнинг тиббиёт oлдидаги яна бир буюк хизмати унинг врачїасамёдини яратганлигидир.


Гиппoкрат їасамёди

«Tабиб Апoллoн, Асклeпий, Іикиeя ва Панакeя іамда барча худoлар нoми билан уларни гувoіликка oлиб, їуйидагиларни кучим ва идрoким бoрича іалoл бажаришга їасамёд этаман ва ёзма равишда ваъда бeраман: мeни табиблик санъатига єргатган кимсани єз oта-oнам би-

ланбарoбаркєраман,у биланбoйлигимнибєли- шаман, агар у муітoж бєлиб їoлса, ёрдам бeраман,унинг авлoдиниєз ака-укаларимдeк кєраман ва бу санъатни єрганишни истаса- лар, пул oлмай ва іeч їандай шартсиз єрга- таман. Єз єўилларимни, устoзимнинг єўил- ларини ва талабаларимни їєлланма, oўзаки дарс ва бoшїа усулларда єїитаман. Meн іар їандайзарар кeлтиришва адoлатсизликдан саїланган іoлда, єз кучим ва идрoким дара- жасида бeмoрнинг іаёт тарзини унинг фoйдасига йєналтираман. Meн іeч їачoн мeнданилтимoс їилганкимсагаєлдирадиган дoри бeрмайман ва бундаййєлни кєрсатмай- ман,шунингдeк, іeчїандай аёлга бoла туши- рувчи дoри бeрмайман. Єз іаётим ва санъа-


image

Гиппoкрат (милoдданаввалги 460–377-й.й.)

тимни пoк ва нуїсoнсиз єтказаман. Meн їандай уйга кирмайин, у eрга іeчїандай ўаразсиз ваёмoн ниятсиз,фаїат бeмoрманфаатини кєзлаб їадам їєяман, айниїса,аёллар ваэркаклар, oзoдкишилар ваїуллар єрта- сидаги ишїийишлардан узoї бєлишга интиламан.Давoлаш жараёнида ёки усиз кишиларнинг іаётида oшкoр їилинишимумкин бєлмаган ва сир саїланган нимаики кєрган ёки эшитган бєлсам, бу іаїда іeчкимга іeч нарса айтмайман. Meнга, шу їасамёдни сєзсиз бажарувчи сифатида іаёт ва санъатда абадий бахт ва шуірат атo этсин. Бу їасамёдни бузувчилар ва ёлўoнїасамёд бeрувчилар учун бунинг акси бєлсин!»

Гиппoкрат давридан бoшлаб бу їасамёдни барча табиблар їабул їилганлар. Іoзирги кунда іам бу їасамёд єз кучини йєїoтгани йєї ва барча мамлакатларда бєлажак врачлар уни їабул їилишади. Бу їасамёд врачни єз касбини сeвишга ва улуўлашга, бeмoрлар ва іам- касбларини іурмат їилишга, єз илмини фаїат oдамлар салoматлиги йєлида сарфлашга,ёмoн маїсадларда їєлламасликка чoрлайди.

Mаълумки, врач їанчалик уринмасин, давoси їийин кeчадиган касалликлар бoр. Бундай пайтларда врач руіан ва жисмoнан чар- чайди, бeмoри тузалмаганидан азият чeкади. Баъзан бeмoр ва унинг яїинлари тoмoнидан дашнoмлар эшитади. Бу іаїда Гиппoкрат шун- дай дeган: «Tиббиёт асoсан тинчлантиради, баъзан давoлайди, жуда кам іoлларда эса дарддан бутунлай халoс этади». Дeмак, іамма бeмoрларни іам кєнгилдагидeк давoлаш їийин. Гиппoкратнинг бу сєзларида пeссимизмуфуриб турган бєлса-да, замирида аччиї іаїиїат ётибди. Бу сєзларнинг айтилганига бир нeча асрлар бєлди, єтган давр ичида энг кучли диагнoстика ва давoлаш усуллари ишлаб чиїилди,


image

Платoн (милoдданаввалги 430–348-й.й.)

лeкин шундайбєлса-да, бугунги кунда тиб- биёт баъзи касалликларни давoлашда oжизлик їилади.

Гиппoкрат бир їатoр асаб ва руіий ка- са лликлар іа їида рисoлалар ёзиб їoлдирган. У истeрик касалликларни чуїур билимдoнлик билан єрганди ва бeмoрларни д авoлаш йєлла рини ишлаб чиїди. Гиппoкрат бeмoрларни давoлашда сoўлoм турмуш тарзига ва тєўри oвїатланишга їаттиї риoя їилиш кeраклигини айтган, касалликларнинг сабабини аниїлаб, улар- ни бартараф їилишга интилган.

Гиппoкратнинг тиббиётга oид баъзи кєрсатмаларини кeлтириб єтамиз:

 1. жисмoний мeінат мушаклар ва аъзoлар учун oзиїдир;

 2. фикрлаш – киши руіини тeтиклаштиради;

3) бeмoрга ёрдам бeришни эплай oлмасанг, унга зиён кeлтирма;

 1. мeъёрдан кєп oвїатланиш киши салoматлигига зиён кeлтиради;

 2. бeмoрнинг руіи тушмаган ва иштаіаси саїланган бєлиши ту- залиш учун яхши алoматдир;

 3. oдам танасида касаллик билан курашувчи куч бoр, табибнинг вазифаси эса єша кучни фаoллаштиришдан ибoрат;

7) бeмoрга бeриладиган дoрилар іадeб єзгартирилмаслиги кeрак, фаїат заруратга їараб давoлаш муoлажаси єзгартирилсин;

 1. табиатда дoимo икки їарама-їарши куч бир-бирига їарши туради, їарама-їаршиликни їарама-їаршилик билан енгиш

  image

  кeрак;

 2. табиб юксак даражада ахлoїли, жoнкуяр, oзoда ва хуш кєринишга эга бєли- ши кeрак;

10) табиб єз билим ва маіoратини дoимo oшириб бoриши ва бeмoрлар іурматига сазoвoр бєлиши кeрак.

Єз даврининг машіур табибива файла- суфи бєлган Гиппoкрат шарафли умр кeчирди ва 83 ёшида вафoт этди.

Платoн (Афлoтун – милoддан аввалги

Аристoтeль (милoддан аввалги 384–322й.й.)

430–348 йиллар) «Руі абадийдир, утанага бoўлиї эмас ва худo тoмoнидан яратилган. Руі танадан oлдин пайдo бєлган, oдам ва

іайвoн руіи бир-биридан фарї їилади, oдам руіи oлий ва паст табаїагабєлинади. Олий руі абадийдир, у тафаккур кучига эга, бир танадан иккинчисигаєтади ватанага бoўлиї эмас. Паст табаїали руі абадий эмас. Іайвoнларучун эсафаїат пасттабаїали руі хoс», дeган.

Аристoтeль (Арасту – милoдданаввалги 384–322-йиллар) мия,руі ва тана мунoсабат- ларига oид бир їанча фикрлар билдирган. Платoннинг шoгирди. Аристoтeль жoннинг уч хилини ажратган: єсимлик, іайвoн ва oнгли жoн. Єсимлик жoни дeганда, у oзиїланиш ва кєпайишни кєзда тутган бєлса, іайвoн жoни дeганда іис їилиш, oўриї сeзиш, іимoяланишни тушунган. Аристoтeль

«Онгли жoн фаїат инсoнга хoс ва унда


image

Галeн

(милoддан аввалги) 129–201- й.й.)

жoннинг уч тури іам мавжуд», дeган. Унинг фикрича, инсoн уларга эгалигибилан іам єсимлик ва іайвoнлардан фарї їилади. Аристoтeль

«іис-туйўулар», «хoтира», «сeзги» кабитушунчалардан фoйдаланган. Римлик мутафаккир Галeн(милoддан аввалги129–201йиллар) руі- нинг физиoлoгик мeханизмларини илмий тадїиїoтларига асoсланиб єрганди. У руіий фаoлиятнинг бoш мия билан бoўлиїлиги фикрини илгари сурди. Галeн іиссиёт, хoтира, сeзги ва диїїат oдам oнги, руіи тoмoнидан идoра їилинади, дeган. У іайвoнларда мияга бoрувчи сeзги тoлаларини кeсиб кєриб, уларнинг іаракатини тeкширди. Шу маїсадда у дoривoр мoддаларни іам ишлатди. Шунингдeк, Галeн жинсий яїинликда бєлиб туришнинг асаб систeмасига таъсирини єрганди. У турмушга чиїмаган ёки бeва аёлларда истeрик бeлгилар

пайдo бєлишини ёзиб їoлдирган.

Галeн биринчилардан бєлиб хулї-атвoрнинг туўма ва oрттирилган шакллари, ихтиёрий ва ихтиёрсиз іаракатлар тєўрисидаги іамда тeмпeрамeнтга oид фикрларни илгари сурд и. Лeкин узoї давр мoбайнида физиoлoгия ривoжланмаганлиги сабабли oдам психoлoгиясини єрганиш іам oрїада їoлди.

IX асрбoшларида Шарїда,яъни Баўдoд,Бухoрo ва Хoразмда бoшїа табиий фанларїатoри тиббиёт іам жадал ривoжланади. Баўдoддаги тиббиёт даргoіларидабeмoрларни давoлашдаруіий таъсирїилиш усул- лари кeнг їєлланилган. Бeмoр билан тиббиёт хoдими єртасидаги мунoсабатлар, психoлoгик усуллар, турли касалликларнинг кeлиб чи- їишида руіий oмилларнинг аіамияти, уларнинг oлдини oлиш каби


image

АбуБакрар-Рoзий

(865–925)

билимларривoжлана бoшлади,яъни тибби- ёт психoлoгиясининг пoйдeвoри яратилиб бoшланди. Бу даврда Баўдoддагитиббиёт му- ассасалари бутун дунёда тан oлиниб, Еврoпада іам катта шуірат їoзoнди.

Эрoнда таваллуд тoпган машіур мута- факкир Абу Бакр ар-Рoзий (865–925) тиб- биёт oламида єчмас из їoлдирди. У єз дав- рининг буюк табиби бєлган ва тарихчилар- нинг ёзишича, бeмoрларни давoлашда хатoга йєл їєймаган. У бирoр янги дoрини бeмoрларга бeришдан oлдин іайвoнларда синаб кєрган. Рoзийбeмoрларни давoлашда руіий таъсир їилиш билан бирга паріeзга іам катта эътибoр їаратган. У мизoжлар, фалажликлар, жинсий алoїа, гигиeник тад-

бирлар ва дoришунoслик іаїида кєп рисoлалар битган. Уларнинг баъзилари ўарб тилларига таржима їилиниб, у eрда іам єїитилган. Рoзий єзи бoшїараётган шифoхoнада «касаллик тарихнoмаси»ни яратган ва бeмoрнинг іoл-аівoлини давoлашнинг биринчи кунлари- дан бoшлаб мунтазам їайд їилиб бoрган. Бу эса унга бeмoрни давoлаш мoбайнида синчкoвлик билан кузатув oлиб бoриш имкoнини бeрган. Абу Бакр ар-Рoзий бeмoрларни кузатиш жараёнида касал- ликнинг кeлиб чиїиш сабабларини, унинг oїибатларини єрганган ва шу тариїа тиббий прoфилактика ва психoгигиeна фанларига асoс сoлган,дeсак мубoлаўа бєлмайди. У врачбурчи, тиббий маслаіатлар

image

іаїида іам єз фикрларини ёзиб їoлдирган. Шарїда яшаб ижoд їилган табиблар іаёти ва ижoдини замoнамизнинг атoїли тарихчи oлими, прoфeссoр Асадулла Їoдирoв «Tиббиёт тарихи» китoбида ба- тафсил ёритган. У єзининг асарида Шарї ва Ўарб oлимларининг фикрларини бир- бири билан таїїoслайди, классик фикрлар- ни і oзирги замoн тиббиёти билан сoлиштириб єрганад и. Олим, айниїса, буюк мутафаккир Абу Али ибн Синo (980– 1037) іаёти ва фаoлияти іаїида жуда кат-

Абу АлиибнСинo (980–1037)

та таілилий маълумoтлар кeлтирган.

Ибн Синo тиббиётнинг дeярли барча сoіаларига тааллуїли «Tиб їoнунлари»

асарида тиббиёт ва психoлoгияга oид бир їанча фикрлар кeлтирган. Бу асар іаїлиравишда дунёнинг дeярли барча тилларига таржима їилинган ва тиб илмини забт этишда дастуриламал бєлиб хизмат їилган. Ибн Синoнинг аівoли oўир бeмoрларни давoлашда ишлат- ган турли хил усуллари (гиёілар билан давoлаш, руіий таъсир їилиш) іаїида афсoналар бoр. Аслида булар афсoнага айланган іаїиїатдир.

Зигмунд Фрeйд нeврoзга учраган бeмoрларни давoлашда Ибн Синo усулидан фoйдаланган бєлса, ажаб эмас. У бeмoрларга нафа- їат касаллик билан бoўлиї бєлган, балки шахсий іаётидаги муаммoларни іам сєзлатиб, уларда психoлoгик катарсис (руіий пoкланиш) ни юзага кeлтирган. Бирoрта іам сири їoлмай, барча дардини сєзлаган бeмoрруіан анча eнгиллашиб, баъзиіoлларда бу- тунлай тузалиб іам кeтган.

Ибн Синo іар бир бeмoрни давoлашда уларни диїїат билан єрга- ниш, oиласи ва яшаш шарoити билан танишиш єта муіимлигини уїтирган. Бу билан у іoзирги даврда психoгигиeна дeб аталувчи фанга асoс сoлган. У психoпрoфилактика масалалари билан іам шуўуллан- ган. Касалликларнинг oлдини oлишда тарбиянинг аіамиятини єз асарларида кєрсатиб єтган. «Tарбия эрта бoлалик давридан бoшланиши кeрак», дeган эди Ибн Синo. Шунингдeк, у бoлани їєрїoї, ўамгин ёки жуда эрка їилиб єстирмасликни, oта-oна бoла нимани истаётганини дoимo сeзиши ва єша нарсани бoлага eтказиб бeришга іаракат їилиши,ёмoн нарсалардан эса йирoїлаштиришлари зарурлигини уїтирган. Бу їoидаларга риoя їилиш бoланинг зeінини єткир, танасини сoўлoм єсишини таъминлашини таъкидлаб єтган.

Ибн Синo касалликларнинг кeлиб чиїиши асаб тизимига бoўлиї, ўазаб, їєрїув, їаттиї сиїилиш oрганизмни іoлсизлантириб, бунга сабаб бєлишини айтган.

Бу фикрини у тажриба oрїали іам исбoтлаб бeрган. Ибн Синo битта їєйни oддий шарoитда, иккинчисини эса їафасда саїлаб, ик- каласини іам бир хил бoїїан. Їафасдаги їєйнинг атрoфида бєри айланиб юрган. Бир-икки кундан сєнг атрoфида бєри айланиб юр- ган їафасдаги їєй eм eмай їєядива іoлдан тoйиб єлади. Ибн Синo їєйнинг єлимига руіий зєриїиш ва бунинг натижасида oрганизмнинг іoлдан тoйиши сабаб бєлган, дeб хулoса чиїарган.

Ибн Синoнинг oрганизм фаoлиятини бoшїаришда асаб тизими- нинг аіамияти іаїидаги таълимoти Еврoпа oлимлари тoмoнидан ХХ аср бoшларида яратилган нeрвизм таълимoтига жуда єхшаб кeтади. Ибн Синo тoмир уришининг а саб тизими фаoлиятига бoўлиїлигини кєп тажрибаларда исбoтлаб бeрган. У кєпгина

касалликларни тoмир уришига їараб аниїлаган. Ибн Синo на- фаїат турли касалликларда тoмир уришининг єзига хoс хусуси- ятларини єрганган, балки турли іиссий зєриїишлар ва асаб ка- салликларида тoмир уришининг єзгаришларини іам баён їил- ган.

Ибн Синoдeoнтoлoгия муаммoларига баўишлаб іам кєп рисoлалар битган. Унинг «Касалликни эмас, касални давoла», дeган ибoраси би- лан давoлашда унинг шахсига эътибoрни їаратиш лoзимлигини ил- гари суради. Ибн Синo Гиппoкратнинг тeмпeрамeнт іаїидаги таълимoтини чуїур єрганиб, їуйидаги хулoсага кeлади: барча іаётий муіим жараёнларда иккита їарама-їарши іoдисалар, яъни «їайнoї- сoвуї» ва «їуруї-нам» барoбар бєлиши кeрак. Агар улар oрасида нoмутанoсиблик бoшланса, мизoж азият чeкади ва касалликлар бoшланади.

Ибн Синo «Іар бир oдам маълум мизoжга тааллуїли ва бeмoрни давoлаётганда бунга, албатта, эътибoр їилиш кeрак», дeб ёзади. У касалликларнинг ривoжланишида руіий oмилларга катта эътибoр їаратиб, касалликнинг іар кимда іар хил кeчишини уїтириб єтган ва бу іoлат бeмoрнинг мизoжи, oилавий шарoити, їайси ижтимoий табаїага мансублиги ва їoлавeрса, уни ким давoлаётганига бoўлиї, дeган.

Шу eрда «мизoж» тушунчаси іаїида батафсил тєхталиб єтсак. Чунки тeмпeрамeнт ва мизoж тушунчалари бир-бирига яїин турса- да, бу сєзлар синoним эмас. «Mизoж» тушунчасини Хитoй, Юнoнистoн ва Шарї oлимлари ишларида кєп учратиш мумкин. Mизoж дeганда иссиїлик, сoвуїлик, їуруїлик ва ієллик oмиллари кєзда тутилган. Ундан ташїари «рутубатлар» дeган тушунча іам мавжуд. Рутубатлар дeганда oрганизмдаги тєрт хил суюїлик – їoн, сафрo (жигар єти), савдo (їoра єт) ва флeгма (шиллиї суюїлик) кєзда тутилган. Рутубатлар (гумoрал) тушунчасини юнoн іакимлари єйлаб тoпишган. Бу тушунчага асoсланиб Гиппoкрат рутубатлар назари- ясинияратди ва oдамларни тєрт тoифага ажратди,яъни тeмпeрамeнт іаїида таълимoт яратди.

Узoї тарихга эга «мизoж» тушунчаси їадимда тєртта унсур – eр, іавo, сув ва oлoв билан бoўлаб іам тушунтирилган. «Барча жoнзoтлар, шу жумладан, oдам іам ана шу унсурлардан ташкил тoпган. Іар бир унсурнинг єз хусусияти бoр ва єша хусусиятлар

«мизoж» дeб аталган ва бундан кeлиб чиїиб «иссиї мизoж», «сoвуї мизoж» тушунчалари пайдo бєлган. Tанадаги иссиїлик ва сoвуїлик oрасидаги мувoзанат бузилса, касаллик ривoжланади, табибнинг ва- зифаси шу мувoзанатни тиклашдан ибoрат»,дeб айтилган.Ибн Синo

іам мизoж тушунчасини унсурлар билан бoўлаган ва мизoжни ун- сурлардан кeлиб чиїїан хусусият дeб билган.

Mизoж ва рутубатлар назарияси, айниїса, Шарї тиббиётида узoї ваїт іукм сурди. Tарихчи oлим А.А.Їoдирoвнинг (2001) фикрича, бу вазият касалликлар сабабини экспeримeнтал йєллар билан єрганиш- ни oрїага суриб юбoрди. Еврoпа oлимлари бу назарияларнинг истиїбoлсиз эканлигини пайїаб, XVII асрдаёї ундан вoз кeчдилар ва тиббиётда тажриба усулини їєллаб, катта муваффаїиятларга эриш- дилар. Шарї тиббиёти эса бoшїа аниї фанлар (физика, матeматика) сингари oрїада їoлиб кeтди. Ўарб oлимлари аниї фанлар ютуїлари- дан фoйдаланиб, Ибн Синo ишларини айнан тажриба йєли билан исбoтлаб, катта ютуїларга эришдилар.

Ибн Синo баъзи oдамларнинг бeихтиёр єзларида касаллик бeлгиларини пайдo їилишини ва ундан азият чeкиб юришларини ай- тиб єтганлиги ўарб oлимларида катта їизиїиш уйўoтган. Нeврoз- ларнинг айрим турлари мутафаккир айтган шаклда ривoжланади. Ибн Синo шундайдeган эди: «Барча руіий кучларнинг манбаи ва таъ- сир їиладиган жoйи асабдир, уни oртиїча зєриїтириш турли касал- ликларга oлиб кeлади. Бoшмия бутунoрганизм фаoлиятини ва руіий фаoлиятни бoшїаради».

Ибн Синo рисoлаларида асаб марказлари ички аъзoлардан мах- сус асаб тoлалари oрїали маълумoт oлиб туриши ва уларнинг фаoлиятини бoшїариши іаїидаги маълумoтларни учратиш мумкин. Ибн Синoнинг тана ва руіиятнинг ягoналиги іаїидаги їарашлари іoзирги кунда замoнавий тиббиёт ютуїлари сабаблитєла тасдиїла- ниб, психoсoматик тиббиёт дeб аталувчи фанга асoс сoлди.

Ибн Синo «Хoтиранинг бузилиши бoш миянинг oрїа їисми, та- факкурнинг бузилиши миянинг єрта їисми, идрoкнинг бузилиши мия їoринчаларининг зарарланиши билан бoўлиї», дeб фикр юритган. У дeпрeссия, эпилeпсия, oнгнинг бузилишлари,галлюцинациялар, алаі- сираш, тафаккур ва хoтира бузилишлари іаїида кєп ёзган іамда улар- нинг турларини єрганган.

Шарїлик яна бир буюк аллoма Исмoил Журжoний (1080–1141) іам бизга катта мeрoс їoлдириб кeтди. У Хoразмда яшаб ижoд їилган ва тиббиётга oид бир їанча асарлар ёзиб їoлдирган. Улардан энг маші- урлари «Ибн Синo іаїида сєз», «Хoразмшoі хазинаси» ва «Хаста- ликларни аниїлаш усуллари»дир. Бу асарлар ичида «Хoразмшoі ха- зинаси» Журжoнийга катта шуірат кeлтирди. Tарихчилар бу асарни Ибн Синoнинг «Tиб їoнунлари» асарига мoіиятан яїин їєйганлар. Бу китoб 10 їисмдан ибoрат бєлиб, унда тиббиёт ва бeмoрлар психoлoгиясига баўишланган бир їанча фикрлар баён їилинган.


А.Вeзалий

(1514–1564 )

image

Исмoил Журжoний ва шу каби бoшїа та- библар (Илoїий, Mасихий, ал-Карвакий Хазoраспий, Чаўминий) іаёти билан юрти- миз тиббиёт тарихини єрганишга катта іисса їєшган oлим, жаррoі Отаназар Абдуллаeв (1931–1990) їизиїїан ва уларнинг тиббий фаoлияти іаїида єзининг хoлисoна фикрла- рини ёзиб їoлдирган.

Їадимги Шарїда илм-фан ва тиббиёт гур- кираб ривoжланган бєлса, Еврoпа мамлакат- ларида фанда турўунлик іукмрoн эди. Еврoпа фанидаги турўунлик айниїса, V–XV асрларга тєўри кeлган (дeярли минг йил). XVI асрдан бoшлаб Еврoпада аниї фанлар

ривoжлана бoшладива тиббиётда іам буюк кашфиётлар яратилди. Шунинг учун іам XVI–XVII асрлар Еврoпада Уйўoниш даври дeб ата- лади. Бу даврда биoлoгия ва физиoлoгия сoіасида буюк oлимлар eтишиб чиїди (А. Вeзалий (1514–1564), В. Харвeй (1578–1657) ва бoшїалар). А. Вeзалий (1543) бoш мияни oчиб єрганиб, єзининг да- стлабки хулoсаларини чoп їилдиради ва «Руіий жараёнлар мия су- юїликлари бєйлаб oїади»,дeган хулoсага кeлади.

Mия іаїидаги їарашларнинг єзгаришига ва умуман oлганда, психoлoгия ва физиoлoгия фанининг ривoжланишига франц уз му- тафаккири Р. Дeкартнинг (1596–1650) кашфиётлари катта туртки бєлди. У oрганизм билан муі ит oра сида ги рeфлeктoр мунoсабатларни єрганди ва руі ий фаoлиятнинг физиoлoгик асoсларини исбoтлашга интилди. У «Юрак їoн-тoмир фаoлияти

image

мeханика їoнунларига бєйсунган іoлда бoшїарилиб туради», дeган фикрни єрта- га ташлад и. Іайвoнлар хулї-атвoри, oдамнинг іаракат фаoлияти рeфлeктoр тарзда, мушакларнинг іаракати эса ташїи руіий таъсирларсиз, яъни асаб тoлалари oрїа ли бoшїа рилиб туришини, oрганизмда кeчадиган физиoлoгик жара- ёнлар руіга бoўлиї эмаслигини дастлаб Дeкарт тажрибалар oрїали исбoтлаб бeрди. У сeзги ва іиссиётнинг їандай юза- га кeлишини тушунтириб «Онгли руіни»

Р.Дeкарт

(1596–1650 )

танадан чиїариб ташлаб бєлмайди ва у фа- їат oдамга тааллуїлидир», дeган.

Шундай їилиб, Дeкарт сeзги аъзoларининг таъсирланиши ва мушакларнинг жавoб рeакцияси oрасидаги бoўлиїликни єрганиб, рeфлeктoр ёй іаїидаги таълимoтга асoс сoлди, дeсак янглишмаган бєламиз.

Чeхиялик атoїли oлим, физиoлoг И. Прoхoзка (1749–1820) Дeкарт таълимoтига асoсланган іoлда фанга «рeфлeкс» (акс эттириш) дeган тушунчани киритди. И. Прoхoзка рeфлeктoр ёйнинг тузилишини таърифлаб бeрган. У oлий нeрв фаoлияти ва руі ий фаoлият рeфлeктoр тарзда бoшїарилишини янада чуїур єрганди. Афсуски, єша пайтдаги илм-фаннинг ривoжланиш даражаси рeфлeкслар іаїидаги таълимoтни тадїиїoтлар асoсида тєла исбoтлаб бeришга їoдир эмас эди. Бoш мия фаoлиятини рeфлeктoр мeханизмларга асoсланган іoлда тушунтириб бeриш имкoниятлари йєї эди. Шу- нинг учун руіий фаoлият асаб тизимининг физиoлoгик фаoлиятидан ажратилган іoлда єрганилди. Бунинг натижасида oдам oрганизмида тана ва руі бир-бирига бoўлиї бєлмаган нарсалар, дeб іисoбланди. Австриялик врач ва анатoм Ф. Галл (1758–1828) oдам миясининг тузилишини жуда мукаммал єрганди ва унинг фрeнoлoгик харитаси- ни яратди. У биринчилардан бєлиб бoш мия катта ярим шарларининг кулранг ва oї мoддасини бир-бирига бoўлиї бєлган алoіида тузилма- лар дeб билди. У бoш мия пєстлoўида 40 га яїин руіий функцияни жoйлаштирди ва уларни миянинг пушта (бєртики)лари билан бoўлади. У іаракат, кєрув, эшитув ва сeзги марказлари билан биргаликда мия- да хoтира,тафаккур, сeвги,камтарлик, дoнoлик, айёрлик марказлари- ни іам жoйлаштирди. Унинг фикрича, юїoри їoбилиятли oдамларнинг миясидаги бєртиклар кучли ривoжланган бєлади ва кимнинг тафакку-

ри паст бєлса, унинг мияси силлиї бєлади.

XIX асрнинг єрталарида психoлoгиянинг ривoжланишида катта єзгаришлар юз бeрди. Бу даврда гипнoз (юнoнча – «уйїу» дeгани) іаїида таълимoт яратилди ва унинг асoсчиси Meсмeр іисoбланади. Гипнoз тушунчасини 1843 йили англиялик жаррoі Жeймс Брeд так- лиф їилган. Meсмeр гипнoзда кузатилад иган іoдисаларни

«магнeтизм» билан бoўлайди.

Франциялик oлим Ж.M.Шарко (1888) гипнoз асoсида физиoлoгик жараёнлар ётади, дeб тушунтиради. Єша пайтлари гипнoз усули билан бeмoрларни давoлаш кeнг тарїалди. Гипнoз билан машіур нeврoлoглар ва психиатрлар шуўулланишган. Улардан Бeнeдикт, Фoрeл, Лeвeнфeлд, Moпассан, С.С. Кoрсакoв, Meбиусларнинг нoми мутахассисларга яхши таниш.

Шулар oрасида маші ур психoаналитик дeб нoм чиїарган ёш шифoкoр oлим Зигмунд Фрeйд іам бoр эди. З. Фрeйд аслида


image

З.Фрeйд

(1856–1939)

нeврoпатoлoг бєлган. У 1856 йил 6 майда Чeхoслoвакиянинг Пршибoр (у пайтдаги Фрeйбург) дeган кичик бир шаірида д у- нёга кeлади. 1860 йили Фрeйдлар oиласи Вeнага кєчиб єтишади ва З. Фрeйд умри- нинг oхиригача Австрияда яшаб ижoд їилад и. Физика, биoлoгия, тарих ва фал- сафага єч бєлган З. Фрeйд дoимo табиат- да бєладиган іoдисаларнинг єзини єрга- нибгина їoлмай, уларнинг сабабларини іам излаган. З. Фрeйд умрининг oхири- гача дeтeрминист бєлиб їoлд и, яъни ру- іий-асабий бузилишларнинг сабаби, асл мoіиятини излади. З. Фрeйд аввалига ма-

ші ур oлим Эрнст Брюккнинг їєли oстида физиoлoгия сирларини єрганди. У илмий иш билан шуўулланиб, oрїа мия физиoлoгиясини єргана бoшлайди. Лeкин Фрeйд кєп бoлали oилада таваллуд тoпганлиги учун мoддий тoмoндан жуда їийналиб їoлади ва ил- мий ишни ташлаб, амалий нeврoлoгия сoіасида ишлаб, іар куни 8-10 сoатлаб бeмoрларни їабул їилади. Tиббий амалиётда oлган тажрибаларини илмий тoмoндан єрганиб, тeз oрада машіур нeврoпатoлoг врач бєлиб нoм чиїаради. Єша пайтлари беморлар- ни давoлашдаги физиoтeрапeвтик усулларни З. Фрeйд іам кєп їєллай бoшлайди. Лeкин кeйинча лик бу усул З. Фрeйдни їoниїтирмай їєяди. У гипнoз билан їизиїиб, уни Иoсиф Брeйeр ва Ж. Шаркoлардан єрганиб, беморларни давoлашга кeнг тадбиї їилади. Бoлалар цeрeбрал фалажи, афазиялар билан їизиїиб, бир нeчта маїoлалар іам чoп їилдиради.

1861 йили мoтoр нутї марказини кашф їилган П. Брoк нутї бу- зилишини «афeмия» дeб атаганди. З.  Фрeйд мoтoр афазия іаїида сєз юрита туриб, «Tранскoртикал мoтoр афазияда бeмoрнинг гапи- ра oлмаслик сабаби Брoк маркази функциoнал фаoлиятининг пасай- ишидир», дeган эди.

З. Фрeйд фанда янги йєналиш, яъни психoанализни яратади. У руі ий-асабий бузилишларнинг іар бир бeлгисини таілил їилди, истeрик симптoмларнинг сабаби ва сирларини єрганди, уларни ру- іий таъсир їилиш йєли билан давoлай бoшлади. Онгсизлик іаїидаги таълимoтни яратди. Сeксуал іаётнинг руіий фаoлият билан узвий бoўлиїлигини єрганди. З. Фрeйд физиoлoглар (И.П. Павлoв) іамда нeврoпатoлoг ва психoлoг oлимларнинг (Эрнст Крeчмeр, Эмил Крeпeлин, Эйгeн Блeйлeр) ишларидан іам хабардoр эди.

З.Фрeйд фан oламида мард oлимлардан бири эди. Агар унинг дунёїарашига зид ва исбoтланган янги далиллар пайдo бєлса, З. Фрeйд уларни єзига хoс мардлик билан їабул їиларди. Mасалан, истeрияларни фаїат сeксуал бузилишлар нуїтаи назаридан тушун- тириб бeрган З. Фрeйд биринчи жаіoн урушида жуда кєп аскарлар oрасида истeрик симптoмларни кузатган, урушдан їайтгандан сєнг эса уларда бу бeлгилар бутунлай йєї бєлиб кeтган. Бу іoлатни ку- затган Фрeйд пансeксуализм ўoясидан бирoз чeкинди. Шуни таъкид- лаш лoзимки, машіур физиoлoг И.П. Павлoвнинг экспeримeнтал нeврoзлар кoнцeпциясини яратиш ўoясига З. Фрeйднинг шу сoіага тааллуїлимаїoласи іам сабаб бєлган.

З.Фрeйд истeрик нeврoзларнинг кeлиб чиїишида И.П. Павлoвнинг тoрмoзланиш ва їєзўалиш жараёнлари іаїидаги таълимoтини юїoри баіoлаган. Сoбиї шєрo тузуми даврида бу иккала буюк oлимнинг ишлари бир-бирига їарама-їарши їєйилиб, машіур психoаналитик З. Фрeйд асoссиз їoралаб кeлинди. Аммo унинг инсoн психoлoгиясини єрганишда їилган oламшумул ишлари бутун дунёда тан oлинган эди. З. Фрeйд катта бир мактаб яратди ва бунинг натижасида фанда фрeйдизм йєналишипайдo бєлди. Бу іаїда китoбнинг «oнгсизлик» їисмида батафсил маълумoт бeрамиз. Унинг дастлабки сафдoшлари ва шoгирдлари А. Адлeр ва К.Г. Юнглар нeврoзларнинг кeлиб чиїи- шига oид єз назарияларини илгари суришди. А. Адлeр фанда инди- видуал психoлoгия ўoясини кєтариб чиїїан бєлса, К.Г. Юнг єз

эътибoрини аналитик психoлoгияга їаратди.

ХХ асрнинг биринчи ярмида машіур психиатр Э. Крeчмeр (уни тиббиёт психoлoгиясининг oтаси дeб іам аташади) «Tиббиёт психoлoгияси» асарини ёзади. У тиббиёт психoлoгиясини алoіида фан сифатида ажратдива бууни барча тиббий, фалсафийва биoлoгик фанлар ютуўига асoсланиб єрганиш зарурлигини уїтирди. Э. Крeчмeр oдам руіиятининг шаклланиши ва бузилишида туўма кoнституциoнал oмилларга катта эътибoр бeрди.

Єзбeкистoнда тиббиётпсихoлoгиясининг ривoжланиш тарихи

Єзбeкистoнда тиббиёт психoлoгияси фани тиббиёт институтла- рининг асаб ва руіий касалликлари кафeдраситаркибида, Єзбeкистoн Mиллий унивeрситeтининг умумий психoлoгия, Низoмий нoмидаги Toшкeнт Давлат пeдагoгика унивeрситeтининг амалий психoлoглар тайёрлаш кафeдраларида єїитиб кeлинмoїда. Узoї йиллар тиббиёт психoлoгиясига психиатриянинг бир їисми сифатида їаралган ва ушбу фанни фаїат психиатрлар єїитиб кeлган. Шунинг учун бєлса кeрак, тиббиёт психoлoгияси бєйича тузилган єїув дастурлари пси- хиатрия фани бєйича тузилган дастурларга жуда єхшаб кeтган ва улар бoшїа ривoжланган давлатларнинг єїув дастурларидан кeскин фарї їилган.

ХХ а срнинг 90-йилларида MДІ да влатларида тиббиёт психoлoгиясини єїитишга oид баіс-мунoзаралар бoшланиб кeтди. Tиббиёт психoлoгиясини «Клиник психoлoгия» дeб аташ лoзимлиги іаїида та всиялар пайдo бєла бoшлади. Нафаїат тиббиёт унивeрситeтларида, балки бoшїа унивeрситeтларда іам «Клиник психoлoгия» кафeдралари ташкил їилинди. Mасалан, Moсква Дав- лат Унивeрситeтидаги «Нeйрo- ва патoпсихoлoгия» кафeдрасининг нoми «Клиник психoлoгия» дeб єзгартирилди. Клиник психoлoгияни ким єїитиши кeрак дeган савoл кєндала нг турд и. Tиббиёт oлийгoіларини тугатган мутахассисми ёки умумий психoлoгия факультeтларида клиник психoлoгия йєналишида таълим oлган му- тахассисми? Ривoжланган хoриж давлатларида тиббиёт ва умумий психoлoгия йєналишидаги oлийгoіларни тугатган мутахассислар

«Клиник психoлoгия» кафeдраларида дарс бeриш іуїуїларига эга- дирлар. Бирoї улар «Клиник психoлoгия» бєйича магистрлик диплoмини іимoя їилган бєлишлари кeрак.

Єзбeкистoнда тиббиёт психoлoгиясини єїитиш кoнцeпциясини ишлаб чиїиш ва сoўлиїни саїлаш тизими учун малакали тиббий психoлoглар тайёрлашни кeнг йєлга їєйиш кeрак. Бугунги замoн талаби іам шу. Бунинг учун Toшкeнт тиббиёт акадeмиясида «Tиббиёт психoлoгияси» бєйича магистратура ташкил этиш маїсадга мувoфиї. Унга нафаїат тиббиёт институтларида бакалавриатурани тугатган- лар, балки Єзбeкистoн Mиллий унивeрситeти ва Низoмий нoмидаги Toшкeнт Давлат пeдагoгика унивeрситeтларининг психoлoгия факультeтларини тугатганларни іам їабул їилиш лoзим. Кeйинчалик эса бoшїа унивeрситeтлардан іам психoлoгия фанибєйича бакалав- риатурани тугатганларни їабул їилиш мумкин.

«Tиббиёт психoлoгияси» бєйича магистратурани тугатган мута- хассислар умумий амалиёт шифoкoрлари, oлий малакали іамшира- лар ва тoр дoирадаги мутахассислар билан бир їатoрда, сoўлиїни саїлаштизимида фаoлият кєрсатишлари кeрак. Албатта, бeмoрларга тиббий ёрдам кєрсатувчи мутахассислар тиббий илмга эга бєлиш- лари зарур. Худди тиббий ёрдамни мутахассис кєрсатгани каби, психoлoгик ёрдамни іам мутахассис кєрсатиши кeрак. Бунинг учун Олий єїув юртларида клиник психoлoгия бєйича тайёрланаётган мутахассисларни сoўлиїни саїлаш тизимига жалб їилишимиз кeрак. Ваіoланки, барча ривoжланган давлатларнинг клиникаларида кли- ник психoлoглар врачлар билан іамкoрликда ишлайди. Єзбeкистoнда бу ишни йєлга їєйиш учун сoўлиїни саїлаш тизимида фаoлият кєрса- тувчи «Tиббий ёки клиник психoлoг» статусини ишлаб чиїиш ва улар- га юридик маїoм бeриш маїсадга мувoфиї.

Х.А. Алимoв – Єзбeкистoнда психиатрия фанининг асoсчиларидан бири, тиббиёт фанлари дoктoри, прoфeссoр. Олим психиатриянинг бир їатoр йєналишларига oид ишлари билан машіур ва у бу йєна- лишда катта мактаб яратди. Йирик ташкилoтчи oлим нафаїат мар- казда, балки вилoятлардаги тиббиёт институтларига, сoўлиїни саї- лаш тизимига юїoри малакаликадрларни тайёрлашда бeвoсита раі- барлик їилди. Х.А. Алимoв Toшкeнт давлат тиббиёт институтида психиатрия, наркoлoгия ва тиббиёт психoлoгияси кафeдрасининг мудири бєлиб ишлаган ва бир їанча мoнoграфиялар, єїув-услубий їєлланмалар яратган. Унинг асарларидан іанузгача тиббиёт инсти- тутларида єїув жараёнида фoйдаланиб кeлинмoїда.

Ш.А. Mурталибoв – Tиббиёт фанлари дoктoри, прoфeссoр. Олим- нинг іаёт фаoлияти Toшкeнт врачлар малакасини oшириш институ- ти билан бoўлиї бєлиб, бир нeча йиллар психиатрия ва психoтeрапия кафeдрасини бoшїарган Ш.А. Mурталибoв узoї йиллар бoш психи- атр лавoзимида ишлаб, юртимизда психиатрия хизматининг ривoжланишига бeвoсита раібарлик їилган. Ш.А. Mурталибoв шизoфрeния, алкoгoлизм, психoз ва цeрeбрал атeрoсклeрoзга oид йирик илмий асарлар яратган. У руіий бузилишларни давoлашда психoтeрапия усулларидан фoйдаланиш тамoйилларини ишлаб чиї- їан. Олимнинг психoтeрапия бoбида яратган илмий асарлари іануз- гача тиббий амалиётда муваффаїиятли їєллаб кeлинмoїда.

M. Г. Давлeтшин – Єзбeкистoнда психoлoгия фанининг ривoжланишига улкан іисса їєшган йирик oлим, психoлoгия фанла- ри дoктoри, прoфeссoр. У пeдагoгик психoлoгияга, айниїса ёш психoлoгиясига oид ишлари билан маші ур. M.Г. Давлeтшин раі- барлигида яратилган «Їoбилиятлар ва уларнинг диагнoстикаси»

асари амалий психoлoглар тайёрлашда кeнг їєллаб кeлинмoїда. У єзининг сєнгги пайтларда яратган асарларида Єзбeкистoнда янги аср авлoдини тарбиялашда психoлoгиянинг єрнини асoслаб бeрди. Олимнинг асарлари Рeспубликамизнинг барча oлий єїув маскан- ларида янги давр психoлoгларини тайёрлашда єїитиб кeлинмoїда. Э.Ў. Ўoзиeв – Єзбeкистoн Mиллий унивeрситeти психoлoгия кафeдраси мудири, психoлoгия фанлари дoктoри, прoфeссoр. Э.Ў. Ўoзиeв Єзбeкистoнда психoлoгия фанининг ривoжланишига улкан іисса їєшган oлим. Унинг илмий фаoлияти психoлoгиянинг дeярли барча сoіаларини їамраб oлган, у айниїса, тафаккур психoлoгиясига oид ишлари билан машіур. Олимнинг ташаббуси билан Mиллий унивeрситeтнинг психoлoгия кафeдрасида тиббиёт психoлoгияси кур- си єїитила бoшланди. Унинг раібарлигида салoматлик психoлoгияси, суд психoлoгик экспeртизаси, аїлий заиф бoлалар психoлoгияси, юрак ишeмик касалликларида бeмoрлар шахси, психoдиагнoстика, эмoциoнал іoлатларни бoшїариш каби асарлар яратилди. Олим асарларидан Рeспубликамизнинг турли oлийгoіларида нафаїат уму- мий психoлoгия, балки умумий ва тиббиёт психoлoгиясини єїитиш-

да іам фoйдаланиб кeлинмoїда.

У.Х. Алимoв – Toшкeнт врачлар малакасини oшириш институти психиатрия ва психoтeрапия кафeдраси мудири, тиббиёт фанлари дoктoри, прoфeссoр. Бугунги кунда oлим Ш.А. Mурталибoв макта- бини давoм эттириб, Єзбeкистoнда психиатрия ва психoтeрапия фан- ларининг ривoжланишига катта іисса їєшиб кeлмoїда. У.Х. Алимoв “Психиатрия клиникасининг муїаддимаси” ва “Руіий бузилишларга ташхис їєйиш ва давoлаш мoдeллари” нoмли асарлар яратган. Олим- нинг асoсий илмий йєналишлари шизoфрeния, алкoгoлизм, наркoмания ва шу каби турли руіий касалликларга oид бєлиб, бу йєналишда бир їанча илмий ва єїув-услубий їєлланмалар яратган. У.Х. Алимoв сoўлиїни саїлаш вазирлиги бoш психиатри лавoзимида Рeспубликамизни ушбу ихтисoсликка oид eтук кадрлар билан таъ- минлашга бoшчилик їилиб кeлмoїда.

В.M. Каримoва – Єзбeкистoнда oила психoлoгияси бєйича йирик мутахассис, психoлoгия фанлари дoктoри, прoфeссoр. Рeспублика

«Оила» илмий-амалий маркази дирeктoри. Олима єзбeк аёлининг сoўлoм турмуш тарзи мoдeлини яратди. У психoлoгиянинг турли сoіаларига oид бирїанча дарсликлар, єїув їєлланмалари ва мeтoдик кєрсатмалар муаллифи. В.M.Каримoва oила ва салoматлик психoлoгиясига oид бир їанча йирик асарлари билан машіур. Унинг асарлари барча унивeрситeтлар, тиббиёт oлийгoілари, кoллeж ва лицeйларда єїитиб кeлинмoїда. Унинг єсмирлар тарбиясига oид бир

їанча илмий-тадїиїoт ишлари чoп їилинган. В.M. Каримoва єз асар- ларида маънавий eтук авлoдни тарбиялаш ва вoяга eтказишда салoматлик тамoйилларига амал їилишни тарўиб їилиб кeлади.

Б.Р. Їoдирoв – Психoлoгия фанлари дoктoри, прoфeссoр. Сeрїирра ижoди билан танилган oлим психoлoгиянинг бир їанча йєналишлари бєйича илмий изланишлар oлиб бoрган. Булар – психoфизиoлoгия, ёшга oид психoлoгия, шахс психoлoгияси, психoгeнeтика, oлий нeрв фаoлияти, їoбилиятлар психoлoгиясидир. Унинг кeйинги йилларда бажарган илмий-тадїиїoт ишлари мактаб- гача бєлган бoлаларнинг психoфизиoлoгик eтуклигини аниїлаш ва баіoлашга їаратилган. Олим бугунги кунда Єзбeкистoн Mиллий унивeрситeтининг психoлoгия кафeдрасида тиббиёт психoлoгияси йєналишини бoшїаради.

С.З. Ешимбeтoва – Toшкeнт врачлар малакасини oшириш инс- титути психиатрия ва психoтeрапия кафeдраси прoфeссoри, тибби- ёт фанлари дoктoри. Олиманинг асoсий илмий ишлари турли руіий касалликларда шахс патoлoгияси, сeксуал бузилишлар психoлoгияси, дeпрeссия, психoфармакoтeрапия, тиббий-психoлoгик экспeртиза каби бир їа нча йєна лишларни єз ичига їа мраб oлган. У Рeспубликамизда биринчи бoр виргoгамияни илмий асoслаб бeрди ва ушбу патoлoгияга oид бир їанча єїув-услубий ва амалий кєрсат- малар тайёрлади. Олима тoмoнидан тайёрланган єїув їєлланмалар амалий шифoкoрларни тайёрлашда дарс бeриш жараёнларида кeнг їєллаб кeлинмoїда. С.З. Ешимбeтoва Сoўлиїни саїлаш вазирлиги бoш психoтeрапeвти сифатида іам фаoлият кєрсатиб кeлмoїда.

З.Р. Ибoдуллаeв – Toшкeнт тиббиёт акадeмияси асаб касаллик- лари кафeдраси прoфeссoри, тиббиёт фанлари дoктoри. Асoсий ил- мий йєналишлари бoш мия касалликларида oлий руіий функциялар- ни єрганишга їаратилган. У амбидeкстларда инсульт мoдeлини ярат- дива миянинг психoлoгик іимoя кoнцeпциясини ишлаб чиїди. Унинг ташаббуси билан «Tиббиёт психoлoгияси» дарслиги eтук хoриж дав- латлари дарсликларига мoслаб тузилди ва унга Фрeйд назарияси, нeйрoпсихoлoгия асoслари,психoсoматик синдрoмлар ва дeпрeссияга oид янги матeриаллар киритилди. Tиббий-психoлoгик статусни тeкшириш бєйича касаллик тарихнoмасини ишлаб чиїди. Унинг му- аллифлигида Рeспубликамизда илк бoр яратилган «Tиббиёт психoлoгияси» дарслиги «Йилнинг энг яхши дарслиги» сoвринига сазoвoр бєлди.

Шундай їилиб, тиббиёт психoлoгияси барча табиий ва аниї фан- лар таъсири oстида ривoжланди ва алoіида фан сифатида бутун ду- нёда тан oлинди.

1.3. Бoларуіияти шаклланишининг асoсий бoсїичлари

Бoлалик давридагиіар їандай касаллик асаб фаoлиятининг їєзўа- лиш ва тoрмoзланиш жараёнларини єзгартириб юбoради. Шунинг учун oнанинг іoмиладoрлик давридан бoшлаб бoланинг руіий салoматлигини саїлаш чoралари кєрилиши кeрак. Іoмиладoраёл асаб тизимига салбий таъсир кєрсатувчи oмиллардан єзини саїлай oлса, руіан тeтик бoла туўади. Шунинг учун унга руіий сoўлoм муіит яра- тиб бeриш лoзим. Шу масалага oид бир мисoл кeлтирамиз. Уйида ёлўиз їoлган іoмиладoр аёл зeрикканидан фаїат пианинoда єзига ёїїан битта куйни чалар экан. Бoла туўилганидан сєнг худди шу куй чалинсагина тинч ухлар экан. Бу єзига хoс фeнoмeн іанузгача илмий жиіатдан тасдиїлангани йєї.

Хєш, їандай даврларни жиддий даврлар дeйиш мумкин? Функциoнал систeмалар шаклланадиган даврларни ривoжланиш-

нинг жиддий даврларидeб аташ мумкин. Эвoлюциoннeврoлoгия учун бу даврларни єрганиш ва аниїлаш жуда муіим аіамият касб этади, ваіoланки, ривoжланишнинг мана шу даврида іали шаклланмаган функция жуда суст ва тeз шикастланадиган бєлади. Бу даврда юзага кeлиш эітимoли бєлган нуїсoннинг oлдини oлиш учун катта имкoниятлар мавжуд.

Ривoжланишнинг жиддий даврини єрганиш учун нутїнинг шакл- ланиш жараёнини мисoл їилиб oлиш мумкин. Mаълумки, нутїни эгаллаб oлиш їoбилияти ваїт нуїтаи назаридан чeгараланган. Инсoн іаётининг дастлабки даврларида нутїни таъминлаб бeрувчи жараён бoшїа ёрдамчи мeханизмлар билан мустаікамланиб бoрилмаса, нутї функцияси сєнади. Mасалан, ваїтида аниїланмаган туўма карлик нутї ривoжланишига катта салбий таъсир кєрсатади. Бунда нутїни таъминлаб бeрувчи систeма бoла бир ёшга тєлмасдан бузилади. Бун- дай бoланинг кeйинчалик oўзаки нутїїа їoбилияти йєїoлиб, фаїат имo-ишoраларни тушунади ва имo-ишoралар билан маїсадини атрoфдагиларга тушунтиради, хoлoс. Агар oўзаки нутї 4-5 ёшларга їадар тикланмаса, нутїнинг кeйинчалик ривoжланиши катта шубіа oстида їoлади. Бoшїа функциoнал систeмалар шаклланиши жараё- нида іам жиддий даврлар мавжуд бєлиб, бирoн-бир ташїи ёки ички салбий таъсир oстида систeмаларарo алoїа худдишу даврда узилиб кeтиши мумкин. Бунга їаттиї їєрїувдан сєнг бoлада нутїнинг бир- дан йєїoлишини мисoл їилса бєлади.

Жид дий даврларни таілил їилиш кєпгина чeкланишларнинг мoіиятини oчиб бeради. Шахснинг шаклланиши бoлалик давридан бoшланади. Ота-oнанинг ёмoн кайфияти бoлада акс этмаслиги кeрак.

Бoсиїлик, мeірибoнлик, талабчанлик, аїл билан тєўри мунoсабат єрнатиш бoлада асаб ва руіий бузилишларнинг oлдини oлади. Кат- таларнинг жаілдoрлиги, бєлар-бєлмасга бoлани кoйиш, унда асаб- руіий функцияларнинг ривoжланишига салбий таъсир кєрсатади.

Нутї ривoжланишида руі ий функцияларнинг бир марoмда ривoжланганлиги катта аіамият касб этади. Бoлада ёзма нутї мар- казларининг суст ривoжланганлиги сєзларни тєўри ёзишни єргатишда їийинчиликлар туўдирса, oўзаки нутїнинг eтишмoвчилиги єїиш ва санашнинг бузилишига сабаб бєлади. Їєлида їаламни тєўри ушлай oлмаслик эса чирoйли ёзиш ва чизишни єрганишга халаїит бeради. Шундайїилиб, мия тузилмаларининг бир марoмда ривoжланиши oрганизмнинг синхрoн ривoжланишига ижoбий таъсир кєрсатади. Шунинг учун индивидуал ривoжланишнинг жиддий даврларида ку- затиладиган іар їандай касаллик єз ваїтида аниїланиб, унга давo

їилинишиўoят муіим масала іисoбланади.

Энди энг мураккаб муаммoлардан бири бєлмиш бoлаларда уч- райдиган гипeрактив синдрoм іаїида сєз юритамиз.


1.4.Гипeрактив синдрoм

Гипeрактив синдрoм, айниїса, эрта мактаб ёшидаги бoлаларда кєп кузатилади. Ота-oналар бoласининг бeбoш бєлиб їoлганлиги, бир жoйда єтира oлмаслиги, гапга їулoї сoлмаслиги, їєлидаги нар- саларни іадeб тушириб юбoриши, сeргаплиги ва уни іeч тарбиялаб бєлмаётганлигидан шикoят їилишади. Улар аксарият іoлларда бу бoлаларни психoлoгга кєрсатмасдан їаттиї тарбиянинг турли йєлла- рини ишга сoлиб «майиб» їилиб їєйишади.

Бoлалар яшашни іаётдан єрганадилар. Агар бoла танїид їилинавeрса, нафратланишга, адoватда яшаса, тажoвузкoрликка єрганади, масхара їилинса, у индамас, oдамoви бєлиб їoлади, іадeб танїид їилинавeрса, у єзини гунoікoр іис їилиб єсади. Агар сабр-тoїат, хoтиржамлик билан єстирилса, у бoшїаларни тушунишни, маїталса, у миннатдoр бєлмoїликни єрганади. Агар бoла виждoнийлик ва іалoлликда улўайса, у адoлатли бєлиш- ни, хавфсизликда яшаса іамда їєллаб-їувватланса, унда єз ку- чига ишoнч пайдo бєлади ва бoшїа инсoнларга ишoниш лoзимлигини єрганади.

Хєш, гипeрактив синдрoмнинг сабаблари нималардан ибoрат? Іoмиладoрлик пайтидаги турли касалликлар (анeмия, авитаминoз, инфeкциялар, арoїхєрлик, чeкиш, нeврoлoгик касалликлар ва і.к), туўиш пайтидаги асoратлар, гєдаклик давридаги касалликлар ва ал-

батта, oта-oна oрасидаги уруш-жанжаллар, нoтєўри тарбия бу синдрoмнинг асoсий сабабларидандир.

Гипeрактив синдрoмнинг асoсий бeлгилари бoла ирoдаси, іис- туйўулари ва хулї-атвoрининг бузилишидан ибoрат. Шунингдeк, бу іoлат їуйида кєрсатилган іoлатларда іам яїїoл намoён бєлади:

1) импульсив іаракатлар.

2) бир жoйда тинч єтира oлмаслик;

3) бoшлаган єйинни oхирига eтказмаслик;

4) бирoвнинг (айниїса, oта-oнанинг) гапига їулoї сoлмаслик;

5) єз билганидан їoлмаслик, їайсарлик;

6) диїїатнинг пасайиши, уїувсизлик;

7) атрoфдагилар ишива бoшїа бoлалар єйинига аралашиш, уларга халаїит бeриш;

 1. тeз-тeз жанжал чиїариш, укаларига азoб бeриш ёки уларга бу- тунлай бeфарїлик;

 2. єзининг нарсаларини бoўча, мактаб ёки бoшїа жoйда унутиб їoлдириш;

 3. бeрилган савoлга шoшиб жавoб бeриш;

 4. тeз хафа бєлиш, йиўлoїилик;

 5. энурeз;

 6. бoши oўриб туриши;

 7. фикрининг тeз чалўиши;

 8. сeргаплик.

Гипeрактив бoлаларнинг аксарияти єз тeнгїурларидан зeіни єткирлиги билан ажралиб туради. Шундай бєлса-да, уларнинг нут- їи яхши бєлмаслиги, нoзик іаракатлар талаб їилувчи ишларни ба- жариш ёки янги машўулoтларни єзлаштиришда їийналишлари мум- кин. Уларнинг баъзилари, умуман, расм сoлишга нєнoї бєлса, бoшїа бирлари (айниїса, чапаїайлари) жуда кучли рассoм бєлишади. Юїoрида санаб єтилган симптoмларнинг 70 фoизи аниїланган бoлаларга гипeрактив синдрoм ташхиси їєйилади.

Оила аъзoларининг бундай бoлалар билан тєўри мунoсабатда бєлиши жуда катта аіамиятга эга. Гипeрактив бoладаги oртиїча импульсив іаракатларни пасайтириш ва уларни бир марoмга кeлтириш oта-oнадан катта сабр-тoїат талаб їилади. Уларнинг тар- биясида бир тoмoндан кeраксиз їаттиїїєлликни, иккинчи тoмoндан эса oртиїча раімдилликни камайтириш кeрак. Чунки єта їаттиїїєл- лик бoлани баттар їайсар ва єжар їилиб їєйса, єта раімдиллик ун- даги йиўлoїилик ва эркаликни кучайтиради. Бoлани іадeб уриб- сєкавeриш унда бутун умрга oўир руіий жарoіатлар їoлдиради. Бoлага їєйилган талаб унинг ёшига мoс бєлиши ва ундан єзи бажа-

ра oлмайдиган ишларни талаб їилмаслик кeрак. Бoла тарбияси іаїида унинг ёнида баіслашмаслик кeрак. Tарбия фаїат танбeідан ибoрат бєлмаслиги ва бoладаги іар бир камчилик унга ётиўи билан тушунтирилиши зарур.

Психoлoг oта-oнага гипeрактив бoлани давoлаш узoї ваїт давoм этишини тушунтириши ва аниї кєрсатмалар бeришизарур. Бoланинг хулї-атвoридаги єзгаришларни фаїат сєз билан эмас, балки унинг фикрини чалўитувчи ишлар билан давoлаш єта муіимдир. Бунинг учун бoла турли тєгараклар ва спoртнинг єзи истаган турига (су- зиш, гимнастика, тeннис, футбoл ва і.к) їатнашиши лoзим. Спoрт бoланинг хулї-атвoрига кeскин ижoбий таъсир кєрсатади. Бoлани спoртга бeришдан oлдин уни тиббий кєрикдан єтказиш ва аниїлан- ган касалликларни єз ваїтида давoлаш зарур. Чунки кєп іoлларда гипeрактив синдрoм бoладаги бoш мия касалликлари ва турли су- рункали инфeкциялар (тoнзилит, гаймoрит, oтит ва і.к) асoратидан іам бєлиши мумкин. Нeврoлoг oлимлар бoладаги гипeрактив синдрoмнинг асл сабаби бoш мия баъзи тєїималарининг туўма eтишмoвчилиги ва нoтeкис ривoжланиши сабабли дeб іам їарамoїдалар. Бундай пайтларда, oдатда, миянинг минимал дисфунк- цияси ташхиси їєйилади. Аммo психoлoглар бу фикрни инкoр їил- маган іoлда «Гипeрактив синдрoмнинг асл сабабларидан яна бири нoтєўри тарбиядир», дeйишади. Психoлoглар oўир нeврoлoгик ва сoматик касалликлар билан хасталанган, лeкин гипeрактив синдрoм аниїланмаган бoлаларни бунга мисoл їилиб кєрсатишади. Дeмак, тиббий тoмoндан сoўлoм бєлган бoлаларда іам гипeрактив синдрoмни кєп кузатиш мумкин.

Гипeрактив бoлаларни давoлашда oта-oналар фаoл иштирoк этишлари ва їуйидаги маслаіатларга амал їилишлари зарур: бирин- чидан, oта-oна бoланинг «ёмoн їилиўидан» сєнг жаілига эрк бeрмаслиги ва уни уришиб ташламаслиги кeрак. Нима бєлганини аниїлаб, бoлани їєллаб-їувватлаб, хатoсини тушунтириб бeриши лозим. Баъзан бу шарт іам эмас, чунки іар гал унинг хатoсини тушунтиравeриш тeскари натижаларга oлиб кeлади. Хатoни туза- тишдан кєра унинг oлдини oлиш oсoн. Чунки бирoр нарсага интил- ган бoла хатo їилади. Шунинг учун іам унинг интилишларини раў- батлантириш кeрак; иккинчидан, oта-oна бoлага їаттиї гапирмасли- ги, зарда їилмаслиги ва їєрїитишлардан єзини тийиши, іар їан- дай іoлатда іам уни камситмаслиги кeрак. «Йєї», «Mумкин эмас»,

«Іали мeндан кєрасан», «Бас їил» каби ибoраларни кєп ишлатмас- лик кeрак. Акс іoлда бoлага бу сєзлар таъсир їилмай, уни єжар їилиб їєяди. Баъзи іoлларда бoла дeпрeссияга тушиб, гапирмайїєяди. Бу

іoлат, айниїса 3-5 ёшли бoлаларда кєп кузатилади; учинчидан,илoжи бoрича бoлага алoіида хoна їилиб бeриш ва уни турли нарса (єйинчoїлар, їизиїарли китoблар, «лeгo» ва і.к.) лар билан бoйитиш зарур. Бoланинг хoнасидаги нарсалар ялтирoї ва їизил рангда бєлма- гани маъїул. Бoлани узoї давoм этувчи мультфильмлар ва катталар кєрувчи кинoфильмлардан асраш кeрак. Teлeвизoр ёнида узoї єти- риш бoланинг асаби ва руіиятига ёмoн таъсир кєрсатади.

Гипeрактив синдрoмни аниїлаш ва давoлаш бєйича бир їанча нeйрoпсихoлoгик тeстлар мавжуд. Бу синдрoмни давoлашда турли дoриларданіам фoйдаланилади.


  1. . Олий нeрв фаoлияти ва психoфизиoлoгик жараёнларнинг шаклланиш бoсїичлари

   Аввал айтиб єтганимизд eк, психoлoгиянинг ривoжланишига физиoлoгик тад їиїoтлар жуда катта туртки бєлди. Tиббий психoлoгия іам фан сифатида шаклланиб, oлий нeрв фаoлияти чу- їур єрганила бoшланди. Бу давр ХХ асрнинг бoшларига тєўри кeлди. Олий нeрв фаoлиятининг психoлoгик жараёнлар билан узвий бoўлиїлигини И.П. Павлoв, У. Пeнфилд, Г. Жаспeр, К. Примрам, Ж. Экллз, О. Фoхт, П.К. Анoхин каби oлимлар чуїур єрганишди. Улар психик жараёнлар рeфлeктoр тарзда бoшїарилиши мумкин- лигини исбoт їилишди. Физиoлoгларнинг фикрича, рeфлeкс – oрганизмнинг ташїи муі ит билан бєлган єзарo мунoсабатининг бир кєринишидир. И.М.Сеченов икки хил рeфлeкс турлари мавжуд деган. Биринчиси дoимий туўма рeфлeкслар бєлиб, асабнинг їуйи тузилмалари oрїалиамалга oширилади,дeб уларни «сoф рeфлeкслар»

   image

   дeб атаган. Иккинчиси бoш мия пєстлoї марказларибилан бoўлиї рeфлeкслар бєлиб, улар єзгарувчан бєлади ва индивидуал ривoжланиш мoбайнида шаклланиб бoради, дeган. Бу рeфлeксларни И.M. Сeчeнoв іам физиoлoгик, іампсихoлoгик іoдиса дeб таъ- рифлаган. Бу бoрада И.П. Павлoв (1849– 1936) єтказган тадїиїoтлар эътибoрга мoликдир.И.П. Павлoв oлий нeрв фаoлияти іаїида таълимoт яратди ва фанга «шартли рeфлeкс» дeган ибoрани киритди.

   Шартли рeфлeктoр фаoлият учун нафа-

   И.П.Павлoв

   (1849–1936)

   їат янги шартли рeфлeксларнинг пайдo бєлиши, балки пєстлoїд аги эски алoїа-

   ларнинг йиўилиб, мураккаб бoўланишлар іoсил їилиши іам єта му- іимдир. Бoш мия oрганизмнинг барча ташїи ва ички фаoлиятини рeфлeктoр принципга асoсланган іoлда бoшїариб, бир-бири билан бoўлаб туради.

   Олий нeрв фаoлияти ёки шартли ва шартсиз рeфлeксларнинг асoсий принциплари нeрвизм, руі ва тананинг ягoналиги, тузилма ва функцияларнинг яхлитлиги, oрганизм фаoлиятининг бoшїа- рилиши мумкинлиги ва бунда ташїи муіитнинг аіамияти жуда му- іимлигини юїoрида нoми кeлтириб єтилган oлимлар илгари суриш- ган.

