DIQQATNI TEKSHIRISH USULLARI


Диккат – онгнинг бирурта объект йоки ходисаларга йо'налтирилганлиги ва уларни танлаб кабул килишга каратилганлиги. Диккатни текшириш усуллари ко'п бо'либ, уни куидаги синовлардан бошлаш мумкин. Агар талабалар ксонада 2-3 кундан ошик дарс о'тайотган бо'лишса, уларнинг диккати якка тартибда текширилади. 
Синов талабаларни оглантирмасдан то'сатдан о'казилади. Бунинг учун талабалардан биттасига куидаги савол билан муроджаат килинади: “Оркага о'гирилмасдан айтинчи, ушбу ксонанинг орка томонида нималар бор?” йоки талабанинг ко'зи бог'ланади ва ундан ушбу ксонада нималар бор, уларнинг сони нехта, улар кайерда ва кай тартибда джойлашганлиги со'ралади. Синалувчи берган то'гри джавоблар сони канча ко'п бо'лса, демак, унинг диккати шунча о'ткир бо'лади.
Диккатни текшириш ва бахолаш учун унинг бир катор функция ва хусусиятларидан вокиф бо'лиш керак. Диккат хусусиятлари куидагилар: объект йоки суб'ектга йо'налтирилганлик, джамланганлик, хайм, таксимланганлик, тезлик, фаоллик, кенглик, тургунлик, бир об'ектдан (суб'ект) бошка об'ектга (суб'ект) о'казувчанлик.
1. Диккатнинг йо'налтирилганлиги ва джамланганлиги. Диккатни бирор об'ект йоки суб'ектга каратишга диккат йо'налтирилганлиги деб айтилади. Диккатни о'ша объект йоки предметда ушлаб туришга эса диккат джамланганлиги дейилади. Бошка об'ектларга караганда бу об'ект (йоки суб'ект) онгда якколрок намойон бо'лади. Чунки бутун диккат унга йо'налтирилган ва унда джамланган. Масалан, сайех бор нигохини Шивадаги калта минорга каратди, яни унинг онги о'ша объект йо'налтирилди ва уни диккат билан кузатиб бошлади. Демак, сайонинг диккати о'ша объект джамланди. Бу пайтда атрофдаги об'ектлар ва ходисалар унинг диккатидан четда колади. Диккат кайси объект йо'налтирилган бо'лса, о'ша объект онгда яккол акс этади. Демак, онг ва объект орасидаги богликни диккат та'минлаб беради. Шу буа хам онгнинг объект йо'налтирилган лигига диккат деб айтилади.
2. Диккат хаджми. Бир пайтнинг о'зида бир нехта объект камраб олишга диккат хаджи деб айтилади. Катталарда диккат хаджми 4-6 объект бо'лса, мактаб йошидаги болаларда 2-4 объект хисобланади. Ба'зи инсонлар бир вактнинг о'зида бир нехта объект, объект ва ходисаларни о'з диккатида джамлай олади. Одамнинг йон-атрофидаги нарса ва ходисалар канчалик бир-бирига боглик бо'лса, диккат хаджи шунчалик катта бо'лади. Хозирда диккат хаджи Макс прибор, яни таксистоскоп (юнон. ”таксистос“ – тезда, ”скопео" – карамок) йордамида хам о'рганилади. Таксистоскоп йордамида синалувчига бир нехта объект 0,1 сония ичида ко'рсатилади. Канчалик ко'п объект эслаб колинса, диккат хаджи шунчалик катта деб сулоса килинади.
3. Диккат тургунлиги. Диккатни бирор объект йоки предметда узок вакт ушлаб тура олишга диккат тургунлиги деб айтилади. Диккат тургунлиги, албатта, унинг йо'налтирилганлиги ва джамланганлигига ко'п джихатдан боглик. Диккат канча тургун бо'лса, кузатилайотган объект ва субэктлар хакида шунча ко'п ма'лумот эслаб колинади. Чунки хотира диккат тургунлигига бевосита боглик. Умуман олганда, диккат – бу шотира дарвозасидир. Диккатнинг барча хусусиятлари якши ривойланган одамда эслаб колиш гобилияти хам кучли бо'лади. 
4. Диккатни о'Казиш. Диккатни бир об'ектдан бошка об'ектга йо'налтиришга диккатни о'казиш деб айтилади. Масалан, дераза олдида джойлашган иш столингиздаги компьютерда ишлаб о'тирибсиз. Шу пайт нигохингизни ташкарида о'сайотган даракштга каратдингиз ва уни кузата бошладингиз. Ушбу холат диккатни бир об'ектдан иккинчи об'ектга о'казишга мисол бо'ла олади. Диккатни о'казиш, одатда, онгли равишда рой беради. “Диккатни о'казиш” ва “диккат чалгиши" бир ксил ма'нони англатмайди. Масалан, приходонхотир одам йоки йош боладаги гиперактив синдромда диккат бир об'ектдан иккинчи об'ектга хадеб о'таверади. Бу холатга диккат чалгиши дейилади. Обучение диккати таркоку бо'лади ва ко'п чалг'ишади.

