Янгиликлар Талабалар учун Болалар психологияси фанининг предмети ва методлари.

Болалар психологияси фанининг предмети ва методлари.


Режа:

 1. Болалар психологияси фанининг предмети, вазифалари.
 2. Болалар психологияси фанининг бошка фанлар билан алокаси.
 3. Болалар психологияси фанининг илмий текшириш методлари.

Ижтимоий хаётимиздаги узгаришлар мустакиллик, республикамиздаги демократиянинг тантанаси, хукукий давлат тузимига интилиш психологиянинг конуниятлари ва илмий материалларини урганиш хамда улардан турмушда фойдаланишни талаб килади. Психология фани тармокларидан бири – болалар психологиясидир.

Болалар психологиясида  боланинг тугилган пайтидан бошлаб, то мактаб ёшига етгунга кадар психик жихатдан тараккий этиши конуниятларини ва шахсий психологик хусусиятларнинг таркиб топишини урганадиган фандир. Бола инсон сифатида ташки жихатдан катта ёшли одамларга ухшаса хам, узининг психик жараёнлари ва шахсий психологик хусусиятларнинг мазмуни жихатдан катта ёшли  одамлардан кескин фарк килади.

Хозирги кунда болалар психологиясининг олдида бир канча мухим вазифалар туради.

Улар куйидагилар:

 1. Турли ёшдаги болаларнинг ривожланишига хос булган конуниятларни урганиш.
 2. Бола психологик тараккиётига фаол таъсир килувчи омилларни урганиш.
 3. Турли ёшдаги болаларнинг психологик ривожланиш конуниятларини урганиш.
 4. Боладаги шахсига хос булган психологик хусусиятларни урганиш.
 5. Болани мактаб таълимига тайёрлаш.
 6. Мактабда муваффакиятли укиши учун боланинг аклий жараёнларини фаоллаштириш.
 7. Таълим жараёнида боланинг мустакил, ижтимоий фаол тафаккурини шакллантириш.
 8. Таълим-тарбия жараёнида боланинг махсус кобилиятларини шакллантириш.
 9. Таълим-тарбия ишларининг психологик мазмунини очиб бериш.

Болалар психологияси предметининг мухим томонларидан бири – турли ёшдаги болаларда сезги, идрок, диккат, хотира, нутк, тафаккур, хиссиёт, хаёл ва ирода каби психик жараёнларининг намоён булиши, тараккий этиши хамда такомиллашувининг конуниятларини урганишдан иборатдир. Болалар психологияси бола шахсий психологик хусусиятларини кандай таркиб топтиришни чукур анализ килади. Бунда болалар психологиясининг болалар шахсини таркиб топишига фаол таъсир килувчи омиллар кизиктиради.

Маълумки, бола шахси ва унинг психологик хусусиятлари кандайдир тасодифий омилларнинг тартибсиз таъсир этиши натижасида эмас, балки муайян конкрет омилнинг конуний таъсир этишда таркиб топтиради. Ана шу мухим конуний тарзда таъсир киладиган омилларни очиш ва исботлаш билан болалар психологияси шугулланади. Болалар психологияси  болалар шахси ва шахсий психологик конуниятларнинг таркиб топиши каби мухим илмий малакаларни урганиб, мамлакатимизда янги типдаги одамларни тарбиялаб етиштириш конуниятларини очиб беради.

Болалар психологияси узининг мураккаб предметини урганишда фалсафага таянади. Маълумки, табиат ва жамиятдаги нарса хамда ходисалар тараккиётининг энг умумий конуниятларини урганади, хамда инсон онгининг ижтимоий хаётга богликлигини исботлаб беради.

Табиат ва жамият тараккиётининг умумий конуниятларидан хабардор булиш болалар психологиясига болалар психик тараккиётини урганишда ва «табиий зот» булиб тугилган боланинг инсон ижтимоий тажрибасини эгаллаб, шахс булиб етишини урганиш тугри йул топишга ёрдам беради.