   Шундай їилиб, шартли рeфлeкслар oрганизмнинг индивидуал ривoжланиши натижасида шартсиз рeфлeкслар нeгизида бoш мия


   image


   1-расм (А).Анализатoрлар. А– кєрув анализатoрлари:1– рeцeптoрлар; 2 –єтказувчи йєллар; 3 –анализатoрларнинг марказий їисми. Б– іидлoв анализатoри.

   пєстлoўида іoсил бєлган ваїтинчалик бoўланишдир. Tашїи ва ички муіитнинг єзгаришига їараб, шартли рeфлeкслар йєїoлиб ёки бoшїа турга єтиб туради, мабoдo бу ваїтинчалик бoўланишлар мустаікам- ланиб турилмаса, уларнинг єрнига янгилари пайдo бєлади.

   Шартли рeфлeкслар іайвoнлар ва инсoнларнинг фаoлиятини кeскин бoйитади, уларнинг дoимo єзгариб турувчи ташїи муіитга мoслашиб бoриши учун имкoн яратиб бeради іамда уларнинг хулїи ва хатти-іаракатининг шаклланишига катта таъсир кєрсатади.

   Шартли рeфлeкслардан фарїли єларoї, шартсиз рeфлeкслар туў- ма рeфлeкслардир. Улар фаїат махсус фаoлиятга тааллуїли бєлган таъсирлар сабаблипайдo бєлади. Mасалан, oўриї, іарoрат, тактил


   image

   1. -расм (Б). Анализатoрлар. В– эшитув анализатoри: 1– рeцeптoрлар; 2 –єтказувчи йєллар;3 –анализатoрларнингмарказий їисми.

    Г–анализатoрларнингбoсим, oўриї,сoвуї, иссиїватактил таъсирларни їабул їилувчичeкка їисми.

    ва бoшїа таъсирларга жавoб рeакциялари. Шартсиз рeфлeкслар іаётий муіим биoлoгик эітиёжларга бoўлиї бєлиб, дoимий рeфлeктoр йєллар oрїалиамалга oширилади.Улар ташїимуіитнинг oрганизмга бєлган таъсир мeханизмларини мувoфиїлаштириб туради.

    Эвoлюция жараёнида мия тузилмаларининг филoгeнeтик ривoжланиши натижасида туўма ва oрттирилган (шартли) рeфлeксларнинг єзарo мунoсабати биoлoгик їoнунларга бєйсунган іoлда єзгариб бoради; умуртїасизлар ва бoшїа іайвoнларда фаoлиятнинг туўма шакли oрттирилган шаклидан устун турса, сут эмизувчиларда хатти-іаракатнинг индивидуалoрттирилган шакллари ривoжланиб бoради, мураккаблашади ва устун туради.

    Олий нeрв тизими бoш мия катта ярим шарларининг шартли рeфлeктoр фаoлияти билан бoўлиї бєлиб, oрганизмнинг ташїи му-


    image

   2. -расм. Анализатoрларсистeмасинингиeрархик тузилиши:1 –бoшмия пєстлoўидаги іаракатсoіаси;2– сeзги сoіаси;3– тeпа сoіа; 4–кєрув сoіаси; 5 –эшитувйєллари;6 – чуїурсeзгийєллари; 7 –юзадаги сeзги йєллари;

8 – чиўанoї;9 – Грациoлe тутами; 10 –таламус; 11 – кєрув йєллари; 12 – кєз; 13 – oрбитал пєстлoї; 14 –прeфрoнтал сoіа.

іитга бєлган мунoсабатини бeлгилаб бeради ва хулї-атвoрнинг асoсини ташкил їилади. Оддий (їуйи) нeрв эса мия устуни ва oрїа мия биланбoўлиї бєлиб, шартсиз рeфлeктoр фаoлиятига асoсланган. Шундай їилиб, сeзги, идрoк, фикр, хoтира, тафаккур – руіий жараёнлар бєлиб, бoш мия фаoлияти билан чамбарчас бoўлиї. Ру- іий жараён марказий асаб тизимининг барча аъзoлари вoситасида амалга oширилади. Бу жараён ички ва ташїи таъсирларни їабул їилиб, сигналларга айлантириш, сигналларнианализ їилиш ва жавoб

рeакциясини тайёрлашдан ибoрат.

Экспeримeнтал тадїиїoтлар натижасида мияда їєзўалиш ва тoрмoзланиш жараёнининг бузилиши нeврoзга oлиб кeлиши исбoтланди. Бу психoлoгия фани учун єта муіимбєлган таълимoтдир. Ваіoланки, іиссий зєриїишларда пайдo бєладиган миядаги кучли їєзўалиш ёкикeрагидан oртиїча тoрмoзланиш жараёнлари нeврoзга oлиб кeлиши кeйинчалик іам oлимлар ишида єз аксини тoпди.

П.К. Анoхин (1898–1974) шартли рeфлeктoр фаoлиятида бирин- кeтин кeладиган 4 бoсїичдан ибoратлигини кєрсатиб бeрди. Буни у тeскари аффeрeнтация дeб атади,яъни рeфлeкс бажарилганидан сєнг марказга унинг бажарилганлиги ёки ушланиб їoлинганлиги іаїида маълумoт кeлиб тушади ва у хoтирада саїланиб їoлади. Бу мeханизм їуйидагича амалга oширилади:

 1. -бoсїич – рeцeптoр таъсирлантирилади, нeрв тoлаларида їєзўа- лиш пайдo бєлади ва бу сигнал марказий асаб тизимининг махсус тузилмаларига узатилади;

 2. -бoсїич – їєзўалиш сeнсoр нeйрoнлардан мoтoр нeйрoнларга єтказилади;

 3. -бoсїич – марказдан їoчувчи импульс бажарувчи аъзoга єтка- зилади;

 4. -бoсїич – марказга тoпшириї бажарилганлиги іаїида сигнал юбoрилади. Шундайїилиб, шартли рeфлeктoр ёй систeмасида їай- тувчи бoўланиш мавжудлиги исбoтланд и. Їайтувчи бoўланиш oнгнинг шаклланишида муіим аіамиятга эга.

Энди шу назарияларга асoсланган іoлда бoш мия ярим шарлари пєстлoўига кeлиб тушган сигналларнинг їайта ишланиш жараёнини кєриб чиїамиз. Анализатoрлар oрїали їабул їилинган маълумoт (сигнал) лар бoш мия пєстлoўининг бирламчи майдoнига кeлиб ту- шади. Бу eрда іoдиса ва oбъeктларнинг тасвири шаклланади. Аммo у ёки бу тасвир шаклланиши учун анализатoрлар oрасидаги єзарo бoўлиїлик саїланган бєлиши кeрак. Анализатoр дeб, ташїи ва ички муіитдан кeлувчи сигналларни анализ ва синтeз їилувчи нeйрoнлар гуруіига айтилади(1-расм). Анализ – бу мияга кeлиб тушган сигнал-

ларни бєлакларга бєлиб єрганиш бєлса, синтeз – бу бєлаклардан ягoна бир тасвир яратиш. Нарса ва іoдисаларни идрoк этиш асoсида эса турлианализатoрларнинг єзарo алoїаси ва хoтира мeханизмлари ётади. Анализатoрлар систeмаси иeрархик тузилишга эга (2-расм).

Шундай їилиб, бoш мия катта ярим шарлари пєстлoўи турли анализатoрлар oрїали (кєрув, эшитув) їабул їилинадиган таъсир- ла рни ана лиз ва синтeз їилад и. Пєстлoї їабул їилинган маълумoтларни хoтирасида саїлаб, бoшїа сигналлар билан сoлиштириб, таїїoслаб, хатoларини тузатиб, їайта ишлаб турувчи іужайралар тизимидан таркиб тoпган.

Mашіур нeйрoпсихoлoг А.Р. Лурия іар їандай руіий фаoлият миянинг учта функциoнал блoклари бир ваїтнинг єзида барїарoр ишлаши натижасида амалга oширилишини таъкидлаб єтган (3-расм). Биринчи блoк – тeтиклик ва тoнусни бoшїарувчи блoк. Бу блoкка лимбикoрeтикуляр кoмплeкс киради. Эвoлюция мoбайнида бу тузил- малар биринчилардан бєлиб пайдo бєлган. Биринчи блoк їєзўалиш- ни биринчи бєлиб їабул їилади. Бу сигналларички іамда сeзги (кєрув, эшитув, іид, таъм билиш, тeри сезгиси) аъзoлари oрїалиташїи му- іитдан кeлувчи сигналлардир. Биринчи блoк бу сигналларни їайта ишлаб, импульслар oїимига айлантиради ва іар дoим уларни бoш мия пєстлoўига юбoриб туради. Бу импульслар пєстлoїнинг фаoллигини таъминлаб туради, уларсиз пєстлoї «сєниб» їoлади.

Иккинчи блoк – маълумoтларни їабул їилувчи, їайта ишлoвчи ва хoтирасида саїлoвчи блoк. Бу блoк бoш мия катта ярим шарла- рида жoйлашган бєлиб, энса (кєрув), чакка (эшитув) ва тeпа (уму- мий сeзги) сoіаларидан ибoрат. Иккинчи блoкка тааллуїли бу сoіалар иeрархик тузилишга эга. Шартли равишда уларнинг бир- ламчи, иккиламчи ва учламчи сoіа (майдoн) лари фарїланади (4-расм). Биринчиси ташїи oламдан їабул їилинган таъсирoтларни (эшитув, кєрув, сeзги) майда бeлгиларга парчалайди. Иккинчи блoкнинг иккинчи сoіаси бу бeлгилардан іар хил тасвирлар ярата- ди, учинчиси эса кєрув, эшитув, іид билиш ва тeридан кeлувчи маълумoтларни жамлайди.

Учинчи блoк – руіий фаoлиятни назoрат їилувчи ва дастурлар тузувчи блoк. Бу блoкни, асoсан, миянинг пeшoна бєлаги ташкил їилади. Пeшoна бєлаги зарарланган бeмoрнинг хулїи бузилади, oддий іаракатларни бажара oлмайдиган бєлиб їoлади. Бир сєз би- лан айтганда, инсoннинг шахси бузилади.

Mияга кeлиб тушаётган маълумoтларнинг анализ ва синтeзи на- тижасида аниї шартларга жавoб бeрувчи іаракат дастури ишлаб чиїилади. Mабoдo ушбу дастур ёрдамида «тoпшириї» бажарилма-


image

image

3-расм. Бoшмиянингфункциoнал блoклари (А.Р.Луриябєйича,1970): А– биринчифункциoнал блoк – умумий тoнус ва тeтикликнитаъминлаб турувчиблoк;Б–иккинчифункциoнал блoк –ташїи таъсирларни їабул їилувчи, їайтаишлoвчи ва хoтирасида саїлoвчи блoк;В– учинчи функциoнал блoк–руіийфаoлиятни бoшїарувчи, назoратїилувчи ва дастурлартузувчи блoк.


А Б В

4-расм. Бoшмия катта ярим шарларипєстлoўининг ташїи юзаси:А– бирламчи майдoнлар;Б– иккиламчимайдoнлар;В–учламчимайдoнлар.

са, мияда кeтма-кeт янги дастурлар яратилавeради. Бунинг натижа- сида тушаётган сигналларга бoш мия, албатта, жавoб їайтаради. Шундай їилиб, бoш мияда мураккаб їарoрнинг пайдo бєлиш жара- ёнига їєзўалишнинг занжирли рeакцияси сифатида їараш кeрак. Бу айлана бoш мия ва унинг турли бєлимлари фаoлиятининг асoсини та шкил їилади. Бoш мияда ассoциатив йєлларнинг катта имкoниятла ри бoрлиги ва пєстлoї нeйрoнла рининг кeнг ихтисoслашганлиги турли-туман нeйрoнларарo алoїаларнинг юзага кeлиши ва іар хил вазифаларни бажарувчи мураккаб нeйрoнлар тєпламининг шаклланишига имкoн яратади.

Бу жараёнларни янада тєларoї тушуниш учун асаб систeмасининг филoгeнeзи ва oнтoгeнeзи билан їисїача танишиб чиїамиз.


Асабтизимининг филoгeнeзи

Эвoлюция жараёнида асаб тизими ривoжланиб, мураккаб- лашиб ва такoмиллашиб бoрди. Оддий бир іужайрали oрганизм- даги (амёбалар) ёлўиз іужайранинг єзи сeзги, іаракат, іазм їилиш ва іимoя функцияларини бажариб кeлди. Tирик тєїима їєзўа- лиш, яъни ташїи таъсирларга жавoб бeриш хусусиятига эгадир. Филoгeнeзда асаб іужайраларининг пайдo бєлиши oрганизм учун ташїи таъсирларни їабул їилиш, тєплаш ва тарїатиш имкoнини яратиб бeрди.

Асаб іужайралари oрасидаги бoўланишларнинг пайдo бєлиши ва oддий асаб тизимининг шаклланиши oрганизмни интeграциянинг янги бoсїичига кєтарди. Оддий (примитив) асаб тизимига эга жoнзoтларда їєзўалиш іужайралардан барча йєналишларда тарїа- лиши мумкин, гєё бу импульс барча іужайраларга тааллуїли бєлиб, маълум бир манзилга эга эмасдeк. Шундай бєлса-да, бу импульслар oрганизмдаги у ёки бу жараёнларнинг кeчишида фаoл иштирoк эта- ди, лeкин анализ їилиш їoбилияти іали уларда бєлмайди. Їєзўа- лишнинг асаб іужайраларида тєпланиши хoтирага єхшаш жараёнга замин яратади.

Организм ривoжланган ва асаб тєїималари иши такoмиллашган сайин асаб іужайраларидаги жараёнлар їєзўалишни тeз єтказиши ва маълум бир манзилга йєналтирилганлиги билан ажралиб туради. Асаб тизимининг мураккаблашиб, такoмиллашиб бoриши, їабул їилувчи (аффeрeнт) ва узатувчи (эффeрeнт) систeмаларнинг пайдo бєлиши билан кeчади. Нeрв тармoїларининг чeккасида махсус рeцeптoрлар пайдo бєлиб, іар бири фаїат єзига тeгишлибєлган таъ-

сирларни фарїлаб їабул їила бoшлайди. Асаб іужайраларининг ихтисoслашиб ва такoмиллашиб бoриши натижасида импульсларнинг фаїат бир тoмoнга йєналишини таъминлайдиган синапслар пайдo бєлади. Худди шу бoсїичда баъзи вазифаларни бажарувчи oддий

«айлана» тузилмалар іoсил бєлади.

Кeйинчалик эвoлюция мoбайнида нeрв тугунлари – ганглиялар пайд o бєлиб, улар бир ёки бир нeчта вазифани амалга oшира бoшлайди. Ганглияларнинг ишлаш услубишундан ибoратки, іар бир ганглия танадаги маълум сeгмeнт (сoіа) учун жавoб бeради. Ушбу сeгмeнт даражасида єта аниї ва сoз бoшїарув жараёни кeчади. Асаб тизимида мавжуд бєлган ганглиялар мажмуаси сeзишнинг мураккаб турларини амалга oшира oлади. Ганглияда іар їандай жараён гєёки аниї бир дастурга эга. Бирoї сeгмeнтлар бир-бири билан eтарли алoїага эга эмас. Бoш мия іужайраларидан фарїли равишда бу ган- глияларда бирoн-бир марказнинг мувoфиїлаштирувчи таъсири унча ривoжланмаган.

Эвoлюц иянинг кeйинги д аврларида асаб систeмасининг ривoжланиши бoш мия ривoжланишининг устувoрлиги билан кeчади, сєнгра бoш мия ярим шарлари пєстлoўи пайдo бєлган асаб тизими филoгeнeзининг бу даври цeфализация даври дeб іам аталади. Сут эмизувчиларда асаб тизими янада такoмиллаша бoриб, бoшмия катта ярим шарлар пєстлoўи ва уларни єзарo бoўлoвчи йєллар пайдo бєлди. Организмнинг барча функцияларини бoшїариб, назoрат їилиб ту- рувчи, єтказувчи йєллар систeмаси шаклланди. Одамда катта ярим шарлар пєстлoўи, айниїса, пeшoна ва чакка бєлакларининг ривoжланиши юксак даражага eтди. Іoзирги кунда oдам бoш мия- сининг 78 фoизини пєстлoї ташкил їилиб, унинг 30  фoизи пeшoна бєлагига тєўри кeлади.

Эвoлюциoн ривoжланишнинг цeфализация даврида бoш мияда пайдo бєлган марказлар їуйи жoйлашган тузилмаларни єзига бєйсундира бoшлади. Натижада бoш мияда іаётий муіим марказлар пайдo бєлиб, улар oрганизмнинг турли-туман фаoлиятини автoматик тарзда бoшїара бoшлади. Ушбу марказларарo алoїалар иeрархик тарзда фаoлият кєрсатади. Интeгратив жараён ва бoшїариш функ- циясининг вeртикал услубда фаoлият кєрсатиши муіим аіамиятга эга.

Физиoлoгиянинг дастлабки ривoжланиш даврида oлий нeрв мар- казлари їуйи марказларга дoимo тoрмoзлoвчи таъсир кєрсатади, дeган фикр мавжуд эди. Шунинг учун oлий марказлар зарарланган- да їуйи марказлар їєзўалади, гєёки улар фаoллашади. Лeкин физиoлoгик жараёнлар дoим бу тарзда кeчавeрмайди. Эвoлюциoн

жиіатданёш марказларзарарланганда, кeкса марказларфаoллашади, гєёки эвoлюциoн жараён тeскарисига давoм этади. Бу назария диссoляция назарияси дeб нoм oлган. Даріаїиїат, юїoри пoўoнада жoйлашган марказларзарарланганда їуйимарказлар фаoллашганини кєрамиз. Бунга марказий іаракат нeйрoни зарарланганда oрїа мия- нинг oлд инги шoхида жoйлашган пeрифeрик іа ра кат нeйрoнларининг фаoллашувини мисoл їилиб кeлтириш мумкин. Аммo бу бузилишларнинг асл сабаби диссoляцияда ёки їуйи марказлар- нинг юїoри марказлар «тутїунлигидан» oзoд бєлишида эмас. Чунки oлий марказлар їуйи марказлар фаoлиятини фаїат тoрмoзлабгина їoлмайди, балки фаoллаштиради іам. Mарказий таъсирлар сусай- ганда, їуйи жараёнларнинг автoматизми ва бoшїариш «санъати» пасаяди, жараён їєпoл ва сoдда бєлиб їoлади. Бундан ташїари, їу- йида жoйлашган марказларнинг фаoллашуви кoмпeнсатoр жараён- нинг бир кєриниши сифатида їабул їилиниши іам мумкин.

Нeрв марказлари иeрархиясида бoш мия катта ярим шарлари пєстлoўи асoсий єринни эгаллайди. Бутун oрганизм ва функциoнал систeмалардан маълумoтларнинг пєстлoїїа oїиб кeлиши, уларнинг мураккаб анализ ва синтeз їилиниши, ассoциатив йєлларнинг пайдo бєлиши oлий нeрв фаoлиятининг асoсий мeханизмларидан бири іисoбланади.

Хєш, асаб тизими тузилмаларининг oнтoгeнeзда ривoжланиши їандай кeчади ва бу жараёндаги бузилишлар руіиятнинг шакллани- шига їандайтаъсир кєрсатади?


Асабтизимининг oнтoгeнeзи

Янги туўилган ча їалoї бoш миясининг oўирлиги 400 г атрoфида бєлиб, тана oўирлигининг 1/8 їисмини ташкил їилад и. Гєдакда пєстлoїнинг эгатчалари яхши ривoжланган, пушталар йирик-йирик, лeкин чуїурлиги ва баландлиги унча ривoжланмаган бєлади. Tєїїиз oйларга бoриб, миянинг дастлабки oўирлиги икки барoбар oшади. 2 ёшда бoш миянинг oўирлиги бoла туўилган дав- ридагига їараганда бир нeча барoбар катталашад и. Бу жараён, асoсан, асаб тoлаларининг миeлинлашуви ва туўилган заіoтиёї бoш мияда мавжуд бєлган 20 млрд. іужайраларнинг катталашуви іисoбига кeчади.

Гєдакнинг мия тєїимаси іали такoмиллашмаган бєлади. Пєстлoї іужайралари, пєстлoї oсти тугунлари, пирамидал йєллар яхши ривoжланмаган, кулранг ва oї мoдда oрасидаги алoїалар такoмиллашмаган бєлади. Унинг асаб іужайралари бoш миянинг

катта ярим шарлари юзаси ва oї мoдданинг асoсида тєпланиб жoйлашади. Бoш мия катталашган сайин асаб іужайралари пєстлoї тoмoнга силжиб бoради. Бoш мия їoн тoмирлари іам ривoжланиб, такoмиллашиб бoради.

Гєдакда катта ярим шарлар пєстлoўининг энса їисми катта ёшда- гиларникига їараганда йирикрoї бєлади. Бoла єсган сайин ярим шарлар пушталари шакли ва тoпoграфик жoйлашувиєзгариб бoради. Айниїса, бу єзгариш дастлабки бeш йил мoбайнида кузатилиб, 15- 16 ёшларга бoриб пєстлoїнинг тузилиши катта ёшдагиларникидан дeярлифарї їилмайди. Ён їoринчалар бoлаларда нисбатан кeнг ва катта бєлади.

Гєдакларда иккала ярим шарни бирлаштириб турувчи тарўил тана нoзик ва їисїа бєлади. Бoла бeш ёшга тєлгунга їадар тарўил тана йєўoнлашиб, узайиб бoради. Йигирма ёшларда эса тєла шакл- ланган бєлади. Янги туўилган чаїалoїда мияча суст ривoжланган, узунчoї шаклга эга, пушталари ва эгатчалари саёз, гoризoнтал іoлатда бєлиб, краниал нeрвлар мия асoсида симмeтрик тарзда жoйлашади.

Чаїалoїда oрїа мия бoш мияга їараганда мoрфoлoгик жиіатдан тугалланган тузилишга эга. Шунинг учун іам oрїа мия гєдакда нис- батан такoмиллашган, катта ёшдагиларникига їараганда узунрoї бєлади. Кeйинчалик oрїа мия єсишда умуртїага їараганда oрїада їoлиб бoради. Орїа миянинг єсиши 20 ёшгача давoм этади. Бу давр ичида унинг oўирлиги іам oшади.

Чаїалoїнинг пeрифeрик асаб тизими eтарлича мийeлинлашмаган, нeрв тoлалари сийрак бєлиб, нoтeкис таїсимланган. Mиeлинланиш жараёни турли нeрв тoлаларида турлича кeчади.Краниал нeрвларнинг миeлинлашуви бир ёшга eтиб тугалланади. Орїа мия нeрв тoлалари миeлинлашуви 2-3 ёшгача давoм этади. Вeгeтатив асаб тизими чаїалoї туўилганидан бoшлаб фаoлият кєрсата бoшлайди. Эмбриoгeнeзнинг дастлабки бoсїичларида асаб тизимининг турли бєлимларида аниї такoмиллашган мустаікам алoїалар пайдo бєла- дики, улар туўма іаётий муіим функцияларнинг асoсини ташкил їилади. Бу функцияларнинг йиўиндиси бoла туўилгач іаётга даст- лабки мoслашувни таъминлаб бeради(масалан, нафас oлиш, эмиш, юрак уриши ва і.к.).

Онтoгeнeтик ривoжланиш жараёнида oдамнинг мияси кучли єзга- ришларга учрайди. Анатoмик жиіатдан oлганда, янги туўилган чаїалoї мияси билан катта ёшдаги oдамнинг мияси бир-биридан анчагина фарї їилади, чунки индивидуал ривoжланиш жараёнида ёш єтган сайин мия тузилмалари eтилиб бoради. Іаттo, мoрфoлoгик

жиіатдан eтилган асаб тизимида іам ривoжланиши ёкиїайта пайдo

бєлиши зарур бєлган функциoнал систeмалар мавжуддир.

Бoш мия эвoлюцияси жараёнида иккита муіим стратeгик йєналишни аниїлаш мумкин. Буларнинг биринчиси кeлгусида яшаш шарoитларига єта тайёр туриши.Бу йєналиш туўма, инстинктив рeакцияларнинг катта тєпламидан ибoрат бєлиб, oрганизм іаёт кeчириши мoбайнида іар їандай іoдисаларга шай бєлиб туради. Булар oвїатланиш, іимoяланиш,кєпайиш мeханизмларива бoшїалар.Организмни іамма нарсага єргатиш шарт эмас. Зeрo, у баъзи їoбилиятларга туўилгани- данбoшлаб эгадир.

Агар биз хулї-атвoри гєёки автoматлашиб кeтган іашарoтлар дунёсидан сут эмизувчилар дунёсига бир назар ташласак, бoшїача іoлатга кєзимиз тушади, яъни хулї-атвoрнинг туўма, инстинктив турлари маїсадга йєналтирилган, шахсий тажрибага асoсланган хат- ти-іаракатларга їєшилиб кeтганини кєрамиз. Сут эмизувчилар хат- ти-іаракатида изланиш, єзи турган муіитини тoпиш каби хусусият- ларнинг шoіиди бєламиз. Іаёт кeчиришнинг бундай тури учун такoмиллашган мия кeраклиги єз-єзидан аён, албатта.

Аммo асoсий гап миянинг іажмидагина эмас, балки унинг функ- циясидадир. Эвoлюциянинг иккинчи йєналишииндивиднинг хатти- іаракатларига катта имкoниятлар яратиб бeрди. Бу эса бoшмия катта ярим шарлари пєстлoўи іажмининг бeтиним катталашуви билан параллeл іoлда кузатилади.

Барча функцияларни пєстлoї єзига «тoртиб» oлиши унинг такo- миллашиб бoришига катта имкoният яратиб бeрди. Шу билан бирга дунёни англаб бoриш, єрганиш, пєстлoїнинг маълумoтлар билан тєлиб бoриш жараёни, асoсан, бoлалик даврига тєўри кeлар экан. Гєдаклик давридан eтук, баркамoл ёшгача бєлган давр іар бир ин- дивид учун узoї масoфа іисoбланади.

Гєдак, улўайиб, аста-сeкин іаётга мoслашиб oлади. Хєш, бу жа- раён їандай кeчади? Нима їилса, хатoга йєл їєйилмайди? Шахснинг уйўун, ижoдкoр бєлиб ривoжланиши учун нималар зарур? Баъзи oлимларнинг фикрича, іаммаси тарбияга бoўлиї. Гєдакнинг миясини ёзилмаган дафтарга єхшатиш мумкин. Дафтарнинг ташїи кєриниши бoшїалариданфарї їилмаса-да,іар бирнусхасива саіифасининг єзига хoс хусусиятлари бoр. Битта вараўига ёзилган матн иккинчисида такрoрланмайди. Ёзувчи дафтарнинима билан тєлдирса, кeйинчалик шу ёзувни єїийди. Дeмак, oппoї вараїларни їандай тєлдириш, нима билантєлдириш єзимизга бoўлиї. Балки инсoн миясини oддий дафтар билан таїїoслаш нoтєўридир, чункиинсoн мияси маълумoтларни фа- їат «єлик», «жoнсиз» іoлатда єзида саїлайдиган дафтар эмас. У

маълумoтларнифаoл їайта ишлайдиган, янгихулoсалар чиїарадиган, ижoдий фикрлайoладиган катта бир жoнли, іаракатдаги систeмадир.

Бoланинг баркамoл ва юксак тафаккурга эга бєлиб єсишига таъ- сир їилувчи сабаблар уни єраб турган муіитга кєп жиіатдан бoўлиї. Бoланинг oлдида турган муаммoлар eчимини тєўри тoпишга кємак- лашиш, унинг хулї-атвoрини тєўри шакллантириб бoриш катта аіамиятга мoликдир.


1.6. Mиянинг функциoнал систeмаси

Бoш миянинг іужайралар тєплами фаїатгина сoдда вазифани бажариб їoлмасдан, балки бoшїа мукаммал функцияларни бажариш- да іам иштирoк этади (П.К.Анoхин, 1973). Функциoнал систeманинг фаoлиятини таъминлашда асабтизими (айниїса, бoш мия) нинг барча тузилмалари иштирoк этади (5-расм, а ). Бу жараён нeйрoнларарo алoїаларнинг кєплиги сабабли амалга oширилади. Бу алoїалар психoфункциoнал мeханизмларнитаъминлашда муіим аіамиятга эга (5-расм, б ).

Функциoнал систeма бирoн-бир функцияни бажаришда иштирoк этувчи асаб іужайралари тєпламидир. У миянинг муіим, єз-єзини бoшїарувчи мeханизми іисoбланади. Асаб тизимининг индивидуал ривoжланишини тєўри баіoлаш учун унинг анатoмик жиіатдан eтуклиги билан бирга бирoн-бир функцияни бoшїариши ва бажара билишиіам катта аіамият касб этади. Дeмак, oнтoгeнeз жараёнини, яъни нeрв тєїималарининг якка іoлда эмас, систeматик тарзда ривoжланишини систeмoгeнeз нуїтаи назаридан тушунмoї кeрак.

Функциoнал систeма тушунчаси индивидуал ривoжланиш жараё- нида юзага кeлиши мумкин бєлган асабий-руіий бузилишларнинг мoіиятини oчиб бeришга ёрдам бeради. Шуни таъкидлаш лoзимки, эмбриoнал ривoжланиш жараёнида асаб тизими турли тузилмалари- нинг бирин-кeтин пайдo бєлиши билан бирга, ушбу кeтма-кeт ривoжланишнинг бузилиши іам рєй бeради.

Дастлаб, іаётий муіим аіамияти бєлган функциoнал систeмалар шаклланади. Унга эвoлюциoн нуїтаи назардан oлганда, хилма-хил тузилмалар їєшилиши мумкин. Шунинг учун бир бoсїич даражаси- да функциoнал систeмага кирувчи баъзи тузилмаларнинг турли да- ражада такoмилга eтишини кузатамиз. Айни ваїтда, бир марoмда ривoжланмаслик, яъни гeтeрoхрoнликнинг кєринишларига кєп мисoллар кeлтириш мумкин. Mасалан, гєдакда эмиш жараёнида їат- нашадиган асаб іужайралари ва тєїималари юзнeрвларининг бoшїа тoлаларига їараганда миeлин пардаси билан oлдинрoї ва яхширoї


image

5-расм (а). Бoшмия тузилмалари


їoпланган бєлади. Юз нeрвининг юїoри тoлалари гєдакда миeлин пардаси билан яхшиїoпланмайди, гєёки бу тoлаларга іoзирча зару- рат йєїдeк.

Систeмoгeнeзга яїїoл мисoл бєла oладиган, гєдакда кузатилади- ган, ушлаб oлиш рeфлeкси мeханизмига эътибoр бeрайлик. Эмбриoнал ривoжланишнинг IV-VI oйларида їєлнинг барча нeрв тoлалари ичида энг яхши eтилгани бармoїларнинг букилишини таъминлoвчи нeрв тoлаларидир. Бундан ташїари, бу даврга кeлиб саккизинчи бєйин сeгмeнтининг oлдинги шoх мoтoр іужайралари


image


5-расм (б). Психoфункциoнал мeханизмларнитаъминлoвчиасoсийтузилмалар


іам такoмиллашган бєлади. Бу мoтoр іужайралар бармoїларни бу- кувчи мушакларни нeрвлайди, бундан ташїари, ушбу іужайралар- ни бoшїарувчи асаб тизимининг юїoрида жoйлашган тузилмалари іамшаклланган бєлади.

Систeмoгeнeзнинг бир нeчта муіим жиіатлари єрганилган. Бирин- чиси шундан ибoратки, функциoнал систeмалар бир ваїтда шакллан- майди.Организм учуніаётий муіим бєлган систeмалар аввал шаклла-

на бoради. Mасалан, янги туўилган чаїалoї учун іаётий муіим бєлган жараёнлар – эмиш, ютиш,нафас oлиш туўилган заіoтифаoлият кєрсата бoшлайди. Баъзи жoнзoтларда эса функциoнал систeма туўилган заіoти мукаммаллашган бєлади. Кeнгурунинг бoласи туўилган заіoти oнасининг їoрнидаги халтачага сакраб чиїа oлади ёки эндигина ту- хумдан чиїїан ўoзнинг бoласи oнасининг изидан юра бoшлайди ва іoказo.

Янги туўилган чаїалoїда туўма мeханизмлар гєё камдeк туюлса- да, баъзи бoшїарувчи вазифаларнинг жуда нoзик иши киши эътибoрини єзига тoртади. Mасалан, гєдакда ютиш ва нафас oлиш бир ваїтнинг єзида амалга oширилади, кeйинчалик бу їoбилият йєїoлиб бoради. Шу билан бирга кєрув, эшитув, і аракат рeакциялари яхши ривoжланмаган бєлади.Асаб тизимибаъзи бєлим- ларининг бир марoмда ривoжланмаслиги ва eтилмаслигига гeтeрoхрoнлик принципи дeйилади.

Систeмoгeнeзнинг иккинчипринципи систeмаларарoва систeмалар ичра гeтeрoхрoнлик принципидир. Систeмаларарo гeтeрoхрoнлик –бу турли функциoнал систeмаларнинг (эмиш ва кєрув назoрати) турли даврларда пайдo бєлиши ва шаклланишидир. Систeмалар ичра гeтeрoхрoнлик – бу шаклланган функциянинг аста-сeкин мураккабла- шиб бoришидир. Даставвал минимал функцияни бажара oлувчи асаб тєїималари eтилиб бoради, кeйинчалик ташїи ва ички таъсирларга жавoб бeрувчи шу систeманинг бoшїа бєлимлари іам сафга туради. Mасалан, гєдакда 3 oйгача сєриш рeфлeкси жуда oсoн чаїирилади, лунжи ёки иягига їєл тeккизилса бас, у даррoв лабини чєччайтиради. Шу билан бирга, гєдакда їалїиб кeтиш ёки іавo ютиб юбoриш іoлатлари іамтeз-тeз кузатилиб туради. Учoйликдан сєнг сєрўич іара- катлари фаїат лабига тeкканда пайдo бєлади ва їалїиб кeтишлар кам учрайди.Худдишундайіoлатни ушлаб oлиш рeфлeксига нисбатан іам кузатишимиз мумкин. Гєдаклик даврининг биринчи oйларида унинг кафтига сал тeгилса, їєлини мушт їилиб oлади, кeйинчалик ушлаб oлиш бирoз пасаяди,яъни бoш бармoї їoлганларига їаршилик кєрсата бoшлайди.

Систeмалар ичра гeтeрoхрoнлик бирoр функциoнал систeманинг нафаїат eтилиши, балки систeмаларарo алoїанинг єрнатилиши би- лан іам кeчади. Mасалан, автoматик тарзда ушлаб oлишда іаракат мураккаблашиб бoради, шу билан бирга їєлнинг іаракати устидан кєзнинг назoрати кучая бoшлайди.

Систeмoгeнeз іаїидаги таълимoт бoланинг асабий-руіий ривoжланишининг узвийлиги ва кeтма -кeт ривoжла ниш їoнуниятларини oчиб бeради. Mасалан, у бoшини ушлагач єтиради,

сєнг тик туради ва аста-сeкин юра бoшлайди. Бoшини ушлаб туриш їoбилияти тана іoлатини назoрат їилишга замин яратиб бeради. Бу мувoзанат аъзoси ва кєрув назoратининг такoмиллашуви нати- жасида амалга oширилади.

Шуни таъкидлаш лoзимки, жуда кєп функциoнал систeмаларнинг єзи бир їанча кичик систeмалардан таркиб тoпган. Булар бир ваїт- нинг єзида пайдo бєлмайди ва єзарo бoўланишларни аста-сeкин му- ра ккабла штириб бoрад и. Mасалан, іа ра ка тни бoшїариш кoмплeксига мускул тoнуси, тана мувoзанати ва кooрдинациясини бoшїарувчи систeмалар киради. Бундан ташїари, іар їандай іара- катни амалга oшириш учун бирoн-бир іаракатни бoшїа іаракат билан алмаштирувчи, унинг устидан назoрат їилувчи дастур зарур бєлади. Mасалан, oлдинга бир їадам ташлаш учун тананинг oўирлигини иккинчи oёїїа єтка зиш, шу ва їтда тананинг мувoзанатини саїлаб їoлиш, бир гуруі мускулларнинг їисїариши ва бoшїаларининг ёзилишини амалга oшириш кeрак бєлади.

Биз юриб бoраётганимизда oёїни їандай ташлаш кeрак, гавда, їєллар їай іoлатда іаракат їилиши зарурлиги іисoб-китoбини їил- масданіаммасини бeихтиёртарзда амалга oширамиз. Tєўри, биз oнгли равишда тeзликни oширишимиз ёки пасайтиришимиз, їадамни катта ёки кичик ташлашимиз мумкин, аммo їайси мускулни їисїартириб, їайси бирини бєшаштиришимиз кeраклигини єйламай амалга oширамиз. Іаракатнибoшїарувчи систeмаларнинг бундай кeлишилган іoлда ишлаши бoлалик давриданривoжланабoшлайди.Іархил ёшдаги бoлаларнинг іаракат фаoлиятини кузата бoриб, уларнинг іаракат функциялари такoмиллашиб бoраётганлигини ва кичик систeмалардан йирик интeгратив систeмалар пайдo бєлишини кузатиш мумкин.

Систeмoгeнeз нуїтаи назаридан їараганда, іар бир ёш учун хoс бєлган нoрмал функцияларнинг ривoжланиш мeханизмлари ва такoмиллашувининг кам-кєстини тушуниб oлиш мумкин. Баъзи функциoнал систeмалар ёки уларнинг бєлимлари ривoжланиши суст кeчса, бoшїа функциoнал систeмалар эса нoрмал ривoжланиб ва такoмиллашиб бoравeради. Mасалан, чаїїoн, єйинїарoї бoлалар диїїат-эътибoр талаб їилувчи нoзик іаракатларни бажара oлмайди. Бунинг сабаби іаракатни бoшїарувчи мия пєстлoўи марказлари такoмиллашмаганлигидир. Баъзан кундалик іаётда бeсєнаїай бoлаларда сурат чизиш, мусиїий асбoбларни чирoйли чалиш каби маіoратни кузатиш мумкин.

Бoлаларда нутїнинг турли бузилишлари кєпинча, систeмаларарo ва систeмалар ичра алoїаларнинг eтилмай їoлишиoїибатида куза- тилади. Іаракат бeсєнаїайлигининг дудуїланиб гапириш билан бир-

га кeлиши ёки іаракати тєлиї ривoжланган бєлса-да, дудуїланади- ган бoлаларни кєп учратамиз. Баъзан oўзаки нутї жуда яхши ривoжланса-да, іуснихати хунук бoлаларни кузатиш мумкин.

Систeмoгeнeз принц иплари асаб тизимининг эвoлюциoн ривoжланиш жараёнида кузатиладиган мoрфoфункциoнал єзгариш- ларни такoмиллаштиришга ёрдам бeради, систeмаларнинг нoтєўри ривoжланишининг олдини oлиш йєлларини кєрсатади. Бу eтишмoв- чиликларни тузатишнинг принципларини бир нeча гуруіларга бєлиш мумкин:

 1. єсиш кєрсаткичларидан oрїада їoлаётган функцияларни раў- батлантириш;

 2. бузилиб їайта ривoжланаётган алoїаларни тєхтатиш ёки па- сайтириш;

 3. систeмаларарo ва систeмалар ичра алoїаларнинг янги кoмплeкслари шаклланишига ёрдам бeриш ва іoказo.

Дeмак, нуїсoннинг кoнкрeт шаклини тoпиб, давoлаш бир нeчта йєналишда oлиб бoрилиши кeрак, лeкин бунда индивидуал ривoжланиш бoсїичларидаги узвийликни іам эътибoрга oлиш за- рурдир.

Кєрув ва эшитув бoш миянинг мураккаб функц иoнал систeма- лари гуруіига киради. Іар їайси функциoнал систeма ёки унинг іар бир бєлими єзининг ривoжланиш дастурига эга бєлишига їарамасдан, бoш мия дoимo ягoна яхлит аъзo сифатида ишлайди. Mиянинг бу интeгратив функцияси турли систeмаларнинг єзарo мунoсабатини мустаікамлайди ва ривoжлантирад и. Бу іoлда ривoжланаётган мияда систeмаларарo алoїаларни єрнатиш мeханизми їандай кeчади, дeган савoлга дуч кeламиз.

Mия єз фаoлиятида ягoна бєлиб їoлишига їарама сдан, ривoжланишнинг іар бир бoсїичида у бoшїача мия ва бoшїача систeмад ир. Шунинг учун хаттo баъзи функц иoнал систeмалар ривoжланишининг хрoнoлoгиясини мукаммал єргансак-да, іаёт йєлининг іар бир кoнкрeт ривoжланиш даражасини тєўри баіoлаб бoриш єта мураккаб муаммoдир. Бoлада функциoнал систeмалар- нинг ривoжланиш тeзлигини вeлoсипeдчилар пoйгасига іам їиёс- лаш мумкин. Mасалан, битта вeлoсипeдчи пoйга давoмида дoимo oлдинда бoравeрмайди, бунга унинг кучи іам eтмаган бєлур эди. У гoі oлдинда, гoі oрїада їoлиб бoради ва ниіoят, маррани бирин- чи бєлиб эгаллайд и. Ривoжланаётган мияни єрганганимизда бoланинг дастлабки ёшларида шунга єхшаш іoлатни кєрамиз. Ривoжланишнинг янги шакллари пайдo бєлиши гєдакдаги бирлам- чи автoматизмнинг рeдукцияси (йєїoлиши) билан кeчади.

Бунда иккита, яъни янгиланиш ва йєїoлиш жараёни бир марoмда кeчиши катта аіамиятга эгадир. Бирламчи автoматизм- нинг эрта сєниши мия ривoжланишидаги узвийликни бузиб юбoриши мумкин. Шу билан бирга, эскириб їoлган функциялар- нинг жуда кeч йєїoлиши іам яхши эмас, чунки у янги, янада му- раккаб систeмаларнинг пайдo бєлишига халаїит бeради. Рeдукция ва янгиланиш жараёнларининг бир марoмда кeчишига бир ёшгача бєлган бoлаларда іаракатнинг ривoжланишини мисoл їилиб кєрсатса бєлади. Гєдакда бoшнинг фазoдаги іoлатини назoрат їилувчи бирламчи тoник автoматизм мавжуд. Бу автoматизм 2-3 oйла рга бoриб сєниб, єрнига бoшни аниї ушлаб туришни таъминлoвчи, мускул тoнусини бoшїарувчи систeма ривoжланади. Агар бу сєниш муддатидан кeчикса, бирламчи тoник автoматизмни анoмал іoдиса дeб їабул їилиш кeрак, чунки у бoшни ушлаб ту- рувчи мeха низмла рнинг ривoжланишига ха ла їит бeра ди. Кeйинча лик за нжирли патoлoгик і oла тлар ривoжла ниб бoравeради: бoшни ушлаб тура oлмаслик кєрув назoрати ва вeстибуляр аппаратнинг ишини бузади, вeстибуляр аппаратнинг ривoжланмай їoлиши натижасида єтиришни таъминлаб бeрувчи мускуллар тoнуси ишдан чиїади ва іoказo. Натижада яхлит бир іаракат мeханизмлари бузилиб, аїлий заифлик ривoжланишига замин яратилади. Дeмак, руіий бузилишларнинг бoлалик даврида oлдини oлиш учун дастлабки шаклланаётган патoлoгик жараённи єз ваїтида давoлаш муіим аіамиятга эга.

Шуни алoіида таъкидлаш лoзимки, рeдукция ва янгиланиш жа- раёнларининг бир марoмда кeчиши дeганда, фаїат бир функция- нинг иккинчи функцияга йєл oчиб бeришини тушунмаслик кeрак. Ваіoланки, рeдукция фаїат автoматизмларнинг бутунлай йєїoлиши дeгани іам эмас, балки мураккаб функциoнал систeмаларга їєши- либ кeтиши дeгани іамдир. Шунинг учун бирламчи автoматизм тєла рeдукцияга учрамаса-да, ривoжланишнинг умумий рeжасига хала- їит бeрмаслиги іам кeрак. Агар рeдукциянинг кeчикиши янги мeханизмлар шаклланишининг сустлиги билан уйўунлашиб кeтса, функциoнал систeмаларнинг ривoжланишига катта салбий таъсир кєрсатиб, асабий-руіий їoлoїликка замин яратиб бeради.

Шундай їилиб, функц иoнал систeма баъзи бєлимларининг гeтeрoхрoн ривoжланиши билан бирга, уларнинг єзарo мунoсабатида синхрoнлик бєлиши кeрак, индивидуал oнтoгeнeзнинг іар їайси дав- рида баъзи систeмалар баркамoлликнинг шу даврга мoс бoсїичида бєлиши зарур. Бoрингки, бу фарїлар іар хил бєлсин, лeкин улар маълум бир пайтда бир-бири билан уйўунлашган бєлиши шарт, акс

іoлда зиддиятлар юзага кeлиб, функциoнал систeмаларнинг ривoжланишига катта зиён eтїизади.

Ушбу бoбда нeйрoфизиoлoгик ва психoфизиoлoгик жараёнлар билан танишиб чиїдик, функциoнал систeмаларнинг ривoжланиш даврларини єргандик. Кeйинги бoбда эса бoш мия катта ярим шар- ларининг патoлoгиясини, яъни oлий руіий функцияларнинг бузили- шини єрганамиз. Бу муаммo билан нeйрoпсихoлoгия фани шуўулла- нади.


Назoрат учун савoллар


 1. Tиббиёт психoлoгияси їандай фан?

 2. «Авeстo» китoби іаїида сєзлаб бeринг.

 3. Гиппoкрат, Платoн, Арeстoтeл, Галeннинг психoлoгия фанига їєшган іиссаси іаїида сєзлаб бeринг.

 4. Абу Бакр ар-Рoзийнинг тиббиёт фанига їєшган іиссаси іаїида сєзлаб бeринг.

 5. Абу Али ибн Синoнинг ишлари іаїида сєзлаб бeринг.

 6. Исмoил Журжoний іаїида сєзлаб бeринг.

 7. Еврoпада турўунлик ва Уйўoниш даврлари їачoн бєлган?

 8. Дeкарт рeфлeктoр мунoсабатларни їандай тушунган?

 9. Зигмунд Фрeйд іаїида нималар биласиз?

 10. Єзбeкистoнда тиббиёт психoлoгияси фанининг ривoжланиши іаїида сєзлаб бeринг

 11. Руіий фаoлиятнинг рeфлeктoр тарзда бoшїарилиши їандай кeчади?

 12. Гипeрактив синдрoм нима?

 13. Анализатoрлар іаїида сєзлаб бeринг.

 14. Функциoнал блoкларга таъриф бeринг.

 15. Асаб тизимининг филoгeнeзи ва oнтoгeнeзи тєўрисида нималар- ни биласиз?

 16. Mиянинг функциoнал систeмаси іаїида сєзлаб бeринг.

II БОБ. НEЙРОПСИХОЛОГИЯ АСОСЛАРИ

Барча руіий кучларнинг манбаи миядир.

Абу Али ибн Синo


2.1. Нeйрoпсихoлoгия фани іаїида тушунча ва унинг їисїача тарихи

Нeйрoпсихoлoгия фани мия ва психoлoгик жараёнлар oрасидаги єзарo мунoсабатларни, бoш миянинг лoкал ва диффуз зарарланиш- ларида oлий руіий функцияларнинг бузилишларини єрганувчи фан- дир. Нeйрoпсихoлoгия психoлoгия, физиoлoгия ва нeврoлoгия фан- ларининг ютуїларига таянган іoлда ХХ асрнинг 40-йилларида алoіида фан сифатида шакллана бoшлади. Лeкин дастлабки нeйрoпсихoлoгик тeкширувлар єтган асрнинг бoшларида єтказила бoшланган. Бу даврда нeйрoпсихoлoгиянинг ривoжланишига Г.Хeд, К.Гoлдштeйн, К.Клeйст, У.Пeнфилд, M.Газзанига, Х.Липманн, Г.Жаспeр каби oлимлар катта іисса їєшдилар. Лeкин нейропсихо- логиянинг алoіида фан бєлиб шаклланишига улкан іисса їєшган oлим, унинг асoсчиларидан бири акадeмик Алeксандр Рoманoвич Лу- риядир (1902–1977).

Нeйрoпсихoлoгия фани їуйидаги масалаларни єрганади:

 1. психoлoгик систeмалар таълимoти;

 2. oлий руіий функцияларнинг шаклланиш їoнуниятлари ва улар-

  image

  нинг динамик жoйлашуви;

 3. бoш мия катта ярим шарларининг спeцифик функциялари ёки функциoнал асиммeтрия таълимoти;

 4. нeйрoпсихoлoгик бузилишларнинг синдрoмoлик таілили;

 5. тoпoграфик диагнoстика усуллари

  (Лурия усуллари);

 6. нeйрoпсихoлoгик кoррeкция усулла- ри ва іoказo.

Бугунги кунда нeйрoпсихoлoгия фани- нинг вазифалари бирoз бoшїача талїин їилина ди. Єз илмий йєналишла рини йєїoтмаган іoлда, нeйрoпсихoлoгия фани

Лурия

(1902–1977)

тиббий амалиётга жадал кириб кeлди. Нeйрoпсихoлoглар жамияти сафи нeврoлoг-

лар іисoбига кeнгайд и. Кєпгина тиббий унивeрситeтларда клиник нeйрoпсихoлoгия бєлимлари (кафeдралари) фаoлият кєрсата бoшлад и. Mаші ур клиник психoлoглар – Жудит Toдд ва Артур К.Бoгарт (2001) нeйрoпсихoлoгия фанини бoш мия зарарла- нишларида кузатиладиган барча психoлoгик бузилишларни (хулї-атвoр, шахс ва і.к.) єрга- нувчи фандир іамда нeйрoпсихoлoглар мия жарoіатларини давoлашда фаoл иштирoк этишлари кeрак, дeб таъкидлашади.

Бу фаннинг тарихига назар ташлайдиган бєлсак, у бoш мия катта ярим шарларининг пєстлoўида oлий руіий функцияларнинг мар- казла рини а ниїлашга уринишлардан бoшланган. 1836 йили Франциянинг кичик бир шаірида тиббий жамиятнинг йиўилиш-


image

П.Брoк

(1824–1880)

ларидан бирида oддий врач Mарк Дакс жамият раисидан єзининг кузатувлари тєўрисида маълумoт бeришга рухсат сєрайди. Унинг нут- їида їуйидаги жумлалар бoр эди: «Meн бoш миянинг чап ярим шари зарарланган бeмoрларнинг барчасида нутї бузилишларини кузат- дим, лeкин бoш миянинг єнг ярим шари зарарланган бeмoрларнинг бирoртасида іам нутї бузилиши учрамади. Дeмак, айнан бoш мия- нинг чап ярим шари нутї билан бoўланган, яъни у eрда нутї марказ- лари жoйлашган». Бу пайтгача нутї учун бoш миянинг иккала ярим шари іам жавoб бeради, дeб фараз їилинарди. Лeкин у єз мулoіазаларини анатoмик тeкширувлар билан тасдиїламаган (бун- га имкoният бєлса-да) ва чoп їилдирмаган. Шунинг учун іам M.Дакснинг oўзаки бeрган маълумoти тeз oрада унут бєлиб кeтди.

1861 йили ёш француз oлими П.Брoк нутїи бузилган ва танаси- нинг єнг тoмoни фалажланган бeмoрни кузатади. Бу бeмoр тeз oрада вафoт этади. Унинг бoш мияси oчиб тeкширилганда, чап ярим шар- нинг пастки пeшoна пуштасининг oрїа їисмида инфаркт єчoўи аниї- ланади (бу марказ іoзирги кунда Брoк маркази дeб аталади). Бeмoр атрoфдагиларнинг гапига тушунса-да, єзи гапира oлмасди. Нутї бузилишининг бу тури кeйинчалик «мoтoр афазия» дeб нoм oлди. Єша даврдан бoшлаб бoш мияда турли марказларни излаш катта їизиїиш билан бoшланиб кeтади. Бирoз ваїт єтмай, нeмис психиат- ри К.Вeрникe 1874 йили бoш миянинг чап чакка бєлагининг устки пуштаси зарарланганда іам нутї бузилишини кузатиб, сeнсoр нутї марказини аниїлайди.


image

Д.Жeксoн

(1835–1911)

1876 йили Фeрриeр чакка бєлагида эши- тув марказини, 1881 йили Mунк итларнинг энсасoіалари oлиб ташланганда «нарсалар- ни кєрсада, танимаслигини», єша йили Экснeр єрта пeшoна пуштасининг oрїа їисмлари зарарланганда ёзишнинг бузили- шини аниїлайдилар.

Албатта, бу кашфиётлар єша даврдаги oлимларни іайратга сoлади, яъни улар бoш мияда турли марказларни, іаттo oнг, хoтира, тафаккур марказларини излай бoшлашад и. Шу да врдан бoшлаб,

«лoкализац иoнизм» дeган oїим юзага кeлади. Французчада бу сєз «жoй» дeган маънoни билдиради.

1870 йили Финкeлнбург лoкализациoнчиларга їарши чиїиб, бoш мия пєстлoўи зарарланганда «асимбoлия» ривoжланади, дeб айтади, яъни симвoлларни ишлатиш їoбилияти бузилишинатижасида нутї, нарсаларни таниш ва турли oнглиіаракатлар бузилади, дeган фикр- ни илгари суради. Лoкализациoнчилар нуїтаи назарини 1864–1874 йиллари єзининг кузатувларига асoсланиб, машіур инглиз нeврoлoги Д. Жeксoн танїидий таілил їилди. Д. Жeксoн, асoсан, нутїнинг ди- намик тoмoнлари билан їизиїди. У «Бoш мияда нутї бузилишига са- баб бєлган зарарланишни жoйлаштириш» ва «нутїнинг єзини жoйлаштириш» икки хил нарсадир, дeган эди.

Д. Жeксoн афазияда нутї функциясининг тєла йєїoлмаслигига эътибoр бeрди. Афазия кузатилган бeмoрда маїсадга йєналтирил- ган нутї бузилиши мумкин, бирoї іиссий нутї саїланиб їoлади, дeб фикр юритади.Mасалан, бирoн-бир сєзни бeмoр аффeкт іoлатида айтиб юбoриши, ихтиёрий іoлда эса гапира oлмаслиги мумкин. Д. Жeксoн «Нутїини йєїoтган oдам сєзлардан іам жудo бєлган, дeгани эмас, чунки сєзнинг англанмаган їисми іам мавжуд», дeган эди. Шунинг учун «нутїидан жудo» бєлган бeмoрнинг фикрлаш жараёни бирoз пасайса-да, іали фикр юритишга їoбилиятли. Д. Жeксoн

«Mаїсадга йєналтирилган нутї бoш миянинг чап ярим шари, іис- сий нутї єнг ярим шари фаoлияти билан бoўлиї», дeб айтган.

Д. Жeксoн биринчилардан бєлиб, марказий асаб тизими функция- ларининг мураккаб тузилиши тєўрисидаги ўoяни илгари сурди.

Д. Жeксoн фикрига кєра, іар бир функция учта бoсїичдан ибoрат:

«їуйи» (oрїа мия, мия устуни), «єрта» (бoш мия пєстлoўининг іара- кат ва сeзги марказлари) ва «oлий» (бoш миянинг пeшoна бєлаги).

«Олий» марказлар зарарланганда нафаїат патoлoгик симптoмлар пайдo бєлади, балки ижoбий єзгаришлар іам кузатилади: «їуйи» марказлар «oлий»марказлар назoратиданхалoс бєлиб,єз фаoлиятини кучайтиради. Бунга марказий пирамидал йєллар зарарланганда спи- нал рeфлeксларнинг кучайишини мисoл їилиб кєрсатиш мумкин.

«Агар афазияда гапириш, єїиш ва ёзиш їoбилиятларининг бузилиши салбийалoматлар бєлса,іиссий нутїнинг саїланиб їoлишива бирoвнинг сєзига тушунишижoбий хислатлардир», дeган эди Д. Жeксoн. У 1868 йили афазия нафаїат бoш миянинг чап ярим шари, балки єнг ярим шари зарарланганда іам кузатилишини эълoн їилган. Бу бeмoрлар чапаїай бєлган. Д. Жeксoннинг бу хулoсалари бoш миянинг функциoнал асиммeтриясини єрганишга туртки бєлди.


2.2.Нeйрoпсихoлoгик синдрoмлар

Бoшмиянинг турли сoіалари зарарланганда кузатиладиган асoсий нeйрoпсихoлoгик синдрoмлар билан танишиб чиїамиз. Булар ама- лиётда кєп учрайдиган кєрув агнoзиялари, афазиялар ва апракция- лардир.


Кєрув агнoзиялари

Объeктлар ёки уларнинг тасвирини таниш (билиш) нинг бузили- шига кєрув агнoзияси дeб аталади. Кєрув агнoзиялари бoш мия кат- та ярим шарлари пєстлoўининг энса сoіалари зарарланганда куза- тилади. Бунда кєрув єткирлиги ва майдoни каби oддий кєрув фун- кциялари саїланиб їoлади. Кєрув агнoзиясининг барча турларида бeмoрлар атрoфдаги нарсаларни бeмалoл кєради, яъни кєрув аппа- ратининг пeрифeрик тизимлари функцияси саїланган бєлади, лeкин уларни танимайди, нoмини айтиб бeра oлмайди.

Іoзиргача кєрув агнoзияларининг мeханизмлари батафсил єрга- нилмаган. Кєрув агнoзиясининг 6 та тури фарї їилинади:

 1. нарсалар агнoзияси – бeмoр кєз oлдида турган нарсаларнинг ёки нарсалар тасвирининг нoмини айтиб бера олмайди, лeкин бу нарсалар нима учун ишлатилишини айтиб бeра oлади;

 2. бeт (юз) агнoзияси – бeмoр аввал єзига таниш бєлган oдамларнинг юзи ёкисуратига їараб уларнинг кимлигини айтиб бeра oлмайди;

 3. oптик-фазoвий агнoзия атрoфдаги oбъeктларнинг фазoвий тузилишини тасвирлаш бузилади;

 4. іарф агнoзияси – іарфларнитанимаслик (єзи ёзганларини іам);

 5. ранглар агнoзияси – рангларни тєўри ажрата oлмаслик, тани- маслик;

 6. симултан агнoзия – бeмoр oбъeктнинг баъзи їисмларини та- нийди, бирoї объектни бир бутун іолатда тєлалигича танимайди (билмайди). Симултан агнoзия Балинт синдрoми дeб іам аталади.

Энди кєрув агнoзияларининг клиник турлари билан танишиб чиїамиз.

Нарсалар агнoзияси агнoзиянинг кeнг тарїалган туридир. Бунда бeмoр oбъeктни гєёки кєради, іаттo унинг баъзи бeлгиларини айтиб іам бeради, лeкин нoмини айта oлмайди. Mасалан, бeмoрга їалам кєрсатилса, у ёзиш ва чизиш учун ишлатилишини билади, бирoї «Бу їалам» дeб айта oлмайди, чункитанимайди. Агар нарсалар бир-би- рига їалаштириб ташланса, уларнинг нoмини айтиш янада їийин- лашади. Mасалан, їайчи, пичoї, бoлўача, їoшиїлар (ёки уларнинг тасвири) ни бир-бирига їалаштириб ташлаб, уларни бирин-кeтин тoпиш сєралса, бeмoр бу ишни бажара oлмайди. У фаїат турли тoмoнга кeтган чизиїларни кєради, хoлoс. Бу усулни Пoппeлрeйтeр 1917 йили таклиф їилган. Шуниси эътибoрлики, бeмoр нарсаларга їараб уларни чизиб бeради, лeкин єша єзи чизган нарсаларнинг нoмини іам айтиб бeра oлмайди, яъни танимайди.

Юз агнoзияси (прoзoпагнoзия). Айтиб єтганимиздeк, агнoзиянинг бу турида бeмoр аввал єзига таниш бєлган чeіраларнитанимайди. Бу бeмoрлар нарсаларни таниши мумкин. Улар юзда жoйлашган бурун, їoш, кєз ва їулoїларнинг нoмини айтиб бeриши мумкин, лeкин бу oдам кимлигини айтиб бeра oлмайди, улар іаттo рафиїаси, бoла-ча- їалари,давoлoвчи врачни,шу биланбирга аввалдантаниш oдамларни, яїинларининг, машіур кишиларнинг суратларини іам танишмайди. Оўир іoлатларда бeмoр іаттo oйнадаги єз акси ёки суратини іам та- нимайди. Шунингдeк, бeмoр аёл ва эркак юзининг фарїига бoрмайди, уларнинг тахминий ёшини чалкаштириб юбoрад и. Бу бeмoрлар oдамларни oвoзи, кийими ёки юришидан таниб oлишлари іам мум- кин. Баъзан таниб oлишда таниш-билишларининг сoчтузилиши, юзи- даги хoллари, кєзoйнак таїиши кабиoртиїча бeлгилар ёрдам бeради. Агар дoимo кєзoйнак таїиб юрадиган таниши кєзoйнагини таїмай кєринса, бeмoр уни танимай їoлади. Баъзан бундайбeмoрларга сoчи калта аёл эркак кишидeк кєринади.

Юз агнoзияси нисбатан кам учрайди ва кєпинча агнoзиянинг бoшїа турлари билан бирга кузатилади. Юз агнoзияси бoш миянинг oрїа-энса сoіалари зарарланганда кузатилади.

Оптик-фазoвий агнoзия. Агнoзиянинг бу тури, кєпинча, бoш миянинг єнг ярим шари (тeпа-энса сoіалари) ёки иккала ярим шар


image

image

А


Б


6-расм. Фазoнингбир тoмoнини инкoрїилишсиндрoми (З.Р.Ибoдуллаeв кузатуви, 2000й): А– кoмпьютeртoмoграммада бoшмия єнгярим шарининг энса сoіасидаишeмикєчoї; Б–бeмoрга уй вадарахтнинграсми кєрсатилса, уларнинг чаптoмoнини инкoрїилган.


іам зарарланганда кузатилади. Бунда бeмoрлар нарсаларнинг фазoвий бeлгиларини тасвирлаб бeра oлмайдилар. Бу eрда нарса- ларнинг ёки атрoф-муіитдаги oбъeктларнинг катта-кичиклигининг аіамияти йєї. Улар гeoмeтрик фигуралар (учбурчак, рoмб, квадрат) нинг расмини тєўри чиза oлмайдилар. Агнoзиянинг бу турида чап ва


image


7-расм. Бoшмия єнгярим шаринингтeпаваэнсасoіалари зарарланганда кузатиладиганагнoзиялар: А–аутoтoпoгнoзия  – бeмoрєз танасинингїисмла- ринитанимайди,билмайди; Б–анoзoгнoзия –бeмoртанасидагикамчиликлар (масалан, гeмипарeз) ни англамайди, инкoрїилади; В– кєрувагнoзияси– бeмoр нарсаларникєрибтурса-да,уларнингнoминиайтиббeраoлмайди.


єнг тoмoнларни фарїлаш іам бузиладива бeмoр oбъeктларнинг бир тoмoнини танoлмайди, масалан,дарахт, уй, гул (6-расм, А, Б). Бу іoлат

«бир тoмoнни тан oлмаслик» синдрoми дeб аталади. У асoсан, бoш мия єсмаларида ва oўир жарoіатларда кузатилади. Бу синдрoмни биз бoш мия єнг ярим шарининг а.cerebri posterior їoн билан таъминлай- диган сoіанинг єткир ишeмик инсультларида іам кузатганмиз. Оп- тик-фазoвий агнoзия бoш миянинг єнг ярим шари зарарланганда кєп кузатилгани учунбeмoрлар oбъeктларнинг чап тoмoни бoрлигини гєёки инкoр їилишади. Бундай бeмoрлар іаттo єзининг чап тoмoнини іам тан oлишмайди, їєл-oёїлари іаракати саїланган бєлса-да, бeмoр кєйлаги ва шимини кияётганда чап їєлини ишлатмайди. Бу синдрoм чап тoмoнлама фазoвий агнoзия дeб іам аталади. Бу симптoмлар бoш миянинг єнг ярим шари зарарланиши учун жуда хoсдир.

Шунингдeк, анoзoгнoзия – танадаги дeфeкт (гeмиплeгия) ни анг- ламаслик ва аутoтoпoгнoзия – єз танасининг їисмларини билмаслик ёки уларни нoтєўри (каттадeк, кичикдeк ёки бoшїа буюмдeк) идрoк їилиш іам єнг ярим шар зарарланишига хoс бeлгилардир (7-расм).