Диккат о'ткирлиги ва тезлигини текшириш

Bu sinama 2 xil bosqichda o'tkaziladi: 1) синалувчининг кози богланади ва у саволларга джавоб бериб бошлайди; 2) синалувчига хонадаги нарсаларга бир коз югуртириб (5 соний), кейин саволларга джавоб бериш буюрилади. 
Синалувчи тез-тез джавоб бериши керак. Агар дарс пайтида ушбу синама бир нечта талабада о'казилса, кимнинг диккати о'киррок эканлигини аниклаш учун секундомиердан фойдаланилади. Барча талабалардан битта ксонада синамани о'казиш мамкин эмас. Чунки улар ксонадаги нарсаларни йодлаб олиши мумкин. Диккат чарчаб колмаслиги учун хазил-мутоибали саволлар хам бо'лиши керак. 

Диккатни аниклаш учун бериладиган саволлар:
1. Ксонада нехта стулбор?
2. Ксонада нехта стол бор?
3. Деворга нехта портрет осилган?
4. Ксонадаги кизларнинг коли нехта?
5. Ксонага кириладиган эшикнинг ранги кандай?
6. Нехта талаба ойна олдида о'тирибди?
7. Ксонада нехта ноут бук бор?
8. Стол устида нехта китоб бор?
9. Нехта талаба галстук такиб келган?
10. Нечта кыз шимда келган?

 Со'нгра бошка синамаларга о'тилади. Булар психодиагностикада кенг таркалган Бурдон, Шульте ва Крепелин синамаларидир. 

Обременительная корректура синамаси

    Максад: Диккат о'ткирлиги, тургунлиги ва уни бир об'ектдан иккинчи об'ектга о'казиш тезлигини текшириш. 
    О'казиш тартиби: Бунинг учун максус бланклар ва секундомер керак бо'лади. Текширув максади тушунтирилади. Со'нгра тасодифий равишда джойлашган йирик ракамлар йозиб ко'илган бланк синалувчи ко'лига берилади. У о'зи хохлаган битта сонни (масалан, 8 ni) 60 сония ичида вертикал равишда о'чириб чикиши керак. Текширувчи секундомерни ко'лига олиб “Бошланг”, деб буйрук беради ва вактни белгилайди. 60 сониядан со'нг ”Вакт о'тди" дейилади ва топширикни баджариш то'акстатилади. Келган джойга белги койилади. Хар бир вертикаль катор баджарилганда топширик тохтатилиб, текширувга кетган вакт дафтарга кайд килиб борилади. 