Болаларда психик жихатдан тараккий этиш муаммосини урганиш фалсафа учун хам ката ахамиятга эга. Маълумки, билиш назарияси ва диалектика конуниятларининг таркиб топишида лозим булган билим сохаларини санаб курсатар экан, психологиянинг уч сохасини «болаларнинг аклий ривожланиш тарихи, хайвонларнинг аклий ривожланиш тарихи, тил тарихи, психология, сезги органлари физиологиси»ни курсатган. Демак болалар психологияси болалар психикасининг тараккий этиши тарихи ва конуниятларини урганиб философиянинг янада ривожланишига ёрдам беради.

Болалар психологияси уз предметини урганишда умумий психологиянинг инсон психикаси хакида кулга киритилган ютукларига асосланади. Масалан, умумий психологиянинг психик жараёнлар, психологик холатлар, инсон шахси ва унинг фаолияти хакидаги таълимотлардан тугридан-тугри фойдаланади. Уз навбатида, умумий психик  холат хам болалар психологиясининг ютукларига асосланади.

Болалар психологияси анатомия ва физиология фанлари томонидан кулга киритилган ютуклардан хам кенг фойдаланади. Бунда болалар психологияси, хусусан болалар нерв системаси ва олий нерв фаолиятининг маълумотларидан фойдаланади. Болалар нерв системасининг нормал тараккиёти ва нормал ишлаши бола психикаси ривожланишининг мухим шартларидандир. Шунинг учун психолог мутахассислар бола нерв системасининг тараккиёти масалалари билан бевосита таниш булишлари лозим.

Болалар психологияси педагогика фани билан хам якиндан алокададир. Педагогика фани ёшларга таълим-тарбия бериш ва уларни хар томонлама  гармоник  тарзда ривожлантириш хакидаги фандир. Болалар психологияси таълим-тарбиянинг максади, йул-йуриклари ва вазифаларига доир фикрларни педагогика фанидан олади, хамда унга якиндан ёрдам беради.

Боланинг аклий тараккиёти конунларидан хабардор булиш турли ёшдаги болалар билан таълим-тарбия ишларини тугри ташкил килиш имкониятини беради.

Болалар психологияси болалар гигиенаси, болалардаги касалликларни урганувчи  педиатрия ва болалар технологияси билан хам богликдир. Бу фан болалар психологияси намоёндаларига болалар психик тараккиётининг нормал бораётганини чукуррок билиш ва нормал тараккиётда бурилиш сабабларини аниклаш имконини беради. Болалар психологияси эса, уз навбатида, болаларнинг нормал психик тараккиётини аниклаб  бериш билан бирга врачларнинг бола психологиясини янада яхширок тушуниб олишларига ёрдам беради.

Болалар психологияси бола шахси ва шахсий психологик хусусиятларнинг таркиб топишини урганишда (бир катор) болалар адабиётидан, хусусан, автобиографик асарлардан кенг фойдаланди. Шундай килиб, болалар психологияси болаларнинг мураккаб психик жараёнлари ва шахсий психологик хусусиятларини урганишда бир катор фанларнинг кулга киритган ютукларидан фойдаланади ва  уларга ёрдам беради.

Маълумки, хар бир фаннинг уз предмети ва вазифалари, уни урганиш хамда текширишга каратилган бир катор методлари булади. Метод лотинча- суздан олинган булиб, конкрет масалаларни хал килишга каратилган вокеликни амалий ёки назарий билиш усуллари хамда амалларининг мажмуидир. Агар хар бир алохида фанга нисбатан оладиган булсак, у пайтда метод айни шу фаннинг предметини текшириш, урганиш ва тушунтириш  усулларининг йигиндисидир.

Болалар психологияси умумий психологиянинг деярли хама методларидан  фойдаланади. Умумий психологиянинг методлари – кузатиш, эксперимент, сухбат, фаолият махсулотларини урганиш кундалик ва биографик материалларни урганиш, социометрик, тест ва шу каби методлардир.