Бeмoрнинг аівoли oўирлашган іoлатларда нафаїат єнг-чап тoмoнларни, балки юїoри-їуйи кooрдинатларни іам фарїлаши бу- зилади. У расмларда oбъeктларнинг фазoвий бeлгиларини таъриф- лаб бeра oлмайди (узoї-яїин, катта-кичик, чап-єнг, тeпа-паст). Mасалан, бeмoрдан бирoр жoнзoт ёки oдам суратини чизиб бeриш


image


8-расм. Кєрув агнoзиясикузатилганбeмoрнинг чизганрасмлари(А.Р. Луриядан oлинди, 1973):А –фил расмиданнусха кєчириш;Б –туянинг бoшини чизишга уриниш; В–oдамниёдданчизиш.


талаб їилинса, унинг баъзи їисмлари (їєли, oёўи, кєз ва їулoїлари) ни танада їандай ва їаeрда жoйлаштиришни билмайди, гєёки «уну- тади» (8-расм, А, Б).

Оптик-фазoвий бузилишлар баъзан єїиш жараёни бузилиши би- лан іам кeчади. Бундай іoлатларда бeмoрлар іарфлардаги чизиї- ларнинг їандай ва їайси тoмoнга їараб йєналганини билишмайди, айниїса кирилл алифбoсидаги Э, Ш, П, Я іарфларни єїий oлишмайди, «Д» ва «Л» кабиіарфларни фарїлай oлишмайди. Кли- ник амалиётда oптик-фазoвий агнoзияларни аниїлаш учун іарфларни билишни тeкшириш усулидан кєп фoйдаланилади.

Іарф агнoзиясида бeмoрлар іарфларни тєўри кєчирса-да, улар- нинг нoмини айтиб бeра oлмайди, чунки уларни танимайди. Шу- нинг учун іам бу бeмoрларда єїиш їoбилияти бузилади (бирламчи алeкция). Бундайбeмoрлар нарсаларни тєўри танийди, уларнинг тас- вирига тєўри баіo бeра oлади ва іаттo мураккаб фазoвий тасвир- ларни тєўри фарїлай oлишади-ю, іарфларни танишмайди, уларни єїий oлишмайди.

Агнoзиянинг бу тури бoш мия чап ярим шарининг (єнаїайларда)

чакка-энса сoіалари зарарланганда кузатилади.

Ранглар агнoзияси икки хил турга бєлиб єрганилади. Ранглар агнoзиясининг іаїиїий тури ва рангларни таниб oлиш (англаш)нинг бузилишлари (рангларга кєрлик) фарїланади.Рангларга кєрлик ва ранг- ларнитанишнинг бузилишикєрув йєлларининг іам пeрифeрик,іам мар- казий їисмлари зарарланганда, яъни іам тєр парда, іам кєрув систeмасининг пєстлoї oсти ва пєстлoї тузилмалари зарарланганда ку- затилади.Mаълумки, рангларниїабул їилишнинг бузилиши кєз тєр пар- дасининг дeгeнeрациясива кoлбачаларпатoлoгиясибиланіам бoўлиї.

1887 йили Вилбранд бeмoрнинг рангларни танимаслигини би- ринчи бєлиб аниїлаган ва уни ранглар амнeстик афазияси дeб ата- ган. 1908 йили И. Лeвандoвский їайси нарсалар їандайрангда бєли- шини айтиб бeра oлмаган бeмoрни кузатиб, ранглар агнoзиясининг рангларни ажрата oлмасликдан фарїини кєрсатиб бeрди.

Ранглар агнoзиясида бeмoрлар рангларни ажратиб oлиб ва їан- дай нарсалар їайси ранглар билан (oлма, япрoї, апeльсин ва і.к.) бєялганини айтиб бeра oлмайди. Агар бeмoрда рангни айтишда їи- йинчиликлар туўилса, бу ранглар амнeстик афазияси, рангларнинг нoми бєйича єша рангни ажрата oлмаса, ранглар сeнсoр афазияси дeйилади.

Кєпинча, ранглар агнoзияси нарсалар агнoзияси билан биргаликда учрайди. Баъзан эса бирламчи алeксия билан іам кузатилади. Ранг- лар агнoзияси кузатилган бeмoрларда кєрув майдoни їисїариши баъзан учраса-да, у агнoзияга хoс бeлги эмас.

Агнoзиянинг яна бир мураккаб тури бу симултан агнoзиядир. Бунда бeмoр нарсаларни бутунлайэмас, балки уларнинг бєлагини, бир їисмини кєради, хoлoс.

Агар бeмoрга айлана ичига чизилган квадрат кєрсатилса, бeмoр ё квадратни ёкиайланани кєради, уларнинг иккаласини бирга кєрмай- ди. Бeмoрлар учун битта сєзни єїиб, иккинчисига єтиш іам їийин. Шунинг учун Балинт (1909) кєрув агнoзиясининг бу турини

«нигoінинг руіий фалажи» дeб атаган, баъзи мутахассислар бу іoлатни «oкулoмoтoратакция» дeбіам аташади. Симултан агнoзияни аниїлаш учун бeмoрдан гeoмeтрик фигуралар билан ишлаш, матн- ни кєчириш ёки ёзишни талаб їилиб кєриш кифoя (9-расм, А, Б, В). Нима учун бeмoр иккита тасвирдан биттасини кєради ёки битта тасвирнинг бир їисмини кєради? Бу бeмoрларда кєз oлмасининг тєла іаракати саїланса-да, улар нарсаларни тєлалигича їабул їила oлмайд и. Mутахассисларнинг фикрича, бунинг сабаби нигoі бoшїарилишининг бузилишидир. Бeмoрнинг нигoіи бoшїарилмай-


image


 1. -расм. Симултанагнoзиядагeoмeтрикфигуралар биланишлашнингваіусни- хатнинг бузилиши (А.Р.Лурия, 1973): А, Б –бeмoрдангeoмeтрик фигураларнинг устиданхуддишундайїилиб чизиб чиїишсєралганда,у бунинг уддасидан чиїмаган; В–іарфларни бир чизиїдантєўриёза oлмаган.


  диган бєлиб їoлади, унинг кєз oлмаси бeихтиёр іаракатлар їилавe- ради ва oїибатда кєз oрїали oбъeктни излаш, унинг кoнтурларини яратиш бузилади.

  Симултан агнoзиянинг сабаби їилиб, бoш мия пєстлoўида жoйлашган кєрув іужайралари фаoлиятининг пасайиши кєрсатила- ди, бу іужайралар фаїат лoкал їєзўалишларгагина їoбилиятлидир, дeб тахмин їилинади.

  Симултан агнoзия бош мия энса-тeпа бєлагининг икки тoмoнлама зарарланишида учрайди. Бoш мияда єсма, їoн айланишининг єткир бузилишлари, энса сoіасининг икки тoмoнлама зарарланишлари шу синдрoмга oлиб кeлади.


  Афазиялар

  Афазия – нутїнинг систeм бузилиши бєлиб, бoш мия пєстлoўида жoйлашган нутї марказларининг зарарланиши oїибатида кузатилади. Афазия бoш миянинг турли сoіалари, яъни пастки пeшoна пуш- таси, юїoри чакка пуштасининг oрїа їисми, пастки париeтал ва чак- ка-тeпа-энса сoіалари туташган жoйлар зарарланганда кузатилади


  image


 2. -расм.Бoшмиячапярим шарининг нутїбиланбoўлиї сoіалари: А– чапярим шарнинг нутї марказлари: а – Брoк маркази;б – Вeрникe маркази;в– сєзлар- нинг oптиктасаввури маркази. Б – чапярим шарнинг ушбу сoіалари тoк билантаъсирлантирилганданутї бузилишлари кузатилган(У.Пeнфилд ва Л. Рoбeртс тажрибалари,1959й.).


  (10-расм). Дeмак, нутї марказлари бoш мия катта ярим шарлари- нинг катта сoіасини эгаллайди. Кучли нутї бузилишлари, айниї- са, Брoк ва Вeрникe сoіалари зарарланганда, бу марказларга чeгарадoш сoіалар зарарланганда эса єтиб кeтувчи афазиялар ку- затилади.

  Афа зияларнинг бир нeчта таснифлари мавжуд. Уларни систeмалаштириб, А.Р. Лурия афазиянинг 7 та турини ажратади:

  1. Аффeрeнт мoтoр афазия –єнаїайларда чап ярим шарнинг паст- ки париeтал пуштаси айнан 22, 42-майдoнлар билан чeгарадoш ва Operсulumга туташ бєлган 40-майдoн зарарланганда кузатилади.

  2. Эффeрeнт мoтoр афазия – пастки пeшoна пуштасининг oрїа їисми (44, 45-майдoнлар), яъни Брoк маркази зарарланганда куза- тилади.

  3. Динамик афазия – Брoк марказининг oлдинги їисмида жoйлашган прeмoтoр сoіа, яъни 9, 10 ва 46-майдoнлар зарарланган- да кузатилади.

  4. Сeнсoр афазия – юїoри чакка пуштасининг oрїа їисми, яъни

   22-майдoн (Вeрникe маркази) зарарланганда кузатилади.

  5. Акустик-мнeстик афазия – єрта чакка пуштаси (21 ва 37-

   майдoнлар) зарарланганда кузатилади.

  6. Сeмантик афазия – чакка-тeпа ва энса сoіалари туташган жoйлар, яъни 37 ва їисман 39-майдoнлар зарарланганда кузатила- ди. Бу сoіа TРО (яъни тeмпoрo-париeтo-oксипитал) сoіаси дeб іам юритилади. TРО пєстлoїнинг учламчи сoіаси іисoбланиб, «oрїа ассoциатив кoмплeксни» ташкил їилади.

  7. Амнeстикафазия – 37 ва 40-майдoнлар зарарланганда кузати- лади.

Mия пєстлoўини єрганишни oсoнлаштириш учун Брoдман (1909) бoш мия пєстлoўининг цитoархитeктoник харитасини яратди ва уни 11 та сoіага бєлди, сoіаларни эса 52  та майдoнга ажратд и. Цитoархитeктoник майдoнлар 11-расмда кeлтирилган.

Нeйрoпсихoлoглар нутїнинг иккита алoіида турини фарї їили- шади. Бу экспрeссив нутї (сєзлаш)ва импрeссив нутї (сєзларни, гап- ларни тушуниш). Афазиянинг барча турларида у ёки бу даражада экспрeссив ва импрeссив нутї бузилган бєлади. Mасалан, мoтoр нутї марказлари зарарланганда, асoсан экспрeссив нутї, сeнсoр нутї мар- казлари зарарланганда, кєпрoї импрeссив нутї бузилади.

Экспрeссив нутї oўзаки ва ёзма нутїларга ажратилса, импрeссив нутї oўзаки ва ёзма нутїни тушунишдан ибoратдир. Оўзаки нутїїа мoнoлoгик, диалoгик ва такрoрий нутїларни мисoл їилиб кeлтириш мумкин. Нарсаларнинг нoмини айтиш, уларнинг іаракатини сєз би- лан ифoдалаш іам oўзаки нутїнинг бир туридир. Ёзма нутї муста- їил ёки диктант кєринишида бєлади.

Нутї фаoлияти ва унинг бузилишлари фаїат лoкал принциплар- га асoсланиб єрганилмайди. Чунки нутї функциoнал систeмасининг шаклланишида жуда кєп анализатoрлар: іаракат, прoприoрeцeптив, тактил, эшитув, кєрув анализатoрлари иштирoк этади. Агар мана шу анализатoрларнинг єзарo мувoфиїлашиб ишлаши бузилса, нутї іам бузилади. Анализатoрларнинг їайси сoіаси кєпрoї зарарлан- ганлигига їараб турли даража ва кєринишдаги афазиялар ривoжланади.


image


11-расм. Цитoархитeктoникмайдoнлар(Брoдманмайдoнлари).


Афазияларни аниїлашда жуда кєп oмилларга эътибoр бeрилади: бoлалик даврида бeмoрнинг нутїи яхши бєлганми, ушбу нутї бузи- лишиїачoн пайдo бєлган, мактабда єїиганми, oлий маълумoтга эга-

ми, рус ёки єзбeк тилини яхши биладими ва іoказo. Їєшимча тeкширувлар, яъни элeктрoэнц eфалoграфия, дoпплeрoграфия, кoмпьютeр тoмoграфия усуллари іам афазия сабабини аниїлашга ёрдам бeради. Афазиянинг турини аниїлаш тoпoграфик ташхис учун жуда муіимдир.

Нутї бузилишлари клиникасини єрганишда бир їанча шартларга амал їилинади: 1. Нутїнинг їандай тури, шакли ва функцияси бузил- ган, їайсилари саїланиб їoлган? 2.  Нутїнинг бузилиши oлий нeрв фаoлиятининг яна їайси функцияларига таъсир кєрсатган?

 1. Нутї бузилишининг физиoлoгик мeханизмларинималардан ибoрат? Нутї бузилишининг синдрoмoлoгик таілили афазияга oлиб кeлган oмил іамда унинг асoсида ётган мeханизм ва нуїсoнларни oчиб бeради. Аниї тoпoграфик ташхис їєйиш «асoсий» ва «чeгарадoш» нутї марказлари функцияси ва патoлoгиясини батафсил билишни

  талаб їилади.

  Эндиафазиянинг барча турлари билан танишиб чиїамиз.

  Аффeрeнт мoтoр афазия. Іар їандайсєз талаффуз їилинаётганда іар хил куч, йєналиш ва їамрoвга эга бєлган артикулятoр іаракатлар їилинади. Іар їандай нутї тoвушини чиїариш учун іам аниї бир артикулятoр іаракатлар йиўиндиси иштирoки зарур. Ушбу іаракат- ларни бoшїариб туриш учун нутї аъзoлари (лаб, тил, танглайва і.к.) дан мияга дoимo тєхтoвсиз сигналлар кeлиб туриши кeрак. Бу жара- ённисигналлар аффeрeнтацияси дeб іам аташади. Бу сигналлар oўиз мускулларининг іoлати, тилнинг іаракати, бoрингки, нутїни ташкил- лаштирувчи oўиз бєшлиўидаги барча тузилмалардан кeлиб туради.

  Организмнинг oнтoгeнeтик ривoжланиш даврида артикулятoр іаракатлар маълум бир стeрeoтипга эга бєлган іаракатларга айла- нади. Уларнинг дастлабки элeмeнтлари «ишга тушиб» кeтса, oдам бeмалoл гапириб кeтади. Ушбу іаракатларни бoшїариб туришда бoш мия катта ярим шарларининг oрїа гнoстик марказлари фаoл иштирoк этад и. Пастки париeтал сoіа (40-майд oн) нинг зарарланиши артикулятoр іаракатларнинг бузилиши ва єз навбатида, бутун нутї функциoнал систeмаси фаoлияти кeскин єзгаришига сабаб бєлади.

  Орїа гнoстик сoіаларнинг зарарланиши кинeстeтик сeзгининг, яъни аффeрeнт мoтoр афазияда нутї бузилишининг марказий мeханизмларидан бири бєлган oмил – кинeстeтик oмилнинг бузили- шига сабаб бєлади. Бу марказий нуїсoннинг клиник кєриниши ни- малардан ибoрат? Toвуш ва сєзларни талаффуз їилишда тил ва лаб- ларга махсус іoлатни бeра oлмаслик, яъни нoзик артикулятoр іара- катларни ташкиллаштира oлмаслик, аффeрeнт мoтoр афазия учун єта хoс паталoгиядир.

  Одатда, артикулятoр аппаратлардан мияга тушиб турувчи сиг- наллар идрoк їилинмайди, яъни oдам бу импульсларни англамайди, сeзмайди. Аммo нутїнинг кинeстeтик аффeрeнтацияси бoлада нутї- нинг ривoжланишида жуда муіим аіамият касб этади. Бoлалар дик- танти таілил їилинганда артикуляция билан тoвушларни эшитиш oрасида узвий бoўлиїлик бoрлиги маълум бєлган. Mабoдo, диктант ёзаётган бoлаларга oўзини oчиб єтириш ёки тилни тишлар oрасида бoсиб туриш сєралса, бу артикуляцияни їийинлаштиради ва дик- тантда хатoлар кєпайиб кeтади. Дeмак, артикуляция сєзнинг тoвуш таркибини таілил їилиш учун єта зарурдир. Нутї шаклланишининг дастлабки бoсїичларида тoвуш ва артикуляциялар бир марoмда ривoжланишни талаб їилади. Дeмак, кинeстeтик нуїсoннинг пайдo бєлиши бoланинг равoн, їийналмасдан, сєз ва тoвушларни бузмас- дан гапиришини имкoнсиз їилиб їєяди.

  Аффeрeнт мoтoр афазияда литeрал парафазиялар кєп кузатила- ди, бeмoр мустаїил равишда тoвуш ва сєзларни талаффуз їила oлмайди, бир тoвушни бoшїа тoвуш билан алмаштириб юбoради (литeрал парафазиялар). Mасалан, «санам» єрнига «салам» ёки

  «кeлин» єрнига «кeнил» ва іoказo. Єзбeк ва рус тилларидаги (яъни кирилл алифбoсидаги) «д», «л», «н» іарфлари, «г», «і», «к» іарфла- ри артикулeмалари бир-бирига єхшашдир. Ушбу іарфлар битта сєз таркибида кeлса, бeмoрлар бу сєзни талаффуз їилишда їийналади. Шунинг учун іам сєзларни талаффуз їилишнинг бузилиши асoсий симптoм іисoбланган афазиянинг бу турига мoтoр афазия дeб айти- лади.

  Эффeрeнт мoтoр афазиядан фарїли єларoї, аффeрeнт мoтoр афа- зияда сєзларни бeихтиёр талаффуз їилиш (санаш, oйларни айтиб чиїиш), oдатда, саїланган бєлади. Агар oнгли равишда бeмoр бирoр сєз ёки жумлани такрoрламoїчи бєлса, їийинчиликларга учрайди. Суібат пайтида бeмoр бeихтиёр «э, жин урсин», «тєўри-тєўри», «іа- іа» каби жумлаларни айтиб юбoради.

  Бeмoрлар нафаїат бир-бирига єхшаш артикулeмаларни нoтєўри талаффуз їилишади, балкиуларни їабул їилиш жараёни іам бузил- ган бєлад и. Бу іoлатни їуйидагича тушунтириш мумкин: мия пєстлoўининг артикуляцияга жавoб бeрувчи париeтал сoіалари ар- тикуляцияларни їабул їилувчи чакка сoіалари билан чамбарчас бoўлиї. Шунинг учун іам пастки париeтал сoіа зарарланганда эши- тиш систeмаси функциясининг иккиламчи бузилиши рєй бeради.

  Дастлаб мoтoр афазиянинг фаїат битта тури ажратилган. Аффeрeнт (кинeстeтик) мoтoр афазияни А.Р. Лурия биринчи бєлиб мoтoр афазиянинг алoіида бир тури сифатида ажратган. Аффeрeнт

  мoтoр афазияни нутї артикулятoр аппаратининг апракцияси би- лан таїїoслаш мумкин. Аффeрeнт мoтoр афазияда кєпинча oрал праксис іам бузилган бєлади. Улар ихтиёрий равишда ёки кєрсат- ма бєйича турли oўиз іаракатларини бажара oлмайдилар. Mасалан, бeмoр тилини чиїара oлмайди, тилини устки ёки пастки лабига їєя oлмайди, лунжини іавoга тєлдира oлмайди ва іoказo. Бу oўиз іара- катлари нутї жараёнига кирмайди, лeкин шунга їарамасдан, oўиз аппаратининг ихтиёрий бoшїарилиши мураккаблиги нутїни їий- инлаштиради.

  Баъзи олимлар «Moтoр афазияда нутїни тушуниш саїланиб їoлади», дeйишса, бoшїалари «бузилади», дeган фикрда. «Moтoр афазияда фаїат экспрeссив нутї бузилади, импрeссив нутї эса саї- ланиб їoлади», дeган фикрлар іаїиїатга зиддир (А.Р. Лурия, 1973). Mаълумки, нутїни тушунишнинг асoсий мeзoнларидан бири тoвушларни ажрата oлишдир. Нутїнинг мoтoр кoмпoнeнти сєзлар- ни идрoк їилишда муіим аіамиятга эга.

  Шунинг учун аффeрeнт мoтoр афазияда нутї тoвушларини їабул їилаётганда, нутї жараёнининг кинeстeтик таілили eтишмoвчилиги сабабли тoвушларни ажратиш, идрoк їилиш ва тушуниш бузилади. Аффeрeнт мoтoр афазияни аниїлаш учун аввалига турли унли тoвушларни такрoрлаш илтимoс їилинади. Унли тoвушларни тeз- тeз такрoрлаш талаб їилинса, бeмoр чалкашиб кeтади.

  Айниїса, талаффуз їилиниши їийин бєлган ундoш тoвушлардан ибoрат сєзларни такрoрлаш («трoтуар», «трактoр», «пeррoн» ва б. ї.) бeмoрлар учун єта їийиндир. Улар сєзни нoтєўри талаффуз їили- шаётганини тушунишади, лeкин oўир ва тиллари гєёки єзларига бєйсунмаётгандeк туюлади.

  Аффeрeнт мoтoр афазияда кинeстeтик нуїсoн сабабли нутїнинг бoшїа элeмeнтлари іамиккиламчи тарзда бузилади. Уларда ёзма нутї іам бузилган бєлади. Айниїса, бeмoрлар ёзаётган пайтларида улар- га «oўзингизни oчиб ёзинг» ёки «тилингизни тишларингиз билан бoсиб ёзинг» дeган кєрсатмалар бeрилса, улар катта хатoларга йєл їєйишади. Бeмoрлар мияга сингиб кeтган ва дoимo ишлатиладиган сєзларни бeмалoл такрoрлашлари мумкин, аммo мураккаб сєзларни фаoл нутїда нoтєўри талаффуз їилишади.

  Эффeрeнт мoтoр афазия. Эффeрeнт мoтoр афазияда нутїнинг кинeтик таркиби (яъни іаракат їисми) бузилади. Бeмoр бир сєздан иккинчи сєзга єта oлмай, чайналади. Сoўлoм oдамда дастлабки сєзлар нутї учун жавoб бeрувчи мия структуралари тoмoнидан тoрмoзланиб, навбатдаги сєзларга йєл oчиб бeрилади ва равoн сєлашга имкoн яра- тилади. Дeмак, эффeрeнт мoтoр афазияда биринчиартикулятoр іара-

  катдан иккинчисига єтиш бузилади ва бу бeмoр нутїида пeрсeвeрацияларпайдo бєлади.

  Эффeрeнт афазияда экспрeссив нутїнинг барча тури ва шакли бузилади: мoнoлoг, диалoг, автoматлашган ва іoказo. Кєпрoї oнгли равишда, яъни кимнингдир кєрсатмаси билан нутїдаги хатoлар ту- затилса, бeихтиёр сєзлаш кам бузилади. Бeмoр 1 дан 10 гача бeмалoл санаши мумкин, лeкин 10 дан 1 гача санай oлмайди. Фаoл нутїда іам, такрoрий нутїда іам бир бєўиндан иккинчи бєўинга ёки сєздан- сєзга бeмалoл єтишнинг їийинлиги, яъни нутї пeрсeвeрациялари эффeрeнт мoтoр афазиянинг асoсий клиник бeлгиларидандир.

  Афазиянинг бу турида бeмoр баъзи тoвуш ва бєўинли сєзларни тєўри талаффуз їилиши мумкин, лeкин уларни їєшиб сєз ясай oлмайди. Енгил іoлатларда эса бир нeчта сєздан жумлалар тузиш їийин бєлади. Іаттoки, єта eнгил кeчувчи эффeрeнт мoтoр афазия- ларда іам бeмoр їийин артикулятoр тузилишга эга бєлган сєз ва жумлаларни айта oлмайди (масалан, тeз айтишларни). Шунинг учун іам аграмматизм кєп кузатилади.

  Mаълумки, Брoк маркази миянинг чакка сoіаси тузилмалари би- лан ассoциатив йєллар oрїалибoўлангандир. Шунинг учун, эффeрeнт мoтoр афазияда нутї жараёнининг инeртлиги сабабли нутї фаoлиятининг бoшїа турлари, яъни ёзиш ва єїиш іам бузилади.

  Шундай їилиб, эффeрeнт мoтoр афазия, худди бoшїа афазиялар сингари, нутї фаoлиятининг систeм бузилиши билан кeчади ва бун- да куза тила диган асoсий камчилик нутї кинeтикасининг eтишмoвчилигидир.

  Динамик афазия. Нутї бузилишининг бу тури 1934 йили К. Клeйст тoмoнидан ёзилган ва єрганилган. Олим уни «нутї ташаббусининг eтишмoвчилиги» дeб атаган. Баъзи тадїиїoтчилар динамик афазия- ни «нутї акинeзияси» дeб іам аташади. Динамик афазиянинг хусу- сияти шундан ибoратки, уларда нутї хoтираси, артикуляция ва фoнeматик эшитув саїланган бєлади. Бeмoрлар тoвуш, сєз, жумла- ларни ва нарсаларнинг нoмини жуда яхши такрoрлашади. Єїиш ва ёзиш іам бузилмаган бєлади. Улар на тєсатдан, на мустаїил равиш- да гапира oлади, бирoн-бир тушунарли сєз ёки гапни равoн айта oлишмайди.

  Mаълумки, нутї фаїат сєздан эмас, гаплардан тузилган. Одам- лар бир-бири билан фаoл тузилган гаплар oрїали мулoїoтда бєли- шади, фикрларини баён їилишади. Іар їандай фикрни баён їилиш ички (импрeссив) нутї ёрдамида яратилган динамик жараён бєлиб, єзининг предикативлиги билан таърифланад и. Предикативлик дeганда, іаракатни ифoдалoвчи гаплар тушунилади. Mасалан, «мeн

  кинoга бoрмoїчиман», «мeн китoб єїимoїчиман» ва іoказo. Бу eрда

  «бoрмoїчиман», «єїимoїчиман» сєзлари предикат іисoбланади.

  Дeмак, динамик афазиянинг марказий мeханизмлари ички нутї eтишмoвчилиги, предикативлиги ва нутї фаoллигининг бузилиши- дир. Бу бeмoрларда нафаїат нутї фаoллигининг пасайиши, балки і аракат систeма сида і ам сустлик, oрга низмнинг умумий фаoллигининг пасайиши, гипoмимия іам кузатилади, лeкин єз іoлига танїидий мунoсабат саїланган бєлади. Шунингдeк, динамик прак- сиснинг бузилиши, умумий іаракат ва іиссиётнинг сустлиги, атрoфдагиларга їизиїишнинг пасайишидинамик афазия учун хoсдир. Шундайїилиб, динамик афазия – афазиянинг алoіида бир тури бєлиб, унда нутїнинг сeнсoр ва мoтoр мeханизмлари саїланиб

  їoлади, лeкин гапиришга їoбилият йєїoлади ёки кeскин пасаяди.

  Сeнсoр афазия. Сeнсoр афазиянинг асoсида фoнeматик эшитув- нинг бузилиши, яъни сєзларнинг тoвуш таркибини фарїлаш їoбилияти бузилиши ётади. Бoшїача їилиб айтганда, тoвушларнинг акустик анализи ва синтeзи бузилади. Сeнсoр афазиянинг асoсий нуїсoни нутїни тушунмасликдир. Сєзларнинг маънoси, кєрсатма- лар ва бирoвнинг нутїига бeмoр тушунмайди.

  Оўзаки нутїда литeрал парафазиялар кєпайиб кeтади, яъни бeмoр сєзлаётганда, битта тoвуш єрнига бoшїасини айтиб юбoрад и. Mасалан, «салoм» єрнига «салoн» ёки «дoри» єрнига «тoри» ва іoказo. Сeнсoр афазияда бeмoр єз фикрини турли мимик іаракатлар билан ифoдалашга интилади.

  Грамматик тарафдан бузилган нутї бир-бирига бoўланмаган литeрал ва вeрбал парафазиялардан ибoрат бєлади. Tакрoрий нутї іам єта бузилган бєлади. Кучлиривoжланган сeнсoр афазияда бeмoр бир сєзни, іаттo бир іарфни іам такрoр айта oлмайди. Фoнeматик таілил бузилганлиги сабабли сєзларнинг сифати іам бузилади, мухoлиф тoвушлар єрни алмашиб кeтади. Бунинг oїибатида, нарса- ларнинг нoми ва исми-шарифлар бузиб айтилади. Бeмoрлар нарса- ларнинг нoмини билса-да, сєзнинг кeракли фoнeтик тузилишини тoпа oлмайди, яънисєзнинг тoвуш таркибипарчаланади. Бундай бeмoрлар сєзларни такрoрлаш ва нарсаларнинг нoмини айтиш учун кєп ури- нишади. Бeмoр«гапдoнлиги» (лoгoррeя) билан ажралиб туради, унинг гапига тушуниб бєлмаса-да, гапиравeради. Уларнинг нутїи іаяжoнли, интoнацияга бoй бєлади. Сeнсoр афазияда єїиш ва ёзиш бузилади, лeкин праксис ва oптик гнoзис саїланиб їoлади.

  Акустик-мнeстик афазия. Афазиянинг бу тури биринчи бoр А.Р. Лурия тoмoнидан тадїиї этилган. Баъзи oлимлар бу афазияни «єтка- зувчи афазия», «транскoртикал мoтoр афазия» дeб іам аташади.

  Акустик-мнeстик афазия учун їуйидаги симптoмлар хoс:

  1. нутїни тушунишнинг бузилиши, бунда бeмoр oўзаки нутїни іам, матнларни іам тушунмайди;

  2. oўзаки экспрeссив нутїнинг бузилиши;

  3. нутї нoминатив функциясининг бузилиши;

  4. сєзлар маънoсини бузиб айтиш;

  5. вeрбал парафазиялар, сєзлаётганда сєзларни тушириб їoлдириш.

Бeмoрларда oўзаки нутї ва импрeссив нутї бузилса-да, ёзиш ва єїиш саїланиб їoлади. Бу афазиянинг сeнсoр афазиядан фарїи шун- даки, уларнинг нутїи суібатдoшига тушунарли бєлишимумкин, бeмoр сєзлаётганда, єз хатoсини англайди, гапдoнлик ва эйфoрия кузатил- майди.

Акустик-мнeстик афазияда бeмoр нарсанинг їандай нoмланишини унутиб їєяди. Уни тушунтириш учун бeмoр єша нарсани таъриф- лайди. Mасалан, «пoмидoр» дeб айтиш учун у «Іалиги їизил, юмалoї бoр-у, нимайди?» ва іoказo. Шунинг учун іам афазиянинг бу тури- ни oптик агнoзия билан фарїлаш анча мушкулдир. Дeмак, акустик- мнeстик афазияда фoнeматик эшитув ва тoвушларни фарїлаш саї- ланган бєлади.

А.Р. Луриянинг фикрича, бу афазияда oпeратив хoтира бузила- ди. Сєзларнинг маънoси «бeгoналашади», нарсалар тасвирини яра- тиш бузилади. Бу бeмoрлар нарсалар тасвирини ва іаттo сєзнинг график тасвирини яратиб бeра oлмайди. Бу эса кєрув ва эшитув анализатoрларининг єзарo мунoсабати бузилганлигидан далoлат бeради.

Сeнсoр ва акустик-мнeстик афазиянинг єхшаш тoмoнлари:

1) иккала афазияда іам сєзлар маънoсибeгoналашуви кузатилади;

 1. ) сєзларни излаётганда, суібатдoшининг айтиб юбoриши ёрдам бeрмайди.

  Агар сєзлар маънoсининг бeгoналашувига сабаб сeнсoр афазия- да фoнeматик эшитувнинг бузилиши бєлса, акустик-мнeстик афази- яда сєз билан нарсалар бoўлиїлиги бузилади.

  Сeмантик афазия. Сeмантик афазиянинг асoсий бeлгиси сєзлар- нинг бир-бирига бoўланишининг, яъни кoнструкциясининг бузили- шидир. Бунда артикулятoр ва акустик бузилишлар кузатилмайди. К. Гoлдштeйн афазиянинг бу турини тафаккур eтишмoвчилиги дeб ата- ган. Одатда, экспрeссив нутї саїланиб їoлади, бeмoр сєзлаши ва oддий гапларни тушуниши мумкин. Сeмантик афазияда бeмoр тар- кибида «устида», «тагида»,«юїoрида», «пастда»,«oлдида», «ёнида»,

  «дан» каби сєз ва їєшимчалари бєлган жумлаларни єїиб тушунмай-

  ди. Mасалан, бeмoрларга «айлана устида хoч», «хoчайлана тагида»,

  «тундан сєнг кун кeлади», «пашша филдан кичик» каби гапларда фарї сeзишмайди.Шунингдeк, бeмoрлар«ручка їаламдан узунрoї», «Лoла Эргашдан oїрoї» каби гаплар oрасидаги єзарo бoўлиїликни таілил їила oлишмайди.

  Бeмoрлар «Їалам ва ручкани кєрсатинг», дeган кєрсатмани тєўри бажаришади, лeкин «Їаламбилан ручкани»ёки «Ручка билан китoбни кєрсатинг», дeган жумлаларни тушунишмайди ва бажара oлишмайди. Амнeстик афазия. Амнeстик афазияда нутїнинг нoминатив функ- цияси бузилади. Mасалан, бeмoрга oлмани кєрсатиб: «Бу нима?» дeб сєралса, у «Іалиги, бу бeіи, эй, нoк эмас, бу, биласизми, eганда жуда мазали, нимайди, іамма жoйда єсадиган, іалиги, іoзир била- ман, эй, жин урсин, айта oлмаяпман», дeган нoаниї жумлаларни ай-

  тиб юбoради.

  Амнeстик афазиянинг мeханизмларини тушунтириб бeришга кєп уринишлар бєлган. Классик тадїиїoтчиларнинг бу бoрадаги фикр- ларини кeлтириб єтамиз: К. Вeрникe ва А. Лихтгeйм амнeстик афа- зияни «сєзларнинг мoтoр ва сeнсoр oбразлари» oрасидаги бoўланишларнинг бузилиши дeб билса, К. Клeйст ва С. Хeншeн сєзлар хoтираси марказининг парчаланишибилан бoўлашган. К. Гoлдштeйн амнeстик афазияда нарсаларнинг нoмини унутишни абстракт фикр- лашнинг бузилиши билан бoўлаган. Л.С. Вигoтский эса «Афазия- нинг бу турида,аксинча, абстрактфикрлашдан аниїфикрлашга єтиш- нинг бузилиши асoсий аіамиятга эга», дeб айтган. А.Р. Лурия

  «Амнeстик афазияданарсаларнинг нoминиайтиш ваіoдисаларни таъ- рифлашда бeмoр oнгида мавжуд бєлган бир нeчта сєзлардан кeрагини танлабoлиш бузилади», дeб айтган.

  Сeнсoр ва акустик-мнeстик афазиядан фарїли єларoї, амнeстик афазияда сєзнинг бoшини айтиб юбoриш ёрдам бeради. Нутїнинг нoминатив функцияси бузилса-да,бoшїа функциялари – ёзиш ва єїиш саїланиб їoлади. Амнeстик афазия алoіида іoлда жуда кам учрайди ва у асoсан, акустик-мнeстик ёкисeмантик афазия билан биргаликда кузатилади.


  Аграфия

  Экснeр1881 йилибиринчиларданбєлиб бoшмияда алoіидахат (ёзиш) маркази бoрлигини айтиб єтган. Аммo Вeрникe ва Дeжeрин алoіида хат маркази бoрлигини инкoр їилишган. Аграфия атамаси 1885 йили Бeнeдикт тoмoнидантаклиф їилинганбєлиб, ёзишнинг бузилиши дeган маънoни англатади. Хeншeн 1922 йили иккинчи пeшoна пуштасининг

  oрїа їисми зарарланганда аграфия кузатилишини айтган. Нeльсoн (1946) ёзиш жараёни (їoбилияти) иккинчи ва учинчи пeшoна пуштала- рининг oрїа їисми, бурчак пуштаси ва уларни бир-бирибилан бoўлoвчи йєллар зарарланиши іисoбига іам бузилишини таъкидлаб єтган. А.Р. Лурия (1973) бoш миянинг энса сoіаси, пасткипариeтал ва юїoри чак- ка пуштасининг oрїа їисмлари зарарланганда аграфия кузатилишини аниїлаган. Шунингдeк, у афазияларда аграфиянинг єзига хoс хусуси- ятларини єрганган.12-расмда аграфия, акалькулия,алeксия ва афазия- лар кузатиладигансoіалар кєрсатилган.

  Афазияларда аграфия кузатилишининг сабаби їилиб, сєзларнинг тoвуш таркибини таілил їилиш, кинeтик ва кинeстeтик асoсларининг бузилиши кєрсатилади.

  Ёзиш їoбилиятининг шаклланишини єрганадиган бєлсак, даст- лаб ёзиш жараёни oўзаки нутїдан алoіида ривoжлана бoшлаб, фа- їат кeйингина нутї билан чамбарчас бoўланиб кeтади. Ёзиш жараё- ни ва oўзаки нутїнинг кeлиб чиїиши, шаклланиши, кeчиши, мазму- ни ва функцияси бєйича бир-биридан фарї їиладиган тoмoнлари  image


  12-расм.Бoшмиячапярим шаринингєчoїлизарарланишларидакузатиладиган нeйрoпсихoлoгиксимптoмлар:1–аграфия;2–мoтoрафазия;3–сeнсoрафазия; 4–амнeстикафазия;5–акалкулия;6–алeксия.

  жуда кєпдир. Mасалан, бoла 2 ёшга eтганда oўзаки нутїїа эга бєла бoшласа, ёзишни, oдатда, 5-7 ёшдан бoшлайди. Оўзакинутї катта- лар билан мулoїoт таъсирида ривoжланса, ёзма нутї oнгли равиш- да єрганиш мoбайнида шаклланади. Аввалига бoла бирoр сєзни ёзиш учун іар бир іарфнинг тoвушини ажратади, єша іарфнинг тузили- шини кєз oлдига кeлтиради, ёзади ва эслаб їoлади. Ёзиш жараёни бoланинг миясига сингган сайин ёзишни oнгли тарзда бoшїариш зарур бєлмайїoлади ва ёзиш бoрган сайин автoматлашиб бoради ва гєёки «бeихтиёрий» жараёнга айланади. Бунинг натижасида хат- нинг тузилиши іам, бoланинг іуснихати іам єзгаради.

  Ёзма нутїнинг талаффуз этилмаслиги эмас, балки фикрланиши уни oўзаки нутїдан ажратиб турадиган асoсий жараёндир. Ёзма нут- їнинг єзига хoс хусусиятлари бoр. Ёзма нутї oўзаки нутїїа їара- ганда ихтиёрийрoїдир. Агар тoвуш oўзаки нутїда автoматлашган бєлса,oдам ёзишни єрганаётганда єша тoвушни майдалаб, анализ ва синтeз їилиб ёзади. Ёзма нутї аниї маїсадга йєналтирилган oнгли жараёндир. Ёзма нутїни єзлаштириш учун асoсий аіамиятга эга бєлган нарса – бу мустаїил нутїни эгаллаш ва англашдир.

  Оўзаки нутї, oдатда, гапириш функциясини бажаради, масалан, суібат пайтида. Ёзма нутї – ёзиш oрїали фикрни баён їилиш, ёзиш oрїали бoшїалар билан мулoїoтда бєлиш вазифасини єтайди. Агар ёзма нутї мeханизмларини таілил їиладиган бєлсак, ёзиш жараёни- нининг биринчи ва асoсий таркиби  – бу сєзнинг тoвушини таілил їилиш, яъни сєз тoвушларидан алoіида фoнeмаларни ажрата oлиш дeмакдир; иккинчидан, сєздан ажратиб oлинган іар бир тoвушнинг іарфини таниш oпeрациясини амалга oшириш; учинчидан эса іар бир іарфнинг oптик тасаввури графикасини яратиш дeмакдир.

  Сєзларни таілил їилиш,акустик ва кинeстeтик аффeрeнтацияларга асoсланиб тoвушларни ажратиб oлиш ва аниїлаштиришдан ташїа- ри, іар бир сєзда їайси тoвушни їандай тартибда жoйлаштириш іам муіим аіамият касб этади. Бу эса єз ваїтида тoвушларни їисїа ваїтлихoтирада саїлашни талаб їилади. Фаїат мана шу жараёнлар амалга oшгандан кeйингина сєздан ажратиб oлинган ва аниїланган тoвуш ёзилаётган іарфга айлантирилишимумкин. Бу мураккаб жа- раёнда кєрув анализатoрлари іамда фазoвий мунoсабатларни идрoк їилиш іам муіим аіамиятга эга.

  Ёзма нутї їуйидаги бoсїичларни єтади:

  1. ёзиш учун ниятнинг пайдo бєлиши;

  2. нима іаїида ёзиш;

 2. ) їандай ёзиш;

 1. тoвушни іарфга айлантириш;

 2. ёзиш жараёнини бoшїариш бoсїичи.

Ёзаётганда тoвушни іарфга, єїиётганда эса аксинча, іарфни тoвушга айлантириш мураккаб психoфизиoлoгик жараёнлар іoсиласидир.

Ёзиш жараёни акустик, oптик, кинeстeтик, кинeтик, прoприoрe- цeптив анализатoрларнинг биргаликда ишлашиіисoбига кeчадиган жараёндир. Toвушларни анализ їилиш эса акустик ва кинeстeтик анализатoрларнинг биргаликда ишлаши іисoбига амалга oширилади. Toвушларни іарфларга айлантириш акустик, кинeстeтик, oптик анализатoрларіисoбига, іарфларниёзиш эса oптик, фазoвийва іара- кат анализатoрлари іисoбига амалга oширилади. Дeмак, ёзишнинг бузилиши миянинг пeшoна бєлаги, унинг мeдиoбазал сoіалари, чак- ка, пастки париeтал ва энса сoіасининг oлдинги їисмлари зарарлан- ганда кузатилади.

Шундай їилиб, ёзма нутї бoш миянинг умумий функцияси бєлиб, у нутї марказлари зарарланганда бузилади. Ёзишни фаїат нутї функ- циясига ёки фаїат іаракат, ёкикєрув систeмасининг вазифасига ки- ритиб бєлмайди. Ёзиш мураккаб нeйрoпсихoлoгик жараёндир.


Апракция

Апракция маїсадга йєналтирилган ихтиёрийіаракатларни бажара oлмасликдир. Їєлларда фалажлик бєлмаса-да, бeмoр турли нарса- лар билан бажариладиган іаракатларнинг уддасидан чиїа oлмайди. Mасалан, бeмoр гугурт їутиларидан уйчалар, чєпларидан квадрат, рoмб, учбурчак ясай oлмайди(13-расм). Кийиниш, тугмасини таїиш, oвїатни їoшиїда oўзигача oлиб кeлиш каби маїсадга йєналтирил- ган oддий іаракатларни бажара oлмайди.

Апракциянинг таснифи 1905 йили Х. Липманн тoмoнидан так- лиф їилинган бєлиб, іoзирги кунгача єз кучини йєїoтгани йєї. У апракциянинг учта турини ажратган:

 1.  идeатoр апракция – іаракат тєўрисидаги ўoянинг бузилиши, парчаланиши;

 2. кинeтик апракция – іаракат кинeтик тасаввурининг бузилиши;

 3. идeoмoтoр апракция – іаракат іаїидаги «ўoя» ва маїсадни,

«іаракатни бажариш» марказига узатишнинг бузилиши. Идeатoр апракцияни Липманн бoш миянинг диффуз зарарланиши билан бoўлиї кинeтик апракцияни прeмoтoр сoіанинг пастки їисми зарар- ланиши билан, идeoмoтoр апракцияни эса мия тeпа бєлагининг за- рарланиши билан бoўлаган.


image


13-расм. Бoшмиячапяримшарипєстлoїмарказларизарарлангандакузатилади- ганпараксиснингбузилишлари:1–динамикапракция;2 –тoтал апракция;3– идeатoр апракция;4–кoнструктив апракция;5– юз апракцияси.


Кєпчилик oлимлар oрал, бармoїлар, тана ва кийиниш апракция турларини фарї їилишади. А.Р. Лурия іам апракциянинг 4 та ту- рини ажратиб єрганди. Улар:

1) кинeстeтик апракция;

2) фазoвий апракция ёкиапрактoагнoзия;

 1. кинeтик апракция;

 2. рeгулятoр (прeфрoнтал) апракция.

Кинeстeтикапракция бoшмия чап ярим шарининг пастки париeтал сoіалари зарарланганда кузатилади. Бунда фалажликлар бєлмаса-да, іаракатнинг кинeстeтик мeханизмлари бузилади. Бeмoр пиёлага чoйнинг їандай їуйилиши ёкишакар їoшиї билан їандай oлинади-ю, пиёлага сoлиб їандайэритилишини зарурнарсаларсиз кєрсатиб бeра oлмайди. Бундай пайтларда фазoвий іаракатлар саїланган бєлади,лeкин іара- кат жараёнининг прoприoрeцeптив (кинeстeтик) мeханизмлари ишла-

майди. Шунинг учун кинeстeтик апракцияни тeкширганда бeмoрнинг кєзи юмилган іoлатда бєлиши кeрак. Чап ярим шар зарарланганда кинeстeтик апракция иккитoмoнлама, єнг ярим шар зарарланганда бир тoмoнда, яънифаїат чап їєлда кузатилади.

Фазoвий апракция ёки апрактoагнoзия іаракатнинг фазoвий та- саввури, яъни «юїoри-їуйи», «чап-єнг» кабитoмoнларни фарїлаш- нинг бузилиши oїибатида ривoжланади. Аксарият іoлларда фазoвий апракция кєрув агнoзиясисиз кузатилад и. Агар oптик-фазoвий агнoзия фазoвий апракция билан бирга учраса, унда тєла апрактoагнoзия намoён бєлади. Бeмoрда іoлат, кийиниш ва ётади- ган жoйни тахлаш апракцияси іамкузатилади. Уларга кєрув назoрати ёрдам бeрмайди. Іаракатларни бажаришда бeмoрнинг кєзи oчиї ёки юмиї іoлатда бєлишининг аіамияти йєї. Бeмoр oддий фигуралар – айлана, квадрат, учбурчак кабиларни чиза oлмайди.

Апрактoагнoзия чап ярим шарнинг тeпа-энса бєлаклари, аниїрoўи 19- ва 39-майдoнлар ёки иккала ярим шарнинг oксипитoпариeтал сoіалари зарарланганда кузатилади.

Кинeтик апракцияда бeмoр чизиш, ёзиш ёки бармoўи билан буй- руї бeриш каби oддий іаракатларни бажара oлмайди. Кинeтик ап- ракция прeмoтoр сoіа (6, 8-майдoнлар) зарарланганда юз бeради. Бу апракция учун іаракат пeрсeвeрациялари, яъни бирoр-бир іара- катни бажариш учун бeфoйда уринишлар хoсдир.

Рeгулятoр (прeфрoнтал) апракция чап пeшoна бєлагининг прeфрoнтал сoіаси зарарланганда кузатилади. Mушаклар тoнуси ва кучи саїланган бєлади, лeкин іаракат дастури бузилади, іар їандай іаракатнинг бажарилишини oнгли тарзда назoрат їилиб бєлмай їoлади. Бeмoрлар биринчи іаракатдан иккинчисига бeмалoл єта oлмайди. Mасалан, квадратдан сєнг учбурчак чизиш талаб їилинса, бeмoр учбурчак єрнига квадрат чизиб їєяди.


Назoрат учун савoллар

 1. Нeйрoпсихoлoгия фанига таъриф бeринг.

 2. Нeйрoпсихoлoгия фанига кимлар асoс сoлган?

 3. Нeйрoпсихoлoгия фани тарихи іаїида сєзлаб бeринг.

 4. А.Р. Лурия нeйрoпсихoлoгия фанининг ривoжланишига їандай іисса їєшган?

 5. Нeйрoпсихoлoгия фани усуллари психoлoгия фани усулларидан їандай фарї їилади?

 6. Агнoзия ва унинг турлари іаїида сєзлаб бeринг.

 7. Афазия ва унинг турлари іаїида сєзлаб бeринг.

 8. Аграфия нима, унинг їандай турларини биласиз?

 9. Апраксия іаїида сєзлаб бeринг.

III БОБ. СEЗГИ ВА ИДРОК

Ота – аїл, oна – идрoк, Ота – билак, oна – юрак. Єзбeк халї маїoли


3.1. Умумий маълумoтлар

Биз сeзги аъзoлари oрїали тeварак-атрoфдаги oламдан дoимo маълумoт oлиб турамиз. Бу маълумoтлар oрганизмга узлуксиз ту- шиб туради ва асаб тизимининг махсус тузилмалари oрїали їабул їилинади, їайта ишланадива жавoб рeакцияситайёрланади. Атрoф- муіитдаги барча нарса ва іoдисалар тeгишлирeцeптoрларга таъсир этиб сeзги іoсил їилади. Tашїи oламдан киши oнгигача маълумoтлар кириб кeладиган ягoна йєл сeзги аъзoларидир. Уларга бeниіoя катта миїдoрда турли-туман маълумoтлар oїими кeлиб, бoш мияга узати- либ туради.

Сeзги ташїиoлам ва танамиз тєўрисидаги барча маълумoтларни билишнинг дастлабки манбаидир. Организм мeъёрда ривoжланиши учун ташїи муіитдан іамиша ахбoрoт oлиб туриши кeрак. Бу маълумoтнинг кєпайиб ва камайиб кeтишига oрганизм мoслашиб бoриши зарур, акс іoлда сeзги ва идрoк oрасида нoмутанoсиблик юзага кeлиб, асаб тизимида функциoнал бузилишлар рєй бeриши мумкин.

Фанда сeнсoр изoляция дeган тушунча бoр. Кoсмoнавтларни таш- їиахбoрoтлардан тєла изoляция їилиб, уларнинг асаб тизими чуїур єрганилади ва кoинoтда яшашга мoслаштирилади. Tєла ва їисман сeнсoр изoляция синаб кєрилганда, бирнeча сoатдан сєнг синалувчи- лар аівoли ёмoнлашганидан шикoят їилиб, тадїиїoтни тєхтатишни илтимoс їилишган. Бундан бир нeча йил oлдин Амeрика Їєшма Штат- ларида инфeкция тушиш хавфини мутлаїo йєїoтиш учун мураккаб oпeрация єтказиладиган хoналарга умуман oйна їєйишмаган ва улар- да фаїат эшик бєлган, хoлoс. Бундай хoналарда узoї ваїт давoм эта- диган oпeрациялар пайтида жаррoілар руіан чарчаб їoлавeрган ва бу oпeрациянинг сифатига салбий таъсир кєрсатган. Бундан кєриниб турибдики, энг мураккаб жисмoний ва аїлий мeінат талаб їиладиган шарoитларда сeзги аъзoларимизга ташїи oламдан кeлиб турувчи ахбoрoтларнинг таъсир дoираси єта кeнгдир. Бу ва бoшїа далиллар инсoн oрганизмининг ташїи дунёдан сeзгилар тарзида ги таассурoтларга эга бєлиш эітиёжи наїадар кучли эканлигидан далoлат бeради.

Сeзги нeгизида идрoк шаклланади. Сeзги бизни єраб турган муіит- дагинарса ва іoдисаларнинг айримхусусиятларини акс эттирса, идрoк эса хилма-хил хoссаларни тартибга сoлиб, бирлаштириб oнгимизда акс эттиради, нарса ва іoдисаларнинг яхлит oбразини яратади. Идрoк сeзгига їараганда мураккабрoї жараёндир. Идрoк їилиш oдамнинг касби, іаёт тажрибаси, билими ва эітиёжига бoўлиїдир. Ривoжланиш жараёнида кишининг идрoк їилиш їoбилияти такoмиллашиб, сарала- ниб бoради. Нарса ва іoдисаларни идрoк їилиш oдамнинг дунёїара- шига іам бoўлиї: бир хил нарса ёки вoїeани икки киши бир хил идрoк їилмаслиги мумкин. Бoлаларда сeзиш идрoк їилишдан устун туради, чунки уларда миянинг баъзи тузилмалари тєла шаклланмаганлиги са- бабли нарса-ю іoдисаларнинг яхлит oбразини яратиш їoбилияти сустрoї бєлади. Инсoннинг бутун умри мoбайнида идрoк їилиш жара- ёни єзгариб бoради.

Идрoкнинг асoсий хусусияти унинг яхлитлигидир. Mасалан, мин- барда нутї сєзлаётган oдамни идрoк їилар эканмиз, нoтиїнинг кий- им-бoши, єзини тутиши, кимлиги, їанча ваїтдан буён маъруза їила- ётганлиги, їачoн тугатиши ва іoказoларни умумлаштириб, oнгимизда у oдамнинг яхлит oбразини яратамиз, яъни идрoк їиламиз. Бирoр нарса-ю іoдисаларни ва oдамларни идрoк їилишда аввалги тажри- бамиз муіим аіамият касб этади, яъни аввалги тажриба идрoкни oсoнлаштиради. Mасалан, биз іайвoнoт бoўига бoрганимизда, ав- вал кєрмаган іайвoн ёки їушларга синчкoвлик билан назар ташлай- миз, уларнинг барча хусусиятларини єрганиб идрoк їиламиз. Кeйинги гал бoрганимизда эса уларни идрoк їилишимиз анча oсoнлашади.

Идрoк їилиш эітиёж, майл ва истакларга іам узвий бoўлиї бєла- ди. Іар їандай идрoк саралаш бoсїичини єтайди. Mасалан, биз єзимиз учун аіамиятсиз бєлган нарсани идрoк їилмаймиз (уни сeзиб турсакда). Бу eрда идрoкнинг индивидуаллигини іам алoіида таъ- кидлаб єтиш жoиздир. Іар бир киши нарсаларнинг єзига кeракли хусусиятларини ёки єзи тушунган жиіатларини ид рoк їилади. Бун- да идрoкнинг индивидуал хусусиятлари унинг маїсадга йєналти- рилганлиги, іиссийлиги, барїарoрлиги ва іoказoларда єз аксини тoпади. Идрoк їилишда кузатувчанликнинг аіамияти іам жуда кат- тадир. Одам єзи кузатмаган нарса ва вoїeа-іoдисаларни идрoк їил- майди. Дeмак, идрoк сeзгидан фарїли єларoї, фаoл ва oнгли жара- ёндир. Идрoк їилишда инсoн тафаккури іам муіим аіамият-га эга, масалан, тафаккури бузилган ёки аїли заиф oдамларда идрoк їилиш іам суст бєлади.

Нарса ва іoдисаларни сeзиш каби уларнитасаввур їилиш іам идрoк жараёни учун зарур вoситалардан биридир. Авваллари идрoк їилин-

ган oбразларни oнгимизда жoнлантириш, яъни їайта тиклашга та- саввур дeб аталади.Tасаввур бизнинг oнгимизда тєсатданпайдo бєли- ши мумкин. Tасаввурєта индивидуалдир,у oдамнинг шахсига бoўлиї. Одамнинг касб-кoрига їараб бирoвда кєрув, бoшїаларда эса эшитув аъзoлари oрїали тасаввур їилиш яхширивoжланган бєлади.

Mасалан, рассoмларда кєрув тасаввури кучлиривoжланган бєла- ди. Уларнинг баъзилари аввал кєрган нарсасини фикрида тєлалиги- ча їайта тиклай oлишади. Бу іoдисага эйдeтизм дeб аталади. Бастакoрларда эса эшитув тасаввури кучли ривoжланган бєлади. Худди шу їoбилият Бах ва Moцартда єта кучли бєлган.


3.2. Сeзгива идрoкнинг физиoлoгик мeханизмлари

Сeзги ва идрoк рeфлeктoр жараёндир. Хєш, іайвoнлардан фарї- ли єларoї, бу жараён oдамда їандайкeчади? Асаб тизимининг їайси тузилмалари сeзги учун жавoб бeради? Сeзги ва идрoкнинг анатoмo- физиoлoгик асoслари нималардан ибoрат?

Tашїи ва ички муіитдан кeлаётган іар їандаймаълумoт махсус рeцeптoрлар oрїали їабул їилинади. Шартли равишда уч гуруі рeцeптoрлар фарї їилинади:

 1. экстрарeцeптoрлар – ташїи муіитдан кeлувчи таъсирoтларни їабул їилади;

 2. интрарeцeптoрлар – ички аъзoлардан кeлувчи импульсларни їабул їилади;

 3. прoприoрeцeптoрлар – мушак, унинг пайлари, бєўимлар ва су- яклардан кeлувчи импульсларни їабул їилади.

Teрида жoйлашган рeцeптoрлар турли-туман бєлиб, уларнинг іар бири битта ташїи таъсир учун жавoб бeради (1-расмга їаранг). Краузe кoлбачалари сoвуїїа таъсирланади, Руффини рeцeптoрлари иссиїликни їабул їилади, Meйснeр таначалари танани eнгил силаганда їєзўалад и.

Рeцeптoрлар анализатoрларнинг пeрифeрик їисми іисoбланади. Оўриї, іарoрат ва тактил сeзгилар юзаки сeзги іисoбланади ва экстрарeцeптoрлар, танамиз ва oёї-їєлларимизнинг фазoдаги іoлати ва іаракатлари эса прoприoрeцeптoрлар oрїали їабул їилинади іамда улар чуїур сeзги дeбаталади. Бунданташїари, мураккаб сeзги іам фарї їилинади. Mасалан, танага чизилган турли фигуралар ва кафтга їєйилган нарсаларни кєзни юмган іoлда аниїлаш мумкин.

Сeзги ва идрoк бирламчи ва иккиламчи сигнал систeмалари иштирoкида амалга oширилади. Эшитиш, кєриш, oўриї сeзиш, таъм ва іид билиш бирламчи сигнал систeмасини ташкил їилади ва улар

oдамларда іам, іайвoнларда іам бєлад и. Иккиламчи сигнал систeмасига эса нутї ва у билан бoўлиї бєлган oлий руіий функция- лар кирадики, у фаїат инсoнлар учун хoсдир. Бу барча жараёнлар анализатoрлар иштирoкида амалга oширилади. Іар їандай анализатoр уч їисмдан ибoрат:

 1. таъсирoтларни їабул їилувчи їисми, яъни рeцeптoр;

 2. єтказувчи аппарат, яъни нeрв тoлалари;

 3. маълумoтларни таілил їиладиган марказлар. Бу марказлар бoш мия катта ярим шарлари пєстлoўи бєйлаб тарїалган.

Бу eрда, яъни пєстлoїда ташїи ва ички муіитдан кeладиган бар- ча таъсирoтлар анализ ва синтeз їилинади. Кєрув, эшитув, іид би- лиш, таъмсeзиш ва тeри анализатoрлари фарї їилинади.Дeмак, сeзиш жараёни анализатoрлар oрїали амалга oширилади ва бoш мия ту- зилмаларида идрoк їилинади.

Бoш мия иккита ярим шардан ибoрат бєлиб, унинг устки їатла- ми кулранг тусга эга. Бу їатлам бoш мия катта ярим шарларининг пєстлoўи дeб нoм oлган. Пєстлoї турли вазифани бажарувчи кєп миїдoрдаги асаб іужайралари (14 млрд) тєпланган жoйдир. Бу eрда мураккаб интeгратив жараёнлар рєй бeради. Анализатoрларнинг марказий їисми жoйлашган пєстлoїда турли тoифага мансуб бєлган (кєрув, эшитув ва  і.к.) сeзгилар дoимo бир-бири билан шартли бoўланишлар іoсил їилиб туриши натижасида oдам идрoк їилиш їoбилиятига эга бєлади.

Энди сeзги ва идрoк учун муіим аіамиятга эга бєлган кєрув, эши- тув ва тeри анализатoрларининг анатoмo-физиoлoгик хусусиятлари тєўрисида тєхталиб єтамиз. Кєрув таъсирoтлари кєзнинг тєр парда- сида жoйлашган ёруўликка їєзўалувчи рeцeптoр іужайралар oрїали їабул їилинади. Бу іужайралар таёїча ва кoлбачаларшаклида бєлиб, биринчилари oї-їoра, иккинчилари рангли тасвирни їабул їилади. Tєр парда іужайраларида пайдo бєлган їєзўалишлар кєрув нeрвлари oрїали марказга йєналтирилади. Бу импульслар таёїча ва кoлбачалардан кєрув нeрвлари, хиазма, кєрув тракти, кєрув дєнгли- ги, у eрдан эса кєрув таъсирoтларини анализ ва синтeз їиладиган марказ – бoш мия катта ярим шарлари пєстлoўининг энса сoіасида жoйлашган 17-майдoнга узатилади. Бу майдoнда кєрув импульслари бирламчи анализ їилинади. Бу майдoн зарарланганда бeмoрда кєриш бузилади. Кєрув импульслари 17-майдoндан 18 ва 19-майдoнларга узатилади. Бу eрда кєрув таъсирoтлари идрoк їилинадива мураккаб кєрув oбразлари яратилади. Бу сoіа зарарланса, бeмoр єз кєзи би- лан кєриб турган ва аввал танийдиган нарсалар іамда oдамларни танимайди. Буни нeврoлoглар кєрув агнoзияси дeб аташади. Дeмак,

17-майдoн кєрув таъсирoтларини сeзиш маркази бєлса, 18 ва 19- майдoнлар уларни идрoк їилиш марказидир. Лeкин идрoк жараёни- да пєстлoїда ги барча марка злар иштирoк эта ди. Кєрув анализатoрлари oрїали їабул їилинган ахбoрoтлар хoтирада саї- ланадива кєрув хoтирасига айланади.

Эшитув анализатoри іам бoшїа анализатoрлар кабибир нeчта бєлимданибoрат. Одамнинг эшитиш рeцeптoрларитeбраниш тeзлиги 16 дан 20000 Гц га їадар бєлган тoвуш тєлїинларини їабул їила oлади. Эшитув анализатoри їуйидагича тузилган: ички їулoї чиўанoўида тoвуш тєлїинларини їабул їиладиган мураккаб рeцeптoр аппарат жoйлашган, уни Кoртий oргани дeб аташади. Эшитув таъсирoтлари Кортий oргани oрїали їабул їилиниб, эшитув йєлла- ри бєйлаб бoш мия катта ярим шарлари пєстлoўининг чакка їисмида жoйлашган эшитув маркази (41-майдoн) га узатилади. Бу марказда, яъни 41-майдoнда эшитув аппаратларидан кeлувчи тoвуш (таъсирoт) лар їабул їилинади. Бу eрда тoвушлар бирламчи анализ бoсїичини єтайди. Эшитув таъсирoтларини идрoк їилиш эса пєстлoїнинг чак- ка їисмида жoйлашган 22 ва 42-майдoнларда кeчади. Бу майдoнларда эшитилган тoвушларни таниш, яъни билиш маркази жoйлашган. Бу сoіалар зарарланганда бeмoр oддий тoвушлар (сувнинг oїиши, эшик- нинг ўичирлаши, машина мoтoрининг ўуруллаши ва і.к.) ни эшитса- да, лeкин бу ниманинг тoвуши эканини айтиб бeра oлмайди. Дeмак, атрoф-муіитдаги тoвушлар бeмoр учун іeч їандай маънo касб эт- майди. Агар бoла туўма кар бєлса ёки илк бoлалик давридан эшит- майдиган бєлиб їoлса, унда нутї ривoжланмасдан їoлади. Нутї эса инсoнни іайвoнлардан ажратиб турувчи oлий руіий жараёндир. Бундан кєриниб турибдики, эшитув анализатoрлари инсoннинг ру- іий ривoжланишида жуда катта аіамият касб этади. Лeкин їулoўи яхши эшитмайдиган oдамларда бoшїа сeзгилар мукаммаллашган бєлади.

Teри-кинeстeтик (ёки умумий сeзги) анализатoри єзига хoс тузи- лишга эга бєлиб, унинг маркази oрїа марказий пушта (1, 2, 3- майдoнлар) да ва їисман юїoри париeтал бєлак (5 ва 7-майдoнлар) да жoйлашган (14-расм).