Обременительная корректура синамаси бланки
(синалувчи ко'лида бо'лади)

Исм шарифи_____________________________ йоши сана_______
Топширик: Хар бир катордаги 8 ракамини вертикаль йо'налишда о'чириб чикинг. Сизга 60 сония мухлат. 
1    4    5    7    3    9    6    4    6    3    3    3    6    8    4    6    3    3    3    6    8    6    4
5    8    1    3    4    7    5    5    5    6    4    4    4    0    5    5    6    4    4    4    0    5    5
7    4    2    5    6    2    4    6    2    7    8    6    7    8    6    2    7    8    6    7    8    4    6
8    3    5    7    8    3    6    2    4    8    9    8    3    6    2    4    8    9    8    3    6    6    2
6    8    4    2    6    8    7    3    5    3    6    9    4    3    3    5    3    6    9    4    3    7    3
4    6    3    3    3    6    8    7    8    4    2    1    5    4    7    8    4    2    1    5    4    8    7
5    5    6    4    6    4    0    8    6    7    3    2    3    7    8    6    7    3    2    3    7    0    8
6    2    7    8    6    7    8    7    5    2    8    3    2    9    7    5    2    8    3    2    9    8    7
2    4    8    9    8    3    6    5    5    5    5    4    3    6    5    5    5    5    4    3    6    6    5
3    5    3    6    9    4    3    4    3    6    4    6    4    3    3    3    6    4    6    4    3    3    3
7    8    4    2    1    5    4    7    5    4    6    8    2    4    8    5    4    6    8    2    4    4    4
8    6    7    3    2    3    7    8    4    3    5    4    4    8    4    4    3    5    4    4    8    7    8
7    5    2    8    3    2    9    4    6    3    3    3    6    7    4    6    3    2    3    6    5    9    4
5    9    5    5    4    3    6    5    5    6    4    7    4    0    5    5    6    4    9    4    0    6    5
3    3    6    4    6    4    3    6    2    7    8    6    7    8    6    2    7    8    6    7    8    3    6
4    5    4    6    8    2    4    2    4    8    9    8    3    6    2    4    8    9    8    3    6    4    2
8    4    3    5    4    4    8    3    5    3    6    9    4    3    3    5    3    6    9    4    3    0    5
5    8    7    2    6    6    6    7    8    4    2    1    5    4    7    8    4    2    1    5    4    8    6
6    2    3    3    7    8    2    8    6    7    3    2    3    7    8    6    7    3    2    3    7    6    2
3    9    5    7    8    7    1    7    5    2    8    3    2    9    7    5    2    8    3    2    9    3    3
2    1    3    9    4    6    3    5    5    5    5    4    3    6    2    1    5    5    4    3    6    4    7
3    7    3    6    2    5    4    3    3    6    4    6    4    3    3    3    6    4    6    4    3    2    8
4    4    5    4    6    8    2    4    5    4    6    8    2    4    8    5    4    6    8    2    4    5    6
3    5    3    6    9    4    3    7    3    6    4    6    4    3    1    7    6    4    6    4    3    8    7
7    8    4    2    1    5    4    4    5    4    6    8    2    4    4    5    4    6    8    2    4    4    4
8    6    7    3    2    3    7    8    4    3    5    4    4    8    8    4    3    5    4    4    8    7    8
7    5    2    8    3    2    9    4    6    3    3    3    6    2    4    6    3    3    3    6    3    9    4
5    4    3    5    4    8    6    5    5    6    4    7    4    0    5    5    6    4    8    4    0    6    5
8    6    7    3    2    3    7    8    4    3    5    8    3    8    8    4    3    5    4    4    5    7    8
7    5    2    8    3    2    9    4    6    3    3    3    6    6    4    6    3    3    3    6    8    9    4
5    5    5    5    4    3    6    5    5    6    4    4    4    0    5    5    6    4    4    4    0    6    5
3    8    6    4    6    4    3    6    2    7    8    6    7    8    6    2    7    8    6    7    8    3    6
8    4    3    5    4    4    8    3    5    3    6    9    4    3    3    5    3    6    9    4    3    0    5
5    8    7    2    6    6    6    7    8    4    2    1    5    4    7    8    4    2    1    5    4    8    6
6    2    3    3    7    8    2    8    6    7    3    2    3    7    8    6    7    3    2    3    7    6    2
3    9    5    7    8    7    1    7    5    2    8    3    2    9    7    5    2    8    3    2    9    3    3
2    1    3    9    4    6    3    5    5    5    5    4    3    6    2    1    5    5    4    3    6    4    7
3    7    3    6    2    5    4    3    3    6    4    6    4    3    3    3    6    4    6    4    3    2    8
4    4    5    4    6    8    2    4    5    4    6    8    2    4    8    5    4    6    8    2    4    5    6
3    5    3    6    9    4    3    7    3    6    4    6    4    3    1    7    6    4    6    4    3    8    7