Болаларнинг бутун аклий, яъни психик тараккиётлари уларнинг турли-туман фаолиятларида содир булади. Ана шунинг учун болалар психологияси юкоридаги методларни болаларнинг асосий фаолиятларига мослаштириб куллайди.

Кузатиш методи. Болалар психологиясида субъектив кузатиш методидан деярли фойдаланилмайди. Болалар психологиясининг асосий методларидан бири – объектив, яъни болаларни ташкаридан кузатиб урганиш методидир. Тарбиячи ёки текширувчи психолог болаларнинг турли хил фаолиятларини табиий шароитда системали тарзида кузатилади. Бунда болаларнинг хулк-атворлари, хатти-харакатларига доир характерли моментларни кайд килиб боради. Хар кандай кузатишнинг аник максади булиши керак. Бошкачарок килиб айтганда,  тарбиячи болаларнинг хулк-атвори ёки хатти-харакатларига доир нималарни кузатмокчи эканини олдиндан аниклаб олиши керак. Масалан, болалар диккатининг баркарорлигини ёки тафаккур жараёнлари билан боглик булган анализ  кила олиш кобилиятларини кузатишни олдиндан бошлаб олиш мумкин. Шуни эсдан чикармаслик керакки, кузатиш табиий шароитда олиб борилар экан, болалар узларининг кузатилаётганликларини мутлако билмасликлари керак. Кузатишни болалар урганган тарбиячининг узи кузатгани маъкул. Тарбиячидан болалар хадиксирайдилар, уз хатти-харакатларини табиий  шароитда бемалол намоён кила берадилар. Агар кузатишни болалар кузи олдида  бегона одам утказса, болаларнинг хатти-харакатидаги табиийлик бузилади. Уларнинг хулк-атворлари ва хатти-харакатларини бегона киши кузатишига тугри келса, у вактда яширин кузатиш методларидан фойдаланиш лозим. Бунда кузатувчи болаларга куринмайдиган жойдан туриб кузатади. Болалар психологиясида кузатиш методидан фойдаланилганда, болаларнинг турли уйин фаолиятлари, дидактик машгулотлари ва куриш-ясаш хамда ижодий машгулотларида хилма-хил психик жараёнларининг намоён булиши ва канча давом этиши каби моментларни кайд килиш мумкин. Бундан турли ёшдаги болаларни бир-бирига таккослаб, улардаги психик жараёнларнинг тараккиёти урганилади. Кузатиш методи – узлуксиз ва бу фаолиятни танлаб вакти-вакти билан урганилганда уларнинг барча феъл-атворлари ва хатти-харакатлари  кундалик фаолиятлари давомида комплекс холда урганилади. Узлуксиз кузатиш бир неча кун ёки неча ой давомида давом этгандан сунг тупланган маълумотлар анализ килиниб, болага психологик характеристика кузатилади. Вакти-вакти билан танлаб кузатилганда боланинг барча хулк-атвори ва характерлари эмас, балки факат маълум харакатлари, яъни диккати ёки хотираси, ё булмаса, унинг нутки билан боглик булган томонлари урганилади. Болалар психологиясида кузатиш методининг алохида тури -болалар тараккиётини системали тарзда кундаликлар  тузиб урганишдан иборат. Болаларнинг психик тараккиётлари хакида кундаликлар тузиб урганиш якиндагина расмий тусга кирган. Бола тараккиёти хакидаги биринчи кундалик XIX асрнинг иккинчи ярмида Ч.Дарвин томонидан нашр килинган .  Ундан  сунг немис психологи В.Штерн ва яна психологлардан Н.Н.Ладигина Котс, Н.А.Менчинская, В.С.Мухина, ва бошкалар болаларнинг психик тараккиёти юзасидан системали тарзда олиб борган уз кундаликларини нашр килганлар.  Болалар психик тараккиётини урганишда кулланиладиган кузатиш методи ташкаридан караганда жуда осондек туюлса-да, одамдан жуда куп вакт ва билим талаб килинган мураккаб методдир. Болалар психологиясида кенг кулланадган иккинчи метод – эксперимент методидир. Эксперимент методи – кузатиш методига нисбатан фаол метод хисобланади. Агар кузатиш методида у ёки бу психик жараённи кайд килиш учун психолог шу психик жараённинг качон ва кандай шароитда пайдо булишини пойлаб юрса, эксперимент методи эса мутлако бунинг аксидир. Эксперимент методида у ёки бу психик жараён юзага келадиган шароитни текширувчи психологнинг, яъни экпериментаторнинг узи ташкил килади. Бунда экспериментатор урганаётган психик жараёнларни болаларда бир неча марта юзага келтириб урганади. Биз умумий психологиядан биламизки, эксперимент методи 2 хил булади: лаборатория эксперименти ва табиий эксперимент. Болалар психологиясида экспериментнинг хар иккала туридан кенг фойдаланилади. Бирок, бу методлардан болалар психологиясида  фойдаланишнинг узига хос томони шундаки, мактабгача тарбия ёшидаги болалар лаборатория шаоитида утказиладиган экспериментлар билан табиий шароитда утказиладиган экспериментнинг унчалик фаркига бормайдилар.