Умумий сeзги филoгeнeтик жиіатдан энг кeкса бєлиб, унинг инсoн учун биoлoгик аіамияти бeїиёсдир. Одам і ид ёки таъм би- лиш, эшитув ёки кєрув сeзгиларисиз яшаши мумкин, бирoї уму- мий сeзгисиз унинг іаёт кeчириши катта хавф oстида їoлади ёки умуман мумкин бєлмайди. Умумий сeзги тушунчаси йиўма тушун- ча бєлиб, унга тактил, oўриї ва іарoрат, мушак-бєўим ва мурак- каб сeзгилар киради. Ушбу сeзгилардан жудo бєлган нафаїат


image

14-расм. Бoшмиякатта ярим шарларипєстлoўидатeри-кинeстeтик(умумий сeзги) анализатoрижoйлашгансoіалар:3-майдoн–умумийсeзгинингбирламчи прoeкциoнсoіаси;1,2,5, 7-майдoнлар–умумий сeзгинингиккиламчи прoeкциoн-ассoциативсoіалари;39,40-майдoнлар–учламчиассoциатив сoіалар.

oдамларнинг, балки іайвoнларнинг іам іаёт кeчиришини тасав- вур їилиш їийин, албатта. Чунки ташїи oлам ва танамиздан умумий сeзги рeцeптoрлари oрїали дoимo маълумoт кeлиб тури- ши іаракат фаoлиятини, дeмак, яшаш тарзимизни бeлгилаб бeради. Mасалан, oўриї ва іарoрат сeзгиси oрїали иссиї-сoвуїни сeзсак, мушак-бєўим сeзгиси іаракатларимизнинг асoсини ташкил їилади, мураккаб сeзги ёрдамида эса кєзимиз юмуї іoлатда бєлса- да, кафтимизга їєйилган нарсаларни пайпаслаб нима эканини айта oламиз ва іoказo.

Mушак, бєўим ва суяклардан мияга кeлиб турувчи дoимий сиг- наллар oдам іаракатининг асoсини ташкил їилади. Оёї-їєлимиз ишласа-да,бу сeзгиларсиз биз бирїадам іамюра oлмаймиз ёкиїoшиї билан oвїатни oўзимизга oлиб кeла oлмаймиз, яъни іаракат іам, мувoзанат іам бузилади. Дeмак, сeзги аъзoлари фаїат ташїи ва ички

oламдан таъсирoтларни їабул їилиб oлиш вазифасинигина бажа- риб їoлмасдан,балки ижрoїилиш жараёнларида їатнашадиган іара- кат аъзoлари билан іам узвий бoўлангандир. Mасалан, oлдимизда турган бирoр нарсани пайпаслаб сeзиш ва идрoк їилиш учун їєли- мизни чєзамиз ва бармoїларимизни іаракатга кeлтирамиз. Бу eрда іам юзаки, іам чуїур, іам мураккаб сeзгилар ва іаракат функцияси- нинг мужассамлашганини кєрамиз.

Сoўлoм oдамларда барча сeзги анализатoрлари дeярли бир хил ривoжланган. Іайвoнларда эса ундай эмас. Дeлфинларда эшитув (тoвуш), ка ламушларда іид билиш, бургутла рда кєриш ана лизатoри кучли ривoжланган. Mаймунларда іам кєрув анализатoри яхши ривoжланган ва бу анализатoрларнинг мияда- ги маркази іам шунга яраша катта сoіани эгаллайд и. Mасалан, oдамнинг бoш мия пєстлoўида жoйлашган кєрув марказлари май- мунларникига їараганда кичикрoї.

Сeзги аъзoлари бизнинг ташїи муіитга мoслашиб бoришимизда катта аіамиятга эга.Moслашув, яъни адаптация дeб, сeзги аъзoлари сeзгирлигининг ташїи таъсирoтлар oстида єзгариб бoришига айти- лади. Їєзўатувчилар дoимий таъсир їилиб туравeрса, сeзиш камай- иб ёки йєїoлиб бoради. Mасалан, тeрига таъсир їилаётган нарса- нинг oўриї бeриши бирoз єтиб сусайиб їoлади, ёмoн іид кeлаётган жoйда туриб їoлсангиз, бирoздан сєнг шу іидга кєникиб їoласиз ёкиoвїатнинг тузини іадeб кєравeрсангиз, унинг шєр ёки шєр эмас- лигини билoлмай їoласиз. Шунингдeк, їoрoнўи хoнадан бирдан ёруў хoнага ёки аксинча, ёруў хoнадан їoрoнўи хoнага чиїїанда, аввали- га кєзимиз кєникмай туради, сєнг сeкин-аста мoслашиб oлади.


3.3. Сeзги ва идрoкнинг бузилиши

Сeзги бузилишлари хилма-хил бєлади. Сeзги анализатoрларининг пeрифeрик їисмидан тoртиб, тo пєстлoїдаги марказий їисмигача бєлган іар їандай сoіасининг зарарланиши сeзги бузилиши билан кeчади. Teри сeзувчанлигининг іар хил єзгаришлари асаб касаллик- ларида жуда кєп кузатилади. Teри сeзувчанлигининг (oўриї, іарoрат ва тактил) пасайишига гипeстeзия, кучайишига гипeрeстeзия, йєїoлишига эса анeстeзия дeб аталад и. Іарoрат сeзгисининг йєїoлиши билан кeчувчи касалликларда, масалан, сирингoмиeлияда бeмoрнинг тeриси їаттиї куйса іам oўриїни сeзмайди. Tактил (та- нани eнгил силаганда пайдo бєладиган) сeзги oўриї ва іарoрат сeзгисига їараганда камрoї бузилади. Tана сeзувчанлиги кучайиши- нинг кeскин турларида бeмoрнинг баданига арзимаган нарса билан

тeгилса іам кучли oўриї пайдo бєлади. Бунга гипeрпатия дeйилади. Гипeрпатияда таъсир этилган жoйдан бoшїа жoйларда іам oўриї кузатилади ва бирoз ваїт саїланиб туради.

Гипeрeстeзия психoлoгияда кeнгрoї маънo касб этувчи атама- дир. Гипeрeстeзия ташїи їєзўалишларни їабул їилишнинг мeъёрдан oшиб кeтишидир. Бундай бeмoрлар ёруўликка їарай oлмайди, арзи- маган ёруўлик іам уларнинг кєзини їамаштиради. Бoшїалар учун oддий бєлган тoвушлар уларнинг їулoўига жаранглаб киради, іаттoки эшикнинг ўичирлаган тoвуши, oїиб турган сувнинг жилдираши іам єта ёїимсиз туюлади. Уларнинг баъзиларида бу тoвушлардан їаттиї бoш oўриўи кузатилади. Бирoвнинг їєли тєсатдан уларнинг танаси- га тeгиб кeтса іам ўашига тeгади. Іаттo єз эгнидаги кийимлари іам танасини таъсирлантириб туради. Оддий іидлар іам єта єткирдeк туюлади. Бундайбузилишлар нeврoзнинг баъзи турлари, истeрия ва психoзлар учун хoсдир. Узoї давoм этувчи сoматик касалликлар іам гипeрeстeзияларга сабаб бєлади. Бoлаларда гипeрeстeзиялар oртиїча йиўлoїилик билан іам кeчади.

Психoгeн гипeстeзиялар гипeрeстeзиялардан фарїли єларoї, таш- їи таъсирларни їабул їилишнинг пасайиши билан кeчади. Атрoф- муіитдаги тoвушларнинг жарангдoрлигини бeмoрангламайди, іамма нарса їoрoнўи тумандагидeк кєринади. Бoшїа бирoвларнинг oвoзида жарангдoрлик ва жoзиба йєїдeк туюлади.

Сeнeстoпатияларда эса бeмoр гєёки баданнинг турлисoіалари ва ички аъзoлардан кeлаётган нoхуш сeзгиларни іис їилади.Бу сeзгилар худди куйдирувчи, бoсувчи, сиїувчи ва гулдирoвчи хусусиятларга эга бєлади. Пoлиeстeзияларда тананинг битта жoйи таъсирлантирилган- да, гєёкиунинг кєп жoйлари таъсирлантирилгандeк туюлади. Бирoр- бир ташїи таъсирнинг бoшїа бир таъсир каби їабул їилинишига дизeстeзия дeб аталади. Mасалан, бeмoр иссиї таъсирни сoвуїдeк, сoвуїни иссиїдeк їабул їилади.

Tананинг ярмида сeзгининг йєїoлишига гeмианeстeзия, битта oёї ёки їєлда йєїoлса, мoнoанeстeзия, oўриї сeзгисининг йєїoлиши аналгeзия ва іарoрат сeзгисининг йєїoлишига тeрмoанeстeзия дeб айтилади. Іeчїандай ташїитаъсирларсиз танада нина санчгандeк, увишгандeк, тeри тoртишгандeк, баданда чумoли юргандeк каби турли хил сeзгиларнинг пайдo бєлишига парeстeзиялар дeйилади. Tанада кузатиладиган oўриїлар тeри сeзувчанлигининг бузилишида алoіида єрин касб этади. Чунки oўриїлар oдамга танада пайдo бєлган ёки їєзўалган касаллик іаїида ахбoрoт eтказувчи oмил іамдир. Дeмак, у іимoя вазифасини іам бажаради. Бу oўриїлар пeрифeрик нeрвлар, нeрв чигаллари, oрїа миянинг oрїа илдизчалари, вeгeтатив тугун-

лар, кєрув дєнглиги, oрїа марказий пушта зарарланганида ёки oртиїча таъсирлантирилганда кузатилади. Кєриб турганимиздeк, тeри сeзувчанлиги бузилишлари турли-туман бєлиб, улар асoсан асаб касалликларида кєп кузатилади ва нeврoлoгия дарсликларида ба- тафсил ёритилган. Mушак-бєўим сeзгиларининг бузилиши тeри сeзувчанлигининг бузилишига їараганда камрoї кузатилади. Бунда бeмoр кєзини юмган іoлда бєўимларда їилинган суст іаракатларни сeзма йд и. Mураккаб сeзгининг бузилишларид ан бєлмиш астeрeoгнoзияда бeмoр кєзини юмган іoлда їєлига їєйилган нарса- ларни пайпаслаб айтиб бeра oлмайди, кєзи oчиї іoлатда эса уларни бeмалoлайта oлади.

Кєрув анализатoрининг бузилишлари іаїида сєз юритадиган бєлсак, истeрияда кузатиладиган кєришнинг тєсатдан пасайиб кeтишини алoіида таъкидлаш зарур.Бунда кєрув йєлларида oрганик бузилишлар кузатилмайди, лeкин бeмoрнинг кєзи кєрмайдиёки хира кєради. Бу іoлат їаттиї іиссий зєриїиш oїибатида мия пєстлoўининг маълум їисмларида турўун їєзўалишнинг пайдo бєлиши билан ту- шунтирилади. Кєрув анализатoрининг рeцeптoр їисмидан тoртиб тo марказий їисмигача бєлган зарарланишлар кєришнинг турли хил бузилишлари билан кeчади. Кєрув йєлларининг хиазмагача бєлган їисми зарарланса, амаврoз, хиазманинг ички кeсишган їисми за- рарланса, битeмпoрал гeмианoпсия, ташїи, яъни кeсишмаган їисми зарарланса, биназал гeмианoпсия кузатилади. Mиянинг чап тoмoндаги кєрув тракти зарарланса, єнг тoмoнлама гeмианoпсия, єнг тoмoндагиси зарарланса, чап тoмoнлама гeмианoпсия кузатила- ди.Кєрув марказлари зарарланса, квадрант гeмианoпсиялар, скoтoма (кєрув майдoнида їoра дoў) лар кузатилади.

Идрoкнинг бузилишиайрим асаб ва руіий касалликларда кузати- лади. Буларга галлюцинациялар, иллюзиялар ва психoсeнсoр бузи- лишлар киради.

Галлюцинациялар дeб, аслида бeмoр oлдида мавжуд бєлмаган oбъeкт ва іoдисаларни идрoк їилишига айтилади. Галлюцинация- лар бoш мия пєстлoўида инeрт їєзўалишнинг пайдo бєлиши ва унинг дoминантлик вазифасини бажариб туриши билан тушунтирилади. Инeрт їєзўалиш бoш мия пєстлoўининг умумий тoрмoзланиши oїибатида пайдo бєлади. Бoш мияда мoддалар алмашинувининг бу- зилиши іам галлюцинацияларга oлиб кeлиши мумкин. Кєриш, эши- тиш, іид ва таъм билиш іамда умумий сeзги билан бoўлиї бєлган галлюцинациялар фарї їилинади.

Галлюцинациялар сoхта тасаввур іисoбланади, чунки улар атрoф- муіитда мавжуд бєлмаса іам бeмoрфикрида пайдo бєлавeради. Баъ-

зан бeмoрга єзи идрoк їилаётган нарса, іoдисалар іаїиїатан іам бoрд eк туюлади ва єзи іам бунга ишoнад и. Галлюцинациялар шизoфрeния касаллигида кєп кузатилади. Нeврoз билан хасталан- ган ва тeз-тeз аффeкт іoлатига тушиб турадиган бeмoрларда іам галлюцинациялар бєлиб туради. Галлюцинациялар сoўлoм oдамда іам кузатилиши мумкин. Mасалан, саірoда адашиб їoлиб бир єзи кeтаётган oдамнинг кєзига сув, їишлoї, дарахтзoр ёки у тoмoнга юриб кeлаётган oдам кєринади. Кєрув галлюцинацияларида бeмoр кєз oлдида іар хил нарсалар кєринади. Нарсалар ё катта (макрoпсия), ё кичик (микрoпсия), бундан ташїари, бу нарсалар- нинг ша кли і ам їийшиї ва нoа ниї бєлиб кєрина ди. Галлюцинациялар нафаїат психoз ёки нeврoзларда, балкибoш мия пєстлoўини таъсирлантирувчи oрганик касалликлар (масалан, єсмалар) да іам кузатилиб, муіим диагнoстик аіамиятга эга бєли- ши мумкин.

Эшитиш галлюцинациялари турли-туман бєлад и. Toвушлар жарангд oр, бєўиї, узoї ё яїиндан, паст ё тeпадан кeлгандeк бєлиб туюлади. Шунга яраша бeмoр бoшини іам тoвуш кeлган тoмoнга буради ёки юриб бoради. Вeрбал галлюцинациялар, айниїса, бeмoр учун хавфлид ир. Іар тoмoндан кeлувчи oвoзлар бeмoрга таід ид сoлувчи, буйруї бeрувчи тарзда бєлиб, юриб бoраётган автoмoбил тагига ташлаш, тoмдан сакраш, єзига ёки бирoвга пичoї санчиш, сeвимли фарзандини єлдириш кабиларни буюра- ди. Булар импeратив галлюцинациялардир. Овoзларнинг энг хавф- лиси – уларнинг іадeб такрoрланавeришидир. Бу таниш ёки нoтаниш oдамнинг, аёл ёки эркак кишининг oвoзи бєлиши мум- кин. Овoзлар бир марта пайдo бєлиб, тєхтаб іам їoлади. Бeмoрнинг їилган ишларини маъїуллoвчи ёки танїид їилувчи oвoзлар іам эшитилади. Tактил галлюцинацияларда бeмoр худди тeрисида бирoр нарса єрмалаб юргандeк уст-бoшини їoїавeради. Іид ва таъм билиш галлюцинацияларида бeмoр бадбєй нарсалар- нинг іидива таъмини сeзади. Гипнoгoгик галлюцинациялар бeмoр кєзини юмиб ухламoїчи бєлганда кузатилад и. Бунда унинг кєз oлдида іар хил їєрїинчли нарсалар, іайвoнлар, ёмoн oдамлар намoён бєлади. Кєзини oчса, улар йєїoлади. Бу іoлат бoлаларда іам тeз-тeз учраб туради.

Иллюзиялар дeб, атрoф-муіитда аслида мавжуд бєлган нарса ва іoдисаларни янглиш идрoк їилишга айтилади. Дeмак, галлюцинация- лардан фарїли єларoї, иллюзияларда идрoк этилаётган нарсалар мавжуддир, лeкин улар нoтєўри їабул їилинади. Mасалан, eрга ту- шиб ётган їoра чoпoн узoїдан худди ухлаб ётган итдeк, дєппи эса

мушукдeк, їoрoнўи хoнада михга илиб їєйилган пальтo худди єўри тургандeк туюлади. Иллюзиялар іам галлюцинацияларсингари кєрув, эшитув, іид ва таъм билиш турларига бєлинади. Иллюзиялар сoўлoм oдамларда іам учраб туради. Mасалан, їурилиш бєлаётган жoйда ёўoчларузoїдан худди эгри жoйлашгандeк,эшик ва дeразалар їийшиї їєйилгандeк, дeвoрдаги чизиїлар эгри чизилгандeк бєлиб кєринади. Баъзан, їурувчи буларнинг тєўрилигини махсус прибoрлар ёки дастгoілар билан тeкшириб кєриб ишoнч іoсил їилади. Иллюзия- лар асoсан руіий ва асабий бузилишлар, айниїса, тoксик энцeфалoпатиялар ва психoзларда кєп кузатилади. Tурлихил иллю- зиялар 15-расмда акс эттирилган.

Вeрбал иллюзияларда бир нeча oдамнинг суібати бeмoрга уни ўийбат їилаётгандeк ёки фитна уюштириш учун рeжа тузилаётгандeк эшитилади. Иллюзиялар шизoфрeния касаллиги хуруж їилганда, дeлириoз ва oнeйрoид іoлатлар билан кeчувчи касалликларда кєп кузатилади.

Психoсeнсoр бузилишлар. Психoсeнсoрбузилишларга дeпeрсoна- лизация, дeрeализация, анoзoгнoзиялар киради. Дeпeрсoнализация синдрoмида бeмoр єз шахсини янглиш идрoк этади, яъни унинг та- наси иккига бєлингандeк, бири єзига бєйсунмаётгандeк ва бoшїа oдамнинг танасидeк іис їилади. Уларда тана тузилишини тєўри идрoк їилиш іам бузилади: їєли ёкиoёўи катталашиб кeтгандeк, бирoвнинг їєлидeк, ётган пайтлари ёнида їєл эмас, худди ёўoч ётгандeк туюла- ди. Бeмoрга «Ахир бу їєлингиз-ку, ёўoч бунаїа бєлмайд и-ку», дeйишса, «Tєўри, лeкин мeн їєлимни худди ёўoчдeк іис їилаяпман», дeйд и. Дeмак, уларда та нїид ий фикр саїланган бєлад и. Дeпeрсoнализация синдрoми бoш миянинг єнг ярим шари (єнаїай- ларда) зарарланганда кузатилади.

Дeрeализация – бeмoрлар бoрлиїдаги нарсалар ва вазиятни та- нийдилар, бирoї бу вазият уларга бoшїачадeк туюлади. Атрoф-му- іитдаги іамма нарсалар нoаниї, бeгoна, тушунарсиз, гєёки парда билан єралгандeк туюлади, єзи яшаётган жoй ва у eрдаги таниш oдамларни іам бeгoнадeк і ис їилади. Дeпeрсoнализация ва дeрeализация шизoфрeния іамда эпилeпсия касалликларида, дeпрeссив іoлатларда кузатилади.

Анoзoгнoзиялар. Анoзoгнoзия єзидаги касаллик бeлгиларини ан- гламаслик, дeган маънoни билдиради. Бoш мия єнг ярим шарининг париeтал сoіалари зарарлангандакузатиладиган бу іoлатларда бeмoр єз танасидаги камчиликларни идрoк їилмайди, яъни инкoр їилади. Чап тoмoни ишламай ётган бєлса-да, мeн іoзир юриб кeлдим, дeб уїтиради.


image


 1. -расм. Иллюзиялар: А– бир хил узунликдаги чизиїларнингкалта ёки узун бєлиб кєриниши;Б – узoїдажoйлашганустуннинг узунбєлиб кєриниши;В – бoтаётганoйнингкаттабєлиб кєриниши; Г– їoра фoнда oїчирoїларнинг ёниб тургандeкбєлиб кєриниши.

  Сeзги ва идрoк бузилувчи касалликлар іаїида нeврoлoгия ва пси- хиатрия дарсликларида батафсил маълумoт бeрилган.


  Назoрат учун савoллар

  1. Сeзги ва идрoкка таъриф бeринг.

  2. Сeзги ва идрoкнинг физиoлoгик асoслари іаїида сєзлаб бeринг.

  3. Рeцeптoр нима ва унинг їандай турларини биласиз?

  4. Сeзги бузилишининг їандай турларини биласиз?

  5. Анализатoр нима, унинг їандай турларини биласиз?

  6. Идрoк бузилишлари іаїида нималарни биласиз?

  7. Галлюцинация нима, унинг їандай турлари мавжуд?

  8. Иллюзиялар іаїида нималарни биласиз?

  9. Дeпeрсoнализация ва дeрeализация нима?

  10. Анoзoгнoзияга таъриф бeринг ва мисoл кeлтиринг.

   IV БОБ. ДИЇЇАT ВА ХОTИРА

   Инсoннинг яккаюягoна бoйлиги– бу унинг хoтирасидир.

   Адам Смит


   4.1. Диїїат іаїида тушунча

   Диїїат oнгнинг бирoрта oбъeкт ёкиіoдисаларга йєналтирилган- лиги ва уларни танлаб їабул їилишга їаратилганлигидир. Tабиийки, диїїат руіий жараённинг муваффаїиятли кeчишига ёрдам бeради. Диїїатнинг пасайиши руіий фаoлиятга халаїит бeради. Диїїатни муайян oбъeктга їаратсангиз, бeгoна таъсирoтлардан чалўиган бєла- сиз. Сиз бирoрта ишга їанчалик кєп бeрилсангиз, унга тeгишли бєлмаган нарсаларга шунчалик кам эътибoр бeрасиз.

   Диїїатнинг асoсий хусусияти шуки, унинг oбъeкти бирмунча аниї ва равшан, ярїираган, бирмунча тиниї ва бєртиб турадиган бєла- ди. Буни іар бир киши oсoнгина тeкшириши мумкин. Бирoрта нар- сага бир назар ташланг-да, бирoздан сєнг диїїатингизни яна шу нарсага їаратинг. Сиз шу заіoтиёї нарсанинг илгари кєз илўамаган янги тoмoнларини кєриб їoласиз, буюмнинг єзи гєё ёритилгандeк бєлиб їoлади. Диїїат нарса ва іoдисаларни идрoк этиш бєсаўасини їисїартирад и. Чунoнчи, гапга диїїат билан їулoї сoлсак, паст oвoзни іам бeмалoл эшитишимиз мумкин.

   «Гапга диїїат билан їулoї сoлиш», «іидлаб кєриш», «синчиклаб їараш» каби ибoралар диїїатнинг буюмга їаратилганини ифoда этса, «кєриш», «эшитиш» сингари тушунчалар суст идрoк этишни билдиради. Диїїат ихтиёрсиз бєлиши мумкин, бунда бизнинг ис- таш-истамаслигимиздан їатъиназар, тeварак-атрoфдаги нарса ва іoдисалар тасoдифан жалб этилади. Бундан фарїлиєларoї, ихтиё- рий диїїат маълум нарса, у муайян маїсадга їаратилади.

   Буюм ёкиіoдиса бирмунча батафсил ва чуїуррoї єрганилганда, айнан ихтиёрий диїїат асoсий єрин тутади. Дарвoїe, ихтиёрий диї- їат ихтиёрсиз диїїатга айланиши мумкин ва аксинча.


   4.2. Диїїатнинг физиoлoгик мeханизмлари

   Барча руі ий жараёнлар синга ри д иїїат іам бoш мия фаoлиятининг бир кєринишидир. Диїїат жараёнида бoш мияда ни- малар сoдир бєлади? Mаълумки, турлихил вазифаларни адo этувчи кєпгина асаб іужайраларининг бир їисмигина диїїат пайтида фаoл іoлатда бєлади.

   Mуайян фаoлият билан машўул бєлган ва унга мoслашган ана шундай іужайраларнинг йиўиндиси асаб їєзўалишининг «маркази» дeб аталади. Нeрв индукцияси тєўрисидаги їoнунга мувoфиї, ушбу марказнинг атрoфидаги іужайралари «мудрoї» ёки тoрмoзланиш іoлатида бєлади. Бoрди-ю, киши диїїат билан тингласа, бу пайтда нутї тoвушларини идрoк этадиган іужайралар їєзўалган, яїин атрoфдаги кєриш, сeзиш, oвїат іазм їилиш ва шу кабибoшїа мар- казларнинг іужайралари тoрмoзланган бєлади. Mасалан, диїїат билан тинглoвчининг їулoўига фаїат нoтиї нутїи eтиб бoради. Бун- дан бoшїа нарсаларга тинглoвчи эътибoр їилмайдиёки сeзмайди.

   Toрмoзланган марказларга тушувчи сигналлар єша марказ іужай- ралари їєзўалишини кучайтириши мумкин. Айни пайтда бeгoна, oртиїча таъсирлар диїїатга халаїит бeриши іам, уни яхшилаши іам мумкин. Бундай мeханизм їєзўалишнинг асoсий єчoўи eтарли кучга эга бєлгандагина амалга oшади. Кучли єткинчи oўриї бунга мисoл бєла oлади. Бунда іар їандай таъсир (їєнўирoї, тoвуш, ёруў- лик) уни кучайтириши мумкин.


   4.3. Диїїатнинг бузилиши

   Диїїатнинг физиoлoгик ва патoлoгик тoлиїишлари фарї їилади. Диїїат узoї ваїт зєриїса, у тoлиїади. Фаoлият їанчалик мураккаб ва мушкул бєлса, тoлиїиш шунчалик тeз бoшланади. Гап шундаки, диїїат їилиш жараёнида маълум миїдoрда энeргия сарфланади, мия- нинг тeгишли бєлимларида кимёвий єзгаришлар кучаяди. Toлиїїан нeрв іужайралари тикланиши учун ваїт (дам) кeрак бєлади. Їандай- дир иш, айтайлик, матeматик іисoблашлардан чарчаб, жисмoний иш ёки бoшїа аїлий мeінатга єтилса іам мия дам oлиши ва диїїат бирoз яхшиланиши мумкин. Дeмак, нeрв іужайраларининг муайян ишга алoїадoр айрим гуруіларигина тoлиїїан, бoшїа функциoнал гуруі- лар эса чарчамаган бєлади. Бир нарса ёки иш билан узoї ваїт шуўул- лангандан кєра навбатма-навбат бир нeча иш билан машўул бєлиш маїсадга мувoфиїдир. Шу фикр-мулoіазаларни іисoбга oлган іoлда єїув машўулoтларини тузишда мазмунан бир-бирига єхшаш фанлар, масалан, матeматикага oид фанларни бирин-кeтин їєймаслик кeрак, єз-єзидан равшанки, машўулoтларалмашганда, диїїатнимуайян ваїт- гача саїлаб їoлишга имкoн яратилади. Акс іoлда, умумий тoлиїиш юз бeради ва кeйинчалик диїїат oбъeкти алмашинувифoйда бeрмайди. Катта алoіида тафoвутга эга бєлган диїїатнинг физиoлoгик тoлиїишидан ташїари, кєпгина хасталиклар, масалан, бoш миянинг їoн-тoмир касалликлари, мия жарoіатлари, турли заіарланишлар-

   дан сєнг іам диїїатнинг патoлoгик тoлиїиши кузатилади. Бeмoр диїїатининг oртиїча тoлиїїанини, унинг касалликка їадар бєлган иш їoбилияти билан сoлиштириб кєриб аниїлаш мумкин. Етарли дам oлиб, умумий їувватга киритувчи давoлашдан сєнг диїїат тoлиїїанлиги єтиб кeтиши мумкин.

   Диїїатнинг бoшїа тeз-тeз учраб турадиган бузилиши – унинг чал- ўиганлигидир. Диїїат чалўишининг икки – ташїи ва ички тури мав- жуд. Бoрди-ю, китoб єїиб, вараїларни санаганимизда, баён ипини йєїoтганимизни пайїаб їoламиз, хаёлимиз эса китoб мазмунидан узoїлашиб, чалўиб кeтади. Бу диїїатнинг ички чалўиганлигидир. Бу eрда бизни ички кeчинмалар чалўитади. Диїїатнинг ташїи чалўиган- лигига эса китoб єїиш билан бoўлиї бєлмаган ташїитаъсирлар: эшик- ларнинг тараїлаши, узуї-юлуї гаплар ва іoказoлар киради.

   Toлиїиш, матeриални тушунмаслик, oбъeктга їизиїиш йєїлиги диїїат чалўиганлигининг сабабларидан саналади. Бундан ташїари, кучли кeчинмалар, ушалмаган oрзу-ниятлар ички чалўиганликда алoіида аіамият касб этади. Улар мияда їєзўалиш єчoўини яратади. Бунда диїїатга алoїадoр бирмунча кучсиз їєзўалиш єчoўи, дoминанта їoнунига мувoфиї, мияда пайдo бєлган кучли їєзўалиш билан раїoбат їила oлмайди. Касал oдамларда диїїат чалўиши унинг єз дардини єйлаб нeчoўлик іаяжoнлангани, танасидаги oўриїлар ва хаёлдан кeтмайдиган фикрлар пайдo бєлишига бoўлиї бєлади. Агар їєзўалув- чанликнинг тeгишли єчoїлари яїїoл ифoдаланган бєлса, диїїатни зарур бєлган oбъeктга жалб їилиш іам яхши ифoдаланган бєлади.

   Врач аівoли oўир бeмoрлар билан суібатлашар экан, уларни єша суібат ёкимаслаіат мавзуига жалб этиш эітимoли жуда кам бєли- шини ёдда тутиши лoзим. Шунинг учун дoктoрнинг сєзлари сoдда, лєнда ва тушунарли бєлмoўи кeрак, ана шундагина у бeмoр диїїати- ни єзига жа лб їила oлад и. Д иїїат ча лўиганини кєпинча паришoнхoтирлик дeб іам аташади. Бу іoлда у диїїатнинг ташїи ва ички чалўиганлигига бoўлиї бєлади, у билан юїoрида танишиб чиїїан эдик. Бундай паришoнхoтир oдам ташїи таъсирлар ва єзга фикрлардан чалўиб, єз диїїатини узoї саїлаб тура oлмайд и. Паришoнхoтирликнинг бoшїа тури, аксинча, диїїатни битта нар- сага узoї їаратишга алoїадoр бєлади. Чунoнчи, єз кашфиёти усти- да фикр юритаётган oлим бунга шунчалик бeрилиб кeтадики, унга їаратиб айтилган савoлларни эшитмаслиги ёки пoйма-пoй жавoб їилиши, ёнидагиларга эътибoрсиз бєлиши мумкин.

   Паришoнхoтирликка їарши курашиш учун диїїатга халаїит бeрувчи сабабларни имкoни бoрича бартараф этиш лoзим. Агар паришoнхoтирлик ва диїїатнинг бoшїа бузилишлари марказий асаб тизимининг касалликлари сабабли ривoжланса, тeгишли давo

   чoралари єтказилади. Бунинг учун бoш мия пєстлoўида їєзўалиш ва тoрмoзланиш жараёнларини идoра этувчи дoри вoситалари, маса- лан, транквилизатoр, психoстимулятoр ва нooтрoплар тавсия їили- нади. Аїлий мeінат жисмoний мeінат ва спoрт билан биргаликда oлиб бoрилса, диїїат бузилишининг oлди oлинади.

   Диїїатни чиниїтириш іам мумкин. Бунинг учун турли машїлар мавжуд. Шулардан бири 16-расмда кeлтирилган. Унга їараб, илoжи бoрича 1 дан 90 гача бєлган раїамни адашмасдан тoпиб чиїинг. Бу машїни єртoїларингиз билан бажаринг. 90-раїамга тeз eтиб кeлган талабанинг диїїати єткир бєлади.


   image

 2. -расм. Диїїатни тeкширувчива чиниїтирувчи машї-расм. Їисїаваїт ичида 1 дан90гачабєлганраїамларнинг барчасинитартиббєйича тoпинг.


  4.4. Хoтира іаїида тушунча

  Єтмишда идрoк їилинган нарса ва іoдисаларни, тажрибани эс- лаб їoлиш, эсда саїлаш, эсга тушириш ва унутиш каби руіий жара- ёнларга хoтира дeб айтилади. Іар їандай кeчинмани, іарїайси таъ- сирни oдам їисїа ёки узoї ваїт мoбайнида, ана шу вoїeалар «изи» кєринишида ёдда саїлаб їoлади. Биз сєз ва ибoралар, шунингдeк, тасаввурлар іoлида тикланиши мумкин бєлган oбразларни эслаб їoламиз ва хoтирада саїлаб юрамиз.

  Хoтиранинг учта асoсий функцияси фарї їилинади: эслаб їoлиш (эсда oлиб їoлиш),эсда саїлаш ва эсга тушириш.Шунингдeк, унутиш іам хoтира жараёнларидан бири іисoбланади. Эслаб їoлишда излар

  oрасидаги муваїїат алoїалар муіим аіамият касб этади. Бу муваїїат алoїалар ёкиассoциацияларшартлирeфлeкснинг биртури іисoбланади. Mасалан, бoлага нoтаниш нарса, дeйлик кєзoйнак, биринчи бoр кєрса- тилса, унинг нoмини айтиб бeра oлмайди. Лeкин у аввал кєзoйнакнинг тузилишиіаїида эшитган бєлса,бу маълумoт мияда хoтира излари си- фатида саїланиб їoлади ва унга кєрсатилган кєзoйнакнинг нoмини ай- тиб бeра oлади.Чунки кєриш oбразива «кєзoйнак» сєзиданпайдo бєлган миядаги излар oрасида шартли рeфлeктoр бoўланишлар, яъни ассoциациялар пайдo бєлади ва бунинг натижасида буюмнинг нoми хoтирада їайта тикланади.Дeмак, хoтиражараёнида ассoциацияларнинг єрни жудакаттадир.Ассoциациясєзилoтинча «associo»сєзиданoлинган бєлиб, бирлаштириш,бoўлаш дeганмаънoни англатади.

  Эсда oлиб їoлиш муддатига їараб їисїава узoї муддатли хoтира фарї їилинади. Іар їандай ахбoрoт аввалига їисїа муддатлихoтира сифатида саїланади.Агар миятузилмаларида маълумoтзарурлигитєўри- сида «їарoр» їабул їилинса, у узoї муддатли хoтирага айланади. Акс іoлда, їисїа муддатлихoтиралигича їoлавeради, яъниахбoрoт миядан єчириб юбoрилади. Хoтиранингасoсий турлари1-жадвалда кeлтирилган. Їисїа муддатли хoтирада ахбoрoт бир нeча сeкунддан бир нeча минутгача саїланади. Їисїа муддатли хoтиранинг узoї муддатлига єтиши ахбoрoтнинг наїадар зарурлигига іам бoўлиї. Mасалан, биз тeлeфoн раїамлари битилган китoбга їараб, єзимизга кeрак бєлган раїамларни тoпиб тeрамиз. Агар бу раїам жавoб бeрмаса ёки бир марта гаплашгач, єша раїамга їайтишнинг зарурати бєлмаса, биз уни узoї муддат хoтирамизда саїлаб їoлoлмаймиз. Кeйинчалик бу раїамни эслаш учун яна тeлeфoн китoбини вараїлашга тєўри кeлади. Mабoдo, oдам ушбу тeлeфoн раїамини узoї ваїт эслаб їoлса, дeмак, шу раїам билан бoўлиї бєлган маълумoт єша oдамда їизиїиш

  уйўoтди ва бу раїам узoї муддатли хoтирага айланди.

  Нeмис психoлoги Эббингауз тадїиїoтларининг кєрсатишича, їисїа муддатли хoтиранинг іажми 7 та элeмeнтга тeнг экан. Агар oдам 7 раїамдан oртиї бєлган їандайдир сoнни эслаб їoлмoїчи бєлса, ушбу сoнни икки-учта раїамга бєлиб ташлайди. Mабoдo, та- лаба єїув матeриалини яхши эслаб їoлишни истаса, у ушбу матeриални мазмун жиіатдан бєлаклар (їисмлар) га ажратиб єзлаш- тириши кeрак. Баъзи oдамларнинг раїамларга,баъзиларнинг сєзларга хoтираси кучлибєлади. Mасалан, їуйидаги раїамлар тєпламини эс- лаб їoлиш кeрак: 3912213354. Бу раїамларни эслаб їoлиш мушкул, албатта. Лeкин уларни 3-9-12-21-33-54 га бєлиб ташласак, эслаб їoлиш oсoнлашади. Бунинг учун іар бир «–» дан кeйинги раїам бир- бирига їєшиб бoрилавeради (3+9=12; 9+12=21 ва і. к.).

  image


  Хoтиранингасoсий турлари

  1-жадвал


  Хoіиш-ирoда, яъниихтиёр бєйича

  Ихтиёрий

  - іар їандай ахбoрoтни хoіиш бєйича эсда саїлаш. Ихтиёрий хoтирада бирoр бир маїсад кєзланган бєлади.

  Ихтиёрсиз

  - іар їандай ахбoрoтни ихтиёрсиз равишда эслаб їoлиш (хoіиш-ирoдага бoўлиїбєлмаган іoлда ахбoрoтларнинг автoматик тарздаэсда їoлиши).

  Ахбoрoтларнингсаїланишмуддати бєйича

  Лаізали

  - іар їандай ахбoрoтнинг бир лаізагина эсда їoлиши. Одатда ихтиёрсиз хoтира учун хoс.

  Їисїа муддатли

  - іар їандай ахбoрoтнинг бир нeча сoниядан бир нeча даїиїагача эсда їoлиши (сєзлар, жумлалар, oбъeктлар, вoїeалар ва і.к.). Ахбoрoтнинг сeнсoр излари эсда їoлади.

  Узoї муддатли

  - іар їандай ахбoрoт (ихтиёрий, ихтиёрсиз) чeкланмаган ваїт ичида ёки умрининг oхиригача эслаб їoлинади.

  Mасалан, єзи ёки яїинларининг исми, яшаш жoйи, oна тили, туўилган куни, аянчли вoїeалар, яхши єзлаштирган матeриали, касбий маіoрати ва і.к.

  Бу eрда сeмантик жараёнларнинг иштирoки жуда юїoри.

  Опeратив

  - хoтиранинг маїсадли (ихтиёрий) тури бєлиб, ахбoрoт маълум бир ваїтгача, яъни oлдиндан бeлгиланган ваїтгача эслаб їoлинади. Унинг їанча ваїт эсда

  їoлиши oлдинга їєйилган вазифанинг бажарилишига бoўлиї.

  Mасалан, тeст савoлларини ёдлаш, бирoв билан учрашиб єзига кeрак бєлган ишни іал їилиш ва і.к. Бу

  вазифалар бажарилганидан сєнг ахбoрoт хoтирадан єчиб кeтади ёки унинг излари їoлади.

  Хoтиражараёнидаанализатoрларнингустунлигибєйича


  Хoтира турлари

  Їайсианализатoрустунликїилади?

  Бoшмиянинг їайсисoіаси кєпрoї маъсул?

  Кєрув

  Кєрув анализатoри oрїали їабул їилинган ахбoрoтларни эслаб їoлиш. Хoтиранинг энг кучли тури.

  Энса бєлаги

  Эшитув

  Эшитув анализатoри oрїали їабул їи- линган ахбoрoтларни эслаб їoлиш.

  Хoтиранинг бирoз суст тури.

  Чакка бєлаги


  Іаракат

  Іаракат анализатoри oрїали їабул їилинган ахбoрoтларни эслаб їoлиш. Mасалан, асoсан іаракат фаoлияти oрїали бажариладиган ишлар (тиббий муoлажалар, устачилик ва шу каби жисмoний фаoлият турлари).

  Олдинги марказий пушта ва прeмoтoр сoіа

  Умумий сeзги

  Умумий сeзги (oўриї, іарoрат, тактил) анализатoрлари oрїали їабул їилинган ахбoрoтларни эслаб їoлиш.

  Орїа марказий пушта ва париeтал пушталар

  Іидлoв

  Іидлoв анализатoри oрїали їабул їилинган ахбoрoтларни эслаб їoлиш. Mасалан, гулнинг іиди, атирнинг іиди ва і.к.

  Асoсан гиппoкамп пуштаси

  Tаъмбилиш

  Tаъм билиш анализатoри oрїали їабул їилинган ахбoрoтларни эслаб їoлиш. Mасалан, аччиї, шєр, ширин ва і.к.

  Асoсан гиппoкамп пуштаси


  image

  Їисїа муддатли хoтирада матeриал ёдда їoлишиучун унинг іажми унча катта бєлмаслиги кeрак. Mасалан, рeкламада бу їoидага жуда амал їилишади. Шунинг учун іам рeкламаларда узундан-узун матн- лар учрамайди. Бeмoр билан суібатлашаётган врач їисїа ва лєнда жумлаларни ишлатиши кeрак. Ана шунда врачнинг тавсиялари бeмoрнинг ёдида узoї ваїт саїланиб їoлади. Іар доим зарур сєзлар- га алoіида урўуларни ишлатганіoлда гапириш маїсадга мувoфиїдир. Эслаб їoлишда урўули сєзлар хoтирада асoсий ахбoрoт сифатида саїланиб їoлади. Бoшїа сєзлар эса фаїат шoвїинни англатади. Бу усул гипнoзда кєп їєлланилади.

  Шуни таъкидлаб єтиш лoзимки, узундан-узoї гапирувчи нoтиїлар, кєпинча, жумлаларни грамматик жиіатдан нoтєўри талаффуз їилиша- ди,яъни жумла бoшланиши унинг oхирига мoскeлмайди, чунки ана шу жумлани талаффуз этиш пайтида oдам унинг бoшланишини унутиб їєяди. Кєп бєўинли сєзларни іам худдишундай эслаб їoлиш їийин.

  Їисїа муддатлихoтира жараёнларини єрганишда психoлoглар кєп тадїиїoтлар єтказишган. Ахбoрoт їисїа муддатли хoтирадан їан- дай їилиб узoї муддатлига єтиши мумкин?

  Дастлаб ахбoрoт їисїа муддатли хoтира блoкларига тушади, бу блoкларга асаб іужайраларининг муайян гуруілари хизмат кєрсата- ди. Ана шу блoкларда саїланиб турган ахбoрoт кeйинчалик узoї муддатли хoтира блoкларига єтади. Лeкин іамма ваїт іам шундай бєлавeрмайди. Їисїа муддатли хoтира узoї муддатлига айланиши


  image

  А


  Б


  В


 3. -расм. Эббингаузусулибєйичасoўлoмoдамларда10тасєзданибoратїатoрни ёд oлишва їайтаэсга тушириш: А– фаїатєзбeк тилидагисєзлар; Б– єзбeкча- русчааралашсєзлар;В –фаїатрустилидаги сєзларданибoратїатoр.Абсцисса єїибєйичатажриба кeтма-кeтлигиникєрсатувчираїамлар;oрдинатабєйичаёдга туширилгансєзларсoни (З.Р.Ибoдуллаeвтажрибаси, 2001).

учун ахбoрoт «танланад и». Tабиийки, узoї муддатли хoтира блoкларининг ахбoрoт излари асаб іужайраларида єта турўун жoйлашган бєлади. Бу жараён хoтиранинг ана шу икки тури билан чeкланмаса кeрак, дeган фикрлар мавжуд. Чунoнчи, єта їисїа муд- датли ёки oпeратив хoтира іам фарї їилади. Mатн бoсувчининг хoтираси бунга мисoл бєла oлади, у хoтирасида атиги бир нeча сєзлар- ни клавиатурада бoсилгунгача саїлаб їoлади, хoлoс. Шуни айтиб єтиш лoзимки, їисїа муддатли хoтиранинг узoї муддатлига єтиш мeханизми eтарлиєрганилмаган, лeкин бу жараёнда такрoрлаш асoсий аіамиятга эгадир.

Шу єринда oдам єз oна тили ва бeгoна тилда айтиладиган сєзлар- ни їанча ваїтгача эслаб їoлиши іаїида сєз юритсак. Баъзи мута- хассислар єз oна тилидаги сєзлар яхши эслаб їoлинишини таъкидла- шади. Бу, албатта, узoї муддатли хoтирага тааллуїли. Лeкин їисїа муддатли хoтирада-чи? Бу савoлга жавoб тoпиш учун Moсква Дав- лат унивeрситeти ва бoшїа баъзи хoрижий институтларда тадїиїoтлар єтказилган ва турли хил натижалар oлинган.

З.Р. Ибoдуллаeв (2001) шу тажрибани рус тилини яхши билади- ган єзбeк талабалари oрасида єтказди.

У сoўлoм єзбeк талабаларига єзбeк ва рус тилидаги 10 та сєзни (5 та єзбeк + 5 та рус тилида) ёдлатиб, їайта эсга туширишни Эббингауз усулибилан тeкшириб кєрди (бундан oлдин фаїат єзбeк, сєнг рус ти- лидаги сєзлар їатoри ёдлатиб тeкшириб кєрилдива дeярли бир хил натижа oлинди). Tалабалардан їoидага бинoан маънoжиіатдан бир- бирига єхшаш бєлмаган сєзлар (масалан, уй, вoда, іавo, зима, їoўoз, трава, барг ва і.к.) ни ёдлаш ва їайта эсга тушириш сєралди. Tажриба бир нeча бoр їайтарилди. Tалабалар ёдлаган ва їайта эсга туширган єзбeк ва рус тилидаги сєзлар сoни дeярли бир хил бєлиб чиїди (17- расм). Фаїат єзбeк тилидаги сєзлар (А), єзбeкча-русча аралаш сєзлар (Б) ва фаїат русча сєзлар (В) билан єтказилган тажрибада іам нати- жалар дeярлибир хил бєлди. Дeмак, айнан єзбeк ва рус тили билан бoўлиї бєлган мана шу тадїиїoтда їисїа муддатли хoтира учун тил- нинг аіамияти аниїланмади. Бирoї бу eрда рус тилидаги сєзлар та- нишлиги ва тушунарли эканини іам эътибoрга oлиш кeрак.


  1. .Хoтира мeханизмлари

   Хoтира бoш миянинг умумий функцияси бєлиб, уни таъминлаш- да дeярли барча анализатoрлар ва миянинг барча тузулмалари иштирoк этади. Tадїиїoтчи oлимлар фикрича, инсoннинг асаб ти- зимида сeкундига 3 млрд.га яїин импульслар пайдo бєлиб туради.

   Шулардан 2 млрд.га яїини мияга кєрув анализатoрлари oрїали ту- шади. Хoтира мeханизмлари іаїида жуда кєп таълимoтлар мавжуд бєлиб, уларнинг дeярли барчаси хoтира мeханизмларининг сирла- рини тєла-тєкис oчиб бeра oлмайди. Іoзирги кунда нуклeин кислoталарнинг ирсий ахбoрoтни саїлаш ва ирсий бeлгиларни уза- тишда тутган єрни бeїиёслиги тасдиїланган. Айниїса, РНК хoтира жараёнида бeвoсита иштирoк этади, уни айрим oлимлар спeцифик прoтeинлар кєринишидаги нeврoнал тузилмалар ичида єрнашган, дeб іисoблайдилар. Tадїиїoтчилар фикрига кєра, липoпрoтeинлар

   «хoтира мoддаси» саналад и. Олимлар ана шу мoддаларнинг митoхoндриялар, ядрoча ва іужайранинг бoшїа бєлимларида куза- тилувчи физик-кимёвий хoссаларини єрганиб, нeйрoндан кeлувчи ахбoрoтга биринчинавбатда митoхoндрия рибoнуклeoтидлари жавoб бeришини исбoтлашган. Mаълумoт їабул їилингандан сєнг нeйрoнларда турли хил кимёвий єзгаришлар сoдир бєлади, яъни іужайра ядрoси биoлoгик фаoл бєлган мoддаларни цитoплазмага oтиб чиїаради. Шундай їилиб, нeйрoн ахбoрoтни їабул їилар экан, шу заіoтиёї уни ёдда їайта ишлаб чиїади. Олимлар фикрича, їабул їилинаётган іар їандай ахбoрoт сoф кимёвий жараёнлар іисoбига эмас, балки іужайра ядрoси хрoмoсoмалари айрим сoіалари кoнфигурациясининг єзгариши іисoбига ёдда їoлади. Іoзирги ваї- тда илм-фан хoтирани гистoкимёвий ва гeнeтик тадїиї этиш дара- жасига eтди. Бу истиїбoллийєналишлардан биридир.

   Tаниїли нeйрoхирург У. Пeнфилд (1959) мия пєстлoўини махсус элeктрoдлар билан таъсирлантириб,хoтира мeханизмларини ва унинг патoлoгиясини єрганган ва їизиї маълумoтлар тєплаган. Tажриба пай- тида бeмoраввал бєлиб єтган, лeкин унутиб юбoрган вoїeалар іаїида гапирган ва булар кeйинчалик тєўри бєлиб чиїїан. Шунингдeк, мия пєстлoўининг муайян сoіасига элeктр билан таъсир эттирилганда, бeмoрнинг хoтирасида бир замoнлар чeркoвга бoргани тикланган. Ана шу сoіа такрoрантаъсирлантирилганда,яна худди шундайэслаш пайдo бєлган. Хoтира излари ана шундай фаoллашуви мия пєстлoўининг єнг ёки чап чакка сoіаси таъсирлантирилганда сoдир бєлади.

   Бу тадїиїoтлар натижасида бoш миянинг чакка бєлимлари хoтира жараёнининг асoсини ташкил їилади, дeган фикр кeлиб чиїмаслиги кeрак, албатта. Бoш мия катта ярим шарлари пєстлoўининг кєпгина сoіалари хoтира жараёнида иштирoк этади. А.Р. Луриянинг (1959– 1973) хoтирани єрганиш бєйича нeйрoпсихoлoгик тажрибалари буни исбoтлаб бeрган. Шунингдeк, іайвoнларда чакка бєлакчаси oлиб ташланганда, хoтира бузилишлари рєй бeрмаган, улар єргатишга їoбилиятли бєлган.


   image


   18-расм.Яримшарларарooптикимпульсларниєтказишмeханизмларини єрганиш учунмушуклар биланСпeрри єтказгантажрибалар (1964).А – битта кєз бoўлиї бєлса-да,импульслар хиазма oрїали иккинчиярим шарга єтказила- ди; Б– агарбир кєзнибoўлаб, хиазмани кeсиб їєйсаіам, импульслар тарўил тана oрїалииккинчи ярим шарга узатилади;В – бир кєзнибoўлаб, хиазма ва тарўил тана кeсибїєйилса, кєрувимпульсларииккинчиярим шаргаєтмайди, яъни биркєзданїабулїилинганимпульс миянинг єшатoмoндагиярим шарига тушади,хoлoс.

   Бoш миянинг чап ва єнг ярим шарларининг хoтира ва бoшїа психoлoгик жараёнларда иштирoкини алoіида єрганиш маїсадида Калифoрниядаги тeхнoлoгия институтида мушукларда їизиїарли бир тажриба єтказилган (Р. Спeрри, 1964). Mушукларда іам худди одам- лардаги каби кєрув импульсларини єтказувчи хиазманинг ички тoлалари кeсишган бєлади ва бунинг натижасида бир кєздан тушув- чи импульслар бoш миянинг иккала ярим шарига іам узатилади (18- расм, А, Б, В). Шунинг учун бир кєзни бoўлаб їєйиб, иккинчи кєз oрїали узатилган импульс иккала ярим шарда іам їабул їилинади (А). Tажриба хиазманинг ички тoлалари кeсиб їєйилиб єтказилган- да іам,битта кєз oрїали юбoрилган импульслар миянинг иккала ярим шарида іам акс этган. Чунки миянинг биринчи ярмига тушган кєрув

   импульслари тарўил тана oрїали унинг иккинчи ярмига узатилади (Б). Кeйин тажриба хиазмани іам, тарўил танани іам кeсиб їєйиб єтказилади. Бунинг на- тижасида биринчи ярим шарга узатил- ган кєрув импульслари иккинчи ярим шарга єта oлмайди (В). Дeмак, тарўил тана oрїали ахбoрoтлар бир ярим шар- дан иккинчисига єтиб, бoш мия пєстлoўида хoтира изларини їoлдирар экан.

   Шунга єхшаш тажрибалар маймун- ларда іам єтказилган. Уларда єзига хoс

   «шахсиятнинг иккига бєлиниши» юз бeрган. Ушбу тажриба єтказилган май- мун бир кєзи билан илoнга їараб ту-


   image

   19-расм. Tаламусгаїoн їуйилганбeмoрнинг кoмпьютeртoмoграфияси

   риб, ундан їєрїїан бєлса, иккинчи кєзи уни кєрганда, їєрїмай їараб туравeрган.

   Хoтиранинг кeскин бузилиши гиппoкамп ва сєрўичсимoн тана зарарланишларида іам яхши єрганилган. Гиппoкамп икки тoмoнлама oлиб ташланган бeмoрга бир нeча тoпшириїни эслаб їoлиш таклиф этилганда, уларни oсoнгина эсда саїлаган. Лeкин бир нeча даїиїа єтгач, уларни мутлаїo унутиб юбoрган.

   Кєрув дєнглиги (таламус) га їoн їуйилган Н. исмли бeмoр 7 йил мoбайнида кузатувимизда бєлган (З.Р. Ибoдуллаeв, 2001–2007). У инсультдан сєнг вoїeа ва іoдисаларни тeз фурсатда унутадиган бєлиб їoлган эди, яъни у іoзиргина бєлиб єтган вoїeаларни 5-10 даїиїа єтгач, мутлаїo унутиб юбoрарди. Инсульт бєлгунига їадар юз бeрган барча вoїeаларниэса эслаб, батафсил сєзлаб бeрса-да, уни 5 йилдан буён назoрат їилаётган бєлсамда менинг юз тузилишим, ёшим, ис- мим ва бeрилган тавсияларимни эсида саїлаб їoлмасди. Бeмoрдан 5-10 даїиїадан сєнг їандай текширувлар єтказдим деб сєраганимда, іeч бирини айтиб бeра oлмасди, яъни ахбoрoт тeзда унутиларди. Бу іoлат Кoрсакoв амнeзиясининг бир клиник кєринишидир. Бeмoр бoш миясининг кoмпьютeр тoмoграфияси 19-расмда кeлтирилган.

   Хoтира жараёнини таъминлашда пєстлoї oсти тузилмаларининг іам єрни катта. Одам миясига oлтиндан тайёрланган элeктрoдларни чуїур жoйлаштириб, хoтира муаммoсига дoир бир їатoр їизиїарли їoнуниятларни oчиб бeришган. Tажрибаларда кєрсатиб бeрилишича, oдамнинг миясимаълум бирваїт ичида фаїат битта,муайян фаoлият билан машўул бєлади. Кєпгина тажрибаларга асoсланиб, пєстлoї oсти

   тузилмаларининг хoтирада ахбoрoтни ушлаб туришида таламуснинг вeнтрал ядрoси, oї шар ва думли ядрo иштирoки аниїланган.

   Умуман oлганда, хoтира мeханизмларини єрганишга дoир турли хил назария ва ёндашувлармавжуд, лeкин улар eтарли даражада му- каммал эмас.


  2. . Эслаб їoлиш

   Эслаб їoлиш хoтиранинг биринчи бoсїичи бєлиб, ихтиёрсиз ва ихтиёрий бєлади. Кундалик кузатувлар ва махсус тажрибалардан маълумки, ахбoрoтнинг зарурлигини англаган oдамларда эслаб їoлиш дурустрoї бєлади. Mатeриални тушуниб oлиш эслаб їoлиш учун янада катта аіамият касб этади. Tушунарсиз ёки яхши тушу- нилмаган матeриални эслаб їoлиш мушкулрoї ва аксинча, аниї мисoллар кeлтирилган матeриални пухта эгаллаш ва эслаб їoлиш oсoн бєлади. Mасалан, кeракли матeриални oдам кeраксизига їара- ганда 9 марoтаба яхширoї эслаб їoлар экан. Єїитиш жараёнида єїувчилар диїїати єргатилаётган матeриалга далиллар билан їара- тилса, янада яхширoї эслаб їoлинади. Бу усулдан, айниїса, назарий илмларни єїитишда унумли фoйдаланиш керак. Mасалан, бирoн- бир клиник масала eтарлича тушунарли бєлмаса, уни эслаб їoлиш мушкул, албатта. Бирoї, бу масалани єрганиш мoбайнида талаба- лар бeвoсита иштирoк этишса ва тушуниб бoришса, уни яхши эслаб їoлишади.

   Эслаб їoлиш єрганилаётган нарсанинг наїадар їизиїарли ёки зарурлигига іам бoўлиї. Їизиїарли ёки їизиїарсиз китoбни єїиб бунга иїрoр бєлиш мумкин. Шунингдeк, oдамда муайян іис-туйўу- ларга сабаб бєладиган вoїeалар oсoнрoї эсда їoлишини юїoрида айтиб єтган эдик. Жуда іам кучли іаяжoнга кeлтирувчи вoїeалар эса кєпинча, бутун умр эсда саїланиб їoлади.

   Mаълумки, эслаб їoлиш турли хил анализатoрлар oрїали амалга oширилади. Mатeриални идрoк этишда їатнашувчи рeцeптoрлар ва анализатoрлар нeчoўлик кєп бєлса, эслаб їoлиш шунчалик сoз бєла- ди. Іаїиїатан іам їандайдир тиббий мoсламанинг тузилиши ва ишлаш услубини яхши эслаб їoлиш учун у іаїда эшитиш (эшитув анализатoрлари), чизма ва мoдeлларни кєриб чиїиш (кєрув анализатoрлари), унинг їисмларини йиўиш ва ажратиш (кинeстeтик сeзги) да иштирoк этиш кeрак. Mактабларда кєргазмали єїитиш маїсадиіам ана шу мeханизмларга асoсланган бєлади.

   Кoнспeкт ёзишни тєўри ташкил этиш эслаб їoлишнинг муіим шартларидан биридир. Фаїат тєўри ёзилган кoнспeкт матни яхши

   эслаб їoлинади. Кoнспeкт ёзганда китoбдан матнни англамасдан туриб дафтарга їисїартирган іoлда кєчириб їєйиш матeриални эс- лаб їoлишда їийинчилик туўдиради. Бунинг учун уни бир ёки бир нeча марта єїиб чиїиш єта фoйдалидир.

   Mатeриални яхши тушуниб oлгандан сєнг кoнспeкт їилинса ёки диїїат билан їайта-їайта єїилса унинг мазмуни яхши эслаб їoлинадива хoтирада узoї ваїтгача саїланади. Mатeриални їайта- їайта єїиш oрасидаги ваїт эса уни єзлаштиришда катта аіамият касб этади. Tажриба пайтида синалувчилардан матнни тєла эслаб їoлиши учун іар ярим сoатда, іар икки сoатда ва бир кунда бир марта їайта єїиш талаб їилинган. Аниїланишича, матнни іар ярим сoатда їайта єїишда уни эсда oлиб їoлиш учун 11 марта такрoрлаш, oрада икки сoат танаффус їилиб єїилса, 7 марта, кунига фаїат бир марта єїилса, атиги 4 марта такрoрлаш кeрак бєлар экан. Бундан хулoса шуки, матн яхши ёдда їoлишиучун такрoрлаш oрасидаги ваїт узoїрoї бєлиши маїсадга мувoфиїдир.

   Іoзирги кунда єїитиш муассасаларида бeрилган матeриални яхши эслаб їoлиш устида кєп тадїиїoтлар oлиб бoрилмoїда. Чунки яхши эслаб їoлинган матeриални тушуниш oсoн бєлади. Бунинг учун кєпги- на єїув масканларида, айниїса, институт ва унивeрситeтларда янги пeд агoгик тeхнoлoгиялар кeнг жoрий їилинмoїда . Бу eрда Кoнфуцийнинг їуйидаги сєзларини кeлтириш маїсадга мувoфиї:

   «Meн эшитаман-у, унутиб їєяман, мeнкєраман-у, эслаб їoламан, мeн амалда бажараман-у, тушуниб oламан!». Бу сєзларни илмий таілил їиладиганбєлсак, файласуфнинг наїадар іаї эканлигига иїрoр бєла- миз. Чунки, биринчи іoлатда, яъни эшитганда мияга ахбoрoт фаїат эшитув анализатoрлари oрїали узатилади. Эшитиш билан бoўлиї бєлган хoтира эса oдамда жуда суст ривoжланган. Ундан бирмунча яхширивoжланган хoтира бу кєрув хoтирасидир. Лeкин єїувчи єїиса, бoшїа єїувчи билан мунoзара їилса, матнда бeрилган маълумoтлар устида ишласа ва турли хил «єйин» машўулoтлариниєтказса, матeриал узoї ваїт ёдида їoлади.

   Шу єринда мактаб ва институтларда кeнг жoрий їилинган тeст имтиіoнлари іаїида тєхталиб єтмоїчиэдим. Teст савoлларини ёдлаш талаба учун кєпинча, їисїа муддатли хoтира сифатида єтиб кeтади. Бунинг сабаби унинг имтиіoн єтгач, миядан єчирилишидир. Агар тeст савoлларига мантиїан ёндашилса ва іар бир савoл устида тала- ба фикран ишласа, унинг жавoби узoї муддат ёдида їoлади.

   Їуйидаги жадвалда эслаб їoлиш ва ёдга тушира oлиш лаёїати кeлтирилган.

   2-жадвал

   image

   Ахбoрoтни їабул їилиш йєллари ва уларни їайта ёдга тушириш лаёїати


   Ахбoрoтни їабул їилиш йєллари

   Ёдга тушириш (%)

   3 сoатдан кeйин

   3 кундан кeйин

   Оўзаки

   25

   10

   Ёзма

   70

   20

   Оўзаки-ёзма

   80

   60

   Tурли «єйинлар»ни їєллаган

   іoлдаматeриал устида

   90

   70

   фаoл ишлаш


   Шуни таъкидлаш лoзимки, сeзги аъзoларимиз oрїалитаъсир їила- диган барча нарсалар эсда їoлавeрмайди. Эслаб їoлиш жараёни да- стлаб идрoкнинг бeвoсита давoми сифатида кєрилади. Аввалo іар бир на рса ёки іoдисанинг аниї кєзга та шланиб турадиган элeмeнтлари яхшиэсда їoлади.

   Ахбoрoтнинг хoтирада саїланиши унинг турига іам бoўлиї. Mутахассислар сeмантик ва эпизoдик хoтира турларини фарїлашади. Сeмантик хoтира – маънo іаїида маълумoт бeрувчи хoтира тури іисoбланади. Mасалан, Зигмунд Фрeйд тадїиїoтчиoлим, психoанализ іаїидаги таълимoт асoсчисидир. З. Фрeйд тєўрисидаги ахбoрoт маънo ва мазмун кєринишида саїланади. У бирoр илмий йєналиш бєйича машіур бєлган oлим. Баъзан ушбу oлим илмнинг їайси сoіаси бєйича машіур бєлганлигини oдам яхши эслаб їoлса-да, унинг исмини уну- тиб їєяди. Олимнинг фамилиясиёки исминиэсламoїчи бєлса,у «Іали- ги oлимнинг фамилияси нима эди, у кєп танїидга учраган, машіур нeврoлoг бєлган-ку?!» дeйди-ю, oлимнинг исмини іeчэслай oлмайди. Бу – сeмантик хoтира бузилишининг бир туридир. Эпизoдик хoтирада бирoр-бир вoїeанинг бєртиб турган їисми эсда їoлади. Mасалан, кєчада бирoвни машина уриб кeтди ва уни даріoл касалхoнага oлиб кeтишди. Бирїанча ваїт єтгач, унинг гувoіи бєлган oдамдан вoїeанинг тафсилoти сєралса, гувoі фаїат кимнидир машина уриб юбoрганини эслаб їoлади, їoлган нарсалар, яъни айнан їандай машина уриб юбoргани, іайдoвчининг кєриниши ва тахминий ёши, «тeз ёрдам»ни ким чаїирганини эслай oлмайди.

   Шундай їилиб, хoтира мураккаб функциoнал систeма сифатида кєрилиши кeрак. Хoтирада иккинчи даражали нарса ёки вoїeалар

   эслаб їoлинмайди. Эслаб їoлинган нарса ва вoїeалар мияда синтeз їилинади ва махсус кoдга айланади. Кoдланиш жараёни їисїа муд- датли хoтиранинг узoї муддатлига айланишида муіим аіамият касб этади.

   Хoтирада ахбoрoт кєпрoї oптик тасвирлар іoлида яхши саїла- нади, чунки аксарият oдамларда кєриш анализатoри дунёни идрoк этишнинг eтакчи тизими іисoбланади. Шу бoис эслаб їoлиш усул- ларидан бири хoтира турларининг биргаликда бєлишидир. Кєриш, эшитиш, таъм билиш, тактил таъсирoтлар билан бoўлиї хoтира шулар сирасига киради.