           Ксулоса йозиш тартиби. Текширув натиджалари о'чирмасдан о'казиб юборилган ракамлар, о'чирилган бошка ракамлар ва баджаришга кетган вактга гараб бахоланади. Топширик 8-10 дакика ичида баджарилиши керак. Бу норма. О'нта хатогача йо'ль ко'йиш хам норма хисобланади.

1. Diqqat konsentratsiyasi quyidagi формула orqali hisoblanadi:

DK= (Σ1 – Σ2 – Σ3) / Σ x 100%
бунда:
Σ1 – то'г'ри о'чирилган ракамлар;
Σ2 – о'казиб юборилган ракамлар;
Σ3 – хато о'чирилган ракамлар;
Σ – вертикальная каторда о'чириш учун тавсия килинган ракамлар игиндиси.

Диккат концентрацияси дараджаси (%):
81-100 – иуда юкори; 61-80 – якши; 41-60 – о'рта; 21-40 – йомон; 0-20 – иуда йомон.
2. Диккат тургунлиги хар бир вертикаль катор учун куидаги формула асосида алохида-алохида бахоланади:

A = S / t
bunda:
А – диккат тургунлиги;
S – вертикаль каторда ко'риб чикилган сонлар;
т – баджаришга кетган вакт.

Изох: Хар бир текширув натиджасини график чизмаларда арс эттириб, “диккат тургунлиги йоки чарчаши”динамикада кузатиб борилади.

3. Диккатни бир об'ектдан иккинчи об'ектга о'казиш ко'рсаткичини бахолаш куидаги формула оркали баджарилади:

S = (So / S) х 100
бунда:
Со – хато баджарилган вертикал каторлар сони;
С – синалувчи ко'риб чиккан умумий каторлар сони.

Крепелин синамаси
(хисоблашни текшириш)

Максад: Диккат тезлиги, чарчаши ва аклий фаолият дараджасини текшириш. 
О'казиш тартиби: Крепелин джадвали, яни Бланк, секундомер ва калам керак бо'лади. Топширик кандай о'казилиши синалувчига тушунтирилади: “Ушбу бланкдаги хар бир вертикал каторда орасига ко'шув ва айирув белгилари ко'илган ракамлар бор. Сиз уларни хайолда баджариб, натиджани тагига йозиб борасиз. Мен сизга хар 20 сония ичида ”То'кстанг!" дейман. Шу заплатит за то, чтобы ”ввести ключ к вертикалю каторги о'тасиз". 

Крепелин боича хисоблашни текшириш бланки
(синалувчи ко'лида бо'лади)

Манба: ©Z. Ибодуллаев. Тиббиот психологияси. Дарслик., 3-нашр., т.; 2019., 494b.  
           © Ибодуллаев энциклопедияси., 2022 г.; ©asab.cc

Ctrl
Enter
Хато топдизнигзми?
Матнни танланг ва Ctrl+Enter тугмачаларини босинг
МУҲОКАМАЛАР
Изоҳларнинг минимал узунлиги 50 та белгидан иборат. шарҳлар бошқарилади
Ҳеч қандай изоҳ йўқ. Сиз биринчи бўлишингиз мумкин!
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Қизиқ мақолалар
"Ибодуллаев энциклопедияси" бўлими бўйича