Хар иккала холда хам тажрибалар вазифа тарзида эмас, балки уйин тарзида утказилса натижа яхши чикади. Масалан: кичик ва урта гурух ёшидаги болаларга бири иккинчисидан бир оз узунрок булган таёкча курсатилиб, улардан кайси бири узунрок эканлигини суралса, болалар хеч эътибор бермай, тасодифан биттасини курсатаверадилар. Агар бундай фарклаш уларнинг уйинларига айлантирилса, болалар дархол эътибор билан  карайдилар. Чунончи, узунрок таёкчани харакат килиб , уйинга тушадиган айикча ёки кучукчанинг механизмига тираб куйилса, кискарок таёкчани узунрок таёкчанинг олдига ташлаб, болаларга узунрок таёкчани топсангиз айикча уйинга тушади, дейилса диккат-эътибор билан караб узун таёкчани топадилар. Эксперимент методидан гурухларда утказиладиган машгулот пайтида кенг фойдаланиш мумкин. Масалан, турли ёшдаги богча болалари билан утказиладиган дидактик машгулотларда табиий эксперимент методини куллаш мумкин. Бунда болаларга хар-хил хайвонлар (от, сигир, куй, эчки, туя каби), паррандалар (каптар, хуроз, товук, карга, загизгон, укки, курка), мевалар (гилос, олча,  олхури, олма, нок, бехи) каби, сабзавотлар (пиёз, шолгом, сабзи, картошка, карам, ковок, саримсок, пиёз каби) тасвирланган расмли карточкаларни аралаш холда бериб, уларни гурухларга ажратишларида уларни умумлаштириш хусусиятларини урганиш мумкин. Одатда, гурух шароитида утказиладиган бундай экспериментни табиий эксперимент деб юритилади. Лаборатория ва табиий экспериментлардан ташкари болалар психологиясида таркиб топтирувчи эксперимент хам  кенг кулланилади. Таркиб топтирувчи экспериментни мохияти шундан иборатки, бунда болаларга у ёки бу психологик хусусият таркиб топтирилади ва мустахкамланади. Масалан, богча ёшидаги болалар айни бир вактнинг узида бутунни ва унинг  кисмларини тула идрок килолмайдилар. Улар уз диккатларини бир бутун нарсанинг узига ёки унинг булакларига карата оладилар. Улар бир бутун нарсанинг айрим кисмлардан таркиб топганлигини тасаввур кила олмайдилар. Таркиб топтирувчи эксперимент оркали  болалар бир бутун нарсани унинг кисмлари билан бир пайтда идрок килишга ундайдилар. Бунинг учун болаларга бир бутун нарсанинг булакларини енгларида бирлаштириб, бутун нарсани образларини ярата олиш машкини килдиради. Бундай эксперимент утказишда турли геометрик фигуралар ва уларнинг булакларидан фойдаланиш мумкин. (доира, квадрат, куб, ромб ва б) Таркиб топтирувчи  эксперимент методини педагогик эксперимент методидан фарклаш керак. Таркиб топтирувчи эксперимент оркали турли ёшдаги болаларни у ёки бу нарсаларни тугри идрок кила олишга  ургатилса, педагогик эксперимент оркали эса бирор таълим-тарбия методининг самарадорлиги аникланади. Масалан, бирор тадкикотчи болалар сон-санокни ургатишнинг кандайдир методини ишлаб чиккан булса, уни педагогик эксперимент оркали синаб куради.