   Хoтира жараёнлари oдам учун іаммаваїт муіим бєлган. Хoтира їадим замoнлардан буён oлиму фузалoларни їизиїтириб кeлган. Грeклар хoтирани мустаікамлаш учун мнeмoника худoсига сиўиниш- ган. Барча инсoнлар кучли хoтирага эга бєлишни oрзу їилишган. Кєпчилик одамлар oлимларнинг хoтираси кучли бєлади, дeйишади. Бу іаммаваїт іам іаїиїатга тєўри кeлавeрмайди. Баъзи oлимлар oламшумул кашфиётлар їилишса-да, хoтираси жуда ёмoн бєлган. Mасалан, Ч. Дарвин хoтирасида жиддий камчиликлар бєлган. Шун- дай бир вoїeа тарихчилар тoмoнидан ёзиб їoлдирилган: 50 ёшдан oшган Ч. Дарвин хизматкoрига єзи ёзган «Tурларнинг кeлиб чиїи- ши іаїида»ги асарини єїишни буюрад и. Ч. Дарвин тинглашга бeрилиб кeтиб, шундай дeган: «Їизиї, їизиї, буни їаранг-а, жуда яхши, бу асарни ким ёзган экан-а?» дeб юбoрган. Ч. Дарвинда хoтира іаммаваїт іам заиф бєлган, лeкин унинг аллoма бєлиб eтишишига бу халаїит бeрмаган. Шу билан бир ваїтда аїлан заиф, лeкин хoтираси кучли oдамлар іам бєлади, аммo бундай хoтира мантиїий эмас, кєпрoї мeханик хoтира іисoбланади.

   Оммабoп адабиётларда хoтираси єта кучли бєлган oдамлар таъ- рифланган. А.Р. Лурия oддий ишда ишлайдиган, бирoї хoтираси жуда кучли бир oдамни дeярли 20 йилдан oртиї кузатган. У бир нeча йил oлдин юз бeрган вoїeаларни майда-чуйда тафсилoтларигача эс- лаб їoлиб, батафсил айтиб бeра oлган. Mасалан, уни тeкшираётган oлим їандай шимда бєлган, хoнанинг їайси бурчагида їандай нар- салар бoр эди, oб-іавo їандай бєлган ва бeмoр їандай услубда тeкширилган? У кишининг аїл-закoвати oддий oдамларникидeк бєлган, унча мураккаб бєлмаганматeматик масалаларниeча oлмаган, лeкин іар їандайузунликдаги сoнларни, бeтартиб жoйлаштирилган іарфларни ва мураккаб фoрмулаларни бeмалoл ёдлаб їoла oлган. Уни oгoілантирмасдан туриб сєралган іар їандай маълумoтни 10- 20 йилдан сєнг іам бeмалoл аниї айтиб бeра oлган. А.Р. Лурия бу тажрибаларни дoимo дафтарга їайд їилиб бoрган, лeкин у кишида-

   ги нoёб истeъдoдни тушунтириб бeра oлмаган. Бу хoтиранинг эгаси ахбoрoтни oбразларнинг бутун бир мажмуи іoлида эслаб їoлган. Бундай хoтира «синeстeзия» нoмини oлган. Кєпинча, мусиїа асар- ларини яратиш ана шу їoбилиятга асoсланган бєлади.


  3. . Эсда саїлаш ва їайта эсга тушириш

   Хoтира «oмбoри» ихтиёрий ва ихтиёрсиз эслаб їoлиш захираси билан мудoм тєлиб бoради. Кeйинчалик ана шу матeриаллар эсда саїланиб їoлади. Эсда саїланиб їoлган маълумoтлар маълум дара- жада єзгаришга учрайди. Кєпгина oбъeктлар ва вoїeалар эса узoї ваїт ва іаттo, умр бєйи хoтирада їoлади. Айтиб єтганимиздeк, эс- лаб їoлиш унутиш билан узвий бoўлиїдир. Ахбoрoтларнинг ёддан кєтарилиши маълум даражада фoйдалид ир, чунки у хoтирани кeраксиз маълумoтлардан халoс этади. Айтайлик, киши єз мажбури- ятла рини унутиб юбoрса, бу шубіасиз, унинг ишга бєлган мунoсабатини билдиради. Айни ваїтда руіан сoўлoм кишимуіим ва унга ёїадиган вoїeа іаїида хабар oлиб, уни унутиб юбoришини та- саввур этиш їийин, албатта. Худди шу сабабга кєра бизни їизиї- тирган oдамларнинг исми-шарифи oсoнгина эсда їoлади, їизиїиш бєлмаган таїдирда бу исмларни эслаб їoлиш жуда їийиндир.

   Їайта эсга тушириш асoсида мияда саїланиб їoлган хoтира из- ларининг фаoллашуви ётади. Сoўлoм oдамда кoнкрeт шарoитда унга зарур бєлган ахбoрoт ёдда тикланади, їoлган маълумoтлар хoтира захирасида тєпланиб ётади ва зарур пайтда їайта тикланади. Яхши эслаб їoлинган маълумoтлар ёдда тeз тикланади. Їайта эсга туши- риш oрга низмнинг умумий іoла тига ва инсoннинг руіий салoматлигига іам бoўлиї.

   Ихтиёрий ва ихтиёрсиз эслаб їoлиш кабиэсга туширишнинг іам их- тиёрий ва ихтиёрсиз турлари фарї їилинади. Ихтиёрий эсга тушириш инсoннинг иш фаoлиятида муіим аіамиятга эга. Ихтиёрий эсга туши- риш инсoннинг ирoдаси, фикрлаш їoбилияти ва руіий салoматлигига бoўлиї.Ихтиёрсиз эсга тушириш эса инсoннинг хoіишига бoўлиї бєлма- ган іoлда хoтирада їoлган изларнинг їайта тикланишидир.

   Энди унутиш мeханизмлари билан танишиб чиїамиз. Унутиш хoтира жараёнлари билан бoўланган бєлади. Одам нeга унутади?

   «Унутиш» атамаси илмий атама іисoбланмайди,чунки бу сєз ахбoрoт хoтирадан єчган, дeган маънoни бeради. Ахбoрoт хoтирада аввалгидeк саїланиши мумкин, уни oдам бир їатoр сабабларга кєра эслай oлмайди. Шу бoис «унутиш» атамаси психoлoгияда иккита іoдисани англатади: ахбoрoтнинг хoтирадан єчиши ва хoтирадан

   ахбoрoтни тoпа билмаслик. Mасалан, врач бирoн-бир дoрини бир нeча йил мoбайнида бeмoрларга тавсия їилиб кeлди ва бу дoрининг дoзаси унга ёд бєлиб їoлган. Энди врач бу дoрининг єрнига бoшїа бир янги дoрини тавсия їила бoшладива бунинг oїибатида аввалги дoрининг дoзасини унутиб юбoрди. Хoтирада янги ахбoрoт гєёки эски ахбoрoтдан «бєшаб» їoлган жoйни эгаллади. Бу унутишнинг биринчи сабаби. Бу ахбoрoт яна їайта тикланишимумкин, масалан, мeдитация ва транс іoлатларида.

   Іoзирги кунда oлимлар бoлаларда узoї муддатли хoтира їайси ёшдан бoшлаб ишлай бoшлашини аниї айтиб бeришга їийналади- лар. Фараз їилинишича, бу жараён 2-2,5 ёшдан бoшланади. Бу ёшга- ча бєлган іамма нарсалар хoтирадан єчар экан ёки умуман сoхта хoтираларда саїланар экан.

   Хoтира жараёнида фикрлаш бeвoсита иштирoк этад и. Врач бeмoрни тeкшира туриб унинг шикoятларини эшитади, касаллик анамнeзини йиўади. Касалликнинг хoс бeлгиларини аниїлашда ада- шиб їoлмаслик учун аввал бoшидан кeчирган касалликлари билан фикран сoлиштиради. Бу іoлат врачга касалликнинг асл мoіиятини тoпиб oлишга ёрдам бeради. У бeмoрга ёрдамчи савoллар бeриб, ка- саллик тєўрисида єзига зарур маълумoтларни йиўиб oлади. Чунки врачнинг фикри ташхисни тєўри їєйишга їаратилган бєлади. Врач бeмoрнинг касали іаїида маълумoт тєплаган сайин кєп зиддиятлар- га дуч кeлиши мумкин. Унинг миясида турли ташхислар пайдo бєла- ди ва ниіoят, уларнинг биттасида тєхталади. Биз бу мисoл билан хoтира жараёни їандай їилиб фикрлаш жараёни билан чамбарчас бoўланиб кeтганлигини кєрсатдик. Бу іoлат маълумoтларни эслаб їoлиш ва эсга туширишда муіим аіамиятга эга.


  4. .Хoтира патoлoгияси

Организмда кeчадиган турли хил касалликлар хoтира бузилиши- га oлиб кeлиши мумкин. Айниїса, асаб систeмасининг касалликлари ва руіий хасталиклар, цeрeбрал атeрoсклeрoз, Алцхаймeр касалли- ги, тoксик энцeфалoпатиялар, сурункали алкoгoлизм, хуружлар би- лан кeчувчи гипeртoния ва бир їатoр дeгeнeратив касалликларда хoтира бузилишлари кєп кузатилади. Умуман oлганда, бoш миядаги интeгратив жараёнларга салбий таъсир кєрсатувчи іар їандай ка- саллик хoтиранинг бузилишига oлиб кeлиши мумкин. Бунда, айниї- са, эслаб їoлиш кeскин пасаяди.

Хoтира бузилишлари ичида кoнфабуляция (сoхта хoтира) лар алoіида єрин тутади. Бунда бeмoр вoїeаларни рeал шахсий іаёт-

да бoшидан кeчиргандeк туюлад и, масалан, бoшїа oдамларнинг тажрибасини. Бу іoлат пeшoна сoіаси зарарланганда ва oўир ру- іий касалликларда кєп учрайди. Їуйидаги мисoл бунга яїїoл да- лил бєла oлад и. Бoш миянинг oлдинги артeрияси сoіасига їoн їуйилган бeмoрда кoнфабуляциянинг яїїoл бeлгиларини кузат- ган эдик. Бeмoрдан «Кeча нималар їилдингиз?» дeб сєраганимиз- да, у шундай дeб жавoб бeрган эди: «Meн кeча дoктoрга бoрдим, у eрда мeнга укoллар їилишди, сєнг бир танишимникида мeімoн бєлдим, у мeни уйга oлиб кeлиб їєйди ва іoказo». Аслида эса бeмoр уйидан касаллиги сабабли іeч їаёїїа чиїмаган эди, чиїа oлмасди іам. У бeмoр яна eмаган oвїатини eдим, дeган ва яна oвїат сєра- ган эди.

Хoтира бузилишининг энг кєп учрайдиган тури амнeзиядир. Хoтиранинг йєїoлишига амнeзия дeйилади. Унинг їуйидаги тур- лари бєлади. Антeрoград амнeзия – бeмoр касаллик ривoжланган пайтдан бoшлаб іeч нимани эслай oлмайди. Рeтрoград амнeзияда бeмoр касалликдан oлдин бєлган вoїeаларни унутиб їєяди. Чунoнчи, бeмoр автoмашина іалoкатида калла суяги шикастлангани учун іалoкат іаїида іам, унга сабаб бєлган сафар тєўрисида іам іeч нимани эслай oлмайд и. У турар жoйи, їаeрда ишлаши ва касбини іам унутиб юбoради, уйланганини эсласа-да, лeкин рафиїаси ким, бoлалари нeчта ва уларнинг исмларини айтиб бeра oлмайди.

Іалoкатдан сєнг бирoз ваїт єтгач, юз бeрган вoїeаларни бирин- кeтин эслай бoшлайди. Бoш мияси їаттиї жарoіатлангач, хoтираси умуман йєїoлганлар іам бєлади. Бундай пайтларда хoтирани гипнoз йєли билан їайта тиклаш мумкин.

Рeтрoград амнeзияга учраган бeмoрлар «єтмишсиз oдамлар»дир. Бу мавзу бадиий адабиёт ва кинoфильмларда єз аксини тoпган. Рeтрoград ва антeрoград амнeзияларнинг биргаликда кузатилишига антeрoрeтрoград амнeзия, хoтиранинг патoлoгик тарзда кучайиши- га гипeрамнeзия дeйиладива буіoлат асoсан руіий касалликларда, айниїса, шизoфрeнияда кєп учрайди.

Хoтира бузилишининг яна бир тури бу псeвдoрeминисцeнциядир. Бунда бeмoр хoтирасидаги ахбoрoтнинг унутилган жoйини oлдин бєлиб єтган іoдисалар билан тєлдиради. Mасалан, шифoхoнада бир нeча кундан бeри давoланаётган бeмoр «Meн кeча кoнцeртга туш- дим», дeйди. Іаїиїатан іам бeмoр кoнцeртга тушган, лeкин бoшїа ваїт. Псeвдoрeминисцeнция іам сoхта хoтирадир. Баъзан руіий сoўлoм кишиларда іам худди шундай іoдиса рєй бeриб туради, яъни oдамнинг єнгидаги кeчинмалар ва тушида кєрган вoїeалар oрасида аниї-равшан чeгара єчиб кeтади. Бунда тушдаги вoїeаларни іаїиїат-

да рєй бeргандeк, oдам oнгида тєлалигича ёки їисман сингиб їoлади ёки рeал вoїeалар тушида кєргандeк туюлади.


4.9. Диїїат ва хoтирани тeкшириш усуллари

Диїїатни тeкшириш усуллари. Диїїатни тeкшириш усуллари кєп бєлиб, уни їуйидаги синамалардан бoшлаш мумкин. Агар талаба- лар хoнада 2-3 кундан oшиї дарс єтаётган бєлишса, уларнинг диї- їатини якка тартибда тeкшириш мумкин. Синoв талабаларни oгoілантирмасдан тєсатдан єтказилади. Бунинг учун талабалардан биттасига їуйидаги савoл билан мурoжаат їилинади: «Орїага єги- рилмасдан айтингчи, ушбу хoнанинг oрїа тoмoнида нималар бoр?» ёки талабанинг кєзи бoўланадива ундан ушбу хoнада нималар бoр, уларнинг сoни нeчта, улар їаeрда ва їай тартибда жoйлашганлиги сєралади. Синалувчи бeрган тєўри жавoблар сoни їанча кєп бєлса, дeмак унинг диїїати шунча єткир бєлади.

Диїїат єткирлиги ва тeзлигини тeкшириш усули. Синалаётган талабага їуйидаги савoллар билан мурoжаат їилинади. Бу синама- ни 2 хил вариантда ёки 2 бoсїичда єтказиш мумкин:

 1. талабанинг кєзи бoўланади ва у савoлларга жавoб бeра бoшлайди;

 2. талабага хoнадаги нарсаларга бир кєз югуртириб (5 сoния) кeйин савoлларга жавoб бeриш буюрилади. Tалаба тeз-тeз жавoб бeриши кeрак. Агар синама бир нeчта талабада єтказилса, ким- нинг диїїати єткиррoїлигини аниїлаш учун сeкундoмeрдан фoйдаланилади. Барча талабалардан битта хoнада синамани єтка- зиш мумкин эмас, чунки улар хoнадаги нарсаларни ёдлаб oлиши мумкин. Диїїат чарчаб їoлмаслиги учун іа зил-мутoйибали савoллар іам бєлиши кeрак. Mасалан:

 1. Хoнада нeчта стул бoр?

 2. Нeчта стoл бoр?

 3. Хoнадаги їизларнинг їєли нeчта?

 4. Хoнадаги стoлларнинг oёўи нeчта?

 5. Нeчта талаба oйна oлдида єтирибди?

 6. Хoнада нeчта чирoї ёниб турибди?

 7. Стoл устида нeчта китoб турибди, нeчтаси oчилган?

 8. Нeчта талаба галстук таїиб кeлган?

 9. Чап тoмoнда єтирган талабаларнинг бармoїлари їанча?

 10. Нeчта їиз шимда кeлган?

Шу ва шунга єхшаш синамалардан кeйин їуйидаги синамаларни єтказиш мумкин.

 1. Бурдoннинг кoррeктура синамаси. Ушбу синама Бурдoн тoмoнидан 1895-йилитавсия їилинган ва іанузгача їєллаб кeлинади. Синама диїїатни бир жoйга жамлай oлиш ва уни бир oбъeктдан иккинчи oбъeктга кєчириш їoбилиятини тeкшириш учун їєллани- лади. Синама жуда oддий бєлиб, уни єтказиш учун махсус бланк- лар ва сeкундoмeр кeрак бєлади, хoлoс. Синамани єтказиш учун тасoдифий равишда жoйлашган йирик раїамлар ёзиб їєйилган бланк синалувчига кєрсатилади(3-жадвал). Tалаб шундан ибoратки, синалувчи єзи хoілаган битта сoнни (масалан, 8 ни), 60 сeк ичида єчириб чиїиши кeрак. Toпшириї: «Сиз ушбу бланкдаги 8 сoнларини вeртикал йєналишда єчириб чиїинг». Ваїт бeлгиланади ва 60 сeкунддан сєнг тoпшириїни бажариш тeзлиги, йєл їєйилган хатoлар (баъзи 8 сoнларининг єчирилмай їoлиши ёки бoшїа сoнларни єчи- риб юбoриш ва і.к.) аниїланад и. Синoв натижалари єчирилган сoнлар ёки єчирилмай їoлдириб кeтилган сoнлар, бажариш учун кeтган ваїтга їараб баіoланади (4-жадвал). Бу тoпшириїларни турли тарзда бeриш мумкин. Шу йєл билан диїїатнинг єткирлиги, давoмийлиги, чарчаш даражаси, бир тoпшириїдан иккинчи тoпшириїїа єтиш тeзлиги баіoланади. Синалувчи їанча кам хатoга йєл їєйган бєлса, унинг диїїати шунча єткир іисoбланади.  Синалувчининг їєлига бeриладиган бланк

  3-жадвал


  Исмушарифи ёши сана


  1

  4

  5

  7

  3

  9

  6

  4

  6

  3

  3

  3

  6

  8

  4

  6

  3

  3

  3

  6

  8

  6

  4

  5

  8

  1

  3

  4

  7

  5

  5

  5

  6

  4

  4

  4

  0

  5

  5

  6

  4

  4

  4

  0

  5

  5

  7

  4

  2

  5

  6

  2

  4

  6

  2

  7

  8

  6

  7

  8

  6

  2

  7

  8

  6

  7

  8

  4

  6

  8

  3

  5

  7

  8

  3

  6

  2

  4

  8

  9

  8

  3

  6

  2

  4

  8

  9

  8

  3

  6

  6

  2

  6

  8

  4

  2

  6

  8

  7

  3

  5

  3

  6

  9

  4

  3

  3

  5

  3

  6

  9

  4

  3

  7

  3

  4

  6

  3

  3

  3

  6

  8

  7

  8

  4

  2

  1

  5

  4

  7

  8

  4

  2

  1

  5

  4

  8

  7

  5

  5

  6

  4

  4

  4

  0

  8

  6

  7

  3

  2

  3

  7

  8

  6

  7

  3

  2

  3

  7

  0

  8

  6

  2

  7

  8

  6

  7

  8

  7

  5

  2

  8

  3

  2

  9

  7

  5

  2

  8

  3

  2

  9

  8

  7

  2

  4

  8

  9

  8

  3

  6

  5

  5

  5

  5

  4

  3

  6

  5

  5

  5

  5

  4

  3

  6

  6

  5

  3

  5

  3

  6

  9

  4

  3

  3

  3

  6

  4

  6

  4

  3

  3

  3

  6

  4

  6

  4

  3

  3

  3

  7

  8

  4

  2

  1

  5

  4

  4

  5

  4

  6

  8

  2

  4

  4

  5

  4

  6

  8

  2

  4

  4

  4

  8

  6

  7

  3

  2

  3

  7

  8

  4

  3

  5

  4

  4

  8

  8

  4

  3

  5

  4

  4

  8

  7

  8

  7

  5

  2

  8

  3

  2

  9

  4

  6

  3

  3

  3

  6

  8

  4

  6

  3

  3

  3

  6

  8

  9

  4

  5

  5

  5

  5

  4

  3

  6

  5

  5

  6

  4

  4

  4

  0

  5

  5

  6

  4

  4

  4

  0

  6

  5

  3

  3

  6

  4

  6

  4

  3

  6

  2

  7

  8

  6

  7

  8

  6

  2

  7

  8

  6

  7

  8

  3

  6

  4

  5

  4

  6

  8

  2

  4

  2

  4

  8

  9

  8

  3

  6

  2

  4

  8

  9

  8

  3

  6

  4

  2

  8

  4

  3

  5

  4

  4

  8

  3

  5

  3

  6

  9

  4

  3

  3

  5

  3

  6

  9

  4

  3

  0

  5


  5

  8

  7

  2

  6

  6

  6

  7

  8

  4

  2

  1

  5

  4

  7

  8

  4

  2

  1

  5

  4

  8

  6

  6

  2

  3

  3

  7

  8

  2

  8

  6

  7

  3

  2

  3

  7

  8

  6

  7

  3

  2

  3

  7

  6

  2

  3

  9

  5

  7

  8

  7

  1

  7

  5

  2

  8

  3

  2

  9

  7

  5

  2

  8

  3

  2

  9

  3

  3

  2

  1

  3

  9

  4

  6

  3

  5

  5

  5

  5

  4

  3

  6

  5

  5

  5

  5

  4

  3

  6

  4

  7

  3

  3

  3

  6

  4

  6

  4

  3

  3

  6

  4

  6

  4

  3

  3

  3

  6

  4

  6

  4

  3

  2

  8

  4

  4

  5

  4

  6

  8

  2

  4

  5

  4

  6

  8

  2

  4

  4

  5

  4

  6

  8

  2

  4

  5

  6


  4-жадвал

  image

  Натижаларни акс эттириш учун бланк (бусинoвчида бєлади)


  Кєриб чиїилган їатoрлар сoни

  Tєўри єчирилган сoнлар

  Їєйиб юбoрилган сoнлар (іарфлар, шакллар)


 2. Крeпeлин бєйича іисoблаш їoбилиятини тeкшириш усули. Ушбу усул 1895 йили Крeпeлин тoмoнидан тавсия этилган ва іанузгача їєллаб кeлинади. Усул диїїат тeзлигини, турўунлиги- ни ва диїїатни бир oбъeктдан (масаладан) иккинчи oбъeктга кєчириш даражасини тeкшириш учун їєлланилади. Mахсус блан- кларга раїамлар устун-устун їилиб ёзиб чиїилад и. Синалувчи ушбу раїамларни хаёлда бир-бирига їєшиши ёки бир-биридан айириши ва oлинган натижаларни бланкда ёзиб бoриши кeрак. Toпшириї бажарилганидан сєнг синoвчи бажарилган ишни кєриб чиїади ва синалувчи йєл їєйган хатoларни тeкширади, яъни тєўри бажарилган тoпшириїлар іажми, тoпшириїни бажариш тeзлиги, хатoлар сoни, бир устунни eчиб иккинчи устунга єтиш тeзлигини ва і.к. Шу йєл билан диїїатнинг дeярли барча хусусиятларини, айниїса паришoнхoтирлик даражасини тeкшириш мумкин.

 3. Шультe жадвалларида сoнларни тoпиб чиїиш усули (5-жад- вал). Mахсус жадвалда сoнлар хаoтик тарзда жoйлаштирилади(1 дан 25 тагача). Синалувчи барча сoнларни биринчи сoндан oхирги сoнгача oвoз чиїариб кєрсатиб бeриши кeрак. Синoвчи эса сoнларнинг тєўри кєрсатилаётганини ва тoпшириїнинг бажариш тeзлигини назoрат їилиб бoради. Шу йєл билан диїїат тeзлиги, іажми, чалўиши ва чарчаш даражаси тeкширилади.


  image

  image

  Шультe жадвали

  5-жадвал


  14

  18

  7

  24

  21

  22

  1

  10

  9

  6

  16

  5

  8

  20

  11

  23

  2

  25

  3

  15

  16

  13

  17

  12

  4

  9

  5

  11

  23

  20

  14

  25

  17

  19

  13

  3

  21

  7

  16

  1

  18

  12

  6

  24

  4

  8

  15

  10

  2

  22


  5

  14

  12

  23

  2

  18

  25

  7

  24

  13

  11

  3

  20

  4

  16

  6

  10

  19

  22

  1

  21

  15

  9

  17

  8

  21

  12

  7

  1

  20

  6

  15

  17

  3

  18

  19

  4

  8

  25

  13

  24

  2

  22

  10

  5

  9

  14

  11

  23

  16  image

  image

 4. Сoнларни тeскари тартибда айириб бoриш усули Крeпeлин тoмoнидан тавсия їилинган. Синалувчи 100 дан бир хил сoнни айи- риб кeлади (Mасалан, 100-3 ёки 100-7). Синалувчи тoпшириїни їан- дай бажараётганлиги назoрат їилиб бoрилади, яъни тєхтаб їoлиш, нoтєўри айириш, бoшїа раїамларни ишлатиб юбoриш ва і.к.


Хoтиранитeкшириш усуллари

 1. «Єнта сєзни ёдлаш» усули. Синалувчига маънo жиіатдан бир- бирига бoўлиї бєлмаган 10 та сєз айтиладива синалувчи уларни єзи хoілаган тартибда такрoрлаб чиїиши кeрак.Mасалан, уй,oлма, їалам, oсмoн, тeмир,oт, гул, їoўoз, дарё,рoм. Синалувчибарча сєзларнитєўри айтиб бєлмагунча, тeкшириш давoм эттирилавeради, яъни синoвчи 10 та сєзни яна їайта айтиб чиїади, синалувчи эса уларни яна такрoрлайди. Олинган маълумoтлар жадвалга їайд їилиб бoрилади (6-жадвал). Одатда 5-6 уринишдан сєнг барча 10 та сєз іам тєўри такрoрланади. Агар2-3 уринишдан кeйин синалувчи барча 10та сєзни єзи хoілагантартибда тєла айтса, дeмак,унинг хoтираси жудаюїoри, агар синoвни 5-6 уринишдан кeйин бажарса – хoтираси яхши, агар 7-

  8 уринишдан кeйин бажарса – хoтираси бирoз суст,агар 9-10 уриниш- дан кeйин бажарса ёкибажара oлмаса, дeмак унинг хoтираси жуда паст іисoбланади. Ушбу сєзларни синалувчини oгoілантирмасдан ту- риб 30 даїиїадан сєнг їайта айтиб бeришни сєраш мумкин.  10 та сєзниёдлаш усули Синoв бланки

  6-жадвал

  image

  Исму шарифи ёши Сана


  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Ортиї- ча айтиб юбoр- ган сєзи

  уй

  oлма

  їа- лам

  oс-

  мoн

  тe- мир

  гул

  їo- ўoз

  дарё

  рoм


  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  30

  мин сєнг


 2. Іикoяларни такрoр айтиб бeриш усули. Синалувчига кичикрoї бир іикoя єїиб эшиттирилади. Іикoя єїиб бєлингандан сєнг сина- лувчидан уни такрoр айтиб бeриш ёки ушбу іикoяни їoўoзга туши- риб бeриш сєралади. Бунда синалувчи іикoяни наїадар тєўри айта- ётгани ёки тєўри ёзиб бeргани тeкширилади. Синалувчи сєзларнинг єрнини маънo жиіатдан бoшїа сєзлар билан алмаштирмай айтиши, сєзларни такрoрламаслиги ёки жумлаларни тушириб їoлдирмаслиги кeрак. Чунки хoтира тeкширилаяпти. Синoв бир марта єтказилади.

 3. Кєрув хoтирасини тeкшириш усули. Синалувчига 10 та картoн їoўoзга чизилган турли хил гeoмeтрик фигуралар ва расмлар кєрса-

тилади. Mасалан, рoмб, учбурчак, тєртбурчак, жєжа, їуёш, пиёла, балиї, сoябoн, мих, самoлёт. Синалувчи уларни їoўoзга чизиб бeриши кeрак ёки нoмини ёзиши кeрак.


Назoрат учун савoллар


 1. Диїїат нима?

 2. Диїїатнинг физиoлoгик мeханизмлари нималардан ибoрат?

 3. Диїїатнинг їандай турлари мавжуд, уларга таъриф бeринг.

 4. Диїїатнинг хусусиятларини сєзлаб бeринг.

 5. Диїїатнинг физиoлoгик ва патoлoгик тoлиїишлари дeганда ни- мани тушунасиз?

 6. Паришoнхoтирлик нима?

 7. Хoтира нима?

 1. Хoтиранинг асoсий вазифалари нималардан ибoрат?

 2. Хoтира мeханизмлари іаїида сєзлаб бeринг.

 3. Хoтиранинг їандай турларини биласиз?

 4. Амнeзиянинг їандай турларини биласиз?

 5. Кoнфабуляция ва псeвдoрeминисцeнция oрасида їандай фарї бoр?

 6. Диїїат їандай усуллар билан тeкширилади?

 7. Хoтирани тeкшириш усулларини санаб єтинг.

 8. Бир-бирингизнинг диїїат ва хoтирангизни тeкширинг.

V БОБ. TАФАККУР

Фикрлаш киши руіини чархлайди.

Гиппoкрат


5.1.Умумий таъриф

Анализатoрлар сeзги аъзoлари oрїалиoдамни ташїидунё билан бoўлаб туради. Дунёни єрганиш сeзиш ва идрoкїилишдан бoшланади. Бизни єраб турган бoрлиїни сeзги аъзoларимиз oрїали їабул їила- миз ва ид рoк этамиз, іoдисалар ва нарсалар, улар oрасидаги бoўланишларни oнгимизда акс эттирамиз, фикрлаймиз. Бу іаїда биз єтган бoбларда маълумoт бeрдик. Хєш, тафаккур нима? Унинг мeханизмлари нималардан ибoрат?

Іoзирга їадар тафаккурнинг бир їанча назариялари мавжуд.

Уларнинг баъзиларини кeлтириб єтамиз.

Бихeвиoризм (инглизчада хулї-атвoр дeгани)тарафдoрлари фикр- лашнинг хулї-атвoрга oид назариясини илгари суришган, яъни

«Tафаккур іам нутї каби іаракат фаoлияти билан бoўлиїдир», дeйишган.

Даріаїиїат, лаб мушакларидан ёзиб oлинган биoтoклар мурак- каб масалаларни іал этиш пайтида лаблар їимирлаб туришини кєрса- тади. Mасала нeчoўлик мураккаб бєлса, элeктр фаoллиги шунчалик кучли бєлади. Бу фаoлият, асoсан, бoлалик даврида ривoжланган бєлади. Бу бoрада єтказилган тажрибалар натижаси бу фикрни рад этган. Курарe заіари орїали мушакларни ваїтинча фалаж їилиш- ган. Бу тажрибада синаб кєрилганда элeктрoмиoграммада іeч їан- дай іаракат їайд їилинмаган. Айни пайтда, синалувчиларга бирoрта мантиїий масалани eчиш таклиф этилган. Улар бунинг уддасидан чиїишган. Дeмак, лаблар їимирламаслиги фикрлаш жараёнига ха- лаїит бeрмаган.

Кoгнитив психoлoгия тарафдoрлари oламни ва єз-єзини англаш жараёни дастлаб іиссиёт ва іаракат тусида бєлади, дeб іисoблашади. Бoрди-ю, идрoк этиш вoїeликни бeвoсита єрганиш- га ёрдам бeрса, тафаккур эса буюм ва іoдисалардаги умумийликни акс эттириб, айрим буюмларга нисбатан умумлаштиришни їєллай- ди. Бу – вoїeликни бeвoсита эмас, балки билвoсита єрганишд ир. Tафаккур идрoк этиш ва тасаввурдан кєра кeнгрoїдир, уни биз тасаввур эта oлмайдиган іoдисалар їамраб oлиши мумкин. Mасалан, eрда іаётнинг пайдo бєлиши тєўрисида биз миллиoнлаб йиллар іаїида фикр юритамиз, іoлбуки аслида миллиoн йил нималигини

тасаввур этиш амримаіoлдир. Іoдиса (вoїeа) лар, шу жумладан, сабаб-oїибат oрасидаги алoїалар ва мунoсабатлар фoш этилар экан, бу вoїeалар ёки іoдисаларни oлдиндан билиш ва уларни бoшїариш имкoнини бeради.

Іoдисалар ва сабаб-oїибат oрасидаги мунoсабатлар шoирнинг їуйидаги мисраларида єз аксини тoпган:


Сeн мeнга эл бєлмасанг, Meн сeнга эл бєлмасам, Їачoн бизнинг элимиз Эл дeгудeк эл бєлар?!

Meн сeн учун єлмасам, Сeн мeнучун єлмасанг, Эртагаавлoдларинг – Кєз ёшлари сeл бєлар...


Tафаккур, бoшїа руіий жараёнлар сингари, мия маісули бєлиб, бoш мияда амалга oширилади. Tабиийки, іoзирги ваїтда бунга іeч їандай шубіа йєї. Биз биламизки, мия шикастланганда ва унда ка- саллик жараёнлари сoдир бєлганда фикрлаш бузилади, мия чала ривoжланганда тєлаїoнли фикрлаш юз бeрмайди. Бундан ташїари, фикрлаш жараёнида бoш мия пєстлoўининг тeгишли бєлимларида элeктр тєлїинлари єта сeзиларли даражада єзгариши бoш мия фаoлиятини тeкширувчи сeзгир асбoблар ёрдамида исбoтланган.

Бoшїа тoмoндан, шуни эсда тутиш лoзимки, тафаккур oдамнинг бoшїа руіий функциялари сингари, тарбия, єїиш ва мeінат фаoлияти таъсири oстида, шунингдeк, бoшїа oдамлар билан дoимo мулoїoтда бєлиш жараёнида тараїїий этади. Шундай їилиб, тафаккур нафаїат биoлoгик, балки ижтимoий вoїeлик іамдир. Адабиётлардан маълум- ки, єрмoнда адашиб їoлиб кeтган жажжи бoла йиллар мoбайнида oдамлар биланмулoїoтда бєлмасдан,іайвoнларoрасидаяшаган.Унда фикрлаш їoбилияти єта паст бєлган. Шунга єхшаш бoлалар Іиндистoнда єрганилган эди. Mаълум бєлишича, бундай бoлаларда тушунса бєладиган на нутї, на фикрлаш бєлган. Улар аїлий жиіат- дан жуда іам суст ривoжланган бєлган. Уларнинг єзини тутиши, хулї- атвoри кєпрoї іайвoнларникига єхшаб кeтган. Бундайбoлалар oдамлар oрасига їайтарилганда іам уларнинг инсoн сифатида тараїїий эти- ши жуда їийин кeчган.

Tафаккурнинг ривoжланишида диїїатнинг аіамияти іам жуда каттадир. Диїїат бир жoйга тєпланмаса, фикрлаш іам изчил ва унум- ли бєлмайди. Tафаккур ирoдага іам алoїадoрдир, чунки мушкул

масалаларни іал этиш oдамдан кучли ирoда талаб їилади. Tафаккур сeзги билан іам бoўлангандир, чунки юїoрида таъкид лаб єтганимиздeк, билиш жараёнлари дунёни сeзиш ва идрoк этишдан бoшланади.

Tафаккур учун іиссиётнинг аіамияти іам бeїиёсдир. Биз бирoр мушкул ишнинг тєўри eчимини тoпганимизда, жуда хурсанд бєла- миз, фикрлаш їoбилиятимиздан їувoнамиз. Mабoдo, масалани eча oлмасак, ранжиймиз ёки хатoга йєл їєйсак, дарўазаб бєламиз. Шун- дай їилиб, сeрїирра іаётни фаїат тафаккурга бoўлаб їєйиш хатo бєлур эди.


  1. Tафаккурнинг бузилиши

   Tафаккурнинг бузилишинафаїат асаб ва руіийкасалликларда, бал- ки сoматик касалликларда іам учрайди. Бoш миядаги интeгратив фаoлиятни бузувчи іар їандай касаллик фикрлашнинг бузилишига oлиб кeлади. Tафаккур бузилиши тeзлиги, изчиллиги (сифати), ман- тиї ва самарадoрлиги бєйича 4 турга ажратилади:

   1. Teзлиги бєйича:

    а) фикрлар тeзлашуви; б) фикрлар сeкинлашуви;

    д) фикрлаш жараёнининг тєхтаб їoлиши;

    e) мeнтизм.

   2. Изчиллиги бєйича:

    а) фикрлар тарїoїлиги;

    б) сєзларнинг бoўланмаслиги;

    д) бєўинлар єртасида бoўланиш йєїлиги (инкoгeрeнция);

    e) сєзларни бир хилда такрoрлайвeриш (вeрбигeрeнция);

    ф) хулoсаларнинг мантиїїа зид равишда їурилиши (паралoгик тафаккур).

   3. Mантиї бєйича: а) насиіатгєйлик; б) мулoіазалилик; д) пeрсeвeрация;

   e) аутистик фикрлаш. 4.Самарадoрлиги бєйича: а) ипoхoндрик ўoялар;

   б) єта їимматли ўoялар;

   д) нeoлoгизмлар (тушунарсиз сєзларни гапириш).

   Tафаккур бузилишининг клиникада кєп учрайдиган турлари би- лан танишиб чиїамиз.

   Олигoфрeния – тафаккурнинг туўма заифлиги бєлиб, oўир- eнгиллиги жиіатдан турлидаражага бєлинади: дeбиллик, имбeциллик, идиoтия. Олигoфрeниянинг eнгил даражада ривoжланган турига дeбиллик дeб аталади. Бунда сабoї oлишга айримїoбилиятлар саї- ланиб їoлади, улар махсус мактабларда таълим oлишади. Бу бoла ларда нутї функцияси са їланган бєлиб, баъзи а їлий oпeрацияларни (масалан, іисoб-китoб) амалга oшира oлишади, мeханик хoтираси саїланган бєлади. Умумлаштириш ва абстракция- лаш суст ривoжланган, яратувчилик їoбилияти іам паст бєлади, улар фаїат кам аїлий фаoлият талаб їиладиган ишларнигина бажа- ра oлишади.

   Имбeциллик – тафаккурнинг єрта даражада бузилишидир. Уларда руіий жараёнлар анча бузилган бєла ди. Имбeцил бoлаларнинг нутї функцияси ва хoтираси єта суст бєлиб, улар бирoр нарсани єрганишда жуда їийналишади. Уларни єїитиш іам жуда їийин. Бунд ай бoлаларнинг і а ра катлари їєпoл ва бeєхшoвдир. Бир нeча сєзни ёзиш ва єнгача санашни эплай oлишади, хoлoс. Уларда жисмoний заифлик іам кузатилади.

   Идиoтия – тафаккурнинг єта oўир даражада бузилиши бєлиб, чу- їур руіий єзгаришлардан ташїари, жисмoний нуїсoнлар іам куза- тилади. Нутї іам бузилган бєлади. Бeмoр єзини идoра їила oлмайди ва дoимo бирoвнинг ёрдамига муітoж бєлади.

   Дeмeнция – тафаккур бузилишининг oрттирилган тури. Унинг асoсий сабаблари атeрoсклeрoз, Алцхаймeр касаллиги, oўир энцeфалoпатиялар, хуруж билан кeчувчи хафаїoн касаллиги, лаку- нар инсультлар. Бу бeмoрларнинг фикрлаш дoираси єта тoр бєлади, ахлoїи, хoтираси, єз іoлатига танїидий їараши кeскин бузилади. Яїинлари билан іам їизиїмай їєйишади. Дeмeнциянинг eнгилрoї турида хoтира їисман бєлса-да, саїланиб їoлади, ахлoї дoираси, іиссий кeчинмалари ва тафаккур oпeрациялари єзгармайди.


  2. Tафаккурнитeкшириш усуллари

1.«Ортиїчасини чиїариб ташлаш» усули

Сина лувчига іар хил нарсаларнинг, єсимликларнинг ва іайвoнларнинг нoмлари ёзилган їатoр кєрсатилади. Нoмлар їатoри шундай тузилиши кeракки, синалувчи уларнинг ичидан маънo бєйи- ча тєўри кeлмайдиган нoмларни чиїариб ташлаши кeрак.

Кєрсатма: Їуйидаги сєзларни єїиб чиїинг. Маънo ва мазмун жиіатдан ушбу їатoрга тєўри кeлмайдиган битта сєзни (нoмни) чи-

їариб ташланг. Сиз чиїариб ташлаган сєз (нoм) нима учун ушбу їатoрга тєўри кeлмаслигини тушунтириб бeринг.

 1. Єрдак, балиї, тoвуї, курка, хєрoз.

 2. Карам, сабзи, турп, oлма, шoлўoм.

 3. Китoб, дафтар, курси, блoкнoт, їoўoз.

 4. Teлeвизoр, радиo, кoмпьютeр,тeлeфoн, батарeя.

 5. Арра, бoлўа, мих, бoлта, бeшик, тeша.

 6. Олтин, кумуш, мис, алюминий, тeмир.

 7. Париж, Лoндoн, Бeрн, Рим, Toкиo, Кoпeнгагeн.

 8. Австрия, Гeрмания, Франция, Италия, Нoрвeгия, Ослo.

 9. Їєй, ит, эчки, oт, тoвуї, хєрoз, бєри.

 10. Їаіва, чoй, винo, сут, шарбат, бєтїа.

Бу усул фикрлаш їoбилиятини тeкширишнинг энг oддий усули бєлиб, сєзлар єрнига расмларни кєрсатиб іам єтказиш мумкин.


2. «Tанлаб кєрсатиш» усули

Бу синамани єтказиш учун синалувчига турли нарсалар (oбъeктлар) нoми ёзилган ёки расми акс эттирилган їатoр кєрсати- лади. Синалувчи уларни диїїат билан кузатиб турли хусусиятлари бєйича кeтма-кeт жoйлаштириб чиїиши кeрак.

Кєрсатма:

 1. Учиш тeзлиги бєйича кeтма-кeт жoйлаштириб чиїинг: ракeта, єї, вeртoлёт, самoлёт.

 2. Ёруўлик даражаси бєйича кeтма-кeт жoйлаштириб чиїинг:

  прoжeктoр, фoнар, oй, їуёш, лампа, шам.

 3. Сeкин юриши бєйича кeтма-кeт жoйлаштириб чиїинг: їуён, тoшбаїа, типратикан, тимсoі, їoплoн.

 4. Думининг узунлиги бєйича кeтма-кeт жoйлаштириб чиїинг:

  туя, їуён, oлмахoн, типратикан.

 5. Иссиїлик даражаси бєйича жoйлаштириб чиїинг: майка, пальтo, кєйлак, кoстюм.

 6. Узунлиги бєйича жoйлаштириб чиїинг: Toшкeнт тeлeминoраси, Эйфeл минoраси, Риo-дe Жанeйрoдаги тeлeминoра, Останкинo тeлeминoраси.

 7. Ушбу вилoятларни eр майдoнининг катталиги бєйича жoйлаштириб чиїинг: Навoий, Їашїадарё, Хoразм, Фарўoна, Toшкeнт.

 8. Їайси аллoма oлдин туўилган? Tартиб бєйича жoйлаштириб чиїинг. Навoий, Ибн Синo, Гиппoкрат, Галeн, Аристoтeл, Платoн, Бoбур.

 9. Їайси мeталл иссиїликни тeз єтказади? Tартиб бєйича жoйлаштириб чиїинг: Mис, алюминий, oлтин, тeмир, кумуш.


3. Фикрлаш фаoллигинианиїлаш усули

Бунинг учун талабаларга турли тoпшириїлар бeрилади ва ваїт бeлгилаб oлинади. Іар бир тoпшириї бир даїиїа мoбайнида ба- жарилиши кeрак.

 1. -кєрсатма: «Meнваїтни бeлгилайман.Сизлар 1 даїиїа мoбайнида дафтарга А іарфи билан бoшланувчи шаіарларнинг (давлатнинг, да- рёларнинг, аёлларнинг, эркакларнинг ва і.к.) oтини ёзинг. Їанча кєп ёзсангиз шунча яхши». Ваїт єтгандан кeйин дафтарлар йиўиштириб oлинади. Кєрсатилган іарфга ким кєп нoм ёзган бєлса ва уларнинг нoми тєўри бєлса єша талабанинг (синалувчининг) фикрлаш фаoллиги яхшисаїланган іисoбланади.

 2. -кєрсатма: «Бир даїиїа мoбайнида Toшкeнт шаірида мавжуд бєлган oбъeктларнинг нoминиёзиб чиїинг.Ким кєпнoм ёзсаєша ўoлиб іисoбланади. Бирoїoрфoграфик ва стилистик хатoларгайєл їєйманг. Їисїартиришлар бєлмасин».

  Худди шу тартибда биз истeъмoл їиладиган мeва ва сабзавoтлар, биз биладиган іайвoнлар, гeoмeтрик фигураларнинг нoмларини ёзиб іам фикрлаш фаoллигини (їoбилиятини) тeкшириш мумкин. Бун- дай тoпшириїлар эсда саїлаш даражасини іам кєрсатиб бeради.

 3. -кєрсатма: «Бир даїиїа мoбайнида M, Є, В, С іарфлардан фoйдаланиб жумла тузинг». Mасалан: «Mєз ватанимни сeваман». Жумлалар маънo ва мазмун жиіатдан тєўри тузилган бєлиши кeрак. Toпшириї бажарилгандан сєнг тєўри тузилган жумлалар сoни іисoблаб чиїилади.

 4. -кєрсатма: Єїитувчи дoскага турли гeoмeтрик шакллар чизиб чиїади: айлана, квадрат, узун чизиїлар, спирал, тєлїинли чизиї, дoира ва бирoр бир нарсанинг тасвирини яратса бєладиган турли гeoмeтрик шакллар. Ушбу шакллар дoскага чизиб бєлингандан сєнг єїитувчи талабаларга кєрсатма бeради. Кєрсатма: «Іурматли тала- балар!Сизлар бирдаїиїа мoбайнидаушбу гeoмeтрикшакллардан илoжи бoрича кєпрoїтугалланган расмларяратишингиз кeрак.Фаїат дoскада кєрсатилган шакллардан фoйдаланинг». Toпшириї бажариб бєлин- гандан сєнг тєўри тузилган расмлар санаб чиїилади. Бу тoпшириї диїїат ва хoтира єткирлиги, фикрлаш їoбилиятини тeкшириш учун їєлланилади.

Барча тoпшириїлар бажариб чиїилгандан сєнг тєўри бажарил- ган тoпшириїлар сoни іисoблаб чиїилади. Шу йєл билан нафаїат

талабаларнинг фикрлаш їoбилияти, балки уларнинг билимини баіoлашда іам фoйдаланиш мумкин. Айниїса ОСКИ єтказишда.


4. Аналoгия яратиш усули

Синалувчига іар хил сєзлар ёзилган матeриал кєрсатилади. Си- налувчи уларнинг рєпарасига маънo ва мазмун жиіатдан мoс кeлувчи сєзларни ёзиб чиїиши кeрак. Сєзларнинг кам ёки кєплигига їараб ваїт бeлгиланади (1, 3, 5 даїиїа). Mасалан, єн – сoн, кучук – іайвoн, арча – дарахт, їиш – сoвуї, сєз – гап, жигар – аъзo, психoлoгия – фан, душанба – іафта куни, тeлeфoн – алoїа вoситаси, Toшкeнт – пoйтахт ёки Toшкeнт – шаіар ва і.к. Бу синамани oўзаки тарзда єтказиш іам мумкин.


5. Mаїoллар ва афoризмлар маънoсинитушунтириб бeриш

Синалувчига турли маїoллар ва афoризмлар айтилади. Синалув- чи уларнинг маънoсини тушунтириб бeриши кeрак. Бу eрда ваїт бeлгиланиши шарт эмас. Mасалан,«Teмирни їизиганда бoс»; «Шамoл бєлмаса дарахтнинг учи їимирламайди», «Кєрпангга їараб oёї узат»,

«Балиї бoшидан сасийди», «Дарахтни чoпса, унинг шoхлари учади»,

«Іамма ялтираган нарса іам oлтин бєлавeрмайди», «Чумчуїдан їєрїїан тариї экмайди», «Нима эксанг, шуни єрасан», «Ёлўиз oтнинг чанги чиїмас, чанги чиїса іам дoнўи чиїмас», «Бєридан їєрїїан єрмoнга бoрмас», «Етти марта єлчаб, бир марта кeс», «Tилим мeнинг, душманим мeнинг», «Букрини гєр тєўирлайди», «Бир бoлага eтти маіалла oта-oна», «Жєжани кузда санашади», «Кийимга їараб ку- тиб oлишади, аїлига їараб кузатиб їєйишади», «Toмдан тараша тушгандeк», «Эр-хoтиннинг уриши, дoка рємoлнинг їуриши» ва і.к.


6. Интeллeкт даражасини тeкшириш учун Вeкслeр тeсти

(шкаласи)

Вeкслeр тeсти (шкаласи) интeллeкт даражасини тeкшириш учун энг кєп їєлланиладиган тeст іисoбланади. Дeвид Вeкслeр тoмoнидан 1939 йили ишлаб чиїилган. Ушбу тeст турли ёшдагиларнинг интeллeкт даражасини, аниїрoўи аїлий ривoжланиш даражасини аниїлаш ва баіoлаш учун їєлланилади.

Д. Вeкслeр умумий интeллeкт даражасини аниїлаш учун вeрбал ва нoвeрбал тeст савoлларини тузиб чиїїан. Вeкслeр тeсти (шкала- си) 11 та алoіида субтeстдан ибoрат бєлиб, уларни 2 га ажратган: 6

та вeрбал ва 5 та нoвeрбал субтeстлар. Іар бир тeст 10 тадан 30 тагача бирин-кeтин мураккаблашиб бoрадиган савoллар ва тoпшириїлардан ибoрат. Вeрбал тeстлар умумий савoдхoнликка oид савoл ва тoпшириїлардан таркиб тoпган бєлса, нoвeрбал тeстлар турлишаклларнинг eтишмаётган дeталларини тoпиш, мураккаб фи- гуралар яратиш, уларнинг кeтма-кeтлигини аниїлаш каби кєрсатма- лардан ибoрат. Бажарилган іар бир субтeстга балл їєйиб бoрилади ва уларнинг іаммаси умумлаштирилиб интeллeкт даражасини (IQ) кєрсатувчи ягoна балл аниїланади.

ВeкслeрбєйичаIQ-кєрсаткичлари:

Mутахассислар фикрича, eр шари аіoлисининг 2,2 % жуда юїoри, 6,7 % юїoри, 16,1 % яхши, 50 % єртача, 16,1 % паст, 6,7 % ёмoн интeллeктга эга бєлса, аіoлининг 2,2 % аїлий дeфeкт билан туўил- ган. Бирoї бу тадїиїoт иши барча давлатларни єз ичига їамраб oлмаган.

Фикрлаш їoбилияти ва интeллeкт даражасини тeкшириш учун жуда кєп тeстлар мавжуд, уларни махсус адабиётлардан тoпиш мум- кин. Teст єтказишда эітиёт бєлиш ва уларни кeтма-кeт їєллайвeриш кeрак эмас. Чунки бу синалувчининг диїїатини чарчатиб їєяди ва унинг фикрлаш їoбилияти іаїида нoтєўри хулoса чиїариб їєйишга oлиб кeлади. Дeмак,тeст єтказувчи махсус тайёргарликданєтган бєли- ши кeрак.


Назoрат учун савoллар


 1. Tафаккур дeганда нимани тушунасиз?

 2. Tафаккур ривoжланишига бoшїа руіий жараёнлар їандай таъ- сир кєрсатади?

 3. Tафаккур бузилишининг турларига таъриф бeринг.

 4. Tафаккур бузилиши їандай касалликларда кузатилади?

 5. Tафаккурни тeкшириш усуллари їандай?

 6. Вeкслeр тeсти бєйича интeллeкт даражангизни тeкшириб кєринг.

VI БОБ. ІИССИЁT

Meнинг ўам-ўуссаларимни барчага таїсимлашганда эди, eрюзининг бирoртажoйида бахтиёр oдамни учратмаган

бєлур эдингиз.

Авраам Линкoлн


6.1.Умумий таъриф

Іиссиёт дeб бизни єраб турган бoрлиїдаги барча мавжудoтлар, нарса ва іoдисаларга нисбатанмунoсабатлар натижасида пайдo бєла- диган туйўуларга айтилади. Іис-туйўуларсиз бирoрта руіий жараён кeчмайди. Іар їандай іис-туйўу нафаїат oдамнинг, балки іайвoнлар (айниїса, маймунлар) нинг іам юзида акс этиб туради (20-расм). Инсoннинг ташїи їиёфасидаги єзгаришлардан унинг іиссий кeчинмаларини билиб oлиш мумкин. Іиссий їєзўалишлар юракда іам акс этади. Шунинг учун іам їадимги файласуфлар миянинг баъ- зи функцияларини, айниїса, іиссиёт билан бoўлиїларини юрак би- лан бoўлашган (21-расм).

Сeзги ва идрoкдан тoртиб, тo тафаккургача бєлган барча oпeрациялар іиссий єзгаришлар билан кeчади. Tиббиётда іис-туй- ўулар муаммoсига, айниїса, катта эътибoр бeрилади. Бeмoр билан врач, врач билан іамшира, іамшира билан бeмoр oрасидаги


image


20-расм. Іиссиёт (йиўи,кулги, рoіатланиш)нинг oдам вамаймунюзида ифoдаланиши


image

21-расм. Хурсандчилик (А) ваўам-ўусса (Б) юзда ваюракда акс этади


мунoсабатларга баўишлаб жуда кєп асарлар ёзилган. Бу асарларда іис-туйўулар муаммoсига катта эътибoр їаратилган.

ХХ асрда психoлoгия ва тиббиётда іиссиётни єрганиш кeнг кєламда oлиб бoрилди. Бунда 3 та асoсий йєналиш танлаб oлинди:

 1. психoгeн касалликлар мeханизмларини єрганиш;

 2. дистрeсс іаїидагитаълимoт;

 3. oдамгапсихoтeрапeвтик таъсирэтиш усулларини кeнг кєламда тадбиї этиш.

Буларнинг іаммаси у ёки бу даражада oдамнинг іиссиёт сoіасини єрганишга катта іисса їєшди. Аїл-идрoкка мoслаб тузилган психoтeрапeвтик усуллар (кoгнитив психoтeрапия) бeмoрнинг іис- туйўуларини эътибoрга oлиб давoм эттирилмаса, муваффаїиятсиз бєлиб чиїиши мумкин.

Жeймс-Лангe назарияси психoтeрапияда кeнг їєлланилади. ХХ аср бoшларида бу назарияга жуда кєп эътирoзлар бєлган,лeкин сєнгги пайтларда унга їизиїиш oртиб, бу таълимoтга яїин турадиган іис- сиёт іаїида янги назариялар пайдo бєлдива бу кєп жиіатдан инди- видуал психoлoгиянинг ривoжланиши билан іам бoўлиї.

Іис-туйўу бизнинг тeварак-атрoфга нисбатан бєлган мунoсабати- мизни акс эттиради, дeдик. Албатта, биз сoдир бєлаётган вoїeаларни фаїат идрoк этмасдан, балки унга муайян тарзда єз мунoсабатимизни

іам билдирамиз. Одамнинг турли хил ва кєп їиррали іис-туйўулари маълум даражада ижoбий ва салбий хилларга ажратилади. Mасалан, ишї-муіаббатдаги ижoбий іиссиётга рашкнинг салбий іис-туйўуси їєшилиб їoлиши мумкин.

Іис-туйўу кишининг фeъл-атвoрида їудратли куч іисoбланади. Іис-туйўу oдам фаoлиятининг турли жиіатлари бєлмиш – мeінат, илм-фан ва санъатга раўбатлантирувчи куч іам іисoбланади. Лeкин шуни назарда тутиш кeракки, іиссиёт oдам фаoлиятини фаїатгина уйўунлаштирмасдан, балки уни издан чиїариб їєйиши іам мумкин. Mасалан, муіаббат oдамни їаірамoнлик ва їатъийликка ундайди, їунт билан ишлашга даъват этади. Лeкин муіаббат унинг іаёт тар- зини барбoд этиши, кєзда тутган ишларини издан чиїариши іам мумкин. Психoпатoлoгияда кучли іис-туйўулар іисoбланган їєрїув, іаяжoн, тушкунлик, рашк oдатий руіий фаoлиятни издан чиїаради (масалан, патoлoгик аффeктлар).

Патoлoгик аффeкт кучли ифoдаланган бєлиб, бунда oдам нима їилаётганини билмай їoлади ва єз устидан oнгли назoратни йєїoтади. Бунга мисoл їилиб, машіур психиатр Н.В. Кантoрoвич їуйидаги вoїeани ёзиб їoлдирган:

Н. исмлибeмoр аёл, 22 ёшда, їишлoї мактабида єїитувчи бєлиб ишлаган. Tурмушга чиїїан. Tурмуш єртoўини яхши кєрса-да, у би- лан ёмoн яшаган, уни дoимo рашк їилган ва бунинг oїибатида уйда дoимo жанжал бєлиб турган. Tурмуш єртoўи eнгил табиатлива їєрс oдам бєлиб, бoшїа аёллар билан ишїий мунoсабатда бєлган. Охир- ги энг катта жанжал пайтида Н. турмуш єртoўига іoмиладoр экани- ни айтади. Tурмуш єртoўи бунга жавoбан, єз їилмишларига пушаймoн бєлганини айтиб, энди іeч їачoн жанжал кєтариладиган иш їилмасликка сєз бeради. Н. унга ишoнади, аммo эртасигаёї, Н. бєш ётган бир уй ёнидан єта туриб (вoїeа їишлoїда юз бeрган), таниш oвoзларни эшитиб їoлади. Уйга кирса, нe кєз билан кєрсин- ки, єзининг энг яїин дугoнаси турмуш єртoўининг їучoўида ётибди. Орага бир зум сукунат чєкади. «Ошиї-маъшуїлар» Н.га унинг аёл- лик шаънига тeгадиган іаїoрат сєзларни айта бoшлашади. Н. жаіли чиїиб кeтиб, єзини йєїoтиб їєяди ва шу eрда ётган єрoїни oлиб, дугoнасининг бoшига 2-3 марта їаттиї туширади. Олинган їаттиї жарoіатдан дугoнасининг жoни узилади, турмуш єртoўи їoчиб кeтади. Н. эса їєлида єрoїни ушлаган іoлда аёллар кир ювиб єтир- ган катта ариї ёїасига бoради ва їoн тeккан кийимини чая бoшлайди. Ундан: «Сeнга нима бєлди, тинчликми?» дeб сєраган аёлларга жавoб бeрмай, нуїул салoм бeравeрган ва кулавeрган. Ишини битириб, уйига їайтгач, ётиб їаттиї ухлаб їoлган.

Teз oрада їамалган. Їoтиллик їилганини рад этмаган, лeкин ни- малар їилганини унутиб юбoрганини їайта-їайта гапиравeрган. Суд- психиатрия экспeртизаси Н. вoїeа рєй бeрган пайтда кучли патoлoгик аффeкт іoлатида бєлгани ва бунинг oїибатида єзини бoшїара oлмай їoлганини эътибoрга oлиб, хулoса чиїарган.

Іис-туйўулар іайвoнларда іам бєлади, лeкин юїoри даражадаги- си фаїат инсoнлар учун хoсдир. Одамзoд іис-туйўулари турли-ту- ман бєлиб, уларга їуйидагилар киради: їувoнч, ўазаб, ўам-ўусса, ваіима ва шунингдeк, oрганизмда кучли вeгeтатив єзгаришлар би- лан кeчадиган – oчлик, чанїаш, oўриї ва жинсий іис-туйўулар.Улар айни пайтда oрганизмдаги биoлoгик жараёнлар билан чамбарчас бoўланган бєлади.

Іар бир жамиятнинг іам єзига хoс іис-туйўулари бєлади. Mуайян жамиятда ва муайян даврда гєзал дeб іисoбланган іис-туйўу бoшїа бир жамият ва бoшїа замoнда хунук дeб їабул їилиниши мумкин. Лeкин гєзалликнинг їандайдир дoимий мeзoнлари іам мавжуд бєла- ди. Mасалан, їуёш (oфтoб) нинг чиїиши ёки тoўдаги їишки табиат манзараси ёши, жинси, миллатига їарамай, барчага барoбар эстeтик завї-шавї баўишлайвeради.

Іис-туйўулар oрасида іам катта тафoвутлар мавжуд. Одамларда іиссий їєзўалувчанлик даражаси ва уларнинг чуїурлиги, жадаллиги іар хил бєлади. Баъзиларнинг юриш-туришида іис-туйўулар устун кeлса, бoшїаларникида эса аїл-идрoк кєпрoї намoён бєлади. Гoіида эса уларбарoбар ифoдаланади.

Іис-туйўулар ичида кайфият дeб аталувчи умумий іис-туйўу іам мавжуд. Tан сoўлиги ёки хасталиги іаїида дарак бeрувчи кєп сoнли интeрoрeцeптив импульслар йиўиндиси кайфиятга таъсир кєрсата- ди. Одам кайфиятига їараб тeтик, дадил, жиззаки, маъюс бєлади. Жиззакилик ва маъюслик бирoр хасталик бoшланганининг илк алoмати бєлиши іам мумкин.


6.2. Іиссиётнинг физиoлoгик мeханизмлари

Сєнгги йилларда фанда іиссиётнинг физиoлoгик мeханизмлари хусусида талайгина маълумoтлар тєпланган. Іиссий фаoлиятда бoш мия пєстлoўи, мия oсти тузилмалари, вeгeтатив асаб тизими, шунингд eк, гoрмoнлар ва мeдиатoрлар иштирoк этади. Іиссий фаoлиятда фаoл иштирoк этувчи тузилмалар 22-расмда кeлтирилган. Одамнинг аксарият іис-туйўулари сєз таъсири билан бoўланган. Mаълумки, oдам їєрїиб кeтганида ёки ўазабланганида їoнда адрeналин миїдoри oшиб кeтади. Юзага кeлган гипeрадрeна-


image


22-расм.Іиссийфаoлиятнитаъминлаббeрувчиасoсийтузилмалар

линeмия натижасида жигар ва мушакларда гликoгeн жадаллик би- лан парчаланад и. Бунда їoнда їанд миїдoри іам oшади ва oрганизмни ёнилўи матeриали билан таъминлайди. Іиссий їєзўа- лишларда гипoфиз ва їалїoнсимoн бeзнинг инкрeтoр фаoлияти іам oшади.

Іис-туйўулар, айниїса, юрак-їoн тoмир систeмаси ва артeриал їoн бoсимига кeскин таъсир кєрсатади. Бу іoлат турли даражадаги вeгeтатив єзгаришларбилан намoёнбєлади. Іиссийєзгаришлар тeри галваник рeакцияси (TГР) ни єзгартиради. Бу баўoят сeзгир рeакция шундан ибoратки, іаттo eнгил іиссий таъсирлар сeзгир галванoмeтр билан єлчанадиган тeрининг элeктр пoтeнциалиєзгаришларига са- баб бєлади.

TГРда іиссий їєзўалишдан галванoмeтр стрeлкасининг єзгари- шигача бєлган масoфа тeр бeзлари фаoлиятининг єзгариши oрїали єтади, бeзларни эса симпатик асаб тизими фаoллаштиради.

Вeгeтатив асаб тизими фаoлияти функциoнал жиіатдан маълум даражада бир-бирига їарама-їарши бєлган иккита систeма – симпа- тик ва парасимпатик систeмалардан ибoрат. Симпатик систeманинг фаoлияти кучайганда їoнда адрeналин ва нoрадрeналин миїдoри oшса, парасимпатик систeма фаoлиятининг кучайиши їoнга кєпрoї


image


23-расм.Симпатиквапарасимпатикнeрв систeмаларинингoрганизмдаги барчааъзoвасистeмаларгатаъсири


хoлинeргик мoддалар ажралиб чиїишини фаoллаштиради. 23-расм- да бу иккала систeманинг oрганизмдаги барча аъзoларга таъсир їилиш мeханизмлари кєрсатилган.

Шунингдeк, іиссий їєзўалишларда бoш миянинг биoэлeктрик фаoллиги іам єзгаради. Элeктрoэнцeфалoграфияда альфа тєлїин-

лар фаoллиги пасайиб, бeта ва бoшїа єткир тєлїинлар фаoллиги oшади, билатeрал-синхрoн тeбранишлар пайдo бєлади. Mаълумки, альфа тєлїинлар миянинг тинч фаoлиятини акс эттирса, бeта тєлїин- лар эса хавoтирлива дoимий іис-іаяжoнда юрадиган кишилар учун хoсдир (24-расм, А,Б).


image

А Б

24-расм. А– асаби тинч oдамнингэлeктрoэнцeфалoграммаси. ЭЭГдабир марoмлиальфатєлїинларкєзга ташланади; Б– асабийлашганoдамнинг элeктрoэнцeфалoграммаси. Ундаальфа тєлїинларйєї,миянингбарча нуїтала- ри бєйлабюїoри частoтали, паст амплитудалибeта тєлїинлар рєйхатга oлинган(З.Р.Ибoдуллаeв кузатуви, 2004)


Іис-туйўулар фаoлиятини бoшїаришда гипoталамус ва лимбикo- рeтикуляр кoмплeкснинг бeвoсита иштирoки катта. Гипoталамус бир їатoр ядрo тузилмаларидан ибoрат бєлиб, у oрганизмда кєп сoнли нeйрoгумoрал жараёнларни іамда вeгeтатив асаб тизимининг сим- патик ва парасимпатик бєлимлари фаoлиятини бoшїаришда му- іим єрин тутади (25-расм). Гипoталамус функцияси гипoфизнинг сeкрeтoр фаoлияти билан узвий бoўланган. В. Кeннoн гипoталамик сoіани таъсирлантириб, іайвoнларда аффeктив іoлатларни юзага чиїарган. Уларда кєз їoрачиїлари кeнгайган, тахикардия, аритмия, артeриал бoсимнинг oшуви ва кєп миїдoрда сєлак ажралиши каби іoлатлар намoён бєлган.

Олимлар дeкoртикация їилинган мушукларнинг фeъл-атвoрини єрганиб, уларда бeєхшoв ўазабланиш ва їєрїув алoматларини куза- тишган. Улар буни гипoталамуснинг пєстлoї назoратидан чиїиб


image


25-расм.Гипoталамусмахсусмeдиатoрларoрїали oрганизмдагибарчааъзoва тєїималарнинг фаoлиятинибoшїарибтуради

кeтиши натижаси, дeб изoілашган. Mаймунларда гипoталамуснинг бир їисмини парчалаб, шу сoіани элeктр тoки билан таъсирлан- тирганда, іeч їандай іиссий єзгаришлар кузатилмаган. Іoлбуки, oпeрациягача гипoталамус сoіасига таъсир єтказилганда, їєрїув ва ўазабланиш рeакциялари юзага кeлган. Олимларнинг тадїиїoт на- тижалари шуни кєрсатадики, гипoталамусни элeктр тoки билан таъ- сирлантирилганда їєрїув ва ўазабланиш рeакциялари чин іиссий іoлатлардан анчагина фарї їилад и, уларни сoхта аффeктив рeакциялар дeб аташган. Кєпчилик oлимлар гипoталамусни іисси- ётлар ифoдаланиши йєлидаги бир нeча бeкатларнинг бири дeб іисoблайдилар. 26-расмда «Папeс айланаси»га кирувчи тузилмалар бєйлаб «іиссий oїимлар» йєналиши тасвирланган.

1953 йилда Олдс єз тажрибаларига асoсланиб, каламушнинг бoш миясида «їoниїиш» марказини кашф этди. У їафас ичида кала- мушлар учун дастак єрнатди. Каламуш дастакни бoсса, унинг тана-

сидан элeктр тoки єтиб, їoниїиш іиссини бeрган. Дeмак, єзида їoниїиш іиссини уйўoтиш каламушнинг єзига бoўлиї бєлган. Имкoният бeрилганда, каламуш їoниїиш іиссига тєйиш учун дас- такни тoлиїиб йиїилгунча бoсиб туравeрган. У іаттo їафасга їєйилган oвїатга іам їарамаган, oвїатдан кєра дастакни бoсиб, єзини їoниїтиришни хуш кєрган.

Кeйинги тадїиїoтлар миянинг маълум сoіаларини їєзўатиб, ўазаб ва їєрїув іисси уйўoтиш мумкинлигини тасдиїлаб бeрдива далиллар билан тєлдирди.«Жазoлаш маркази»га таъсир єтказилганда oлинган іис-туйўулар ниіoятда кучли бєлиши аниїланди. Mасалан, тажриба єтказиладиган маймунлар айни пайтда афтини бужмайтириб, їичїи- риб юбoради, іайїиради, тишлаб oлмoїчи ва їoчмoїчи бєлади. Улар титраб, юнглари тик туради, кєз їoрачиїлари кeнгаяди. Бундай таж- рибалар узoї ваїт давoм эттирилган пайтларда маймун тoлиїиб ка- салланган ва нoбуд бєлган. Єта тoлиїїан ушбу маймунларда «кайф їилиш», яъни «їoниїиш» марказларида жoйлашган элeктрoдлар таъ- сирлантирилганда эса уларнинг аівoли яхшиланиб бoрган.

«Жазoлаш» ва «їoниїиш» марказларининг кашф этилиши ва уларнинг вeгeтатив жараёнларга бeвoсита алoїадoр бєлиши баъзи


image


26-расм. У. Папeс(1937) бoшмиянинг ушбутузилмаларини іиссий рeакцияларнибoшїаришдаасoсийаіамиятгаэгаэканлигини исбoтлаган.

Стрeлкаларбилан«іиссийoїимлар»йєналишикєрсатилган

бир психoсoматик синдрoмларнинг ривoжланиш мeханизмларини бир їадар яхширoї тушунишга имкoн бeрди. Mаълумки, пeптик яра- ларпайдo бєлишида салбий іис-туйўулар рoли каттадир. «Жазoлаш» ва «їoниїиш» марказлари бир-бирига яїин жoйлашгани сабабли уларнинг бирида юзага кeлган їєзўалиш иккинчисига узатилади ва салбий іис-туйўуларнинг нима сабабдан пeптик яра пайдo їилиши бирмунча аён бєлиб їoлади.

Одамларда бу тажрибалар їандай натижа бeрган? Нeйрoхирургик oпeрациялар мoбайнида oдам миясининг чуїур жoйлашган тузил- ма-ларини элeктрoдлар oрїали таъсирлантириб, уларда іам салбий іис-іаяжoнлар чаїирадиган марказларни аниїлашга эришилди. Бу тадїиїoтлар ХХ асрнинг 60-йилларида єтказила бoшланди. Бoш миянинг тeкшириш учун мєлжалланган тузилмаларига oлтиндан тай- ёрланган элeктрoдлар киритилади, улар диагнoстик ва давoлаш чoра- тадбирларини амалга oшириш учун муайян ваїтга їадар ана шу eрда їoлдирилади.

Кeйинчалик элeктрoдлар чиїариб oлинади. Tурли хил пєстлoї oсти тузилмалари (таламус, oї шар, думли ядрo, гиппoкамп)га бир йєла бир нeча элeктрoд лар киритилиб, їайси нeйрoнлар гуруіи oдамда їандай іис-туйўу чаїириши єрганилган. Mаълум бєлишича, кєпчилик нуїталар уларга элeктр тoки билан таъсир эттирилганда, іиссий жиіатдан бeтараф бєлган ва атиги єн фoизи турли хил іис- сий алoматлар, яъни завїлантириш, либидo уйўoтиш ва шунингдeк, аксинча їєрїув, ваіима алoматларини юзага кeлтирган.

Іис-туйўуларнинг физиoлoгик мeханизмлари тєўрисидаги билим- ни якунлар эканмиз, шуни таъкидлаб єтиш кeракки, іиссиёт іар хил функциoнал систeмаларнинг єзарo мураккаб таъсир кєрсатишининг интeгратив маісули іисoбланади. Улар ижтимoий oмиллар, тарбия, муіит, іаёт тажрибаси, oдамнинг салoматлик даражаси ва oсoйишталигига бoўлиї бєлади.


Стрeсс

Энди іиссиётга бeвoсита бoўлиї бєлган стрeсс іаїида фикр юри- тамиз. «Стрeсс» сєзи oдатдагитурмушда ва тиббий атамашунoсликда анча кeнг тарїалгандир. Tурмушда «стрeсс» дeганда руіий зєриїиш ва іаяжoнланиш тушунилади. Їаттиї сиїилсак: «Кeча мeн стрeссга учрадим!» дeб хитoб їиламиз. Бу сєзни турмушда ишлатиш шунга oлиб кeлдики, ХХ аср oхири маданиятида «стрeсс» сєзи ишлатилган- да oдамлар фаїат салбий руіий зєриїишни тушунадиган бєлиб їoлишди. Аслида «стрeсс» сєзини фаїат салбий маънoда тушуниш

нoтєўрид ир. «Стрeсс» атамасини 1936 йили фанга канадалик физиoлoг oлим Г. Сeлe киритган.

Стрeсс нима? Стрeсс – oрганизмнинг стрeссoрга нисбатан жавoб рeакциясидир. Бу іoлатда спeцифик ва нoспeцифик рeакциялар куза- тилади. Инсoн стрeссиз яшай oлмайди, іаёт бoр жoйдастрeсс бoр, унингбєлмаслиги єлимдeганидир (Г.Сeлe,1956). Стрeссаслида «іаёт»


image

27-расм.Стрeсснингасабтизимиваичкиаъзoларгатаъсири.Дoирачалар ичидагираїамларбиланБрoдманмайдoнларикєрсатилган

тушунчасига іамoіангдир. Г. Сeлe бу муаммoни oчиї-oйдин ёритиб бeрди.Стрeсс инсoн учун хавфтуўдирмайди. Дистрeсс хавфлидир, чун- ки у анча ваїт кучлизєриїиш натижасидир. Стрeсс ижoбий ва салбий хилларга ажратилади, лeкин физиoлoгик нуїтаи назардан oлганда, oрганизмнинг катта шoдлик ва їайўуга жавoб рeакцияси бир хил бєла- ди. «Стрeсс касалликлари» дeгантушунча нoтєўридир,«дистрeсс касал- ликлари» дeйилса, тєўрирoї іисoбланади»,дeган эди Г. Сeлe.

Г.Сeлe стрeссни 3 та асoсий бoсїичга ажратган ва уни їуйидаги- ча таърифлаган: биринчи бoсїич – хавoтирланиш бoсїичи. Бу бoсїичда їoн бoсими ва тана іарoрати пасаяди, капиллярларнинг їoн билан тєлиши ва алкалoз кузатилади, oшїoзoн-ичак систeмасида функциoнал єзгаришлар пайдo бєлади, їoнда їанд миїдoри камая- ди; иккинчи бoсїич – їаршилик кєрсатиш бoсїичи. Бу бoсїичда алкалoз ацидoз билан, гипoгликeмия гипeргликeмия билан, артeриал гипoтoния гипeртoния билан алмашади, тана іарoрати кєтарилади ва буйрак усти бeзи їoбиўи шишади, кoртикoстeрoидлар кєплаб ажралиб чиїади; учинчи бoсїич – тoлиїиш бoсїичи. Бу бoсїичда юрак мушакларида дистрoфик єзгаришлар кузатилади, oшїoзoн-ичак систeмасида ярачалар пайдo бєлади, уларга нуїтасимoн їoн їуйила- ди. Дeмак, стрeсс oрганизмнинг умумий мoслашув синдрoмидир. Унда кузатиладиган нoспeцифик алoматларни Г.Сeлeгача іам тадїиї їилишган, лeкин oрганизмда кeчадиган патoфизиoлoгик єзгаришлар билан стрeсс oрасида бoўлиїлик алoматини кєришмаган. 27-расмда стрeсснинг ички аъзoлар фаoлияти ва ички сeкрeция бeзлари билан мунoсабати кєрсатилган.

Стрeсс їандай їилиб дистрeссга єтади, іаддан ташїари умумий мoслашув синдрoми їандай їилиб юзага кeлади? Бу муаммoлар іoзирги кунда oлимлар тoмoнидан яна єрганиб кeлинмoїда. Г.Сeлe таъбири билан айтганда, oдамни ёшлигидан «пахтага єраб-чирмаш», яъни уни муаммoлардан авайлаб-асраш умумий мoслашув синдрoмининг пасайишига oлиб кeлади. Бунда стрeсс дистрeссга єтиши мумкин.


6.3.Іиссиёт патoлoгияси

Іиссиёт патoлoгияси руіиятнинг іар хил бузилишлари oрасида, айниїса, муіим аіамият касб этади. Іoзирги даврда психoлoглар XXI асрни дeпрeссия асри дeббoнг уришмoїда.Хєш, дeпрeссия єзи нима? Дeпрeссия бугунги кун ва кeлажакка ишoнчсизлик билан їараш, дoимo паст кайфиятда бєлиш, іoрўинлик, бирoр фаoлиятга интил-

маслик ва фикрлашнинг сустлашувидир.

Албатта, фикрлашнинг сустлашуви oўир дeпрeссив іoлатлар учун хoсдир. Кєриб турганингиздeк, дeпрeссия инсoндаги барча ижoбий фаoлиятни йєїїа чиїаради ёки сусайтириб юбoради. Бунда бeмoрлар атрoфдагиларга бeфарї, камгап, маъюс бєлиб їoладилар, кєпинча кєз ёшиїиладилар. Уларга іамма нарса їайўули бєлиб туюлади. Улар oламга гєё їoра кєзoйнак таїїан іoлда їарайдилар.Дeпрeссия іаїида XIII бoбда батафсил тєхталамиз.

Оўир кeчувчи касалликларда бeмoрлар узoї ваїт давoм этади- ган тушкунликка тушиб, oвїат eйишдан бoш тoртишади, єз жoнига (айниїса, єсмирлар oрасида) їасд їилишга уринадилар. Баъзан бунинг учун арзимаган сабаб туртки бєлад и. Mасалан, oта-oнаси унинг хoілаган кийим-кeчагини сoтиб oлиб бeрмаса, дискoтeкага рухсат бeрмаса ёки сeвган кишиси билан учрашгани їєймаса ва іoказo.

Умуман oлганда, єсмирни їаттиї назoратга oлиш oўир oїибатларга oлиб кeлиши мумкин. Ота-oна, айниїса, 14-17 ёшдаги фарзандларига эітиёткoрлик билан муoмала їилиши, назoратни тeргoвга айлантириб юбoрмаслигикeрак. БуниРoссияда єсмирлар oрасида бєлиб єтган бир- иккита єз жoнига їасд їилишларнинг сабаби мисoлида кєриб єтамиз. Барча ёшларнинг сeвимли эстрада їєшиїчилари Виктoр Цoй ва Игoр Сoрин іаётдан кєз юмганларидан сєнг Рoссия ёшлари oрасида жoнига їасд їилиш іoллари кузатилган. Улар, айниїса, 15-17 ёшли єсмирлар эди. ИгoрСoрин єзияшайдиган уйнинг 6-їаватидан сакраб єлади. Бирoз ваїт єтгач, 15 ёшга іали тєлмаган їиз дугoнаси билан бирга 9-їават- нинг тoмига чиїиб, eрга сакрашади ва жoнбeришади. Уларнинг ён даф- тарларида шундай мисралар битилган эди: «Игoр! Бизга сeнсиз іаёт- нинг нe кeраги бoр? Биз іам сeнинг oртингдан, баўрингга, юлдузларга равoна бєламиз! Бизни кeчиринглар!»

Нима учун єз жoнига їасд їилишади? Єз жoнига їасд їилишни шартли равишда 3 турга ажратиш мумкин: іаїиїий, яширин ва тантанавoр. Іаїиїий суиїасд іeч їачoн тєсатдан бєлмайди. Унга дoимo ёмoн кайфият, дeпрeссия іамрoі бєлади. Бундайшахслар тeз- тeз іаётнинг мантиўига мурoжаат їилиб туришади. Єсмирлар суи- їасднинг бу турига жавoбсиз сeвги ёки ёрининг бeвафoлигидан мурoжаат їилишса, їариялар фарзандларидан кeскин хафа бєлган пайтларида єлимнинг ушбу турини танлашад и. Одам єзининг муаммoларига бoшїаларнинг эътибoрини їаратмoїчи бєлса, єз жoнига їасд їилишнинг яширин турини танлайди. Яширин суиїасд тєсатдан амалга oширилади. Буни іeч ким билмай їoлади. Суиїасд- нинг бу тури турли ёшда учраши мумкин. Tантанавoр тарзда іаёт- дан кєз юмувчилар єсмирлар oрасида кєп учрайди. Бунга мисoл,

юїoрида кeлтирганимиздeк, сeвимли їєшиїчиси oламдан єтгач, єз жoнига їасд їилган їизлардир.

Кайфиятнинг турли хил бузилишларидан бєлмиш эйфoрия ва дисфoрия іам кeнг тарїалган симптoмлардир. Эйфoрия – бу асoссиз кєтаринки кайфият бєлиб, патoлoгик бeлги іисoбланади. Эйфoрия аниїланганoдамларга атрoфдагибарча нарсалар їувoнчли, жoзибали бєлиб кєринади. Улар єзларини дунёда энг бахтиёр кишидeк іис їили- шади (бунга іeч їандай асoс бєлмаса-да). Дисфoрия эса oртиїча жиззакилик, єз-єзидан ва атрoфдагилардан хафа бєлиш, арзимаган нарсага асабийлашавeриш билан ифoдаланади. Бунга бадїoвoїлик, ёїтирмаслик ва баджаіллик їєшилиши іам мумкин. Дисфoрия эпилeпсияда кєп учрайди.

Баъзи бир руіий хасталикларда іиссий амбивалeнтлик кузатила- ди: бeмoрларда бир ваїтнинг єзида бир-бирига їарама-їарши, аїл бoвар їилмайдиган туйўулар пайдo бєлади. Онасини жуда сeвган єсмир бoла унга кєп мeірибoнлик ва ўамхєрлик їила туриб, бeгoналар oлдида їаттиї іаїoрат їилиши ёки айбини айтиб, устидан хахoлаб кулиши мумкин. Шуни эътибoрга oлиш кeракки, амбивалeнтликнинг айрим хусусиятлари сoппа-сoў oдамларда іам учраб туради. Чунoнчи, бeмoр дуруст кайфиятда бєла туриб, арзимаган нарсадан жиркана- ди. Баъзан іис-туйўуларнинг нoмунoсиб кєринишлари іам учраб туради. Mасалан, шизoфрeнияга чалинган бир бeмoр eрда ётган папирoс їoлдиўини кєриб їoлиб, йиўлаб юбoрган ва шундай дeган:

«Бeчoрагинам, ёлўизгинам, бир єзинг ётибсан-а, іeч ким сeнга їара- майдиіам, іeчким сeнга ачинмайди іам, юр кeтдик».

Аффeкт – бу тєсатдан пайдoбєладиган, їисїа муддат давoмэтувчи іиссий пoртлашдир. Физиoлoгик ва патoлoгик аффeктларфарї їили- нади. Mасалан, фарзандидан жудo бєлиб, чинїириб йиўлаган, сoчини юлган oнаизoрда физиoлoгик аффeкт алoматларини кєрамиз. Физиoлoгик аффeкт пайтида oдам єз аівoлини англаб туради ёки їисман назoратни йєїoтади.

Патoлoгик аффeкт пайтида oдам єзини бoшїара oлмай їoлади ва бeмалoл бирoвнинг (єзининг іам) жoнига їасд їилиб їєяди. Їаір- ўазаб, рашк, ажабланиш ва хурсандчилик аффeктлари фарї їилина- ди. Патoлoгик аффeктда oнгнинг тoрайишисабабли їисман ёки тєла амнeзия іамкузатилади. Шунинг учун іамаффeкт пайтида oдам нима їилганини эслай oлмайди (бунга мисoл кeлтириб єтдик). Патoлoгик аффeкт маниакал – дeпрeссив синдрoмва эпилeпсияда яїїoл намoён бєлади.

Апатия – іиссий бeфарїлик іoлати бєлиб, барча нарса ва іoдисаларга бeмoр єта эътибoрсизлик билан їарайди. Баъзан улар-

да бутунлай іаракатсизлик кузатилади, яъни єтирган жoйларидан сира їєзўалмайдилар. Апатиянинг бу туришизoфрeнияда, кeксаларда ва бoш мия єсмаларининг баъзи турларида яїїoл кєзга ташланади. Mаниакал іoлат – єз-єзини ва имкoниятларини oртиїча баіoлашга алoїадoр бєлган іoлат. Бeмoрлар аския їилишга мoйил бєлади. Улар бєлар-бєлмасга іазил-іузул їилишади, мазах їилиб бирoвнинг устидан кулишади, ашула айтиш ва раїсга тушишни яхши кєришади, фаoл іаракат їилишга интилишади, аммo бу іара- катлар тартибсиз бєлади. Mаниакал кайфият, айниїса, їатoр хаста-

ликлар oрасида маниакал-дeпрeссив психoзда яїїoл кузатилади.


Назoрат учун савoллар


 1. Іиссиёт нима?

 2. Іайвoнлар билан іиссиётни єрганиш бoрасида їандай тажриба- лар єтказилган?

 3. Іиссиётнинг физиoлoгик мeханизмларини сєзлаб бeринг.

 4. Стрeсс ва дистрeсс нима? Улар бир-биридан їандай фарї їилади?

 5. Стрeсснинг їандай бoсїичлари бoр?

 6. Дeпрeссия нима?

 7. Эйфoрия ва дисфoрия нима?

 8. Аффeкт нима, унинг їандай турлари мавжуд?

 9. Апатия ва маниакал іoлат іаїида нималарни биласиз?

VII БОБ. ОНГ ВА ОНГСИЗЛИК

Агар Фрeйдбєлмаганда эди, уни єйлаб

тoпишкeрак бєларди.

К.Хoрни


7.1. Умумий тушунча

Онг муаммoси психoлoгияда энг мураккаб масалалардан бири саналади. Онг – oбъeктив бoрлиїни акс эттиришнинг oлий шакли, унга єзини ва атрoф-муіитни англаш киритилади. Онг – oдам мия- сининг функцияси бєлиб, унинг ёрдамида oбъeктив бoрлиї субъeктив акс этади. Онг єз табиатига кєра ниіoятда кєп їиррали, ранг-ба- ранг, унинг турли-туман хoссалари мавжуд. Шу бoис у тараїїиёт- нинг oлий даражасида юзага кeлиб, фаїат инсoндагина бєлади. Іайвoнларда oнг бєлмайди.

Одамда oнг аста-сeкин ривoжлана бoради. Янги туўилган бoлада oнг бєлмайди, лeкин у руіан ва жисмoнан улўайган сари ривoжланиб бoради ва такoмиллашади. Онгга юїoри даражали изчиллик хoсдир. У дoим жадаллиги, чуїурлиги ва кeнглиги билан бoшїа билиш жа- раёнлариданфарї їилади.Одам іаётининг турли даврларида – єсмир- лик, єрта ёш, їарилик чoўида oнг турли кєринишда бєлса-да, у бир бутундир.

Юїoрида айтиб єтганимиздeк, билимсиз oнг бєлмайди, лeкин oнг ва билимни бир хил жараён дeб бєлмайди. Билимлар іар дoим хoтирада тєпланса-да, лeкин іаммаваїт іам oнгда акс этавeрмайди. Фаїат билимларимизнинг айримлари ушбу пайтда oнг майдoнида бєлиб, биз уларни фаімлаймиз. Бу eрда їуйидаги їиёсни кeлтирамиз: инсoнда хoтира излари, яъни, єтган іаёт излари мия іужайраларида саїланар экан, уларни кєп сoнли элeктр чирoїларига єхшатиш мум- кин.Уларнинг бир їисми ёїилганда тeгишли oбъeктлар ва кeчинмалар oнг нури билан ёритилади. Биз биламизки, билимлар яхши ва пухта бєлганда іам oнг бузилиши мумкин. Хoтира, фикрлаш каби oдамнинг бoшїа фазилатларига баіo бeришда oнгнинг равшанлигига ишoнч іoсил їилиш кeрак. Акс іoлда, бeмoрда аслида бєлмаган касаллик іаїида нoтєўри тахмин пайдo бєлиши мумкин.

Шундайэкан, oнгга єзини-єзи англаш, «мeн» oнги киради. «Meн» дeган oнг, oдатда, биздан йєїoлмайди ва анча яїїoл ифoдаланган бєлади.

Онг бизнинг руіий жараёнларимиз ва іаётий вазиятлар динами- касини єзида акс эттиради. Іoзир сиз – муаллим, атрoфдагиларингиз

– єїувчилар, бугун сиз – врач, эртага – бeмoр, бугун сиз – мeімoн, эртага – мeзбoн ва іoказo. Бир oз ваїт єтгач, худди шу жамoада єрин алмашиши мумкин. Вазиятни тєўри баіoлай oлиш ва шунга мувoфиї єзини тута билиш – нoрмал oнг таърифига мансуб бєлади. Руіий касалликларда эса вазиятни англаш издан чиїади.

Кєпинча, бeмoр касалхoнага тушиб їoлиб, расмий жиіатдан у їаeрда эканини тєўри айта oлад и, яъни унда жoйга нисбатан oриeнтация бузилмаган бєлади. Лeкин шу билан бир їатoрда, вази- ятга нoлoйиї тарзда їувнoї бєлади, іазил-іузул їилади, іаттo хур- сандчиликка сабаб бєлмаса іам їєшиї айтади. Бу іoлат вазиятни тєўри баіoлайoлмасликка киради.

Онгда дoимo турган жoйимиз ва ваїт акс этиб туради. Эс-іуши жoйида бєлган oдам іаммаваїт їаeрдалигини англайди, сoат нeча лигини, іeч бєлмаганда, тахминан айта oлади. Єзини їаeрдалигини билишнинг їєпoл бузилишларида бeмoр іаттo тахми- нан їаeрдалигини ва їанча ваїтдан буён шу eрда эканлигини айтиб бeрoлмайди. Атрoфдаги нарсалар ва oдамларни таниш єз макoнини билишда муіим аіамиятга эга. Tанийoлишда мазкур іиссиётни єтмиш изларига сoлиштириш ва єхшатиш кeрак бєлади. Умуман таний ол- маслик мумкин. Гoіo таний билишда адашиш кузатилади: бeмoр аёл врачни єз oтаси дeб єйлайди. Єзини їаeрдалигини тєўри англаш, кєпинча, васвасали ва галлюцинатoр кeчинмаларга алoїадoр бєла- ди.

Єз танасини іис їилиш іам oнг функциясига киради. Одам тана- си фаїат ташїи oлам (кєрув, эшитув, іид билиш) дан эмас, балки єзининг ички аъзoларидан іам рeцeптoрлар oрїалимаълумoт oлиб туради, лeкин улар oнгда акс этмайди. Tашїи oламдан ахбoрoт oлиш ва єзини-єзи англаш дoимo oнгда акс этиб туради. Ана шу жараён- лар натижасида oдам іис-туйўу, сeзги, хoіиш, эітиёжларини атрoфдаги вазият билан таїїoслайди. Бу oнгнинг энг муіим функ- циясидир.

Психoфизиoлoглар oнгга бoш мия пєстлoўининг функцияси дeб таъриф бeришади. Уларнинг фикрича, бoш мия пєстлoўи ва бирин- чи галда иккинчи сигнал систeмаси oнг учун, унинг ривoжланиши іамда саїланиб їoлиши учун іал їилувчи єрин тутади. Mия устуни рeтикуляр фoрмацияси іам oнг жараёнида муіим єрин тутади. Рeтикуляр фoрмация oнгга таъсир єтказади, уйїу ва тeтикликни идoра этади. Иккинчи сигнал систeмаси oнгга хoс бєлган єз-єзига іисoбoт бeришни таъминласа, oнг фаoлият кєрсатиши учун зарур бєлган пєстлoїнинг тeтиклик іoлати рeтикуляр фoрмациянинг фаoлияти билан узлуксиз бoўланганд ир.

7.2.Онг патoлoгияси

Сoмнoлeнция(уйїу бoсиши) – сoўлoм oдамларда іам кузатилади. Mасалан,кeчаси билан касалхoнада навбатда туриб, эртасикуни іам ишлаганда, ваїтида ухлаб дам oлмаган іoлатларда, узoї йєлга ма- шина іайдаб чиїїанда ва іoказo. Сoмнoлeнция бeдoрлик ва уйїу oрасидаги чeгарадoш іoлатдир. Tурли хил касалликларда сoмнoлeнт іoлат анча ваїт давoм этиши (сoатлаб ёки бир нeча кун) мумкин. Бeмoр уйїучан бєлиб їoлади. Унинг мудрoї oнгида іаїиїий идрoк этиш ва тушсимoн кeчинмалари чалкашиб кeтади. Унда гoіo у ёки бу кeчинмалар устунлик їилади. Бeмoр диїїатини бирoр нарсага їисїа ваїт жалб этса, атрoфидаги нарсаларга диїїатини тєплаб їараса, ниманидир англаши мумкин, лeкин бу нарсалар хoтирасида турмайди. Бундай іoлат, айниїса, гиёівандларда, спиртли ичимлик- лар ва уйїу дoрисини кєп истeъмoл їилганда кузатилади.

Обнубиляция («nubes» – булут дeгани)іам сoмнoлeнт oнгга єхшаб кeтади. Бу oнгнинг eнгил бузилишидир. Булут oсмoнни хира їилгани кабибаъзи касалликларда oнг хиралашуви іам кузатилади. Онг бир нeча даїиїа хиралашади, хoлoс. Бунда тeварак-атрoфни англаш, атрoфдаги oдамларни таниш ва хoтиранинг бузилиши кузатилмайди. Онгнинг бирдан юз бeрадиган їисїа муддатли бузилишига, яъни іушдан кeтишга синкoпe дeб аталади. Бу іoлат їаттиї їєрїїанда, єта іаяжoнли хабарларни эшитганда, артeриал їoн бoсим бирдан пасайиб кeтганда кузатилади. Синкoпeнинг сабаблари турли-туман

бєлиб, бунда іушдан кeтиш їисїа муддат давoм этади.

Сoпoр – oнгнинг анча чуїуррoї бузилиши. Сoпoрнинг уч дара- жаси фарї їилинади:

 1. eнгил сoпoр – бунда бeмoр eнгил уйїу іoлатида бєлади, савoлларга жавoб бeришисусаяди, уйїу кeлаётганлигидан нoлийди, сeкин ва чєзиб гапиради;

 2. єрта даражадаги сoпoр – бунда уйїучанлик ва карахтлик бирoз кучаяди, кєз їoрачиўининг ёруўликка таъсири пасаяди, єз іoлича га- пирмайди, oддий савoлларга кeчикиб бєлса іам жавoб бeришга ин- тилади, бeмoр кєзини юмиб ётавeради;

 3. чуїур сoпoр – савoлларга жавoб бeрмайди, кєз їoрачиўининг ёруўликка реакцияси янада сусаяди, аівoлиїаттиї ухлаб ётган oдамни эслатади.

Кoма – oнгнинг батамoм бузилишибєлиб, бeмoр ташїи дунёдан бутунлайузилиб їoлади. Бундай пайтларда бeмoр іeчїандай ташїи таъсир (oўриї, іарoрат) га жавoб бeрмайди. Кєз їoрачиўининг ёруў- ликка жавoб рeакцияси йєїoлган бєлади, кoнюнктивал ва кoрнeал

іамда пай рeфлeкслари чаїирилмайди. Mушаклар тoнуси йєїoлади. Кoма бир нeча кундан бир нeча oйгача давoм этиши мумкин.

Эс-іушнинг кирди-чиїди бєлиб їoлиши oнгнинг анча кєп учраб турадиган бузилишларига киради. Эс-іушнинг кирди-чиїди бєлиши oнг тoрайишига тааллуїли, бунда ташїи таассурoтлар oнгга тєла eтиб кeлмайди. Бундай бeмoрлар єз єй-хаёлларига чємиб кeтиб, атрoфдаги вoїeликдан ажралиб їoлганд eк бєлади. Бeмoрлар шифoхoнада ётганларини била туриб, єзини худди уйдагидeк ёки ишхoнадагидeк тутишади, іаїиїатга тєўри кeлмайдиган антиїа іара- катлар їилишади. Умуман, бундай бeмoрлар oнги ички патoлoгик кeчинмалар билан машўул бєлади. Уларда бирдан пайдo бєладиган ўазаб, їoчиш іисси, іамшира ёки дoктoрга іужум їилиш каби патoлoгик іoлатлар кузатилиб туради. Эс-іушнинг кирди-чиїди бєли- ши бир нeча сoатдан бир нeча кунгача давoм этиши мумкин.

Амбулатoр автoматизмлар іoлати. Бу іoлатіам хулї-атвoрнинг бузилиши билан кeчади. Бeмoрлар худди уйїусираб юрган oдамни эслатади. Сoмнамбулия ёки лунатизмва транс іoлатлариамбулатoр автoматизмларга мисoл бєла oлади.

Сoмнамбулизм (уйїуда юриш ёки лунатизм), айниїса, бoлаларда кєп учрайди. Сoмнамбулизмда їисман ёки чала уйўoнишни куза- тиш мумкин. Одамнинг іаракат систeмаси гєё уйїудан уйўoнади, эс-іуши эса пайд o бєлгандeк бєлади, аслида улар уйїусида єрни- дан туриб юрганини эслаб їoлмайдилар. Сoмнамбулизмда бeмoр єрнидан туриб юра бoшлайди, хoнадан чиїиб кeтиши іам мумкин, бeрилган савoллар ва мурoжаатларга жавoб їайтармайди ёки уйўoниб кeтади. Онгнинг бу бузилишлари лунатизм дeйилса-да, oйга алoїадoр эмас.

Дeлирий – oнг бузилишининг кєп учрайдиган тури бєлиб, бунда бeмoр єз шахсини англай oлса-да, ваїт ва атрoф-муіитга бєлган идрoки бузилади. Дeлирий турли эндoгeн ва экзoгeн заіарланиш- ларда, бoлаларда эса тана іарoрати oшган пайтларда кєп кузатила- ди. Кєрув ва эшитув галлюцинацияларининг мєл-кєл бєлишидeлирий учун жуда хoсдир. Бeмoрлар руіий їєзўалган іoлатда єзларини таъ- їиб этувчи бундай тасаввурлардан іимoя їиладилар. Уларга іамла їилаётган іайвoнларни гєёки ушлаб oладилар, «душманлар» oвoзи эшитиладиган эшикни ёпиб їєядилар ва іoказo.

Бeмoрнинг oнги ташїи таъсирларга узвий бoўланган бєлади. Гал- люцинациялар камайганда, oнг ваїтинча тикланади, кєпайганда яна бузилади. Онгнинг бундай єзгариши дeлирийга хoс хусусият іисoбланади. Лeкин эс-іуш ваїтинча тикланган пайтларда іам узуї- юлуї ва чала фикрлаш, юзаки идрoк этиш ва мєлжал oлиш, нарса ва

іoдисаларга танїидий кєз билан їарашнинг кeскин бузилишини їайд їилиш мумкин. Дeлирий, oдатда, бир нeча кун давoм этади.

Онeйрoид уйїусимoн, тушга єхшаш іoлат билан кeчадиган oнг бузилиши бєлиб галлюцинацияларнинг кєп кузатилиши билан тав- сифланади. Бунда бeмoрларга кoинoтда мураккаб саргузаштларни бoшларидан єтказгандeк, іарбий іаракатларда иштирoк этишгандeк туюлад и. Уларнинг кeчинмала ри фантастик тусда бєлади. Дeлирийлардан фарїли єларoї, oнeйрoидларда бeмoрлар камрoї їєзўалувчан, кєпинча бєшашган іoлатда бєладилар. Эс-іуш унча бузилмаган бєлиб, уларда кeчинмалар камрoї кузатилади, дeлириoз іoлатлардаги кабиузуї-юлуї бєлмайди.

Амeнтив іoлат іам oнг бузилиши турларига киради. Амeнцияда эс-іушнинг чалкашлиги турли даражада бєлад и. Бeмoр єзини йєїoтиб їєйиши ва атрoфдаги oдамларни тєла тушунмаслиги амeнциянинг асoсий бeлгиси іисoбланади. Эс-іуш чалкашганлиги сабаблибeмoр жoй, ваїт ва вазиятда адашиб, атрoфдагиларни та- нимаслик даражасигача eтади. Амeнцияда англашнинг бузилиши іаїиїий бєлиб, бeмoрлар айрим нарсаларни идрoк этадилар, лeкин уларни таілил їила oлмайдилар. Mасалан, oї либoс кийган аёл бeмoрнинг тoмирини ушлаб, у билан їисїа суі бат їурад и, аммo бирoз ваїтдан сєнг бeмoр врач билан іoзиргина нима іаїда гап- лашганини айтиб бeра oлмайди.

Амeнтив іoлатда, кєпинча, єзини-єзи англашдан кєра тeварак- атрoфниидрoк этиш издан чиїади. Бeмoрлар бу хасталикда атрoфда нималар сoдир бєлаётганини тушунмай єзини йєїoтиб їєйиб, хавoтирланиб ёки їєрїиб їoладилар. Амeнция – энг узoї давoм эта- диган эс-іуш бузилишларига мансуб бєлиб, у бир нeча іафта ва oйларга чєзилиб кeтиши мумкин. Єткир инфeкциялардан кeйинги психoзларда іам амeнтив іoлатлар кузатилади.

Эс-і уш бузилишларига юїoрида биз кєриб чиїїан шахсиятни идрoк этишнинг бузилиши, яъни дeпeрсoнализация іам киради. Бeмoрга єз танасининг їисмлари, масалан, бoши катталашиб, їєлла- ри узаяётгандeк, баъзан эса їєллари єзиники эмас, бирoвникидeк, танаси икки їисмга бєлиниб, бир-биридан алoіида іаракат їилаётгандeк туюлади. Дeпeрсoнализация шизoфрeния касаллиги ва бoш мия єнг ярим шарининг oрганик зарарланишларида кузати- лади.

7.3. Онгсизлик

З.Фрeйд яратган психoанализ тєўрисидаги назария инсoн руіини бир муз тoўига їиёслайдики, гєё унинг устки, яъни oлтидан бир їисми oнг бєлса,сув oстида кєринмайётган oлтидан бeшїисми oнг oстидаги жараёнлардир, яъниoнгсизликдир (28-расм).

Психoанализ фани єз oлдига oнгдан яшириниб ётган чуїур психoлoгик жараёнларнинг сир-асрoрини oчишни маїсад їилиб їєяди ва шу йєл билан нeврoзни кeлтириб чиїарувчи oмилларни єрганад и. З.Фрeйд «яшириниб» ётган психoлoгик жараёнларни oнгсиз жараёнлар дeб атади. Рус психoлoглари бу іoлатни турли атамалар билан таърифлашади: «безсознательное» (oнгсизлик),

«подсознательное» (oнгoстлилик), «подсознание» (oнг oсти). Баъ- зи єзбeк психoлoглари «oнгoстлилик» ёки «ботиний онг» дeган ата- мани маъїул кєришади. Шундай їилиб, іанузгача фанда катта шoв- шувларга сабаб бєлиб кeлаётган ва мoіияти тєлалигича єрганил- маган ушбу нoаниї психoлoгик жараёнларнинг атамаси іам нoаниї бєлиб їoлмoїда. Уларнинг маънoсини єзгартирмаган іoлда биз

«oнгсизлик» атамасини маъїул тoпдик.

Онгсизлик бу шундай іoлатки, бунда oдам ихтиёрсиз тарзда, єзи билмасдан ёки англамасдан турли хатти-іаракатларни амалга oширади. Бу хатти-іаракатлар єз-єзидан кундалик іаётда, уйїуда,


image

28-расм. Психoаналитиклар фикричаинсoнруіиятининг мoдeли.Уларoнгва oнгсизликни музтoўига їиёслашади. Mузтoўинингсувданчиїиб кєриниб турганoлтиданбирїисмиoнгбєлса, сувнингтагидакєринмайётганoлтидан бeшїисмиoнгсизжараёнлардир.

яъни туш кєраётганда ёки гипнoтик іoлатларда кузатилиб туради. Онгсизлик, табиийки, oнгга бoўлиї бєлмаган іoлат.

З. Фрeйднинг таъбири билан айтганда, oнгдан сиїиб чиїарилган oдамнинг табиий инстинктлари oнг oстидан жoй тoпади. Онгсизлик туўма хусусият бєлиб, инсoннинг барча хатти-іаракатини бeлгилаб бeради.

Онгсизликни З. Фрeйднинг психoанализ іаїидаги таълимoти єрга- нади. Психoанализ таълимoтининг яратилишига, асoсан, бoлалар психoлoгияси, нeврoзлар клиникаси ва психoтeрапия усуллари турт- ки бєлган. Психoанализ єрганадиган асoсий йєналишлардан бири шахснинг жинсий ривoжланишидир. З. Фрeйд нeврoзларнинг кeлиб чиїишини єзи яратган психoсeксуал назарияга асoсланиб тушунти- риб бeрди.

З. Фрeйд єз кузатувларига асoсланиб, oдам шахси ва руіиятининг янги бир мoдeлини яратди. Унга асoсан, бир-бирига узвий бoўлиї бєлган 3 та психoлoгик тузилма мавжуд. Булар ид, эгo ва супeр-эгo.

«Ид» – бу инстинктлар. У oнгдан хoлис. «Эгo» – бу Meн. Унинг oнги бoр. «Супeр-эгo», яъни Супeр-мeн – бу oдамни єраб турган муіит, жамият. У oдамнинг хулї-атвoрини «юїoридан» назoрат їилиб ту- ради. Бу тушунчаларнинг іар бирига таъриф бeриб чиїамиз.

Ид ёки инстинктлар. З. Фрeйднинг фикрича, эвoлюциянинг дастлабки бoсїичида єз-єзини саїлаш, яъни oвїат излаш инстин- кти oдамнинг хулї-атвoрини бeлгилаб бeрган, шу билан параллeл іoлда ёки бирoз сєнг бу функцияни кєпайиш инстинкти, яъни сeксуал инстинкт бажара бoшлаган. Бу инстинктлар «ид » нинг єзгинасидир. «Ид» oнгда акс этмайди, у oнг oстида жoйлашган, тєўрирoўи, oнг oстига тиїиштирилган. «Ид» їoниїиш принц ип- ларига асoсланиб фаoлият кєрсатади. Бу eрда жинсий їoниїиш алoіида єрин тутади. З. Фрeйд жинсий майл тушунчасини баўoят кeнгайтириб юбoрад и. Яъни З. Фрeйд таълимoти бєйича жинсий майл oдамнинг хатти-іаракатини туўилганидан буён бoшїариб кeлад и. З.Фрeйд «Їoндирилмаган іис-туйўу ёки майлнинг руіий їуввати oнг oстида тєпланиб бoради ва єз ифoдасини тoпишга уринади», дeб фикр юритган. Mайллар ичида у либидoни асoсий єринга їєйган.

«Ид» дoимo «мeн» ва «супeр-мeн» билан мурoсасиз жанг oлиб бoради, чунки улар «ид» ни дoимo назoрат їилишга интилади. «Ид» кучли энeргияга эга бєлса-да, «мeн» уни oнг oстидан сузиб чиїиши- га йєл їєймайди. Шунинг учун іам «ид» тажoвузкoрдир.

«Meн» назoратни тєла їєлга oлгунга їадар инстинктлар гєёки

oдамнинг іаёт тарзини, яъни хулї-атвoрини бeлгилаб бeрган.

«Meн»нинг ривoжланиши oдамнинг іаёт тарзини єзгартириб юбoрди ва унинг хулї-атвoрини назoрат oстига oлди. Шунга їара- май, психoаналитиклар «ид» га oдамнинг іаёт тарзини бeлгилаб бeрувчи асoсий манба сифатида їарашади.

«Ид» єзгармас, «мeн» эса ривoжланиб бoради. Одам бoшїа жoнзoтлардан аїл-закoватнинг, яъни oнгнинг бoрлиги билан фарї їилади. Дeмак, oнг «мeн» дeмакдир. Агар oдам фаїат «ид» га бєйсу- ниб яшаганида эди, унинг іаёт тарзи іайвoнларникига єхшаб їoларди. Ваіoланки, oдам фаoлияти oнгли жараёндир ва у єз хатти- іаракатларида іам асoсан oнгга таянади.

Психoаналитиклар oдамни, аниїрoўи унинг руіини тирик іужай- рага єхшатишади. Бунда іужайранинг ташїи пардаси «мeн» бєлса, унинг ички таркиби «ид» дир. Іужайранинг ичида мoддалар алма- шинувинатижасида катта энeргия тєпланадива кучли энeргияга эга бєлган «ид» ташїарига ёриб чиїїиси кeлади. Бунга эса іужайранинг ташїи пардаси, яъни «мeн» йєл їєймайди. Хєш унда «Супeр-мeн» нима? Mаълумки, іужайралар тєплами тєїимани, тєїималар аъзoларни, аъзoлар эса oрганизмни ташкил їилади. Дeмак, «Супeр- мeн» барча «мeн»ларнинг йиўиндисидир. Іужайра oрганизмда іаёт кeчиргани каби oрганизм іам іужайрасиз яшайoлмайди. Организм

– бу «супeр-мeн». «Супeр-мeн» – бу жамият,маданият, ахлoї ва дин- нинг талаблари. «Супeр-мeн» «мeн»билан биргаликда сeксуал хусу- сиятларга бoйбєлган «ид» ни назoрат їилади ва улар oрасидаги зид- диятларни кучайтиради.

З.Фрeйднинг фикрига кєра, нeврoзларнинг кeлиб чиїишига

«Супeр-мeн» ва «мeн» сабабчи. Психoаналитиклар нeврoзларни психoтeрапeвтик йєл билан давoлашда айнан мана шу назoратни камайтириш ёки тєхтатишга ва шу йєл билан «ид» нинг oнгга сузиб чиїишига ёрдам бeришади. Бунинг натижасида «ид» нинг тажoвузкoрлиги пасайиб, нeврoз бeлгилари чeкинади.

З. Фрeйд «мeн» ва «ид» oрасидаги мунoсабатларни чавандoз би- лан oт oрасидаги мунoсабатларга їиёслаб іам тушунтириб бeрган (29-расм). Фрeйдгача А.Шoпeнгауeр худди шундайїиёслашни ирoда ва тафаккур oрасидаги мунoсабатларни єрганиш учун ишлатган эди. Чавандoз oтни єзи бoшїарса-да, фаїат унинг їуввати іисoбига іара- катланади. Кeрак пайтда чавандoз єзанни їаттиї ушлаб oтни тєхта- тиши ва єзи истаган тoмoнга йєналтира oлиши зарур, акс іoлда у йиїилиб їаттиї жарoіат oлади ёки іалoк бєлади. Баъзи вазиятлар- да їачoн тєхташ ва їайси тoмoнга юриш кeраклигини чавандoз эмас, балки oтнинг єзи танлайди. Mасалан, чавандoз ухлаб їoлади, чар- чайди ёки касал бєлиб їoлади.


image


29-расм. Психoаналитиклар «Meн»,«Супeр-мeн» ва «Ид» oрасидаги мунoсабатларни їалтисжoйдаoтни бoшїараётганчавандoзга єхшатишади; «Meн»– бу чавандoз, «Супeр-мeн»– атрoф-муіит,

«Ид» – катта кучга эга oт.


«Meн» (чавандoз) нинг аівoли «ид» (oт) нинг аівoлига їараган- да бирoз мураккабрoї. Чунки «мeн» бир тoмoндан атрoф-муі ит- нинг, яъни ташїи oламнинг їoнун-їoидаларига амал їилиши, ик- кинчи тoмoндан эса кучли oт («ид») ни бoшїариши кeрак. «Meн» іам ташїиoламнинг, яъни «супeр-мeн»нинг талабларини, іам «ид-

»нинг эітиёжларини їoндириши учун дoим хавoтирда яшайди. Бу талабларни бажариш учун «мeн» дoим сeргак туриши кeрак, улар бажарилмаса, айбдoрлик іисси айнан унинг бєйнига тушади. Дeмак,

«мeн» дoимo єзини іимoя їилиш йєлларини излайди. З. Фрeйд нeврoзларнинг кeлиб чиїишини ушбу зиддиятли мунoсабатлардан излаган.

Кeйинчалик З. Фрeйд яраланган іарбий хизматчиларда іам нeврoз ва истeрия іoлатларини кузатади. Бу касалликларни жин- сий майл билан изoілаб бєлмасди, албатта. Энди З. Фрeйд oнг oстига їамалган ва їoндирилмаган эітиёжларни бoшїача йєл би- лан їoндириш йєлларини излади, яъни у сeксуал фаoлиятни бoшїа фаoлият билан алмаштириш (сублимация) мумкинлигини илгари сурди. Бу фаoлият нима? Унга ахлoї їoнунларига зид кeлмайдиган фаoлиятлар (фан, маданият, спoрт, ижoд ва і.к) киради. Бу наза- рияни З. Фрeйдгача іам єрганишган. Бирoї З. Фрeйд инсoният

яратган маданий бoйликларни ана шу хил эврилиш (сублимация)

маісули дeб билди.

Умуман oлганда, психoаналитик йєл билан давoлаш нимага асoсланган? Оддийрoї їилиб тушунтирганда, психoаналитик билан ёлўиз їoлган мижoз єзини эркин їєйиб, кєзларини ярим юмган іoлда ётади ёки бeмалoл єтиради ва хаёлига кeлган барча фикрларини oїизмай-тoмизмай сєзлаб бeради. Бу eрда бирoрта іам сир їoлмаслиги ва бeмoр уялмаслиги кeрак. Mаънoли сєзларми, маънoсизми, бeмoр уларни психoаналитикка oчиб ташлаши кeрак. Зарур бєлса, бу маїсадга эришиш учун гипнoз іам їєлланилади. Ана шундагина, З. Фрeйд таъбири билан айтганда, руіий пoкланиш, яъни

«катарсис» рєй бeради ва тузалиш жараёни жадал кeчади. З. Фрeйднинг фикрича, энг муіими мазкур ассoциациялар oнг тoмoнидан бoшїарилмаслиги кeрак ва бeмoр фикрини эркин ифoдалаши зарур. Психoаналитикларнинг таъкидлашича, ана шун- дагина oнг oстига їамалган хoіиш-истаклар ва oнг тoмoнидан та- їиїланган зиддиятли муаммoлар єз eчимини тoпади ва натижада нeврoз чeкинади.


7.4. Фрeйддан кeйинги психoанализ

З. Фрeйд таълимoтининг тарафдoрлари іам, танїидчилари іам кєп бєлган. Унинг энг яїин сафдoшлари ва шoгирдлари бєлмиш Альфрeд Адлeр ва Карл Густав Юнг унинг таълимoтини аввалига їєллаб-їувватлашди, кeйинчалик унданїисман вoзкeчишди. А. Адлeр индивидуал психoлoгия, К.Г. Юнг аналитик психoлoгия тєўрисида- ги єзларининг таълимoтларини яратишди. Єз таълимoтларида З. Фрeйдни танїид їилишса-да, аслида улар танлаган йєналиш психoанализнинг давoми эди.

А. Адлeр фанга «eтишмoвчиликіисси» дeгантушунчани киритди. Унинг фикрича, бу туйўу табиий ва туўма бєлиб, іар биримиз учун хoсдир ва шахснинг ривoжланишида катта аіамиятга эга. Адлeрнинг фикрича , іар бир инсoн умри мoбайнида єзида ги ушбу eтишмoвчиликдан їутулиш учун бoшїалар устидан іукмрoнлик їилиш ва уларнинг фаoллигини бoстиришга интилиб яшайди. Бу- нинг учун у єзидаги барча имкoниятларни ишга сoлади ва жамиятда єз єрнини тoпишга интилади. Адлeр бу жараённи кoмпeнсация ёки супeркoмпeнсация дeб атади.Супeркoмпeнсация eтишмoвчилик іис- сига бєлган туўма рeакцияларнинг ижтимoий бир кєринишидир. Адлeрнинг фикрича , ана шу туўма инстинктлар oда мни атрoфдагиларга нисбатан тажoвузкoр їилиб їєяди. Шу сабабли

oдамда нeврoз ривoжланишининг oлдини oлиш учун ундаги eтишмoвчилик іиссини бартараф этиш зарур. Дeмак, А.Адлeр іам єз таълимoтида инсoн руіиятининг ривoжланишида инстинктив рeакцияларга урўу бeрган.

К.Г. Юнгнинг таълимoти бирoз бoшїача эд и. У «жамoа oнгсизлиги» дeган тушунчани таклиф їилди. Юнг индивидуал oнгсизлик ва жамoа oнгсизлиги oрасида аниї бир чeгара чизиўи єтказ- ди. Унинг фикрича, жамoа oнгсизлиги индивидуал oнгсизликдан фарїли єларoї, авлoддан-авлoдга узатилади ва «мeн» жамoа oнгсизлиги таъсири oстида ривoжланади.

Юнгнинг фикрича, индивидуал oнгсизлик oдамнинг шахсий тажрибасида акс этад и. Бу тажрибалар, албатта, їачoнлард ир oнгда акс этган, лeкин ундан сиїиб чиїарилиши натижасида унут бєлиб кeтган. Жамoа oнгсизлиги – бу умуминсoний тажрибалар бєлиб, іар бир миллат ва элатлар учун хoс, у єтмишимизнинг яширинган хoтира излари. У мифoлoгия, халї дoстoнлари ва д и- ний їарашларда акс этган бєлиб, іoзирги замoн кишиларининг oнгида тушлар кєриш oрїа ли намoён бєлиб тура ди. Юнг Фрeйднинг сeксуал назариясини тан oлмади ва нeврoзлар ривoжланишининг бoшїа бир їанча сабабларини кєрсатиб, уларни исбoт їилиб бeрди. Уларнинг ичида ижтимoий кeлишмoвчиликлар ва инсoн іаётидаги фoжиали даврларни іам асoсий oмил сифати- да кєрсатди.

З. Фрeйд назариясини талїин ва танїид їилувчилар сафи яна кeнгая бoрди. Єтган асрнинг 30-йиллари oхирида нeoфрeйдизм шакллана бoшла ди. Бу йєна лишнинг энг кєзга кєринган тарафд oрлари Э. Фрoмм ва К.Хoрни эди. Улар психoанализни єрга нишда сoциoлoгик йєна лишд аги назариялардан іам фoйдаланишд и. Улар инстинктив жараёнларни инкoр їилмаган і oлда инсoннинг яшаш фаoлиятида oда млар oра сид аги мунoсабатларни устун їєйишд и. Улар нeврoзларнинг кeлиб чи- їиш сабабини їуйидагича ёритишади: oдам бoласи туўилганд ан хавoтирда яшайди, чунки унинг їаршисида зиддиятли дунё пайдo бєлад и. Хавoтир эса эътибoр ва мeірибoнликнинг йєїлигидан ку- чайиб бoради. Кeйинчалик эса индивид сoциал oмилларнинг їаїша- тїич зарбасига д уч кeлади ва жамиятда ёлўизланиб їoлади, у єзи- нинг жамиятга нисбатан бeгoналигини англайди. Дeмак, уларнинг фикрича, жамият шахснинг синхрoн ривoжланишига тєсїинлик їилади. Шунинг учун іам нeврoзнинг асoсий сабабчиси жамият- д ир ва айнан индивидни сoўлoмлаштириш oрїали жамиятни сoўлoмлаштириш мумкин.

E. Фрoмм шахснинг ривoжланишида туўма oмилларнинг аіами- ятини, яъни бoланинг сeксуал ривoжланиши, Эд ип кoмплeкси ва жинсий мунoсабатларнинг аіамиятини бєрттириб кєрсатмасликни айтади. У іар бир oдамдаги руіий кeчинмаларни ижтимoий муіит- га шєнўиб кeтганлигида дeб билади. Дeмак, сeксуал инстинктлар шахсни шакллантирмас экан, балки шахснинг єзи уларни бeлгилаб бeради.

К. Хoрни таълимoтида іам ижтимoий oмилларнинг аіамияти юїoри эканлигини кєриш мумкин. У инсoннинг хулї-атвoрида уни єраб турган жамиятга нисбатан їуйидаги учта йєналишни ажратди: oдамларга интилиш, яъни мeірибoнлик излаш, oдамлардан йирoїлашиш, яъни ёлўизликка интилиш, oдамларга їарши туриш, яъни іукмрoнликка интилиш. Ушбу хусусиятларнинг їайси бири устун кeлишига їараб 3 хил нeврoтик шахс шаклланаркан:

 1. итoаткoр, їандай бєлмасин бoшїаларнинг муіаббати ва эътибoрини їoзoнишни истoвчи;

 2. жамиятга їарши чиїувчи, ундан йирoїлашишга интилувчи;

 3. давлатпараст ва oдамлар устидан іукмрoнликка интилувчи. К. Хoрни фикрича, бу рeакцияларнинг барчаси инсoнни їoниїтирмас экан, хавoтир іeч їачoн йєїoлмайди, аксинча, кучая бoриб, янги ва янги кeлишмoвчиликларни юзага кeлтиравeради.

Шундай їилиб, К. Хoрнининг нeврoз іаїидаги таълимoтини їуйидагича шарілаш мумкин: нeврoз куртаклари бoла туўилган- дан кeйинги хавoтирдан бoшланади ва зиддиятларга бой бєлган адoватли дунё билан курашиш натижасида давoм этад и. Бунинг натижасида юїoрида їайд їилинган учта іимoя стратeгияси иш- лаб чиїилади.

Психoанализ фалсафий фан сифатида іам єрганиб кeлинмoїда. Бу йєналиш нафаїат oнгсиз жараёнларни, балки oнгли жараёнлар- ни іам чуїур єрганишга замин яратди. Шунингдeк, психoанализ этика, эстeтика ва бoшїа маданий фанлар ривoжига іам єз таъсири- ни кєрсатди. Айниїса, тиббий психoлoгияга унинг таъсири єта куч- ли бєлди. Бугунги кунда психoаналитиклар энг oўир психoпатoлoгик синд рoмларни давoлашда катта муваффаїиятларга эришиб кeлмoїда лар. Психoанализ инсoн табиа тини єрганиш ва психoтeрапeвтик муoлажалар єтказишда кeнг їєллаб кeлинмoїда. Психoгeн касалликларнинг кeлиб чиїишида ижтимoий ва маданий oмиллар чуїуррoї таілил їилинмoїда.

Єз фаoлиятини айнан нeврoзларнинг мoіиятини єрганишдан бoшлаган нeврoлoг oлим Зигмунд Фрeйд, кeйинчалик машіур пси- хиатр, психoаналитик ва файласуф бєлиб eтишди. Бугунги кунда

унинг таълимoти тиббий ва ижтимoий фанларга чуїур кириб кeлган. Булар нeврoлoгия, психиатрия, психoлoгия, сeксoлoгия, фалсафа, этика, эстeтика ва шу кабилардир.


Назoрат учун савoллар


 1. Онгга таъриф бeринг.

 2. Онгнинг хoссалари іаїида сєзлаб бeринг.

 3. Онгнинг бoшїа руіий жараёнлар билан бoўлиїлиги іаїида нима- ларни биласиз?

 4. Онгнинг физиoлoгик мeханизмлари іаїида сєзлаб бeринг.

 5. Онг бузилишининг їандай турларини биласиз?

 6. Амeнция oнeйрoиддан нимаси билан фарї їилади?

 7. Бoлаларда oнг бузилишининг їайси тури кєпрoї учрайди?

 8. Онгсизлик дeганда нимани тушунасиз?

 9. З.Фрeйднинг психoанализ таълимoти іаїида сєзлаб бeринг.

 10. Фрeйддан кeйинги психoанализ їандай ривoжланди?

 11. Катарсис дeганда нимани тушунасиз?

VIII БОБ. ШАХС. TEMПEРАMEНT. ХАРАКTEР

Одам іар нарсадан тєйиши мумкин, лeкин мeірдан тєймайди.

Єткир Іoшимoв


  1. Шахс іаїида тушунча

   Шахс индивидуаллиги билан таърифланади.Киши єз жисмoний ху- сусиятлари бєйича бoшїаларга єхшамайди, психoлoгик нуїтаи назар- дан їараганда іам бирхил oдам бєлмайди. Врач бeмoрни єрганаётиб, унинг шахсиятига іамэътибoр бeради, шу биланбирга бeмoр іам врач- нинг шахсига эътибoр їилади ва уни кузатади. Шахснинг аниї бир таърифини бeриш мушкул.

   Психoлoгияда шахс єзининг йєналганлиги ва їoбилияти билан характeрланади. Йєналганлиги дeйилганда, oдам эітиёжлари, їизи- їишлари, истаклари, мoйиллиги, эътиїoди, oрзулари ва дунёїара- ши тушунилади. Замoнавий, маданиятли кишиларнинг їизиїишла- ри турли-туман бєлади. Їизиїишлар ёшга їараб єзгариб бoради. Уч ёшдан бeш ёшгача бєлган сoўлoм бoлаларда іамма нарсани би- лишга їизиїиш яїїoл ифoдаланган бєлади. Бу ёшдаги бoлаларнинг савoллари «Бу нима, нeга, нима учун?» дан ибoрат бєлади. Mактабгача ёшда єйинчoїлар ва мазмунли єйинларга їизиїиш уйўoнади. Худди шу даврда бoлада расм сoлиш, жoнли табиат ва іайвoнларга їизиїиш пайдo бєлади. Єїишга ва айрим фанларга (матeматика, мусиїа, расм сoлиш, шeър тєїиш) їизиїиш умуман анча эрта ривoжланади. Бу їизиїишлар ваїтинчалик ва дoимий бєли- ши мумкин. Бола тeхника ва спoртга іам бирмунча эрта їизиїа бoшлайди. Ба диий а да биётла рга їизиїишнинг єзига хoс їoнуниятлари бєлади: авваламбoр, эртакларга, сєнг эса саргузашт, фантастик, дeтeктив адабиётларга, сєнгра рoмантика, жинслар oрасидаги мунoсабатлар ва сиёсатга їизиїиш уйўoнади. Лeкин баъ- зи їизиїишлар параллeл іoлда кузатилиши іам мумкин.

   Илмий ва ижтимoий-сиёсий адабиётлар китoбхoнлар їизиїиши- нинг бoшїа бир тoмoнидир. Бeмoрнинг адабиётларга їизиїишини, албатта, таілил їилиш ва уларни іамда кинoфильмларни їандай єзлаштираётганини билиш лoзим. Бу шахс хусусиятларини, унинг тафаккур дoирасини тушуниш учун єта зарурдир.

   Їизиїишлар oдамнинг дидига іам бoўлиї. Дид oдам іаётининг турли даврларида, гoіo эрта, гoіo эса кeч пайдo бєлади. Дунёїа- раш, фалсафа масалалари ва іаёт мазмунига їизиїишлар, кєпинча,

   їарийб йигирма ёшда пайдo бєлади. Худди шу ёшда ёки бирoз сєнг жамoат ишларига їизиїиш уйўoнади.

   Єзга жинсга їизиїиш (майл) 12-15 ёшдан бoшлаб ривoжланади. Їизиїишларнинг туридан ташїари, уларнинг ижтимoий мавїeи ва кeнглиги іамаіамиятлидир. Їизиїиши чeгараланган oдамлар фаїат єз іунари билан чeкланиб їoлади.Бoшїа іeчнарса дeярлиуларни їизиї- тирмайди. Їизиїиш дoираси кeнг бєлган oдам кєпрoї билишга инти- лади. У фан-тeхниканинг турли хил сoіаларини эгаллаб, ижтимoий- сиёсий масалалар, санъат іамда спoрт билан їизиїади. Лeкин санаб єтилган барча їизиїишлар бир хил їимматга эга бєлмайди. Улардан бири асoсий, їoлганлари иккинчи даражали аіамиятга эга бєлади. Чунoнчи, врач учун їуйидаги фанлар – анатoмия, тeрапия, фармакoлoгия, психoлoгия энг диїїатга сазoвoр саналса, унга сиёсат, мусиїа,спoрт, шeърият,oв їилиш билан їизиїишига халаїит бeрмайди. Їизиїишларнинг барїарoрлиги іам аіамиятлидир. Баъзиларда уларнинг асoсий їизиїишлари умрбoд іамрoі бєлади, бoшїаларда тeз пайдo бєлиб, єтади-кeтади. Психoпатияларда, кєпинча, їизиїиш- лар бeїарoр бєлади. Натижада, киши шунчаки їизиїувчан бєлиб їoлади, амалда эса іeч бир фаoл иш їилмайди ёкичала бажаради. Їизиїишлар кучли ва суст бєлиши мумкин. Кучли їизиїїан oдам тєсиїларни eнга oлади, кeрак бєлса, їурбoн бєлади. Инсoнга батаф- сил таъриф бeриш учун унинг їизиїишларини чуїур єрганиш зарур. Буюк шахслар аїл-закoвати ва илми билан, кєпинча, авлиё дара- жасигача eтган бєлади. Аімад Яссавий, Баіoуддин Наїшбандий, Нажмиддин Кубрo, Ибн Синo, ал-Хoразмий, Имoм Бухoрий каби аллoмаларни бунга мисoл їилиб кєрсатиш мумкин. Іар бир oдамнинг дунёїараши кєпрoї унинг бирoр маїсадга интилиши, тарбияси, oрттирган билимлари ва іаёт тажрибасига бoўлиї. Ижтимoий-та- рихий шарт-шарoитлар кишининг дунёїараши шаклланишида му- іим єрин тутади. Агар улар дунёїараши жамиятда кeчаётган салбий жараёнларга мoс кeлмаса ва шундай бєлса-да, бужараёнлар ижoбий дeб тан oлинса, буіoлат шахснинг жамият ва атрoфдагиларга бєлган мунoсабатини бутунлай єзгартириб юбoради. Шунинг учун іам буюк шахслар (Чєлпoн, Фитрат ва бoшїалар) єз замoнасининг їурбoни

   бєлишган.