Бунинг учун олдиндан богча маъмурияти билан келишиб битта экспериментал ва битта контрол(назорат) гурухни белигилаб олади. Шундан сунг тадкикотчи экспериментал гурухда янги метод билан элементар(содда) математик тасаввурларни устириш машгулотларини утказади. Контрол(назорат) гурухда эса бу машгулотлар одатдаги эскича метод билан давом эттирилаверади. Бир-икки ойдан сунг хар иккала гурухдаги болаларнинг узлаштиришлари таккослаб курилади. Агарда экспериментал гурух болаларнинг янгича метод билан узлаштиришлари назорат гурухдаги болаларнинг узлаштиришларидан анча самарали булиб чикса, бу метод бошка хамма болаларга таркатилади. Борди-ю натижа назорат гурухдаги болаларнинг узлаштиришларидан ёмон, яъни паст чикса, янгича метод(усул) билан машгулот утказиш дархол тухтатилади. Кузатиш ва эксперимент асосий методлар хисобланади, лекин булардан ташкари бир катор ёрдамчи методлар хам мавжуд. Масалан: фаолият махсулотларини ураниш методи, социометрик ва тест методлари. Фаолият махсулотларини ураниш методи хакида гап борар экан, шуни айтиш керакки, болалар хам жуда катта одамлар сингари доим маълум фаолият билан машгул буладилар. Катта одамлар бошка одамлар учун керак буладиган ижтимоий фойдали нарсалар ишлаб чикариш фаолияти билан банд булсалар, болалар уз фаолиятларида деярли ижтимоий фойдали мехнат билан шугулланмайдилар. Богча ёшидаи болаларнинг фаолиятлари – уйин, расм чизиш, пластилин ёки лойдан бирор нарса ясаш, аппликация, куриш-ясаш ва шу кабилардан иборат булиши мумкин. Болалар одатда, катта кишиларнинг топширик ва таклифлари билан маълум фаолиятга киришадилар. Айрим холлардагина болаларнинг узлари мустакил равишда у ёки бу фаолиятни бажарадилар. Хар икки холатда хам болалар фаолияти маълум натижага эга булади. Купинча болалар фаолиятининг махсулоти улар чизган расмларга, лой ёки пластилиндан ясалган нарсага караб урганилади. Купинча болаларнинг чизган расмларида улар идрокининг хусусиятлари ва онгида юзага келаётган турли тасаввурлар хамда атрофларидаги нарса ва ходисаларга булган муносабатларида  уз ифодасини топади. Ана шу жихатдан болаларнинг чизган расмларидан фаолият махсулотини ураниш сифатида фойдаланиш максадга мувофикдир. Турли ёшдаги болаларнинг ишлаган расмларини анализ килиш оркали уларнинг айни чогдаги эхтиёжларини, майл-истаклари, кизикишлари, кобилияти ва лаёкатларини урганиш мумкин. Шу сабабли, бу методдан хам болалар психологиясида кенг фойдаланилади. Сураш – сухбат методидан болалар психологиясида анча чекланган холда фойдаланилади. Бу методни богча  ёшидаги болаларга нисбатан деярли куллаб булмайди, чунки бу ёшдаги болаларда турмуш тажрибаси жуда оз, тафаккурлари хали яхши ривожланмаган булади. Шу сабабли кичик ёшдаги болалар катталарнинг берган саволларига уйламай-нетмай жавоб кайтараверадилар. Сураш методидан фойдаланилганда одатда жуда содда ишланган айикчалар, узок ва якин килиб ишланган уйлар ва дарахтлар ва х.к.  Болалардан  кайси айик  катта, кайси айикча кичик ёки кайси уй узок, кайси уй якин деб суралади.