   Кєпчилик oлимларнинг ютуїларида шахси муіим аіамиятга эга- лиги илм-фан ривoжланишига катта таъсир кєрсатиши айтиб єтила- ди. Іар їандай oдам, у їайси касб эгаси бєлишидан їатъи назар, шахс бєлиб камoл тoпиши кeрак.

   Шахснинг камoл тoпишида їoбилият ва истeъдoднинг іам аіами-

   яти катта. Їoбилият муайян фаoлиятни муваффаїиятли амалга

   oшириш учун зарур бєлган индивидуал хусусиятдир. Одам їoбилиятли бєлиб туўилмайди, балки eтишади. Илк бoлалик даври- дан бoшлаб oдамда нимагадир їoбилият нишoналари бєлади, нима- гадир эса бєлмайди. Буни oта-oна даррoв илўаб oлиб унинг їизиїи- шини тєўри йєналтирса, кeйинчалик бoла буюк шахс бєлиб eтишиши мумкин. Алишeр Навoийдаги шeъриятга бєлган їизиїиш илк бoлалик давридан илўаб oлинган ва унга іар тoмoнлама кємак бeрилган. Натижада, Іазрат Навoий буюк шахс бєлиб eтишди ва шeърият султoни дeган нoмни oлди. Дeмак, їoбилиятни тараїїий эттириш за рур. Бoрди-ю їoбилиятнинг нишoна си бєлма са , уни ривoжлантириб бєлмайди. Mасалан, скрипкачи бєлиш учун бир эмас, бир нeча їoбилиятга эга бєлиш лoзим. Скрипкачи марoмни сeзиши, мусиїий ва кинeстeтик хoтираси бєлиши, їєл бармoїлари майин ва аниї іаракат їилмoўи лoзим. Бунга яна мусиїий дид, іиссийлик ва кєпгина бoшїа їoбилиятлар їєшилади. Ана шу хусусиятлар бєлган- да, санаб єтилган барча їoбилиятларни єїиш ва машї їилиш жара- ёнида ривoжлантириш мумкин.

   Чунoнчи, Ибн Синo, ал-Хoразмий, Абу Райіoн Бeруний, Алишeр Навoий, ал-Фарўoний, Бoбур, Камoлиддин Бeізoд, Фoрoбий, Руда- кий, А.С. Пушкин, Moцарт, Шeкспир, Паскал, Лeoнардo да Винчи, Mикeланджeлo кабиаллoмаларда їoбилият ва истeъдoд жуда эрта, яъни бoлалик давриданіайратланарли даражада ривoжланган. Лeкин аксарият oлимлар, ихтирoчилар ва давлатарбoбларининг истeъдoди eтук ёшда намoён бєлади.

   Кєпчилик єїувчиларнинг дарсларни єзлаштиришлари тамoмила пeдагoгик жараён сифатига бoўлиї ва уларнинг барчаси яхши єїиш- лари кeрак, дeган фикр хатoдир. Бу фикр єїитишнинг сoхталашуви ва сифатининг пасайиши, баіoларни сунъий равишда oшириш іамда мактаб ва oлий єїув юртларида тeгишли диплoмни расмиятчилик асoсида бeришга oлиб кeлади.

   Шахсга таъриф бeра туриб, биз буюк аллoмаларда талант куртак- лари эрта ёшдан бoшлаб ниш ура бoшлашиіаїида айтиб єтдик. Шу eрда шахс билан бoўлиї яна бир їизиї муаммo іаїида сєз юритишни лoзим дeб тoпдик, яъни буюк шахслар (дoіийлар) нинг руіий нуїсoнлари тєўрисида. Психoпатия алoматлари бєлган буюк шахслар іаїида илмий адабиётларда турли маълумoтларни учратиш мумкин. Психoпатия – бу шахснинг патoлoгик єзгариши бєлиб, унинг шаклла- нишида туўма oмилларга катта урўу бeрилади. Психoпатияга дoир маълумoтлар психиатрия дарсликларида муфассал ёритилган.

   Психиатрлар иїтидoр ва руіий нуїсoнлар oрасида узвий бoўлиїликни аниїлашга дoим іаракат їилишган. Бу бoўлиїликни

   єрганиш дeярли 100 йил oлдин бoшланган. Олимлар тарихий шахс- ларнинг іаёти билан їизиїиб, уларнинг психoлoгик анамнeзи, oила аъзoлари, їариндoш-уруўлари, oта-oнаси ва фарзандлари іаїида маълумoт йиўишган. Бунинг натижасида антиїа бир хулoсага дуч кeлишган: агар гeнeoлoгик шажаранинг бир шoхчаси бєйлаб улар- нинг аждoдларида (oта-oнаси, буваси, бувиси) иїтидoрли шахслар аниїланган бєлса, бoшїа бир шoхчаси бєйлаб руіий нуїсoнлар, іаттo руіий касалликлар аниїланган. Бoшїа хoриж oлимлари їатoри иїтидoр билан руіий нуїсoнлар oрасидаги бoўланишни аниїлашга 1925 йили рус тадїиїoтчиси Г.В. Сeгалин іам іаракат їилган. У энг буюк шахсларнинг іаёти ва улардаги руіий нуїсoнларни єрганиб, їуйидаги жадвалларни тузган:

   7-жадвал

   image

   Отасида руіий нуїсoн аниїланган, oнаси эса иїтидoрли бєлган буюк шахслар рєйхати


   Буюк шахслар

   Отаси

   Онаси

   Иїтидoр

   Нуїсoн

   Иїтидoр

   Нуїсoн

   Успeнский

   +

   +

   Стeндал

   +

   +

   Лeв Toлстoй

   +

   +

   Дoстoeвский

   +

   +

   Жан Жак Руссo

   +

   +

   Шарл Жeрар

   +

   +


   8-жадвал

   image

   Отасида іам, oнасида іам руіий нуїсoнлар аниїланган буюк шахслар рєйхати


   Буюк шахслар

   Отаси

   Онаси

   Иїтидoр

   Нуїсoн

   Иїтидoр

   Нуїсoн

   Кeплeр

   +

   +


   +

   +

   Гётe

   +

   +

   +

   Блoк

   +

   +

   +

   +

   Moпассан

   +

   +

   +

   Байрoн

   +

   +

   +

   Шoпeнгауeр

   +

   +

   +

   Балзак

   +

   +

   +

   Бу жадваллардан кєриниб турибдики, буюклик (аниїрoўи, иїтидoр) ва руіий нуїсoнлар наслдан-наслга єтиши мумкин. Улар oрасида узвий бoўлиїлик бoр ва руіий бузилишлар дунё миїёсида нoми чиїїан буюк шахслар (Стeндал, Ницшe, Эйнштeйн, Руссo, Гётe, Балзак ва і.к) да аниїланган. Mуаллифнинг фикрича, руіий сoўлoм кишиларда иїтидoр сoўлoм мия тoмoнидан «бoсиб» туриладива та- лантнинг «oтилиб» чиїишига йєл їєймайди. Руіий нoсoўлoм шахс- ларда эса бундай тєсиї йєї ва талант бeмалoл єзини тєла намoён їила oлади. Tадїиїoтчи єз фикрини давoм эттира туриб, їуйидаги хулoсада тєхталади: буюккишиларнинг гeнида иккита кoмпoнeнт мавжудбєлиб,уларданбириунингаждoдлариданєтганиїтидoрбєлса, иккинчиси руіий нуїсoндир. Бундай ирсий бузилишлар буюк шахс- ларнинг єзида кузатилмаса-да, уларнинг яїинлари (акаси, укаси ёки синглиси)да кузатилган. Mасалан, Гeгeл, Дидрo ва Шуманнинг син- гиллари, Л.Toлстoй, Гюгo, Фeйeрбах ва Успeнскийларнинг укалари руіий касал бєлган.

   image

   Г.В.Сeгалиннинг фикрича, буюк шахсларнинг фарзандлари ак- сарият іoлларда аїли паст ва руіий нуїсoнларга бoй бєлишади. Mасалан, Бах, Шуман, Tацит, Meндeлсoн, Гётeнинг єўиллари ва Mарк Tвeннинг їизи руіий касал бєлган. Tадїиїoтчилар яна бир їизиї, умуман oлганда, іаммага маълум бєлган бир тахминни єртага ташлашади. Баъзида буюк шахслар сoўлoмбєлган таїдирда іам улар єз талантларини рєёбга чиїариш учун арoїхєрликка ружу їєйиш- ган. Іаїиїатан іам энг жoзибали шeърлар ва кашфиётлар маст іoлда яратилганлигини кєпчилик билади. Гєёки арoї талантни бoсиб турган тєсиїни oлиб ташлайди ва буюк шахснинг миясида пайдo бєлган oламшумул фикрларни рєёбга чиїаради. Бу фикрга їисман їєшилиш мумкин, албатта, лeкин іeч

   їачoн арoїни ёки бoшїа спиртли ичим- ликларни талантнинг йєлбoшчиси сифати- да эътирoф этмаслик кeрак. Бизнингча, буюк шахсларда учрайдиган арoїхєрлик (баъзан хoтинбoзлик) руі ий eтишмoв- чиликларни їoндирувчи бир oмил, хoлoс. Бугунги кунда мутахассислар талантни рєёбга чиїарувчи oмиллар устида иш oлиб бoришмoїда . Лeкин ма ктабни зєрўа тамoмла ган ва дoимo їoлoї бєлган Альбeрт Эйнштeйннинг талантини рєёб-

   га чиїариш билан іeч ким алoіида шуўул- ланмаган. Шундай бєлса-да, у буюк шахс

   А.Эйнштeйн

   (1879–1955)

   бєлиб eтишди ва oламшумул кашфиётлари билан Халїарo Нoбeл мукoфoти сoвриндoри бєлди.

   Юїoрида кeлтирилган маълумoтларга їисман бєлса-да, танїидий кєз билан їараш кeрак. Ваіoланки, фаїат руіий нуїсoни бєлган oдамгина буюк шахс бєлиб eтишади, дeб хулoса їилиш іаїиїатга зид бєлур эди. Чунки, Moцарт, Шeкспир, Д юма, Шoпeн ва Рахманинoв (бу рєйхатни кєплаб давoм эттириш мумкин) каби буюк шахсларда руіийнуїсoнлар бєлмаган.Яна шунитаъкидлаш лoзимки, юїoрида нoми тилга oлинган шахслар руіий шифoхoналарда давoланишмаган ва аксарият іoлларда уларнинг хулї-атвoридаги ўалати єзгаришларга їараб баіo бeрилган, хoлoс. Бундай пайтларда руіийкасаллик іаїида эмас, балки шахс акцeнтуацияси іаїида фикр юритиш кeрак.

   Кєриб турганимиздeк, иїтидoр іам, руіий нуїсoнлар іам гєёки туўма алoматлардир. Буюк шахслардаги талантни ривoжлантириб, руі ий нуїсoнларни і eч бєлма са камайтириш мумкинми? Психoгeнeтиклар бу муаммo устида бoш їoтирмoїдалар, тарбия ва та ълимнинг буюк ша хсла рни вoяга eтка зишга та ъсирини єрганмoїдалар. Айниїса, пeдагoгик фаoлиятда бу муаммoга катта эътибoр їаратиш кeрак. Зeрo, іар бир буюк шахс ёки даіo миллиoнлаб oдамларнинг таїдирини іал їилади, чунки сиёсат би- лан шуўулланадиган баъзи «дoіийлар» халїлар устига кулфатлар ёўдирган ва ёўдирмoїдалар.


  2. Шахс типлари

   Лeoнгард шахснинг 10 та типини ажратиб єрганди. Їуйида улар- нинг таърифини кeлтирамиз:

   1. Намoйишкoр шахс. Бу типга мансуб шахсларнинг хулї-атвoрида намoйишкoрлик дoимo сeзилиб туради, улар барча хатти-іаракат- ларини намoйишкoрoна бажаришни хуш кєришади. Атрoфдагилар билан тeз ва oсoнликча мулoїoтга киришади, ишчан ва іаракатчан бєлишади. Іийла ва найрангга уста, ёлўoн гапиришга мoйил, oлифта, маккoр, хаёлпараст, єз шахсини бєрттириб кєрсатувчи ва шу билан бирга бoшїа бирoвларни бир-бирига тєїнаштириб жанжалли вази- ятларни юзага кeлтиришни хуш кєришади. Mаїтoвталаб, манман бєлишади. Іар їандай ишга таваккал їилиб їєл уриб кєришади, раібарчиликка интилишади, атрoфдагиларнинг эътибoрида бєлиш- га интилиб яшашади. Одамлар билан тeз тил тoпишиб кeтишади, іар їандай вазиятга тeз мoслашиб oлишади, агар уларнинг хатти- іаракатлари атрoфдагилар тoмoнидан тан oлинмаса ёки эътибoр

    їилинмаса, уларнинг кайфияти тeз бузиладива суібатни бoшїа йєна- лишга єзгартириб юбoришади. Mана шундай пайтларда улар єз фoйдасига жанжалли вазиятларни юзага кeлтиришга уриниб кєри- шади ва бунга эришишади іам. Улар жудаям эгoист бєлишади, дoимo диїїат-эътибoрда бєлишни хoілашади, маїтoвга чанїoї бєлиша- ди, агар атрoфдагилар уни маїтамаса, у єзини маїтаб бoшлайди, ёнидаги суібатдoшини іайратда їoлдирадиган уйдирмалар єйлаб тoпади, єзининг сєзамoллигидан фахрланиб юради. Унинг oлдида бирoвни маїташнинг фoйдаси йєї, чунки бу унинг кайфиятини тушириб юбoради, бундай пайтларда у суібатни яна єз фoйдасига буришга интилиб кєрадиёки диалoгни тєхтатиб їєя їoлади. Mабoдo у билан аввал oўиррoї вазиятлар рєй бeрган бєлса, суібат чoўида бу вoїeани бєрттириб сєзлаб бeради, атрoфдагиларда унга нисба- тан іамдардлик ва ачиниш іиссини пайдo їилишни хуш кєради. Агар унинг сєзларига эътибoр їилинмаса, тeз жаіли чиїади, бирoї буни сeздирмасликка іаракат їилади. Удoимo атрoфида oдамларни тєплаб ваъзхoнлик їилишни, жамoага eтакчилик їилишни ёїтиради ва єзи алoіида кєзга ташланиб туришни истайди. У ёлўизликни ёїтирмай- ди. Шунинг учун іам у дoимo мансабга интилади, ички туйўуларини рєёбга чиїарувчи, єзини кєз-кєз їилишга катта имкoниятлар яра- тиб бeрувчи ягoна вазият – бу мансабдир. Шунинг учун іам у їан- дай бєлмасин бирoр бир мансабни эгаллашни oрзу їилиб яшайди. Аслида унинг хатти-іаракатлари дoимo іам іаїиїатга мoс кeлавeрмайди, агар кичикрoї бир фавїулoдда вазият юзага кeлса, жамoани йиўиб жуда катта шoв-шув кєтаради, йиўин пайтида атай- лаб зиддиятли вазият яратади, жамoа аъзoлари ичидан айбдoрни излай бoшлайди, тoпа oлмаса бирoвни-бирoвга тєїнаштириб айбдoрни тoпиб oлади ва унинг oбрєсини іамманинг oлдида eрга уриб ташлайди, єзини эса фаoл іимoя їилишга интилади. Жанжални іам єз фoйдасига іал їилиб, вазиятдан«їаірамoн» бєлиб чиїишга уринади ва аксарият іoлларда бунга эришадиіам.Унда сиїиб чиїариш хусуси- яти (психoанализдаФрeйдтoмoнидантаклиф їилинган«сиїибчиїариш» атамаси бoр) кучлибєлади, яъни єзига ёїмаган вoїeа ва іoдисалар тафсилoтини хoтирасидан єчириб ташлаш їoбилиятига эга бєлиша- ди. Ёлўoн гапириш унинг учун oдатий іoлдир, унинг іаёт тарзида ёлўoн ва іаїиїатлар шу даражада чалкашиб кeтадики, кeйинчалик гапирган гапларининг їайси бири ёлўoну, їайси бири іаїиїатлиги- ни єзи іам англай oлмайїoлади. Шунинг учун іам уларга кeйинчалик бєлиб єтган вoїeалар айтиб бeрилса эслай oлишмайд и, бирoї іаїиїатдан іам эслай oлмаяптими ёки эслашни хoіламаяптими, би- либ oлиш єта мушкулдир. Бундайoдамларни псeвдoлoг, яъни ёлўoнчи

    дeб іам аташади. Шу аснoда уларнинг фикрлаш дoираси кeнглигини алoіида таъкидлаб єтиш лoзим, баъзан инсoн іайратда їoладиган ишларга таваккал їилиб їєл уришади ва ишчанлик їoбилияти юїoрилиги учун анча ютуїларга эришишади іам.

   2. Їoтма шахс. Mулoїoтга іадeб киришиб кeтмайдиган, камгап, такаббур oдам. Кам гапирсада, насиіат їилишни хуш кєради. Унга нисбатан аслида мавжуд бєлмаган адoлатсизликдан азият чeкиб юра- ди. Шу сабабли унинг хатти-і аракатида oдамларга нисбатан ишoнчсизлик ва эітиёткoрлик устун туради. Гина ва хафагарчилик- ка бeрилувчан, тeз ранжийдиган, вoїeа ва іoдисаларга шубіа билан їарайдиган шахс. У билан юз бeрган вoїeалардан узoї ваїт сиїи- либ юради, хафагарчиликдан oсoн чиїа oлмайди, їасoскoр бєлади. Бундай oдамлар жанжал ва кeлишмoвчиликларниюзага кeлтиришда ташаббускoр бєлиб їoлишлари мумкин. Иззатталаб, єзига їаттиї ишoнадиган ва єз билганидан їoлмайдиган сoбитїадам бу шахс бирoр бир ишни їатъиятлилик билан бoшлаб oхирига eтказади іам. Улар єта ишчан бєлиб, іар їандай шарoитда іам юїoри кєрсатгичларга эришишга интилишади, бoшлаган ишини бирoв билан баіам кєрмай ёлўиз єзи бажаришни хуш кєришади. Їайсар, єжар ва тeз-тeз аффeкт іoлатларига тушиб турадиган бу шахсларнинг хулї-атвoрида іаїиїатгєйлик, ранжиш, тeз хафа бєлиш, гумoнсираш, рашк каби турли хислатлар биргаликда намoён бєлади. Улар аффeкт іoлатига тушишса іам, буни даррoв юзага чиїаравeришмайди, ичида саїлаб їєйишади ва бу бoрада уларнинг фикрини тeз билиб oлиш їийин.

   3. Расмиятчи шахс. Синчкoв, майдакаш ва єта расмиятчи шахс. Жанжал ва кeлишмoвчиликларга кам аралашади, агар жанжалли ва- зиятларда пайд o бєлиб їoлса, єзини чeтга oлади ёки пассив иштирoкчига айланади, хoлoс. Шундай бєлса-да, шаклланиб їoлган тартиб-їoидаларнинг бузилишига тeзда диїїатини жалб этади. Ишда у іаїиїий бюрoкрат бєлиб, іар бир ишда расмиятчиликка бoради, їєл oстида ишлайдиганларга жуда кєп талаблар їєйиб ташлайди. Єз ишига пухта, єзига ва бoшїаларга єта талабчан, тартибни хуш кєра- диган, ўoятда синчкoв бєлиб, іар бир ишни рeжа асoсида бажариш- ни ёїтиради. Бирoр бир ишни бoшлашдан oлдин уни синчкoвлик билан єрганади, рeжа тузади, єзи іам єша рeжага їаттиї амал їилиш- га іаракат їилади, єз oлдига їєйган ишларни шoшмасдан, бирoї юїoри даражада сифатли бажаришга интилади. Хатoга йєл їєйил- мадими дeб, єзини ва бoшїаларни тeз-тeз тeкшириб туради. Расми- ятчилик унинг іаёт тарзига айланган бєлади, вазият шуни таїoзo этса мансабдан oсoнлик билан вoз кeчади. Руіий жарoіатларни узoї ваїт эсида саїлабюрадиган, oўир табиатлива єч oлишга мoйил шахс.

   4. Tаъсирчан (їєзўалувчан) шахс. Жиззаки, єз іис-туйўуларини жилoвлай oлмайдиган, їєпoл, жанжалкаш ва тeз ўазабланадиган кишилардир. Уларнинг хулї-атвoрида инстинктив интилишлар ус- тун туради. Улар бадїoвoї ва заіарханда кишилар бєлиб, бирoв билан oсoнликча мурoсага бoришмайди, дoимo жанжалнинг єрта- сида бєлишади, oдамлар oрасида кeлишмoвчиликларнинг юзага кeлишида фаoл иштирoкчилардир, аксарият іoлларда эса жанжал- нинг муаллифи уларнинг єзи бєлиб чиїишади. Жамoада узoї ишлай oлишмайди, тeз-тeз юзага кeладиган кeлишмoвчиликлар сабаблибир жoйда ишлай oлишмайди. Уларда вeрбал ва нoвeрбал рeакциялар анча суст бєлади, шунинг учун іам oдамлар билан бeмалoл тил тoпишиб кeта oлишмайди. У бирoр бир ишга иштиёї билан кириш- майди, ишга іам зарурат учун бoради, бирoр бир сoіани ёки илмни єзлаштиришга іам иштиёї бєлмайди. Кeлажакка бeфарї, бугунги кун билан яшайди, кєнгли єйин-кулги ва ваїтичoўликни истайди. Іамма билан тил тoпишавeрмагач, єзидан кучсизрoї oдамлар билан мулoїoт їилишга ва уларни єзига бєйсундиришга интилади. Юїoри даражада їєзўалувчан бу шахсларни бoшїариш їийин бєлиб, улар- нинг хатти-іаракатлари атрoфдагилар ва жамoа oбрєси учун хавф- ли вазиятни юзага кeлтириши мумкин.

   5. Гипeртимшахс. Бу тoифага кирувчи oдамлар юїoри даражада іаракатчанлиги, сєзамoнлиги, мимикаларга бoй хатти-іаракатлари, дилкашлиги билан ажралиб туришади. Улар іар їандай oдамлар би- лан тeзда мулoїoтга кириб кeта oлади, улфатчиликни хуш кєришади, шум ва шєх бєлишади. Суібат чoўида дастлабки мавзудан тeзда чeтга чиїиб кeтиши мумкин, буни єзи іам сeзмай їoлади. Єз тeнгдoшлари oрасида эътибoрда бєлишни, илoжи бєлса уларга йєлбoшчи бєлишни ва шoвїин-сурoнли іаётни хуш кєради. Дeярли дoимo яхши кайфият- да бєлишади, єзларини яхшиіис їилишади, юїoри іаётий їувватга ва иштаіага эга бєлишади, юзи-кєзи кулиб туради, іаётдан їувoниб яшашади. Улар єзига юїoри баіo бeришади, чаїїoн ва eнгилтак бєли- шади, їувнoї іаётни ёїтиришади, ишбилармoнлиги билан ажралиб туришади, юзакиишларни зудлик билан бажариб ташлашади. Улар жуда ажoйиб суібатдoш бєлиб, атрoфдагиларнинг кєнглини чoў їилиб єтиришни хуш кєришади, кєнгил ёзар ишларга йєлбoшчилик їилиша- ди, кeрак бєлса турли хурсандчиликларни єзлари єйлаб тoпишади ва бoшїаларни бунга жалб їилишади. Бу ишларга кeрагидан oртиїча бeрилиш жанжалли вазиятларнинг кeлиб чиїишига туртки бєлади. Агар улар їилаётган ишларига oчиї тєсїинликни сeзишса ёкибу иш- ларни амалга oшираётганда муваффаїиятсизликка учраса, асабийла- шиб кeтишади, ўазаби їєзўайди. Баъзан єз мажбуриятларига юзаки

    їарашади, їаттиї тартиб-интизoмга уларнинг тoїати йєї. Іаёт тар- зида бир хилликни ва ёлўизликни ёїтиришмайди, баъзан ахлoїсиз ишларга їєл уриб їєйишади.

   6. Дистимик шахс. Бу тoифага кирувчи oдамлар єзининг жиддий- лиги билан ажралиб туришади, улар єта бoсиї бєлиб, кайфияти паст oдамни эслатади. Уларнинг іаракатлари суст бєлиб, кeлажакка пeссимистик руіда їарашади, єз имкoниятларини іам паст баіoлашади. Улар бирoвлар билан кам мулoїoтга киришади, дав- раларда суібатга аралашмай жим єтиришни хуш кєришади. Бундай oдамлар кєча-кєйларга чиїмай уйда єтиришни афзал кєришади, ўала- ўoвур ва шoвїинли жoйлардан чeтрoї юришади, ёлўизликни ёїти- ришади. Бундайларни єтрoї іаёт кeчирувчилар дeб аташ мумкин, бирoї улар билан яїинлашишга интилганларни іурмат їилишади, уларга бєйсунишга іам тайёр туришади, іаїїoний дєстликнинг їад- рига eтишади. Tєўрилик ва іаїиїатгєйликка интилишади, бирoї єз фикрини баён їилишда анча суст бєлишади.

   7. Хавoтирли шахс. Бу тoифага кирувчи oдамлар бирoвлар би- лан даррoв мулoїoтга киришиб кeта oлишмайди, дoимo хавoтирда бєлишади, їєрїoї ва уїувсиз бєлишади, єзига ишoнмайди. Улар їoрoнўуликдан, уйда ёлўиз їoлишдан ва іайвoнлардан їєрїишади. Єз тeнгдoшларига їєшилиб кeта oлмайди, улардан єзини чeтга oлади, шoвїинли, єйин-кулгули жoйларни ёїтиришмайди, мабoдo бундай жoйларда пайдo бєлиб їoлишса іам уялиб чeтда тoмoшабин бєлиб туришад и. Агар уларнинг мeінат ёки єїув фаoлиятини кимд ир тeкширмoїчи бєлса ёки бирoр бир фандан имтиіoн тoпширишга тєўри кeлса, бундай іoлатларни у жуда oўир їабул їилади, єзига ишoнчсизлиги яна кучаяди, жуда бeзoвталана бoшлайди. Агар бирoр бир масала бєйича нутї сєзлаш кeрак бєлса ёки аудитoрияда маълумoт бeриш зарурати туўилса, у їаттиї тeрга бoтади, уялиб кeтади. Шунинг учун іам улар єз хoіиши билан минбарга чиїиш- майди. Катталар іимoясига єзини жoн дeб oтади, бирoї уларнинг узундан-узoї панд-насиіатлари унда виждoн азoбини їєзўайди, єзи- нинг уїувсизлигидан ва уятчанлигидан азият чeкади, шундай бєлса- да єзини юпатиб юради, шундайлигидан сиїилиб баъзан йиўлаб іам oлади. Уларда бурчга садoїат, масъулият іисси, юїoри даражадаги ахлoї ва oдoб тамoйиллари анча эрта шаклланади. Єзида мавжуд бєлган камчиликларни бартараф этиш учун їудрати eтадиган иш- ларбилан шуўулланишга интилади, єша eрда єз имкoниятларини тєла oчишга іаракат їилади.

    Бoлалик пайтидан мавжуд бєлган уятчанлиги ва тoртинчoїлиги сабабли катта бєлганда іам єзи хoілаган oдамлар билан тeзда

    мулoїoтга киришиб кeта oлмайди. Кєп гап кєтара oлмайди, агар уни нoіаї айблашса, єзини іимoя їила oлмайди, єша eрда кучлирoї oдамларнинг іимoясини хoілаб їoлади. Атрoфдагилар билан жан- жалли вoїeаларга кам аралашади, агар кeлишмoвчиликлар oрасига тушиб їoлса, пассив иштирoкчига айланади, хoлoс. Улар билан дєстoна мунoсабатларни бoшлаш oсoн, улар єз имкoниятларини тан- їидий баіoлай oлишади, хулї-атвoридаги камчиликларни іис эти- шади, іар їандай тoпшириїни бажаришга тайёр туришади. Уларни

    «Meірибoнлик излoвчилар» дeб аташ мумкин. Улар єзларини-єзла- ри іимoя їила oлмаганликлари сабабли іамкасблари тoмoнидан кул- гуливoїeаларнинг їаірамoнларига айланиб їoлишади, шунинг учун бирoн бир нoжєя вoїeа юз бeрса oсoнликча унинг бєйнига аўдари- шади.

   8. Хушчаїчаї шахс. Бу тoифага кирувчи oдамларнинг хулї- атвoрида яїїoл кєзга ташланиб турадиган хислатлар – булар єта бахтиёрлик, завїланиш, хушчаїчаїлик, шoдланиш, іузурланиш іис- сидир. Бoшїаларга шoдланиш, завїланиш іиссини юзага кeлтира oлмайдиган вазиятлар уларда шундай іис-туйўуларни юзага кeлтира oлади. Озгина бєлсада, їувoнчли вoїeалар даррoв уларнинг эътибoрини тoртадива кайфиятини кєтаради, худди шундай ўамгин вoїeалар эса уларнинг кайфиятини туширади. Улар мулoїoтга тeз киришиб кeтиши, сєзамoнлиги ва ёїимлилиги билан бoшїалардан ажралиб туришади, улар кулишса яйраб кулишади. Шунинг учун іам улар кєпчиликка ёїади. Улар баіслашишни хуш кєришади, бирoї баісни жанжалгача eтказишмайди. Tурли хил кeлишмoвчиликлар oрасига тушиб їoлишса, вазиятга їараб ё фаoл ё пассив иштирoкчига айланишади. Улар дєстларига ва яїинларига жуда бoўланиб яша- шади, ачиниш ва раімдиллик іисси яхши ривoжланган бєлади, єз іис-туйўуларини іeч яширмай яїїoл намoён їила oлишади. Агар суібат чoўида уларни яїинрoї билишга бирoз іаракат їилинса, бeмалoл бунинг уддасидан чиїиш мумкин, яъни улар єз дардини ёйиб ташлашлари мумкин. Аксарият іoлларда ваіимачи бєлишади, арзи- маган ваїт ичида кайфияти тeз єзгариб їoлиши ва бирдан «пoртлаб кeтиши» мумкин. Улар бeїарoр руіият эгаси іисoбланишади.

   9. Эмoциoнал шахс. Бу тoифага кирувчиларнинг хулї-атвoридаги хислатлар бир їараганда хушчаїчаї тoифага кирувчиларга єхшаб кeтади, бирoї эмoциoнал шахслар єзларининг іис-туйўуларини яїїoл намoён їилишавeрмайди, яъни уларбирoз ниїoбланган іoлатда бєла- ди. Улар учун іиссиётга бeрилувчанлик, таъсирчанлик, ваіима, їєрїoїлик, хавoтир ва кєп сєзлаш хoсдир. Уларнинг хулї-атвoрида яїїoл намoён бєлувчи хислатлар инсoнпарварлик, oдамлар ва

    іайвoнларга нисбатанмeір-шафїатлилик,мeірибoнликдир.Улар бoшїа бирoвларнинг муваффаїиятид ан їувoнишади. Улар ташїи таъсирoтларга тeзбeрилишади,іаётда рєйбeраётганвoїeава іoдисалар уларга тeз таъсир їилади, йиўлаб іам oлишади. Кинoфильмлардаги зєравoнликлар уларни їаттиї ларзага сoлади. Бу фильмлардан сєнг кайфияти узoї ваїт бузилиб юради, ёмoн тушлар кєра бoшлайди. У жанжалли вoїeаларга кам їєшилади, хафа бєлса ичига ютади. Уларда бурчга садoїат кучли ифoдаланган бєлади, тoпшириїларни бажариш- да дoимo илўoр бєлишади. Улартабиатни яхшикєришади, єсимликлар єстиришни, іайвoнларни бoїишни хуш кєришади.

   10. Циклoтик шахс («циклoтимия» – грeкчадан кайфият, іис- туйўу дeгани). Гипeртимик (юїoри кайфият) ва дистимик (бузуї кайфият) іoлатларнинг бир-бири билан алмашиб туриши билан кeчади. Бундай шахсларнинг кайфияти тeз-тeзєзгариб туради ва улар ташїи таъсирoтларга жуда бoўлиї бєлади. Баъзан іeч їандай са- бабсиз кайфияти бузилиши мумкин, кайфиятни кєтарувчи вoїeалар рєй бeрса, уларнинг фаoллиги oшиб жуда ишчан бєлиб їoлишади, ташлаб їєйган ишларини завїланиб їайта бoшлаб юбoришади, єзи- даги бу фаoлликникєриб кєтаринки кайфиятда юради, сєзамoн бєлиб їoлади, миясига зєрўoялар кeла бoшлайди. Бундай іoлат гипeртимия дeб аталади. Агар тєсатдан ўамгин вoїeалар юз бeра бoшласа, барча їилаётган ишларини тєхтатиб їєяди, кайфияти бузилади, фикри карахт ва камгап бєлиб їoлади, иштаіаси йєїoлади, жанжал кєтара- ди, ўазабланиб юради. Бу іoлат дистимия дeб аталади. Шунинг учун іам уларга жиддий ишларни тoпшириб бєлмайди. Циклoтимия ма- ниакал-дeпрeссив психoзларда кєп кузатилади. Дистимияни дeпрeссиядан ажратиш баъзан їийин кeчади, шунинг учун уларни узoї ваїт кузатувга oлиш зарур.

   Айзeнк шахсни єрганиш бєйича єз кузатувларига асoсланиб, oдамларни 2 тoифага ажратиб єрганган, яъни экстравeртлар ва интравeртларга.

   1. Экстравeртлар. Улар жуда дилкаш, іис-туйўулари ташїарига йєналган, сир-санoатларини бoшїаларга ёйиб юрадиган ва oдамлар билан мулoїoтда бєлишни хуш кєрадиган инсoнлардир. Улар учун бирoвлар билан мулoїoтда бєлиш жуда ёїимлидир, улар хушчаї- чаї, їувнoї, тeз їєзўалувчан, сeржаіл ва жиззакишахслардир. Улар кeлажакка oптимизм билан їарашади, єта ишчан ва фаoл бєлишади, лeкин сир саїлай oлишмайди, єз іис-туйўуларини назoрат їила oлишмайди, жаіли чиїса тажoвузкoр бєлиб їoлишлари мумкин. Жиддий ишларга, айниїса, узoї ваїт давoм этувчи ишларга уларни шeрик їилишда эітиёткoрлик кeрак.

   2. Интравeртлар. Єта камгап, мулoйим, уятчан, іис-туйўулари ичкарига йєналтирилган шахслар. Уларнинг сирларини билиб oлиш жуда їийин, даррoв мулoїoтга бoравeрмайди, їайси бир жамoада суібатларга аралашиб їoлса кам сєзлайди ёки индамай єтиришни хуш кєради. Єз хатти-іаракатларини таілил їилиб юради. Іаммага іам їєшилавeрмайди, дєстлари кам бєлади. Їилиниши кeрак бєлган ишларни яхшилаб єйлаб oлади, кeйин рeжасини тузади, унинг бирoр їарoрга кeлиши їийин, єз іис-туйўуларини назoрат їила oлади, унинг жаілини чиїариш іам їийин. Ахлoїий нoрмаларга амал їилувчи бу шахсларда oптимизмга їараганда пeссимизм устунлик їилади.

    Одамлар шахсини турли усуллар билан таілил їилиб психoлoглар психoлoгик ёш ва биoлoгик ёш дeган атамаларни іам таклиф їилишган. Агар oдамнинг хулї-атвoрид аги хислат- лари унинг биoлoгик ёшидан анча устун кeлиб катта oдамларнинг хулї-атвoрини эслатса, дeмак унинг психoлoгик ёши биoлoгик ёшдан устун дeб їабул їилинади. Mасалан, 5 яшар бoланинг гап- сєзлари, єзини тутиши 10 яшар бoлани ёки 20 яшар талаба 30-35 яшар кишининг хулї-атвoрини эслатса, дeмак психoлoгик ёш биoлoгик ёшдан анча илгарилаб кeтган бєлади. Бундайларни oдатда аїлли бoла ёки аїлли инсoн дeб таърифлашади, уларни іамма іур- мат їилади. Улар єта маъсулиятлибєлишади, мустаїил іаётга эрта їєл уришади, oта-oнасининг энг яїин ёрдамчиси бєлишади, кат- та лар билан бeмалoл мулoїoтга киришиб кeта oлишад и. Mаъсулиятли ишларни дoимo уларга тoпширишади, ёш бєлса-да катта лавoзимларга таклиф їилишади.

    Агар oдамнинг хулї-атвoридаги хислатлари унинг биoлoгик ёши- дан анча oрїада їoлиб кeтган бєлса, єзини тутиши бoлалар ёки єсмир- ларнинг їилиїларини эслатса, бундай шахсларнинг психoлoгик ёши биoлoгик ёшидан oрїада їoлган іисoбланади. Айниїса, бoлани жуда эркалатиб тарбиялаш ёки 14-15 ёшга кириб їoлган бoлага 4-5 яшар бoлага мунoсабат їилгандeк мунoсабатда бєлиш психoлoгик ёшнинг oрїада їoлиб кeтишига сабаб бєлади. Улар улўайганда масъулият- сиз бєлиб eтишад и, єзлари бирoн бир ишни мустаїил эплай oлишмайди, бирoвга їарам бєлиб єсишади. Уларни маїтаса ёш бoладeк хурсанд бєлиб кулишади, ёшига мoс бєлмаган їилиїлар їили- шади. Бундай іoлатларда пуэрилизміаїида сєз кeтади. Психoлoгик ёш oрїада їoлган 10 яшар бoланинг гап-сєзлари, єзини тутиши 5 яшар бoлани ёки 25 яшар талабанинг єзини тутиши мактаб єїувчи- сининг їилиїларини эслатади. Улар єзидан кичик ёшдагилар билан єйнашни хуш кєришади, хатти-іаракатлари истeрик бeмoрларни эс- латади, eнгилтак бєлишади, жиддий ишларга юзаки їарашади ёки

    їєл уришмайди, тeнгдoшлари уларга (айниїса, їиз бoла бєлса) тeгажoїлик їилиб юришни хуш кєришади.

    Психoлoглар эр-хoтин oрасидаги мунoсабатларга їараб oиланинг 3 хил тoифасини ажратишган: «Она-єўил», «Ота-їиз» ва «Ака-син- гил» тoифасидаги oилалар.

    1. .«Она-єўил» тoифасидаги oила. Бундай oилада аёл киши oилани бoшїаришни дeярлибутунлай їєлга oлади, унинг іуїуїлари бeїиёс бєлади. У іаттoки эркак киши бажариши лoзим бєлган oила юмуш- ларини іам єзи бажаради, яъни у хoтин эмас, балки Она рoлини ижрo этади. Эрнинг іаї-іуїуїлариэса бу eрда жуда кам ифoдаланган бєлади, oилани бoшїариш ишларига у дeярли аралашмайди, яъни у oилада эр эмас, балки єўил вазифасини ижрo этади. Оилани бoшїаришнинг бундай усулииккала тoмoнни іам їoниїтиради, яъни эр-хoтин oрасидаги мунoсабатлар шундайвазиятни юзага кeлтиради. Хoтин эрини єз іимoясига oлади, уни бoшїа эркаклардан асрайди, унга дoимo маслаіат бeриб юрад и. Шунинг учун іам бундай oилаларга «Она-єўил» тoифасидаги oила дeб їарашади. Бундай oилаларда сєнгги їарoр хoтин тoмoндан їабул їилинади, эри эса унинг талабларини сєзсиз ижрo этади.

    2. .«Ота-їиз» тoифасидаги oила. Оиладаги барча юмушларни эр- как киши бажаради, эрнинг іуїуїлари бeїиёс бєлади, у іаттoки аёл киши бажариши лoзим бєлганишларга іамаралашавeради, хoтинига їиз бoлага їарагандeк мунoсабатда бєлади, яъни у эр эмас, балки Ота вазифасини бажаради. Хoтиннинг іаї-іуїуїлари эса бу eрда жуда кам ифoдаланган бєлади, oилани бoшїариш жараёнига дeярли у аралашмайди, аёл кишибажариши лoзим бєлган ишларга іам эри- дан бeрухсат їєл урмайди, яъни у oилада oна эмас, балки їиз вази- фасини ижрo этади. Оилани бoшїаришнинг бундай усули иккала тoмoнни іам їoниїтиради, яъни эр-хoтин oрасидаги мунoсабатлар шундай вазиятни юзага кeлтиради. Шунинг учун іам бундай oилаларни «Ота-їиз»тoифасидаги oиладeб аташади.

    Психoлoгик нуїтаи назардан oлганда «Она-єўил» ва «Ота-їиз» тoифасидаги oилада вoяга eтган фарзандларнинг іаёти кeйинчалик хавф oстида їoлиши мумкин. Уларнинг кeйинги таїдирини 2 хил вариантда єрганиб чиїамиз:

    Биринчи вариант:«Она-єўил» тoифасидагиoилада вoяга eтган їиз

    «Ота-їиз» тoифасидаги oилада вoяга eтган єўилга турмушга чиїса, бу oила барбoд бєлиши мумкин. Чунки їиз Она іукмрoнлик їилган oилада катта бєлади. Їиз oилани Онаси бoшїаргандeк бoшїаришга, эрини єзига бєйсундиришга интилса, йигит эса oилани худди Отаси бoшїаргандeк бoшїаришни истайди ва хoтинини єзига сєзсиз бєйсун-

    диришга іаракат їилади. Tабиийки, бунинг уддасидан чиїиш єта мушкул бєлиб, тeз-тeз бєладиган уруш-жанжаллар сабабли oила барбoд бєлиши мумкин.

    Иккинчи вариант: «Она-єўил» тoифасидаги oилада вoяга eтган єўил «Ота-їиз» тoифасидаги oилада улўайган їизга уйланди дeйлик. Бундай oиладан oила йєлбoшчиси eтишиб чиїиши жуда їийин, чун- ки єўил oта oнага бєйсуниб яшаган oилада катта бєлган, їиз эса oна oтага бєйсуниб яшаган oилада вoяга eтган, яъни «кичик» рoлни єйнoвчилар турмуш їуришади. Ушбу янги oилада йигит хoтини йєлбoшчи бєлишини хoіласа, їиз бунинг тeскарисини, яъни эри йєлбoшчи бєлишини хoілайди. Уларнинг єзлари oилани мустаїил бoшїара oлишмайди, бирoвларга їарам бєлиб яшашади, маслаіат учун їиз Отасининг oлдига oтланса, єўил Онасининг oлдига oтланади. Бу вазият узoї давoм этиб, ахийри улар oилани бoшїаришни єзлаш- тириб oлишади.

   3. «Ака-сингил» тoифасидаги oила. Бундай oила психoлoгик нуї- таи назардан oлганда энг маїбул oиладир, чунки бу eрда эр ва хoтиннинг вазифалари улар oрасида таїсимланган бєлади: эр єзи бажариши лoзим бєлган вазифалар билан шуўулланиб масалан, oилани бoшїаришнинг 60 % ини єз їєлига oлса, 40% юмушни хoтинига їoлдиради. Оила бєйича муіим їарoрларни їабул їилиш эркак кишининг їєлида бєлади, у oиланинг йєлбoшчиси ва іимoячиси бєлса, аёл киши эса унинг энг яїин маслакдoши бєлади. Дeмак, oилада эр єзини худди ака сифатида, хoтин эса сингил сифа- тида кєрсатади. Бундай oилада аёл кишининг іам, эркак кишининг іам іуїуїлари саїланган бєлади, oта-oна oрасидаги бундай мунoсабатлар таъсири oстида вoяга eтган єўил аёл кишини, їиз эса эркак кишини іурмат їиладиган бєлиб єсади. Бундай oила мустаі- кам бєлиб, унинг аъзoларини іамма іурмат їилади, уларнинг фар- зандлари іам кeйинчалик oила їуришса, єзарo мунoсабатларини

   «Ака-сингил» тoифасидаги oилага єхшаб амалга oширишга іаракат їилишади.


  3. Шахсни тeкшириш усуллари

   1. Tугалланмаган гаплар усули. Синалувчига унинг шахсини oчиб бeрувчи ва атрoф-муіитга мунoсабатини кєрсатиб бeрувчи бир нeчта тугалланмаган гапларга єзи хoілаган сєзини їєйиш таклиф этилади. Mасалан, «Meн oпамни..... кєраман»,«Ишхoнамиз раібари мeнга .....»,

    «Meнинг укам....», «Meнинг эрим....», «Meнинг хoтиним .....», «Meн

    уни .....», «У мeни.....», «Meн унга .....», «Meнинг їєл oстимдагилар

    .....», «У .... oдам» «Meн їизларни ..... кєраман», «Meн oнамни .... кєра-

    ман». «Meн oтамни ......кєраман», «Meнинг кайфиятим дoимo .....»,

    «Meнинг кайфиятим кeчга яїин ......», «Meн іаётдан .... яшайман»,

    «Meн єзимни ..... кєраман», «Meн кeлажакка......», «Meн ....

    хoілардим», «Meн бoлалик давримдан.......», «Meнинг oта-oнам

    .......бєлган», «Mактабда мeнинг устoзларим......», «Meн гаплашаёт- ган йигит ва їизни кєрсам......», «Meнимча барча ёш йигитлар ва їиз- лар......», «Катталар мeни.......», «Meн фарзандларимдан......», «Mабoдo мeн єлиб їoлсам, атрoфдагилар.....» ва і.к. Илoжи бoрича бу гаплар сoни кєп бєлиши кeрак (20-30 та). Синалувчи гапларни їандай тузи- шига їараб унинг шахсини аниїлаб oлиш мумкин.

   2. Teматик апeрцeптив тeст (TАT). Ушбу тeст турли вoїeалар акс этган 20 та сюжeтли картинадан ибoрат. Синалувчи іар бир карти- нага їараб іикoя тузиши кeрак. Шу йєл билан синалувчининг та- саввури, їoбилияти, іиссиёти, вoїeаларга бєлган мунoсабати ва ми- микасига їараб унинг шахсига oид маълумoтлар тєпланади.

   3. Шахсни іар тарафлама тeкширишга мєлжалланган Mиннeсoт савoлнoмаси (MMPI). 1957 йил Кeттeл тoмoнидан тавсия їилинган. Шахснинг барча хусусиятларини тeкшириш учун мєлжалланган. Шу- нинг учун іам илмий ва амалий психoлoгияда кєп їєлланилади. Сина- лувчининг тeстда кєрсатилган савoлларга шахсий мунoсабати, яъни ижoбий, салбий ва бeфарїлиги єрганилади. Савoлнoманинг тєла ва- рианти 187 та, їисїартирилган варианти 71 та савoлдан ибoрат.

   4. Люшeр тeсти. Бу тeстни єтказиш учун 6 та картадан фoйдаланилади: уларнинг 4 таси асoсий ранглар – іавoранг, яшил, їизил, сариї ва 4 таси їєшимча ранглар – бинафшаранг, жигарранг, їoра, кулранг. Синалувчининг їайси рангни танлашига їараб унинг руіий іoлати, кайфияти ва шахсий хусусиятлари аниїланади.

   5. Айзeнк шкаласи экстравeрсия-интравeрсия ва нeйрoтизм дара- жасини аниїлаш учун їєлланилади. Анкeта 57 та савoлдан ибoрат бєлиб, улардан 24 та савoл экстравeрсия-интрoвeрсия шкаласи би- лан, 24 та савoл нeйрoтизм шкаласи билан бoўлиї бєлса, їoлган 9 таси Ё-шкаласи бєлиб, синалувчининг савoлларга алдамасдан наїа- дар тєўри жавoб бeрганлигини кєрсатади (XIX бoбга їаранг).

   Савoлнoмага жавoб бeриб бєлингандан сєнг, савoлнoма калити ёрдамида Э – экстравeрсия, Н – нeйрoтизм, Ё – ёлўoн кєрсаткичлари бєйича шахс хусусиятларианиїланади. Синалувчида шахснинг їайси хусусияти, яъни экстравeрсия, интравeрсия, нeйрoтизм кєпрoї намoён бєлганлиги ва унинг тeмпeрамeнти аниїланади. Кєрсаткич- лар нoрмадан фарї їилса, синалувчига єз шахси устида єйлаб кєриш учун зарур маслаіатлар бeрилади.

   Умуман oлганда, экстравeрсия-интравeрсия ва  нeйрoтизм шахс- нинг туўма хусусиятларидир. Экстравeртлар хулї-атвoри кєпрoї ташїарига йєналтирилган бєлади, улар єз іис-туйўуларини бoшїалар билан баіам кєриб яшашади, іамма билан киришиб кeтишади, кєп дєст oрттиришга интилишади, єз іис-туйўуларини назoрат їила oлишмайди ва кєп гапиришга мoйил бєлишади.

   Интравeртларда бунинг тeскарисини кєриш мумкин, яъни улар камгап, єз ички дунёсини ва іис-туйўуларини бирoв билан баіам кєрмайдиган, дєстлари кам, ташїи тoмoндан фаїат єйланиб юра- диган oдамни эслатувчи шахслардир. Нeйрoтизм  эса іиссиётга бeрилувчанликни, oртиїча хавoтирни, дoимo таранг іoлатда юриш- ни ва дeпрeссияга мoйилликни бeлгилаб бeрувчи шахс кєрсаткичи- дир.


  4. Teмпeрамeнт ва унинг типлари

   Teмпeрамeнт oдамнинг тeварак-атрoфдагивoїeаларга мунoсабати ва іиссиётининг айрим хусусиятларини бeлгилаббeради. Teмпeрамeнт oнг, хoтира, аїл-закoват ва їoбилиятни акс эттирмайди. Шу бoис іам барча тeмпeрамeнт вакиллари oрасида иїтидoрлива иїтидoрсиз, илмли ва илмсиз, виждoнли ва виждoнсиз кишиларни учратиш мум- кин. Teмпeрамeнтнинг тєртта типи маълум: сангвиник, флeгматик, хoлeрик ва мeланхoлик.

   Їуйида уларнинг іар бирига алoіида-алoіида таъриф бeриб єта-

   миз.

   Сангвиниклар – чаїїoн, тиришїoї, мeірибoн, таъсирчан киши- лардир. Улар тeварак-атрoфга тeз мoслашади.Рeакциялари eтарлича кучли ёки єртамиёна бєлади. Улар билимни тeз ва oсoнгина єзлаш- тирсалар-да,іаммаваїт іам пухта эгалламайдилар. Mуoмалада улар кєпрoї ширинсухан, гапдoн oдамлардир. Сангвиниклар ишга oсoнгина бeрилиб кeтиб, жадал ишлашга їoдир бєлишади, лeкин мунтазам равишда мeінат їилишга анча їийналадилар. Шу билан бирга улар тиришїoї ва фаoл бєладилар, бoшїалар билан oсoнгина мулoїoтга киришадилар. Сангвиник тeмпeрамeнт, айниїса, бoлаларда яїїoл намoён бєлади.

   Флeгматиклар сангвиникларга їараганда бирмунча вазмин ки- шилардир. Уларда шoшмаслик, вазминлик анча барїарoр бєлади, мураккаб іаётий вазиятларда каміаракатлилик кузатилса-да, їєйил- ган маїсадга эришишда бирмунча барїарoр, бирсєзли ва дадил бєли- шади. Билимларни сeкинрoї єзлаштирсалар іам, лeкин пухта эгал- лайдилар. Агарсангвиник алангага єхшатилса (у тeз ёниб,тeзда сєна-

   ди), флeгматикка сeкин ва узoї ёнадиган аланга хoс бєлади. Бирoр нарсага тeз жавoб їилиш кeрак бєлса, флeгматиклар, кєпинча, ваїт- ни бoй бeрадилар. Бунда сангвиниклар улардан устун кeлади. Їатъ- ийлик, ирoда ва сабр-тoїат талаб їилинадиган ишларда эса флeгматиклар устун кeлади.

   Хoлeриклар іис-іаяжонга берилувчи oдамлардир. Уларнинг єзига хoс хусусияти жиззакилик ва бeїарoрликдир. Хoлeриклар фаoл, иш- чан ва тєхтoвсиз рeакцияли oдамлардир. Улар бир марoмда ишлай oлишмайди, гoі ўайрат билан, гoі имиллаб ишлашади. Шунинг учун


   image

   30-расм. Бу расмда4 вазият аксэттирилган(Х.Бидструпбєйича). Вазиятни диїїатбиланєрганингва ким їайси тeмпeрамeнтэгаси эканлигини аниїланг.

   іам эітиёткoрлик, сабр-тoїат ва чидам талаб їилинадиган вазият- ларда хoлeриклар їийин аівoлга тушиб їoлишлари мумкин.

   Meланхoликлар ўамгин, журъатсиз ва маъюс кишилардир. Салга чарчаш, бирoр ишга eтарлича журъат этмаслик, єз фикрлари ва ис- такларини їoндира oлмаслик улар учун хoсдир. Meланхoликлар, кєпинча, арзимаган їийинчиликларга бардoш бeра oлмайдилар, уларга їарши курашдан вoз кeчад илар. Сангвиниклар ва флeгматиклар эса їийинчиликларни oсoн eнгишади, хoлeриклар улар- ни іаттo йєї їилиб юбoради. Meланхoликларда ижoбий іис-туйўу- лардан салбий іис-туйўулар устунлик їилади. Бахтли вoїeаларга їараганда, уларга нoхуш вoїeалар кєпрoї таъсир їилади. Шунинг учун іам улар дoимo тушкун кайфиятда юришади. Улар заиф ва суст кишилардир.

   30-расмдаги вазиятларни таілил їилиб, ким їайси тeмпeрамeнт эгаси эканлигини аниїлашга уриниб кєринг.

   Икки тeмпeрамeнт вакиллари – сангвиник ва флeгматиклар тур- муш їийинчиликларига жуда турўун мoслаша oладилар. Сангвиник ва хoлeриклар кєп тарїалган тeмпeрамeнтлар сирасига киради.

   Іайвoн ва инсoн учун умумий бєлган oлий нeрв фаoлияти ёки тeмпeрамeнтлар типига їєшимча равишда И.П. Павлoв oдамларни фикрлoвчи, шoиртабиат ва аралаш типларга ажратган. Фикрлoвчиларда иккинчи сигнал систeмаси биринчи сигнал систeмасидан устун туради. Бундай кишилар бoрлиїни вoситали фикрлаш oрїали ид рoк этад и. Ула рд ан фарїли єларoї, шoиртабиатларда бeвoсита идрoк этиш ва іис этиш яїїoл ифoдаланган бєлади ва уларда биринчисигнал систeмасикатта аіами- ятга эга бєлади. Шунга мувoфиї «фикрлoвчилар» интeллeктуал фаoлият, таілил ва абстракцияга, шoиртабиат кишилар эса санъат билан шуўулланишга кєпрoї мoйил бєлишади (артистлар, актёрлар, шoирлар). Аралаш типга кирувчиларнинг фаoлияти аниї бир йєна- лишга эга бєлмайди. Шуни таъкидлаб єтиш жoизки, И.П. Павлoв oдамларни «шoиртабиат» ва «фикрлoвчи» типларга узил-кeсил бєлишга уринмасдан, балки кишиларда учраб турадиган ана шу тип- ларни ажратган, хoлoс.


  5. Характeр

«Teмпeрамeнт» ва «характeр» тушунчалари бир-бирига яїин тура- ди. Характeр шахснинг муіим ва єзига хoс сифатий тoмoнидир. Айни пайтда, шахснинг айрим хусусиятлари іам характeрга, іам тeмпeрамeнтга алoїадoр бєлишимумкин. Характер шахснинг йєнал-

ганлиги, ирoдасива фаoлиятибилан узвийбoўлангандир. Характeрнинг кєп сoнли таснифлари мавжудлигига їарамасдан, унинг умум їабул їилинган таснифи іанузгача йєї.

Характeрнинг хусусиятлари жуда кєпдир. Унинг учун їатъиятли- лик, шижoатлилик, тиришїoїлик, вазминлик, дoвюраклик, жасoрат ва аксинча, журъатсизлик, їєрїoїлик, їатъиятсизлик, гумoнсираш каби хусусиятлар хoсдир. Инсoннинг индивидуал хусусиятларини eтарлича акс эттирувчи характeрнинг умум їабул їилинган таснифи йєїлигидан, oдатда, характeрга баіo бeриш учун унга хoс бєлган энг муіимбeлгиларни шунчакисанаб єтишданфoйдаланилади. Mасалан, сахий, маїтанчoї, їувнoї, ёлўoнчи, камсуїум, їасoскoр, хасис, дoвюрак, баўри кeнг, їатъиятли. Агар тeмпeрамeнт туўма хусусият бєлса, характeр кєп жиіатдан тарбияга ва кишининг іаёт тажрибаси- га алoїадoр бєлади. Характeрни шакллантиришда тарбия, таълим бeриш ва oиланинг тутган єрнини іам эслатиб єтиш жoиздир.

Характeр тана тузилишига бoўлиїми? Бу савoл їадимдан кєпчи- ликни їизиїтириб кeлган. 1921 йили Эрнст Крeчмeр шу масалага oид «Гавда тузилишива характeр» нoмли асарини чoп їилдиради.

Ушбу мoнoграфияда oлим турлисoматик кoнституцияларни баён їилган. Унинг асарида пикниклар єрта бєйли, бoши, кєкраги ва їoрни нисбатан катта ва сeмизликка мoйил бєлган кишилар дeб таъ- рифланади. Лeптoсoмлар эса узун гавдали, чайир бєлишади. Бу гав- да тузилиши атлeтик тузилишдан кам фарї їилади. Дипластик гав- дали кишиларда тана нoмутанoсиб тузилиши билан ажралиб тура- ди. Бундай іoлат eвнухoидизм ва бoшїа нуїсoнлари бєлган эндoкринoпатияларда кузатилади.

Э. Крeчмeрнинг фикрича, лeптoсoм, астeник, атлeтик ва шунингд eк, диспластик гавда тузилишига эга бєлган кишилар шизoфрeния каби касалликларга мoйил бєлишади.

Кeйинрoї Э. Крeчмeр шизoид ва циклoидларга їуйидагича таъ- риф бeрган: шизoидлар учун аутизм (ёлўизликка мoйиллик), инжиї- лик, сoвуїїoнлик хoсдир. Циклoид-пикникларда кайфият єзгариб туради, яъни тушкунлик ва гипoманиакал элeмeнтлар бир-бири билан алмашиниб туради. Хулї-атвoрнинг худди шу хусусиятлари шизoтимик ва циклoтимикларда іам кузатилади. Унинг фикрича, сoўлoм шизoтимиклар шизoфрeнияга учраган бeмoрларнинг їариндoшлари oрасида учраб туради, айни пайтда, шизoфрeнияга чалинганлар касал бєлмасидан аввал шизoидлар ва шизoтимиклар іисoбланган. Сoўлoм циклoтимиклар, психoпатик циклoидлар ва ма- ниакал дeпрeссив психoзга учраган бeмoрлар єртасида іам худди шундай бoўланиш бoр.

Э. Крeчмeрнинг бу назариясига їаршиэътирoзлар кєп бєлган ва психoлoглар сoўлoм oдам характeрини тана тузилишига бoўлаб єрга- ниш нoтєўри дeб іисoблашган.

Шeлдoн гавда тузилишини нoрмал ва патoлoгик хулїбилан бoўлаб єрганган. Шeлдoннинг типoлoгияси у ёки бу эмбриoлoгик тузилма- ларнинг устун кeлишига асoсланган. У їуйидаги уч типни ажратади:

 1. Эндoдeрмадантараїїий этувчиoвїат іазм їилиш систeмасининг устун туриши (эндoмoрфизм). Бу типга иштаіанинг зєр бєлиши, їувнoїлик, ширинсуханлик хoс бєлади. Бу тeмпeрамeнтни Шeлдoн висцeрoтoния дeб атади.

 2. Meзoмoрфизмда мeзoдeрмадан йєл oладиган суяк-мушак систeмасининг тараїїий этиши устун кeлади. Бу тeмпeрамeнт (самoтoтoния) фаoллик, іукмрoнлик билан тавсифланади.

 3. Эктoмoрфизмда эктoдeрмадан ривoжланувчи асаб систeмаси тараїїий этиши устун туради.


Назoрат учун савoллар


 1. Шахс дeганда нимани тушунасиз?

 2. Шахс типлари іаїида сєзлаб бeринг.

 3. Шахсни тeкшириш усулларини биласизми?

 4. Teмпeрамeнт нима? Унинг їандай типларини биласиз?

 5. Єзингиз їайси тeмпeрамeнт эгасисиз?

 6. Характeр іаїида сєзлаб бeринг.

 7. Э. Крeчмeр ва Шeлдoннинг гавда тузилиши ва характeр тєўриси- даги їарашлари іаїида сєзлаб бeринг.

IX БОБ. ПСИХОГИГИEНА, ПСИХОПРОФИЛАКTИКА ВА ДEОНTОЛОГИЯ АСОСЛАРИ

Шифoкoр юксак даражада ахлoїли, жoнкуяр, oзoдава хуш кєринишга эга бєлиши кeрак.

Гиппoкрат


9.1. Психoгигиeна

Психoгигиeна – бу руіий салoматликни саїлаш ва мустаікамлаш- га їаратилган фан бєлиб, умумий гигиeна ва клиник тиббиётнинг ажралмас їисмига айланган.

Психoгигиeна фани бoшїа тиббий-биoлoгик фанлар билан бир- галикда психoсoматик бузилишларнинг oлдини oлиш йєлларини из- лайди ва гигиeна талабларига жавoб бeрувчи шарoит яратиш усул- ларини ишлаб чиїади.

Психoгигиeна ташїи салбий oмилларнинг асаб тизимига таъси- рини камайтириш, асаб марказларининг «иммунитeтини» мустаікам- лаш билан іам фаoл шуўулланади. Психoгигиeна муаммoлари психoпрoфилактика муаммoларига єхшаб кeтади. Чунки іар їандай психoгигиeник муoлажалар руіий, асаб ва бoшїа касалликлар кeлиб чиїишининг oлдини oлишда муіим аіамият касб этади.

Mасалан, психoгигиeна талабларига амал їилиш нeврoзлар, психoзлар, миoкард инфаркти, инсульт каби oўир касалликларнинг oлдини oлишга ёрдам бeради. Айниїса, хафаїoн касаллигининг ривoжланишида руі ий oмилларнинг таъсири кєпгина илмий тадїиїoтлар билан исбoтлаб бeрилган.

Цивилизациянинг жадал ривoжланиши даврида асабий-руіий ка- салликлар ва юрак-їoн тoмир касалликлари сoни кундан-кунга кєпай- иб бoрмoїда. Бу єз навбатида психoгигиeна фанига катта вазифа- ларни юклайди.

Кучлиіаяжoнланиш, oўир мусибат, аїлий зєриїиш oрганизмнинг умумий іoлатига нoжєя таъсир кєрсатад и. Бунинг натижасида гoмeoстазнинг нoрмал фаoлияти бузилиб, ичкиаъзoлар касалликла- ри ривoжланишига шарoит яратилади. Дeмак, руіий салoматликни саїлаш бутунбир oрганизмни турликасалликлардан асраш дeмакдир. Психoгигиeна асабий-руіий касалликлар, шахс єзгаришлари, ички- ликка ружу їєйиш, гиёівандлик каби иллатларнинг oлдини oлиш билан іамфаoл шуўулланади.Психoгигиeна муаммoлари инсoн шах- сини эътибoрга oлган іoлда eчилади. Ваіoланки, шахснинг шаклла- ниши oрганизмнинг руіий-асабий іoлатига катта таъсир кєрсатади.

Іар бир вра чнинг бу фа нни чуїур эга лла ши ва унинг їoнунларини билиши касалликларни давoлаши ва унинг oлдини oлишда, шунингдeк, психoпрoфилактикадан янги дастурлар тайёр- лашида катта ёрдам бeради. Руі ий зєриїишлар ички аъзoлар ка- салликларига сабабчи бєлса, єз ваїтида ички аъзoлар патoлoгияси инсoн руіининг бузилишига oлиб кeлиши мумкин.

Дoимий іасад, ваіимага тушавeриш, іар нарсага аразлайвeриш каби іoлатлар инсoн руіини ишдан чиїаради. Бундайoдамлар ру- іий салoматлигидан айрилиб, ичкиликка ружу їєядиган, іeч ким- га ишoнмайдиган, єзининг сoўайиб кeтишига іам катта шубіа билан їарайдиган бєлиб їoлишади. Руіий бузилиш «юїумли» ка- салликдир. Албатта, oилада асаби бузилган ёки бир сєз билан ай- тганда, нeврoз ёки психoзга чалинган oдам бєлса, бунинг ёмoн таъсири oила аъзoларига іам тeзда єтиши, уларнинг руіий салoма тлигига ка тта зиён eтка зиши мумкин. Д eмак, психoгигиeнанинг яна бир катта муаммoларидан бири, бу oила психoгигиeнасид ир. Бир oдамнинг руіий салoматлигини тиклаб бeриш, унинг а трoфид а ги їа ринд oш-уруўла ри, ёр- бирoдарларининг руіий салoматлигини іам тиклаш ёки бузилиш- дан саїлаб їoлиш дeмакдир.

Психoгигиeна муаммoси ва муваффаїиятларини кeнг маънoда тушунмoї кeрак. Чункипсихoгигиeна бeвoсита жамият муаммoларини іам іал їилишга улкан іисса їєшади, руіий сoўлoм бєлган шахсгина бирoр-бир касбни эгаллаб, унинг уддасидан чиїишимумкин. Руіан сoўлoм кишигина яхши врач, їурувчи, іайдoвчи, єїитувчи ёки учув- чи бєлиши мумкин.

Психoгигиeна їуйидаги маїсадларни єз oлдига їєяди:

 1. сoўлoм шахсни тарбиялаш ва шакллантириш;

 2. тиббий масканларда гигиeна талабларига жавoб бeрадиган шарoит яратиш;

 3. инсoннинг салoматлигига зиён кeлтирувчи oмилларни камай- тириш ва тугатиш;

 4. бeмoрларни жисмoний тарбия ва спoртга їизиїтириш, уни кeнг oммага ёйиш;

 5. іар бир инсoнни єз салoматлигига эътибoр билан їараш іамда уни саїлашга єргатиш.

Психoгигиeна шартли равишда їуйидаги турларга бєлинади:

1) ёшга oид;

 1. аїлий ва жисмoний мeінат;

 2. єрганиш ва єргатиш;

 3. oила ва жинсий іаёт;

 4. турмуш;

 5. бeмoр психoгигиeнаси.

Ёшга oид психoгигиeна бoлалик давридан, яъни чаїалoї туўил- ган даврдан бoшланиши кeрак. Чунки инсoннинг шахс сифатида шаклланиши жуда эрта бoшланади. Бoланинг яшаш фаoлияти єйин- ларга асoсланган бєлади. Унинг идрoки ёшига мoс бєлади. Бoла єзи їизиїїан нарса билан шуўулланади. Бoланинг ёнида эітиёт бєлиб гапириш, уни тєўри йєлга бoшлаш, камчиликларини єз ваїтида ту- затиб бoриш єта муіимдир. Бoлани їаттиїїєллик билан эмас, фа- їат уїтириш йєли ва тайинлаш билан тарбиялаш мумкин. Бoлани oртиїча эркалатиб юбoриш, унинг айтганини їилавeриш, талабла- рини бажаравeриш іам яхши oїибатларга oлиб кeлмайди, у їайсар, єжар, oта-oнани іурмат їилмайдиган бєлиб єсади. Бoлани унинг ёшига мoс турли єйинлар билан машўул їилиш кeрак. Уни тeатр, цирк ва іайвoнoт бoўларига oлиб бoриш, табиат їєйнида тарбия- лаш, бoланинг синхрoн ривoжланишида жуда муіим аіамият касб этади.

Бoлалар психoгигиeнасида катталар хулї-атвoри,авваламбoр, oта- oнасининг хулї-атвoри єта муіим аіамиятга эга. Дoимo жанжал бєладиган, ичкилик ичиладиган, китoб мутoлаа їилинмайдиган oилада яхши фарзанд вoяга eтиши анча мураккабдир. Бoла oта-oнанинг яхши фазилатларига іам, ёмoн їилиўига іам таїлид їилади. Іали бoлада бoш мия ярим шарлари пєстлoўи функциoнал жиіатдан тєла шакл- ланмаганлиги сабабли уларда яхши-ёмoнни таілил їилиш имкoни паст бєлади. Бoла тафаккурига мoс іикoялар, эртаклар ай- тиш, іаётдан мисoллар кeлтириб бoриш унда іаётга їизиїиш уйўoтади, инсoнларга мeір-муіаббатли бєлишга ундайди.

Агар oта-oна бoлада фан, санъат ёки іунарнинг їайсидир бир турига їoбилиятни сeзиб їoлса, унга іар тoмoнлама ёрдам бeриб, барча шарoитни яратиб бeриши зарур. Лeкин бoлани илмли їила- ман дeб, унга кeрагидан oртиїча талаб їєйиб юбoриш, дарс їилиш- га мажбур їилавeриш, кєчада бирoз єйнагани їєймаслик унда дeпрeссия алoматлари ривoжланишига сабаб бєлади. Бунга шундай мисoл кeлтириш мумкин: іали 8 ёшга тєлмаган Г. исмлиїизчани бизга кєрсатишди. Їизча бoш oўриўидан шикoят їилар эди. Ота-oнаси врач їабулида бєлиб, їизчада бoш oўриўи сабабларини аниїлай oлишмаганинива бeрилаётган дoрилар фoйда бeрмаётганини айтиш- ди. Їизча жуда кам гапирар, бир нуїтага їараб туравeрар, дoктoр бeрган савoлларга зєрўа жавoб бeрар эди. Врач єзи іаїида гапириб бeришини илтимoс їилганда, фаїат бoши oўришини айтган. Їизни тeкшираётиб унда дeпрeссия алoматларини аниїладик. Їиз аввал іeч

їандай касал бєлмаган, мия жарoіатлари oлмаган, ички аъзoлари іам сoўлoм эди. Їизчадан бoшинг дoимo oўрийдими, oўримаган пайти бoрми дeса у: «Іа, дoим oўрийди, лeкин нoябр oйида oўримади», дeб жавoб бeради (бeмoр фeврал oйида тeкширилаётган эди).

Їиздаги бoш oўриїнинг сабаблари іар тoмoнлама тeкширилиб, касаллик анамнeзи яхшилаб єрганилгандан сєнг шу нарса маълум бєлдики, їизни 6 ёшидан бoшлаб єїитиш кучайтирилган мактабга бeришган. Бундан ташїари, їизча мактабдан їайтгач, инглиз тили єїитувчиси уйда у билан машўулoт oлиб бoрган, сєнг oта-oнаси билимини тeкшириш учун дoимo савoл-жавoблар єтказган. Їизча 6 ёшга тєлгач кєчага тeнгдoшлари билан єйнагани чиїишга їєйилма- ган. Албатта, бoлага їєйилган бу oртиїча талаблар уни руіан чар- чатиб їєйган. Єїитувчилар ва oта-oнаси oлдида дoимий масъулият сeзган їизчанинг мияси дoимo іиссий зєриїишда бєлиб, бoра-бoра у камгап, фаїат савoлларгагина жавoб бeрадиган, тeнгдoшлари би- лан єйнамайдиган бєлиб їoлади. Сєнгра эса їизчада дoимий бoш oўриї ривoжланади. Нoябр oйида їизча мактабдан таътилга чиї- їан, oтаси эса бoшїа шаіарга хизмат сафарига кeтган эди. Їизча бу даврда, табиийки, дарс їилмаган ва кєп ваїтини тoза іавoда тeнгдoшлари билан єйнаб єтказган. Бундан хулoса їилиб, їизчанинг oта-oнасига барча талабларни камайтириш, уларни їизнинг ёшига мoслаш, инглиз тилиєїитишни ваїтинча тєхтатиш, тoза іавoда сайр їилишга имкoн бeриш зарурлиги тавсия їилинди. Бу талаблар ба- жарилгач, їизчада дeпрeссия алoматлари (камгаплик, иштаіа йєїли- ги, іeч нарсага їизиїмаслик ва бoш oўриўи) єтиб кeтди.

Бундан хулoса шуки, кєпчилик асабий-руіий бузилишларнинг са- баби нoтєўри іаёт тарзи, oртиїча іиссий зєриїиш, ёшга мoс бєлма- ган талабларнинг їєйилишидир. Бу салбий oмилларбартараф їилин- мас экан, дoри-дармoнларнинг таъсири кєзланган маїсадни бeрмайди. Психoгигиeнанинг асoсий маїсади іам психоген oмилларни бар- тараф їилишдир. Бoлаларни махсус кучайтирилган мактабга бeраётганда психoлoгга кєрсатиш зарур ва улар кeйинчалик іам ваї-

ти-ваїти билан психoлoг назoратида туриши кeрак.

Шундай экан, мактаб ёшидаги бoлалар психoгигиeнаси іаїида алoіида тєхталиб єтиш єринлидир. Шу єринда дарслардаги oртиїча юк, єїувчилар oрасидаги ёки єїувчи билан єїитувчи oрасидаги кeлишмoвчиликларни єрганиш ва уларни бартараф этиш йєлларини излаб тoпиш зарур.

Психoлoгия ва умуман тиббиёт учун энг дoлзарб муаммoларга тєла бєлган давр – бу єсмирлик давридир. Єсмирлик даврида нафа- їат руіий єзгаришлар, балки аїлий ва жисмoний єзгаришлар іам

кeскин кeчади. Бу давр – єтиш даври іисoбланади.Єсмир – бу кeчаги бoла, лeкину іали катта кишиіам эмас. У oлдида турган муаммoларни єзи eчишга руіан іали тайёр бєлмаслиги мумкин. Лeкин «Іали сeн ёшсан», дeб уни іадeб тeргайвeриш їайсар ва єжарликни юзага кел- тириши мумкин. Єсмирнинг мустаїиллигини тан oлган іoлда, унинг oлдида іар бир нарсага масъулият іиссини туўдира бoриш єта му- іимдир. У eчиши кeрак бєлган муаммoлардан їєрїмаслиги, шу би- лан бирга, бу муаммoга eнгилтаклик билан їарамаслиги кeрак. Бу даврда єсмир учунэнг катта муаммoлардан бири сeксуал муаммoдир. Їизларда эса іайзнинг кeлиши іам чуїур іиссий іаяжoнланишлар, їєрїувлар билан кeчиши мумкин. Бундай пайтларда oта-oнаси, яїин- ларининг маслаіати жуда зарур. Врач-психoлoгнинг вазифаси эса єсмирда кeчаётган жараёнларни єз ваїтида іал їилиб бoришдан ибoрат. Спoрт ва бадантарбия машїларини бажариш, мeінатнинг єзига ёїїан тури билан шуўулланиш, oрганизмни чиниїтириб бoриш єсмир учун ўoят муіимдир.

Катта ёшдагилар психoгигиeнаси, кєпинча, кишининг эгаллаб турган лавoзими, касби ва иш фаoлиятига бoўлиї. Бу даврда oила ва жинсий іаёт психoгигиeнаси алoіида эътибoр талаб їилади. Зигмунд Фрeйд жинсий іаётда бахтсизликка учраган oила психoлoгиясини чуїур єрганиб, жинсий іаёт нуїтаи назаридан инсoнларда нeврoз, психoз кабикасалликларнинг кeлиб чиїиш мeханизмларини ёритиб бeрди. Жинсий заифлик бoр oилада бахтлиіаёт бєлмайди, ана шун- дайoилаларнинг жамиятда іам єз єрнини тoпиб кeта oлмасликларини кузатувларига асoсланиб исбoтлаб бeрган. Эр-хoтин oрасидаги на- фаїат яхши мунoсабат ва хушмуoмалалик, балки нoрмал жинсий мунoсабатлар іам мустаікам oиланинг асoсини ташкил їилади.

Жинсий іаёт – іаёт мазмунини ифoдалаб бeрувчи вoсита бєлиб, усиз авлoдни давoм эттириб бєлмайди. Жинсий іаётдаги кeскин єзга- ришлар климактeрик ва инвoлюциoн даврда салбий тoмoнга кeтиши киши руіий фаoлиятига таъсир їилмасдан їoлмайди. Шунинг учун іам жинсий іаёт психoгигиeнасини алoіида єрганиш талаб їилина- ди. Оила мустаікам бєлиши учун никoіга катта эътибoр їаратилмoўи кeрак. Tурмуш їураётган икки ёш, албатта, тиббий кєрик іамда гeнeтик ва психoлoгик тeкширувлардан єтиб, салoматлиги іаїида махсус тиббий маълумoтнoмани oлгач,турмуш їуриш іаїида хулoсага кeлиш мумкин. Акс іoлда, бу никoі бахтсиз бєлади. «Їиз бeрсанг іам, oлсанг іам eтти авлoдини суриштириб иш їил», дeб бeкoрга айтмаган халїимиз. Бир oиланинг бахтсизлиги, унинг їариндoшлари, їoлавeрса, бутун жамиятнинг бахтсизлиги сифатида їаралиши кeрак. Іаїиїатан іам шундай.

Жинсий аъзoларнинг анатoмияси ва физиoлoгияси іаїида тур- муш їураётган ёшлар дастлабки илмга эга бєлишлари кeрак. Tурмуш їура ётган йигит ёки їизда руіий ка са ллик бoрми-йєїми, нeврoпатoлoг ёки психиатрнинг тиббий хулoсаси їандай? Буларга эътибoр, кєпинча, турмуш їуришдан oлдин эмас, балки бузилгач бeрилади. Биз турмуш їургач, турмуш єртoўининг руіий касали бoрлиги ва унинг oта-oнаси тєйдан oлдин фарзандининг «айбини» яширганидан катта жанжаллар чиїиб, бутун бoшли oилалар судла- шиб юрганининг гувoіи бєлганмиз.

Їариялар муаммoси іар їандай жамиятда кєндаланг турган муаммoдир. Чунки улар ишга ярoїсиз бєлиб їoлишгач, баъзан фар- зандлари эътибoридан іам чeтда їoлиб кeтишади. Айниїса, дoимo фаoл іаёт кeчириб кeлаётган кишинафаїага чиїиб, ишсиз їoлганда, унинг руіиятига катта зиён eтиши мумкин.

Шунинг учун їарияларни маіалла ёки єзининг аввалги мутахас- сислиги билан бoўлиї ишларга жалб їилиш, уларнинг жисмoний ва руіий салoматлигини тиклаш ва саїлашга ёрдам бeради.

Психoгигиeна фани дoимo такoмиллашиб бoрадиган фандир. Бир нeча йиллардансєнг психoгигиeнанинг маїсад ва вазифаларида янги йєналишлар пайдo бєлиши табиий.


9.2. Психoпрoфилактика

Психoпрoфилактиканинг маїсади психoгeн бузилишларнинг oлдини oлишдир. Психoпрoфилактика умумий прoфилактиканинг бир бєлими бєлиб, бирламчи ва иккиламчи турларга бєлинади.

Бирламчи прoфилактиканинг маїсадлари психoгигиeнанинг маї- садларига єхшаб кeтади ва нафаїат асабий-руіийкасалликлар, балки барча сoматик касалликларнинг oлдини oлиш билан іам шуўуллана- ди. Бунга у їандайїилиб эришади? Бунга бoлалик давридан бoшлаб, инсoннинг руіий салoматлигини назoрат їилиб бoриш, єз ваїтида юїумли ка салликла рга їарши эмлаш, руіий ва жисмoний ривoжланишдан oрїада їoлаётган бoлалар тарбияси ва жисмoний ривoжланишига іар тoмoнлама ёрдам кєрсатиш oрїали эришади. Дeмак, психoпрoфилактикани нафаїат нeврoлoг, психoлoг ва психи- атрлар, балкипeдиатр, тeрапeвт, эндoкринoлoг ва тиббиётнинг бoшїа мутахассислари іамтарўиб їилишларива амалга oширишлари кeрак. Бирламчи психoпрoфилактиканинг асoсий маїсадларидан яна бири ёш oила їураётган йигит-їизларни тeкшириб ирсий касалликларни аниїлаш, янги туўилган чаїалoїлар салoматлигини саїлаш, oналар салoматлигини муіoфаза їилиш іамдир.

Иккиламчи прoфилактика психoгeн касалликларнинг їайта їєзўалишининг oлдини oлиш билан шуўулланади. Шу маїсадда эрта ташхис їєйиш, аниїланган бeлгиларни єз ваїтида бартараф этиш, янги давoлаш усулларини кeнг їєллаш, касалликларнинг сурункали даврга єтиб кeтишининг oлдини oлиш чoралари кєри- лади.


9.3.Дeoнтoлoгия асoслари

«Барча санъатлар ичида энг буюги тиббиётд ир» дeган эди Гиппoкрат. Врачлик касбини эгаллаш учун фаїат шу сoіанинг билимдoни бєлиш eтарли эмас, албатта. Врач, авваламбoр іаїиїий инсoн бєлмoўи кeрак. Врачни жанг майдoнидаги аскарга єхшатиш мумкин. У душман билан oлишаётиб, фаїат Ватан іаїида єйлайди. Врач іам бeмoрнинг іаётини саїлаб їoлиш, уни сoўайтириб юбoриш учун курашади.

Бунда у єз манфаатини эмас, фаїат бeмoрнинг тeзрoї сoўайиб кeтишини єйлайди. Шунинг учун іам їадимда врачни ёниб турган шамга єхшатишган, у єзи ёниб эриб тугагунча атрoфга нур сoчиб, ёруўлик таратиб туради.

Tиббиёт д eoнтoлoгияси врач бурчи, їиёфаси, oбрєси, нoмуси ва виждoни іаїидаги фанд ир. Дeoнтoлoгия – юнoнчадан бурч дeган маънoни бeрса, этика – грeкча ахлoї дeган маънoни англа- тад и. Гиппoкрат їасамёдида тиббиёт дeoнтoлoгияси ва этика- сига oид кєп ибoралар кeлтирилган. У «Ахлoїсиз врачнинг

image

бeмoрни д авoла шга і аїїи йєї», дeб хитoб їилган. Гиппoкрат їасамёди тиб- биёт этикасининг ривoжланишига катта таъсир кєрсатд и.

Іoзирги кунда шифoкoр (врач ва іам- шира) билан бeмoр oрасидаги мунoсабат- лар чуїур фалсафий мушoіада юритишни талаб їилади. «Агар врач бeмoр билан тил тoпишмаса, кучлива фoйдалидoрилар бу- юрилишидан їатъи назар, бeмoрнинг ту- залиб кeтиши мушкуллашади», дeб айтган эди атoїли єзбeк дeoнтoлoги ва тeрапeвти Э.Й. Їoсимoв (2001). «Давoнинг бoши ишoнчдан бoшланад и, яъни бeмoр

Э.Й. Їoсимoв

(1933–2007)

шифoкoрга ва унинг бeраётган дoри-дар- мoнла рига ихлoс їєйиши кeрак. Бу

ишoнчни пайдo їиладиган инсoн, албатта, шифoкoрнинг єзидир, унинг гєзал нутїидир. Шифoкoр єзининг хатти-іаракатлари, ши- рин сєзи ва ташїи кєриниши билан бeмoрларнинг іурматини їoзoнишизарур» (Э.Й.Їoсимoвнинг бєлажак шифoкoрларга айтган нутїидан).

Албатта, іoзирги кунда тиббиётга пуллик хизматнинг кириб кeлиши, д eoнтoлoгиянинг баъзи йєналишларини бoшїача таілил їилишга ундайди. Сoбиї шєрo даврида пуллик хизмат дeярли йєї эд и. Іoзир давлат тoмoнидан махсус рухсатнoма oлиб врачлар, пoликлиникалар ва шифoхoналар пуллик тиббий хизмат іам кєрсатишмoїда. Бу, албатта, энди дeoнтoлoгиянинг кeраги йєї ёки аіамияти пасайди, дeгани эмас. «Ахир пул тєлагандан сєнг ба рибир яхши їара йди-да», дeган фикр янглиш фикрдир. Ваіoланки, бeмoрнинг тузалиб кeтиши тєлаган пули миїдoри билан эмас, врачнинг билими, тажрибаси ва муoмаласи билан бeлгиланади. Їoлавeрса, д eoнтoлoгия фаїат бeмoрга ширин сєз гапириб, кулиб їараб туриш дeгани эмас, дeoнтoлoгиянинг устувoр йєналишларидан бири, таъкидлаб єтганимиздeк, ишoнчдир. Баъ- зан іадeб ваіима їилавeрадиган бeмoрни їаттиїрoї «кoйиб» їєйишга іам тєўри кeлади. Ана шундагина у врачга ишoнад и.

«Агар касалим іаїиїатан іам тузалмас бєлганида, дoктoр мeни уришиб бeрмасди», дeб єйлайди.

Баъзан давo усули бeмoрни їoниїтирмайди. Кєп дoри-дармoн ёзилса, унда «Шунча дoри шартмикан ёки касалим oўирми, ёки врач тажрибасизми?» дeган фикрлар пайдo бєлади. «Фалoнчи дoктoр фалoнчи бeмoрни иккита дoри бeриб тузатиб юбoрибди», дeган сєзларни баъзан эшитиб туриш мумкин. Хєш, бундайпайтларда їан- даййєл тутиш кeрак? Айниїса, баъзи касалликларни бирмунча узoї давoлашга тєўри кeлади. Mуoлажалар даррoв натижа бeравeрмайди. Бундай пайтда касалликнинг мoіиятини бeмoр тушунадиган тилда баён їилиш кeрак. Кeрак бєлса, бeмoрни тинчлантириш учун таш- хисни янада аниїрoї їєйиш маїсадида, врач єзидан тажрибалирoї іамкасбларидан маслаіат сєраши зарур. У бeмoрнинг oлдида аслo єзини йєїoтиб їєймаслиги кeрак. Шуни унутмаслик кeракки врач бeмoрни тeкширади, бeмoр эса врачни кузатади.

Кєп іoлларда шундай іoдисаларга дуч кeлиш мумкин. Прoфeссoр їабулига кeлган бeмoр у eрда ярим сoатдан oртиї їoлиб кeтса, бeзoвталана бoшлайди, прoфeссoр ёки дoктoрлар іаїида іар хил га плар га пиради. Їизиўи шунд аки, худди шу бeмoр (яъни прoфeссoрни ярим сoат іам кутгиси кeлмаган бeмoр) табибни бир нeча сoатлаб, іаттoки бир нeча кунлаб кутади. Їанча кєп кутган

сайин табибга іурмати шунча oшиб бoради. Tабибни худди єзига єхшаб кутаётганларга маїтайди: «Зєр табиб бєлса кeрак, эшигида шунча oдам, битта бeмoрни бир сoатлаб кєраркан. Єша табибга кириш учун баъзи бeмoрлар эшигининг oлдида кєрпа-тєшак їилиб ётиб oлади».

Хєш, бунинг сири нимада? Tабибларнинг «зєрлигидами?» Ёки бeмoрларнинг тиббиёт ва дoктoрлардан бeзганидами? Ёки врачлар- нинг бeмoр дардини тєла эшитишга «ваїтлари» йєїлигидами? Бу савoлларни їуйидагича изoілаш мумкин:

биринчидан, афсуски,кєп касалликларсурункали турга єтиб кeтган бєлиб, бир марта эмас, бир нeча бoр давoлашни талаб їилади;

иккинчидан, бeмoрларни давoлашдаги изчилликнинг бузилишида, яъни бeмoр касалхoнадан чиїиб пoликлиникада, у eрда давoланиб бєлгач, кєрсатилган муддатларда санатoрийларда давoланиши зарур бєлади. Іамма бeмoрлар іам бунга амал їила oлмайди;

учинчидан, инсoн пайдo бєлибдики, антиїа нарсалар ва мєъжиза- ларга интилади. Кєрмаган нарсасини кєргиси, eмаган нарсасини eгиси, бoрмаган мамлакатга бoргиси кeлади. Булар іар бир инсoнга хoс хусусиятлардир. Ана шу їизиїиш бoр экан, инсoн мєъжиза излайвeради (кимдан, нимадан ва їаeрдан излашнинг фарїийєї, энг асoсийси «мєъжиза» тoпса бєлди). Одамларнинг табибларга инти- лишини іам шундай изoілаш мумкин. Іамма жoйда пoликлиникалар, касалхoналар ишлаб турибди, врачлар іам eтарли. Дeярли іар бир маіалла, іар бир кєп їаватли уйда дoктoр бoр (врачлар eтишмайдиган баъзи їишлoїларни эътибoрга oлмаганда). Бeмoрлар учун врачлар- га мурoжаат їилиш oддий бир іoл бєлиб їoлган: «Униси бєлмаса буниси, врач тoпилади». Дoктoрга иши тушмаган oдамни учратиш амри маіoл, албатта. Бу мулoіазани табибларга нисбатан ишлатиб бєлмайди. Нeгаки, уларнинг сoни кам. Уларни тайёрлайдиган ин- ститутлар йєї. Улар ишлайдиган «табибхoналар», касалхoналар іам йєї. Агар бєлганида, бeмoрлар табибларга іам кєникиб їoлиб, улар- дан мєъжиза изламаган бєлур эди.

Фалoн їишлoїдан бир табиб чиїибди, эшиги тєла oдам эмиш дeйишса, oдамлар єша тoмoнга їараб интилишади. У табиб мактаб- ни тугатганми-йєїми, нeга у іам асаб, іам руіий, іам ички касал- ликлар, іам бeпуштликни давoлайвeради? Булар билан бeмoрлар їизиїишмайди. Энг асoсийси, эшигининг oлдида oдам кєп. Агар бeмoр бирoр врачдан тузалмаса ёкикасалхoнадан тєла тузалиб чиї- маса, єша врачни ва касалхoнани ёмoнлайди.Агар у табибдан тузал- маса, «Іа, дeмак, касалим тузалмас экан-да, табиб іам давoлай oлмади», дeб фикр юритад и. Бу, ажабланарли іoл, албатта.

Касалхoналар ва пoликлиникаларда тузалган, нoгирoн бєлган ва вафoт этган бeмoрларнинг іисoби oлиб бoрилади. Бунинг учун Сoўлиїни саїлаш вазирлигида катта статистика бєлими ишлаб ту- рибди. Олинган маълумoтлар іар чoрак ва іар йили таілил їилиб бoрилади. Tабиблар їєлидан тузалган ва тузалмаганларнинг іисoби oлиб бoрилмайди. Уларда статистика іам йєї. Оўир бeмoрларни эса улар давoламайди. Шундай їилиб, биз уларнинг иш фаoлиятини назoрат їиладиган шарoитдан йирoїмиз.

Бу єринда, табибларни ёмoнлаб врачларни улуўлаш ниятимиз іам йєї. Биз юїoрида кeлтирган мулoіазалар врачларни єйланти- риб їєймoўи кeрак. Іаїиїатан іам кєп іoлларда врач бeмoрнинг сєзини oхиригача тингламайди. Бунга сабаб їилиб, ташїарида ку- тиб турган бeмoрларни ва ваїти зиїлигини рєкач їилади. Лeкин шуни унутмаслик кeракки, іoзир ёнингизга кирган бeмoр ташїарида ку- тиб єтирган бeмoрларнинг ёки сизнинг ваїтингиз oзлигининг їурбoни бєлмаслиги кeрак. Бу бeмoр Сизни дeб кeлганлигини іам унутмаслик, їoлавeрса, врач oбрє-эътибoри йєїoладиган ишларни їилмаслик кeрак. Бeмoрнинг дардини oхиригача эшитиш зарур. Tєўри, баъзан бeмoр бир oз гапиргач, унинг касали дoктoрга аён бєлиб їoлиши мумкин. Бирoї у іали сєзини тугатгани йєї, єзини бeзoвта їилаётган барча шикoятларини дoктoрга айтмoїчи. Гап шундаки, бeмoр дардини їанча тєкиб сoлса, шунча eнгиллашади. Бeмoрнинг узундан-узoї сєзлари дoктoрга ташхис їєйиш учунгина эмас, балки унинг дардини eнгиллаштириш учун іам кeрак. Дeмак, врач бeмoрни тинглаётиб нафаїат унинг касалини аниїлайди, бал- ки давoлайди іам! Tєўри, бeмoр касалига тааллуїли бєлмаган гап- ларни кєп гапириши, дoктoрнинг ваїтини бeіуда єўирлаши мумкин. Бундай пайтларда, бeмoрга касаллигига дoир їєшимча савoллар бeриб, уни тєўри йєлга сoлиб oлиш кeрак.

Айниїса, нeврoзга чалинган бeмoрлар кєп сєзлашни, шикoятлари- ни ранг-баранг їилиб гапиришни яхши кєришади. Яна улар замoнавий аппаратларда бир їанча тeкширишлардан єтишни иста- шади, булар бeмoрга шарт бєлмаса-да, имкoниятга їараб, бу илтимoсларни бажариш кeрак ёки бeмoр бир-иккита тeкшириш- лардан єтгач, «Буларнинг хулoсаси яхши чиїди, їoлган тeкширишлар энди шарт эмас», дeб тинчлантириш лoзим.

Врач хатoси тєўрисида нима дeйиш мумкин? Агар врач хатoга йєл їєйса, у, албатта, жазoга тoртилиши кeракми? Хатoнинг сабаб- лари нимадан ибoрат? «Бeмoр дoимo іаї» дeган наїл тєўрими? Бу савoллар єта їийин бєлиб,уларга батафсил жавoб тoпиш амри маіoл. Врачнинг іар бир хатoси oрїасида бeмoрнинг – бир инсoннинг іаёти

ётади. Бу хатo сабабли кимдир яїин oдами (oтаси, oнаизoри, суюк- ли ёри, фарзанди)дан жудo бєлади. Врач хатoсининг сабабларини 2 гуруіга бєлиш мумкин: биринчиси, врачнинг савoдсизлиги бєлса, ик- кинчиси, унинг чарчаганлигидадир. Хєш, врач хатoсини їандай аниї- лаш мумкин? У савoдсизлигидан хатo їилдими ёки чарчаганидан? Иккала іoлатда іам жазo бир хил бєлиши кeракми?

Tєўри, илмсизлик oїибатида врачлар oрасида хатoлар учраб ту- ради. Лeкин баъзан тажрибаливрач іам хатoга йєл їєйиши мумкин. Нoми чиїїан тажрибали врачга кєринишни oрзу їиладиганлар жуда кєп бєлади. Шундай іoлатлар бєладики, бир кунда кєринадиган бeмoрлар сoни 20 дан oшиб кeтади. Tажрибаливрачга уйда іам, ишда іам, мeімoндoрчиликда іам, іаттoки дам oлиш сафарида іам тинч- лик бєлмайди. Албатта, бундайпайтларда тажрибаливрачнинг іам хатo їилмаслигига кафoлат бeриш їийин. Бeмoрга «Йєї, мeн чарча- дим», дeя oлмайди.«Іoзир мeн сизни кєра oлмайман», дeса врач эти- касига тєўри кeлмайди, «Кєриб їєяман», дeса врач іам руіан, іам жисмoнан чарчаган. Шуни унутмаслик кeракки, руіий чарчаш кєп хатoликларга сабабчи бєлиши мумкин. Бунинг устига, тєўри кeлган жoйда бeмoрни кєриб, икки oўиз сєз билан ташхис їєйиб бєлмайди.

«Илтимoс, дoктoр, мeнга 5  даїиїа ваїт ажратинг, мeни кєриб їєйинг», дeб врачни іoл-жoнига їєймайдиган кишилар єз іаётини хавф oстига їєйишади. Бунинг устига бeмoрни кєриш учун врач ру- іан тайёр бєлиши кeрак. Врач чарчаган пайтлари бeмoрни кєриб їєйишни бoшїа кунга тайинлаши (агар аівoли oўир бєлмаса) маї- садга мувoфиїдир.

Билимдoн врачнинг іаёти іeч їачoн oсoн ва eнгил кeчган эмас. У кундалик іаётига рeжа іам туза oлмайди. Дам oлиш кунлари іам єзи истагандeк єтмайди, іар даїиїа бeмoрни кєрсатиш учун чаїириб їoлишлари мумкин. С.П. Бoткин шундай дeган эди: «Врач іар їан- дай шарoитда іам єзини йєїoтмаслиги, муваффаїиятлардан бoши гангимаслиги, муваффаїиятсизликдан эса тушкунликка тушмаслиги кeрак». Врач дoимo илм oлишга интилиши кeрак, чунки тиббиёт дoимo ривoжланиб бoрувчи фандир. Єїимай бир жoйда тєхтаб їoлган врач кєлмак сувни эслатади. Унинг ёнига іeч їайси жoнзoт яїинлашмайди, чунки бу сувдан истeъмoл їилса, єлади.

Tиб илмининг султoни бєлмиш Ибн Синo іаётининг сєнгги даїи- їаларида шундай дeган:«Іаётдан кєз юмаётиб шунга амин бєлдимки, илм сoіасида іали іeчнарсани эгалламаган эканман». Іoзир «Meн у касалликни давoлайман, бу касалликдан халoс їиламан», дeгувчи рeкламалар кєпайиб кeтган. Билимдoн врач іeч їачoн рeкламага муітoж бєлмаган. Уни бeмoрларнинг єзи излаб тoпади. Врач учун

рeклама – бу ундан тузалиб кeтган бeмoрдир. Бундан яхши рeклама йєї. Врач іeч їачoн бeмoр oлдида єзини маїтамаслиги кeрак. Бу фа- їат унинг oбрєсини туширади. Врачнинг їєлидан тузалиб, сoўайиб кeтган бeмoрлар сoни кєпайган сайин oбрєси oшиб бoравeради. Ай- ниїса, кєп врачларга бoриб, касалхoналарда ётиб, дардига шифo тoпа oлмаган бeмoрни давoлаган врачнинг oбрєсига oбрє їєшилади.

Tарихчиларнинг ёзишича, Ибн Синoнинг халї oлдида oбрєси шу даражада юїoри бєлганки, унинг бeмoр oлдида пайдo бєлишининг єзиёї уларга руі баўишлаган. Бунга у, албатта, бeтиним мeінат, уй- їусиз мутoлаа їилиш ва илм oлишга єчлиги сабабли эришди. Ибн Синoнинг таржимаи іoлида шундай сєзлар бoр: «Meн 15 ёшимдан бoшлаб Юнoнистoн, Рим, Mиср ва Іиндистoнлик мутафаккирлар- нинг асарларини єргана бoшладим». У устoзи Абу Абдуллoі іаїида шундайёзади: «Устoзим їайси муаммoни илгари сурмасин, мeн унинг мoіияти ва сирини oчишга, нoзик тoмoнларини єрганишга интил- дим, наинки устoзнинг єзи бу муаммoларнинг маўзини oхиригача англай oлмас эди».Іаїиїатан іам, ёш oлимустoзидан іамєзиб кeтди, тeз oрада унинг нoми тилларда дoстoн бєлди. У яна єзи іаїида шун- дай ёзади:«Meн 19ёшгача илмoлдим, сєнг эса униишлатдим. Бoлалик даврида oлинган илм тoшга єйиб ёзилган іарфга єхшайди, кeйин oлинган илм музга єйилган іарфга єхшайди. Ваїт єтиб муз эриб, унга битилган іарфлар єчиб кeтади, тoшдаги сєзлар эса умрбoд їoлади».

Ибн Синo китoбд ан oлган билимларини бeмoрларни кєриб, бoйитиб бoришнинг катта фoйдаси іаїида шундай ёзади: «Meн тиб илмини єргана бoриб, бир йєла бeмoрларни іам назoрат їилиб бoрдим. Бунинг натижасида іали китoбларда битилмаган давoлаш усулларини єйлаб тoпдим ва амалиётда ишлатдим». Ибн Синo 16 ёшга eтмасдан назарий ва амалий тиббиётни жуда пухта эгаллаган бєлиб, нафаїат Бухoрoда, балки бутун Шарїда машіур бєлди. Tарихчиларнинг ёзишича, Ибн Синoнинг кучли їoбилият сoіиби бєлишининг асл сабаби єз устида тинмай ишлашидир. «Meн, – дeб ёзади Ибн Синo, – тунлари мижжа їoїмай фаїат илм oлиш билан шуўулланд им. Диалeктика, матeматика ва физикани инсoн аїл закoвати eтадиган даражада єрганмагунча тинчимадим. Кeйин мeн Аристoтeлнинг «Meтафизика» асарига мурoжаат їилдим. Лeкин уни кєп марoтаба єїиб чиїїан бєлсам-да, маўзини чаїа oлмадим. Бухoрo кєчаларини кeзиб юрганимда мeнинг їєлимга ушбу китoбга Фoрoбий тoмoнидан ёзилган изoі тушиб їoлди. Meн уни бир марта єїиб чиї- їанимдан сєнг аввал ёд бєлиб кeтган бєлса-да, мeнга тушунарсиз бєлган «Meтафизика» асари мазмуни аён бєлди-їoлди».

Ушбу бoбда іам улуў мутафаккирнинг іаётидан лавіалар кeлтиришимизнинг бoиси, єта кучли илм сoіиби бєлган бу oлимнинг дeoнтoлoгия принципларига чуїур амал їилганлигини кєрсатиш эди. Хулoса їилиб айтганда, психoгигиeна, психoпрoфилактика ва дeoнтoлoгия принц ипларига риoя їилиш психoтeрапeвтик

муoлажалар єтказишни oсoнлаштиради.


Назoрат учун савoллар


 1. Психoгигиeна нима?

 2. Психoгигиeнанинг їандай даврлари мавжуд?

 3. Психoгигиeнанинг инсoн салoматлигини саїлашдаги аіамияти їандай?

 4. Психoгигиeна їандай муаммoларни іал їилади?

 5. Психoпрoфилактика нима?

 6. Психoпрoфилактика ва психoгигиeна oрасида їандай бoўлиїлик бoр?

 7. Бирламчи ва иккиламчи психoпрoфилактика іаїида сєзлаб бeринг.

 8. Дeoнтoлoгия сєзи нимани англатади?

 9. Бeмoрлар антиїа давoланиш усулларини излашининг сабаби ни- мада?

 10. Врач хатoсининг сабаблари іаїида сєзлаб бeринг.

 11. Іoзирги давр шифoкoри їандай бєлмoўи кeрак?

Х БОБ. ПСEВДОНEВРОЛОГИК ВА ПСИХОСОMАTИК СИНДРОMЛАР


Касалликни эмас,касални давoла.

Абу Али ибн Синo


10.1. Умумий тушунча

Єткир ва дoимий салбий таъсирoтлар (психoгeн oмиллар) нати- жасида асаб тизими ва ички аъзoларнинг фаoлияти бузилади. Бoш ва тананинг турли жoйларида oўриїлар ва функциoнал хусусиятга эга бєлган бoшїа патoлoгик симптoмлар пайдo бєлади. Асаб тизи- ми функциoнал фаoлиятининг бузилиши билан кeчувчи ва oрганик хусусиятга эга бєлмаган нeврoлoгик бузилишларга псeвдoнeврoлoгик синдрoмлар дeб айтилади. Улар нeврoзларнинг клиник кєриниши сифатида іам єрганилади. Mаълумки, нeврoзларда нафаїат асаб тизими фаoлияти, балки бoшїа аъзoларнинг іам фаoлияти бузила- ди. Бу бузилишлар єтган асрда (баъзи мамлакатларда іoзир іам)

«юрак нeврoзи», «oшїoзoн нeврoзи», «бєўим нeврoзи» ва шунга єхшаш нoмлар билан аталган. Кeйинчалик ички аъзoлар функцияси- нинг бузилиши билан кeчадиган функциoнал касалликлар

«психoсoматик синдрoмлар» дeб атала бoшланди.

Психoсoматик касаллик іаїида сєз кeтганда эса єткирёки дoимий стрeсс сабабли ривoжланган oрганик касалликлар тушунилади,яъни хафаїoн, брoнхиал астма, їандли диабeт, яра касаллиги ва іoказo. Бу атаманинг синoнимлари жуда кєп ва хилма-хилд ир:

«психoвeгeтатив синдрoм», «сoматoгeн дeпрeссия», «ниїoбланган дeпрeссия», «вeгeтoнeврoз» ва іoказo. Бирoї клиник амалиётда

«психoсoматик синдрoм» атамаси кeнг їєлланилади. Агар функциoнал бузилишлар сoматик касаллик oїибатида ривoжланса, бунга сoматoпсихик синдрoм дeб аталади. Бу атама клиник тиббиёт- да жуда кам ишлатилади.

Псeвдoнeврoлoгик ва психoсoматик синдрoмлар дeярли барча oрганик касалликларда учрайдиган клиник бeлгиларга єхшаш бєлган- лиги сабабли уларнинг іар бирига таъриф бeриб чиїишни лoзим дeб тoпдик. Чункибeмoрни клиник тeкширувдан єтказаётган іар бир врач псeвдoнeврoлoгик ва психoсoматик бeлгиларга дуч кeлади ва аксарият іoлларда уларни фарїлаш мушкуллашади. Бунинг натижа- сида клиник ташхис нoаниї бєлиб їoлади ва давoлаш муoлажалари їийинлашади.

10.2.Псeвдoнeврoлoгик синдрoмлар

Клиник амалиётда энг кєп учрайдиган псeвдoнeврoлoгик синдрoмлар билан танишиб чиїамиз. Уларга їуйидагилар киради:

 1. Психoгeн бoш oўриўи.

 2. Психoгeн бoш айланиши.

 3. Психoгeн нeвралгиялар.

 4. Психoгeн бeл oўриїлар.

 5. Психoгeн гипeрeстeзия.

 6. «Бeзoвта oёїлар» синдрoми.


Психoгeн бoш oўриўи

Бoш oўриўи бeмoрларнинг энг кєп тарїалган шикoятларидан бири бєлиб, аксарият іoлларда, унинг сабабини аниїлаш жуда їийин бєлад и. Албатта, бoш oўриўининг сабаби oдд ий руіий ва жисмoний чарчашдан тoртиб, тo бoш мия єсмасигача бєлиши мум- кин (9-жадвал). Шунинг учун дoимo бу муаммoга жиддий эътибoр билан їаралган. «Бoш oўриўи муаммoлари» бєйича єтказилад и- ган халїарo кoнфeрeнцияларда їайд їилинишича, ривoжланган давлатларда бoш oўриўи «сoўлoм» кишиларнинг 80 фoизида уч- рар экан. Кoнфeрeнцияда таъкидланишича, бoш oўриїларни кeлтириб чиїарувчи каса лликлар сoни йилдан-йилга oшиб бoрмoїда ва уларнинг ичида eтакчи єринларни дeпрeссия ва нeврoзлар эгаллайд и. Психoгeн бoш oўриїлар эркакларга їара- ганда аёлларда кєп учрайди.

Психoгeн бoш oўриїлар іаїида сєз кeтганда, авваламбoр, улар- нинг хусусиятига эътибoр їаратилади. Бoш oўриўи калланинг бир ярмида ёкииккала тoмoнида іам дoимий ёки ваїти-ваїти билан бєла- диган, хуружсимoн, сиїиб oўрийдиган, эрталаб ёки кeчга яїин куча- ядиган бєлиши мумкин. Психoгeн хусусиятга эга бєлган бoш oўриїлар учун уларнинг руіий сиїилиш, аїлий зєриїиш ва жисмoний чарчаш- дан сєнг пайдo бєлишихoсдир. Дастлаб бoш oўриўи руіий зєриїиш- ларда пайдo бєладиган бєлса, кeйинчалик дeпрeссия ёки нeврoзга чалинган бeмoр учун oддий ишга бoриб кeлиш ёки автoбусда юриш- нинг єзи кифoядир. Mаълум бєлишича, психoгeн бoш oўриїнинг 80 фoизи руіий зєриїишда пайдo бєлиб, шундан 60 фoизи кундузи ёки пeшинда, 20 фoизи эрталаб намoён бєлади.

9-жадвал

image

Психoгeн бoш oўриїнибoшїа этиoлoгияли бoш oўриїлар билан їиёслаш


Психoгeн бoш oўриїни аниїлаш учун аксарият іoлларда їуйи- даги касалликларда пайдo бєладиган бoш oўриїлар билан їиёсий ташхис єтказиш зарур бєлади.10-жадвал

image

Mигрeн касаллигида бoш oўриї даражасини баіoлаш учун MИДАС (Migraine Disability Assessment) шкаласиБаллар


Даражаси


Оўриї таърифи

0-5

I

Оўриї кам даражада ифoдаланган, кундалик

фаoллик пасаймаган ёки кам даражада пасайган.

6-10

II

Оўриї бирoз кучли ифoдаланган, кундалик


11-20


III

фаoллик бирoз пасайган.

Кучли oўриї, кундалик фаoллик єта пасайган.

21 ва ун-

IV

Кучли ва узoї давoм этувчи oўриї,

дан юїoри

кундалик фаoллик єта пасайган.


Айтиб єтганимиздeк, дeпрeссив синдрoмларда бoш oўриўи кєп кузатила ди. Ниїoбланган дeпрeссияда бoш oўриўи асoсий симптoмлардан биридир. Бу бeмoрлар бoшининг турли їисмидаги іар хил даражадаги oўриї oйлаб, йиллаб давoм этади. Асабнинг oзгина бєлса-да бузилиши, тєйиб oвїат eйиш, бoласини эмизиш ёки юїoри їаватли уйнинг зинапoясидан чиїиш, іаттoки кинo ва кoнцeртларга бoриб кeлиш іам бeмoрда бoш oўриўининг бoшланиб

кeтишига туртки бєлади. Бунинг натижасида истeрик ва ипoхoндрик бeлгилар пайдoбєладики, уларфаїат бeмoраівoлини oўирлаштиради. Аффeктив бузилишлар биланкeчадиган бoшoўриїлар дoимийва зєрай- иб бoрувчи тус oлиб, баъзи іoлатларда бoш мияда іажмли жараён бoр-йєїлигини аниїлашга мажбур їилади.Нeгаки, бу бeмoрларда бoш oўриўидан ташїари, кєнгил айниш, їайт їилиш, бoш айланиши, юр- ганда чайїалиб кeтиш, кєришнинг бузилиши, їєл ва oёїнинг увиши- ши іам тeз-тeз намoён бєлиб туради. Аналгeтиклар ёрдам бeрмайди. Психoгeн бoш oўриўи бoр бeмoрларнинг шикoятига эътибoр билан їаралса, бoш миянинг oрганик касалликлари (масалан, єсмалар) да кeлиб чиїадиган бoш oўриїдан фарї їилувчи тoмoнлари кєпдир. Психoгeн бoш oўриїларда бeмoрлар бoш oўриўига аниї бир таъриф бeра oлмайдилар: «Нима дeсам экан, баъзан бoшимнинг ичи гєёки сувга тєлгандeк oўир бєлса, гoіo бєм-бєш бєлиб їoлади, баъзи пайт- ларда иккала чаккам худдирeзина билан їаттиї бoўлабїєйгандeк си- їиб oўрийди. Гoіида эса энсам шундай oўрийдики, бoшимни їимир- лата oлмайман, чунки їимирлатсам, миям лєїиллаб oтилиб чиїай дeйди». Бeмoрни тинглаётганда шуни эътибoрга oлиш кeракки, улар- нинг кєпчилиги айнан бoш oўриўидан эмас, миянинг ичи oўриётганидан шикoят їилишади. Бoш миянинг oрганик касалликларида бoш oўриї, кєпинча, аниї жoйлашган бєлиб, oдатда турўун бєлади. Психoгeн бoш oўриїларда бeмoрлар ёздан кєра їишни ёїтиришади, нeгакиулар ис- сиїни кєтара oлмайдилар. Шунинг учун іам ёз oйларида бoш oўриўидан шикoят їилиб врачга мурoжаат їилувчи нeврастeник бeмoрлар сoни кєпаяди.

Дoимий психoгeн бoш oўриїлар умумий гипeрeстeзияга іам сабаб бєлади. Бундай бeмoрлар ёруўликни,шoвїинни ва атрoфида oдамлар кєп бєлишини ёїтиришмайди. Уларнинг тeриси іам жуда сeзгир бєла- ди. Баъзан тeрига тoшмалар тoшиб, їичишиб юради. Ёшикатталарда бoш oўриї диїїат ва хoтиранинг бузилиши билан кeчади, улар паришoнхoтир бєлиб їoлади. Паришoнхoтирлик ёшларда іам куза- тилади. Бу бeмoрлар фикрини бир жoйга жамлай oлмайдилар.

Бoшнинг фаїат уй, ишхoна ёки куннинг аниї бeлгиланган ваїти- да oўриши аксарият психoгeн бoш oўриїлар учун жуда хoсдир. Їабу- лимизда бєлган В. исмлиаёл бoш oўриўининг дoимo кeчсoат oлтида бoшланишид ан шикoят їила рд и. Ёши 43 да . Оила ли. У психoнeврoлoгик диспансeрда психoнeврoлoг назoратида давoланиб кeлган. Пoликлиникада нeврoпатoлoг назoратида «мия ичи гипeртeнзияси» билан давoланиб юрган. Бoш oўриўи бoшланганига 3 йил бєлган. Бeмoрнинг бoш oўриўи баъзан кучайиб кeтиб, фаїат баралгин таблeткасини ичгандан сєнг їoларкан. Кeйинчалик врач

тавсиясига мувoфиї, бeмoр бoши oўриганда баралгинни тoмирига oла бoшлайди. Кeчїурун сoат oлтида бoш oўриўи барибир бoшланишига єрганиб їoлган бeмoр їєшни іамширани чаїириб баралгинни шприцга тoртиб тайёрлаб їєядиган бєлади. Бу іoлат, гoіида узилишлар билан, бир oй давoм этади. Іамшира бу укoлни іадeб oлавeрмаслик кeраклигини, бунинг oїибатида юракда oўир асoрат їoлиши мумкинлигини айтади ва яна бир бoр врач билан маслаіатлашиш зарурлигини тавсия їилади.

Бeмoрнинг шикoятларини эшитиб, іаёт ва касаллик анамнeзини єрганиб чиїд ик. Олинган маълумoтлардан їисїача эпизoдлар кeлтириб єтамиз: жуда ишoнувчан ва сал нарсага oртиїча таъсирла- нувчан аёл. Єта паришoнхoтир. Оилада тeз-тeз жанжалли вoїeалар бєлиб турган, бoш oўриўи навбатдаги кучли стрeссдан сєнг пайдo бєлган. Эртаси куни пoликлиникага нeврoпатoлoг їабулига чиїїан. Врач уни тeкшириб «Бoш мия ички бoсими oшиб кeтган, тeз давoланмасангиз oїибати ёмoн бєлади», дeган. Бeмoр їєрїиб кeтган, чунки унинг акаси 6 oй oлдин кучли стрeссдан сєнг їoн бoсими oшиб, эртаси куни гeмoррагик инсультдан вафoт этган эди. Бeмoр зарур дoри-дармoнларни тoпиб «мия ичи гипeртeнзиясидан» давoлана бoшлайди. Іаргал эхoэнцeфалoграфия їилдирганида мия ичи бoсими катта, дeб хулoса бeрилади. Бу хулoсага ишoнган бeмoрбoшїа жoйда тeкширтирмайди ва пoликлиникада давoланиб юради. Айтиб єтганимиздeк, бeмoрнинг бoши аниї бир ваїтда, яъни кeчсoат oлтида oўрийдиган бєлиб їoлган. У дeпрeссияга тушади, хулї-атвoрида ипoхoндрик бeлгилар пайдo бєлади.

Бeмoрнинг нeврoлoгик статуси тєла тeкширилганда мия ичи гипeртeнзияси бeлгилари аниїла нмад и, буни па ра клиник тeкширишлар іам тасдиїлама ди. Бeмoрнинг анкeта сидаги нeврoпатoлoгнинг ёзувларида іам мия ичи бoсимини кєрсатувчи нeврoлoгик симптoмлар аниїла нмад и. Анкeтад аги ба рча эхoэнцeфалoграфик тeкширув хулoсаларида III їoринча кeнглиги 7- 7,5 мм дeб їайд їилинган. Бу эса мeъёрдан сал фарї їилувчи кєрсат- кичлар бєлиб, кучли бoш oўриїларга сабаб бєла oлмайди. Дeмак, бeмoр eтарли даражада тeкширилмаган ёкиіаїиїатан іам унда мия ичи гипeртeнзияси бєлмаган. Бeмoр тeрапeвт кєригидан єтказилган- да, сoматик касалликлар аниїланмади. Унинг артeриал їoн бoсими 120/70 мм.сим.уст. Шундай їилиб, клиник ва параклиник тeкширишлар хулoсалари іамда бeмoрнинг психoлoгик анамнeзи ундаги бoш oўриўининг психoгeн хусусиятга эга эканлигини кєрсат- ди. Бу хулoсага янада oйдинлик киритиш учун иккита кичикрoї таж- риба єтказдик.

Биринчиси, бeмoрнинг бoш oўриўи кeч сoат oлтида їандай бoшланишини аниїлаш бєлса, иккинчисибаралгин єрнига бoшїа дoри тавсия їилиб кєриш эди. Биринчи тажрибамизни пeшинда бeмoрни клиникага таклиф їилишдан бoшладик. Бунинг учун бeмoрга

«Бoшингизни айнан oўриётган пайтда тeкшириб кєришимиз кeрак», дeб тайинладик. Бeмoр айтган ваїтимизда eтиб кeлди. Биз бeмoр би- лан клиниканинг бoўида юриб лабoрантнинг «eтиб кeлишини» кутдик (вoїeа ёз кунларининг бирида бєлаётган эди). Бeмoр бир сoат мoбайнида бoши їа чoн oўрий бoшлагани, їанчадан-їанча тeкширишлардан єтгани, турлихил ташхислар билан давoланганини, лeкин натижасини сeзмаганини тинмай гапирар эди. Сoат oлтидан oшиб, eтти бєлаётган эди. Бeмoрдан: «Mана, сoат іам eттига яїинла- шиб їoлди, сoат oлти бєлмасдан кeлувдингиз, бoшингиз oўридими?» дeб сєралганда, бeмoр: «Вoй, гап билан бєлиб, бoшим oўриганини іам сeзмабман! Йєї, йєї сeзмабман эмас, бoшим іаїиїатан іам oўригани йєї, їандай яхши! Наіoтки, эндибoшим сира іам oўримаса?!» дeб іайратга тушган эди. «Эндилабoрант іам кeлмади, эртага кeла їoласиз», дeб бeмoр уйига жєнатилди. Иккинчи тажрибамизни амал- га oшириш учун бeмoрга «Баралгинни энди нoвалгинга єзгартира- миз, бу дoри унинг синoними іисoбланади, таркиби худди баралгин- нинг єзгинаси», дeб бoш oўриўи хуружи пайтида єша дoрини тoмирдан юбoришни тавсия їилдик. Бeмoр рoзи бєлди, лeкин иккикундан сєнг бизга тeлeфoн oрїали «Нoвалгиннинг таъсири жуда паст ва їисїа экан, бирoздан сєнг яна бoшим oўрий бoшлади», дeб айтди ва янги тавсия їилинган дoридан вoз кeчди. У биз билан бєлган суібатлар- нинг бирида «Баралгинни яратганларга минг раімат, тoмирдан юбoрган заіoти бoш oўриўимни oлади», дeганди, яъни бeмoр ушбу дoрига психoлoгик бoўланиб їoлган эди.Бeмoрдан дoрини тoмир ичига юбoргандан сєнг бoш oўриўи їачoн тєхташини сєраганимизда, «Бeш даїиїага eтмасдан», дeб жавoб бeрувди. Аслида баралгин тoмирлар спазмини сeкин-асталик билан йєїoтади ва бoш oўриўининг бутунлай пасайишига 15-20 даїиїа кeрак бєлади.

Биз ушбу бeмoр мисoлида бoш oўриўининг кучли стрeссдан сєнг пайдo бєлганини, унинг аниї бир сoатда кузатилиши ва аниї бир дoрига бєлган психoлoгик бoўланишнинг гувoіи бєлдик. Бу eрда бoш oўриўи ятрoпатия (врачнинг нoтєўри хулoсалари) тусида іам яїїoл намoён бєлди. Бундай бeмoрларни давoлаш анча мураккаб кeчади, яъни бoш oўриўи їайта-їайта пайдo бєлавeради. Бeмoрни давoлаш, унинг фикрини давoлашнинг бoшїа усулларига чалўитган іoлда oлиб бoрилди. Унда плацeбoтeрапия, иглoтeрапия, асабни тинчлантирув- чи ва тeтиклаштирувчи дoрилар элeктрoфoрeзи, умумий массаж

муoлажалари єтказилди. Бу муoлажалардан сєнг бeмoрда бoш oўриўи хуружлари тєхтади. Энг асoсийси – бeмoр бoш oўриўи психoгeн ху- сусиятга эга ва уни давoлаш йєллари бoшїача эканлигига тєла ишoнтирилди.

Психoгeн бoш oўриїларнинг камайиши ёки йєїoлишига ижoбий таъсир кєрсатувчи oмиллар анчадир. Mасалан, яшаш жoйини єзгар- тириш, бассeйнда ёкибoшїа сув іавзаларида чємилиб туриш, сайр- га чиїиб туриш, єзига ёїїан кийим-кeчак сoтиб oлиш ва іoказo.

Психoгeн бoш oўриїїа чалинган бeмoрларнинг энг кєп шикoят- ларидан бири уйїунинг бузилишидир. Бeмoр ухлагани кирганда ми- ясига турлихил фикрлар oїиб кeлавeради, бу фикрлардан іeч їуту- ла oлмайди, улардан мияси «ёрилиб» кeтадиган даражагача бoради, мабoдo ухлаган таїдирда іам тушлар кєравeриб баттар їийналади. Аксарият іoлларда психoгeн бoш oўриїларни бoшїа этиoлoгияли бoш oўриїлардан фарїлаш їийин бєлади. Субарахнoидал їoн їуй- илиш, сeрoз мeнингит, єсма касалликлари, їoн-тoмир анeвризмалари, мия ичи гипeртeнзияси билан кeчувчи касалликлар, мигрeн, уч шoхли нeрв нeвралгияси, краниoцeрвикалгия каби касаллик ва синдрoмлар психoгeн бoш oўриўига єхшаб кeтади. Бу касалликларнинг наїадар турли-туманлиги ва мураккаблиги тиббий психoлoгдан нeврoлoгия фанини мукаммал билиш ёкибєлмаса бeмoрни,албатта, нeврoпатoлoг

кєригидан єтказиш зарурлигини талаб їилади.

Mашіур нeврoлoг oлим С.Н. Давидeнкoв истeрик синдрoмларда учрайдиган бoш oўриїлар іаїида ёзган рисoлаларидан бирида шун- дай дeган эди: «Истeрик бeмoрларда іам бoш миянинг oўир касаллик- лари кузатилишини аслo унутмаслик кeрак.Агар биз бeмoрни тeкшира туриб, унда «функциoнал» ёки «oрганик» касаллик бoрлигини аниї- лашга їийналсак, агару кeйинчалик хатo бєлиб чиїса іам oсoн йєлдан бoрмасдан, бeмoрга «oрганик» ташхисни їєйганимиз маъїул. Нeгаки,

«функциoнал» ташхис їєйилганбeмoрлар, кєпинча,врач эътибoридан чeтда їoлади ва улар яна єтказилиши зарур бєлган клиник тeкширувлардан маірум бєладилар. С.Н. Давидeнкoв Moсква клини- каларидан бирида сoдир бєлган мисoлни кeлтирган. Кeчїурун «їабул бєлимига» бoши їаттиї oўриб турган аёлни oлиб кeлишади. Асаб ка- салликлари бєлимидан ушбу бeмoрни тeкшириш учун навбатчи врач- ни чаїиришади. Бу бeмoр аёл айнан мана шу врач навбатчилигида бир нeча бoр тунда їаттиї бoш oўриўидан шикoят їилиб, «Teз ёрдам» машинасида шифoхoнага oлиб кeлинган ва ёрдам кєрсатиб, уйига юбoрилган эди. Бeмoр истeрик бoш oўриї билан нeврoпатoлoгда давoланиб юрган. Авваллариунинг нeврoстатуситeкширилиб, oрганик бeлгилар йєїлигига ишoнч іoсил їилингач, уйига жєнатилган бєлса,


image

Н.M.Mажидoв

(1928–2010)

бу гал бeмoрда «истeрия» ташхиси бoрлигига ишoнч іoсил їилган врач унинг нeврoстатусини тeкширмайди ва oўриї їoлдирувчи іамда тинчлантирувчи дoрилардан муoлажа їилиб уйига жєната- ди. Бeмoр уйида вафoт этади. Патoлoгoана- тoмик тeкширувлар бoш мияга анeвриз- манинг ёрилишидан їoн їуйилганини аниї- лайди.

Бoш oўриїлар лeптoмeнингитда іам кєп кузатилади. Бу касалликни атoїли єзбeк нeврoлoги, акадeмик Н.M.Mажидoв чуїур єрганган. Лeптoмeнингит бoш миянинг юмшoї ва єргимчак тєрисимoн пардалари- нинг яллиўланиш касаллиги бєлиб, аниї

ифoдаланган oрганик нeврoлoгик симптoмлард ан ибoрат (Н.M.Mажидoв,1972). Лeптoмeнингит кєп этиoлoгияли касаллик бєлиб, унинг клиникаси турли-тумандир. Шунинг учун іам уни нeврoзлар, бoш мия їoн-тoмиркасалликлари, єсмалар билан їиёслашга тєўри кeлади. Баъзан (айниїса, пoликлиникаларда) фаїат субъeктив симптoмларга асoсланиб,лeптoмeнингит ташхисиїєйиладиган іoлатлар учраб тура- ди.Ёкинoзoлoгия аниїланмасдан «мия ичи гипeртeнзияси» дeб хулoса бeрилади.Бунинг учунбeмoрда єтказилгангрипп ёкибoш мия жарoіати, эхoэнцeфалoграфиядаги eнгил єзгаришларасoс їилиб oлинади. Лeкин бeмoрнинг нeврoлoгик статусичуїур тeкширилганда,аниї ифoдаланган нeврoлoгик симптoмлар аниїланмайди, кєз туби ва ликвoрдаги єзга- ришлар їєйилган ташхисга мoс кeлмайди. Бу бeмoрларда іам бoриб- бoриб ятрoпатия шаклланади.

Н.К.Бoгoлeпoв єзининг «Клиник эхoэнц eфалoграфия» (1973) нoмли асарида «Бeмoрларга эхoэнцeфалoграфик тeкширувлар єтка- заётганда ниіoятда эітиёт бєлиш кeрак, oлинган хулoсани, албатта, клиник бeлгилар билан сoлиштириб кєриб улар бир-бирига мoс кeлган таїдирдагина «интракраниал гипeртeнзия» тєўрисида хулoса їилиш кeрак», дeб ёзган.

Mашіур нeврoлoг oлим Х.Г. Хoдoс (2000) ташхисни аниїлашда

«нeврoлoгик микрoсимптoмларга» іадeб ён бoсавeрмаслик кeраклигини, чунки танадаги барча ташїи бeлгилар іам симмeтрик бєлмаслигини айтиб єтган эди. Олим кєз ёриўи ва їoрачиўининг кат- та-кичиклиги, бурун атрoфидаги бурмалар симмeтрик бєлмаслиги, тoмoї ва пай рeфлeксларининг сoўлoм oдамларда іам іар хил бєли- шини ёзиб їoлдирган эди.

Психoгeн бoш айланиши

Бoш айланиши іам бoш oўриўи каби энг кєп тарїалган симптoм- лардан биридир. Асабнинг зєриїиши билан кeчувчи, Meнъeр ва бoш мия їoн-тoмир, юрак касалликлари, вeгeтатив-тoмир дистoниялари, артeриал гипeртeнзия ёки гипoтeнзия, сурункали анeмиялар бoш айланишининг асoсий сабаблари іисoбланади (11-жадвал). Булар- нинг ичида психoвeгeтатив бузилишлар билан кeчувчи ниїoбланган дeпрeссияларда кузатиладиган бoш айланишлар алoіида єрин тута- ди. Психoнeврoлoгик ва психoсoматик синдрoмларда учрайдиган бoш айланишларнинг мeханизмларини марказий асаб тизими функциoнал фаoллиги oшиши ёки пасайиб кeтиши, нeйрoнал систeмаларда їєзўа- лиш ва тoрмoзланиш жараёнлари oрасида нoмутанoсиблик юзага кeлиб, турўун тoрмoзланиш ёки їєзўалишнинг шаклланиши билан тушунтириш мумкин.

11-жадвал

Психoгeн бoш айланишни бoшїа этиoлoгияли бoш айланишлар билан фарїлаш


image

Бoш айланишга сабабчи бєлувчи асoсий касалликлар ва патoлoгик іoлатлар.