Беш-олти ёшли болаларга нисбатан сухбат методини куллаш мумкин. Бунда болалар билан утказиладиган сухбатнинг мавзуси ва сухбат пайтида болаларга бериладиган саволлар олдиндан яхшилаб уйлаб олинади. Тайёргарсизлик тусатдан утказилган сухбатдан яхши натижа чикмайди. Сухбат методи оркали богча ёшидаги катта болаларнинг билимларини,   нарса ва ходисалар хакидаги тасаввурларни аниклаш ва теварак-атрофдаги одамлар хамда турли нарсаларга булган муносабатларини урганиш мумкин. Болалар психологиясида сунгги йилларда куллана бошлаган методлардан бири, тест методидир. Тест сузи инлизча суз булиб, у улчаш деган маънони билдиради. Тест методи оркали болаларнинг умумий аклий тараккиёт даражалари ва айрим психик жараёнларнинг (тафаккур, хаёл, хотира каби) канчалик ривожланганлик даражаси аниклаб, таккосланади. Тест методи бошка методларга караганда анча универсал метод хисобланади. Тест методи ёрдамида болаларнинг уз ёшларига нисбатан нормал тараккий этганликлари ёки оркада колганликларини хам аниклаш мумкин. Масалан, тест методидан-болаларга топшириладиган вазифалари бир неча вариантда булиб, улар кучлари етган вариандаги вазифаларни бажарадилар. Хар бир бажариладиган вазифага балл системасида бахо куиб борилади. Вазифалардан канчаси бажарилганлиги ва туплаган баллига  караб, болаларнинг уртача тараккиёти белгилаб берилади. Кулланиладиган тестлар орасида болаларнинг умумий аклий даражасига каратилган ва интелектуал тестлар деб аталадиган тестлар муълум булмаган вазифалардан тузилган булиб, болалардан бутун аклий имкониятларни ишга солишга тугри келади. Болаларнинг аклий тараккиёт даражаларини илмий равишда аниклаш осон иш эмас. Болалар умумий аклий тараккиётнинг жуда куп хусусиятлари мавжуд. Интелектуал тестларда болаларга бериладиган  вазифалар уларнинг умумий аклий тараккиётларини ифодаловчи энг мухим хусусиятларини руёбга чикарадиган килиб тузилиши керак. Агарда интеллектуал тестларда бериладиган вазифалар болаларнинг ёш хусусиятлари ва конкрет тараккиёт даражаларига тури келмаса, болаларнинг аклий тараккиётлари хакида мутлоко янгича хулосага келиш мумкин. Богча ёшидаги болалара нисбатан кандай интелектуал тестлардан фойдаланиш мумкин? Бундай тестлар хилма-хил булиши мумкин. Агар тест вазифалари болаларнинг уйин фаолиятлари билан боглик булса, болалар бундай вазифаларни бажонидил бажарадилар. Масалан, бирор бутун нарсанинг майда булакларга ажратиб ташлаган кисмларини бирлаштириб, майда булаклардан мураккаб ва чиройли аппликациялар ясай олиш, турли лабиритли суратлардан эпчиллик билан турли вазифаларни топа билиши учун тестлардан фойдаланиш мумкин. Бундай интеллектуал тестлар турли ёшдаги богча болаларининг зехнини тафаккурини аниклаш имконини беради. Шундай килиб, тест методидан болалар психологиясида маълум даражада фойдаланиши мумкин. Нихоят, болалар психологиясида суни йилларда куллана бошлаган методлардан яна бири с о ц и о м е т р и к методидир.

Социометрик метод ёрдамида шахсларнинг коллективдаги муносабатлари масаласи урганилади. Болалар психологиясида эса социометрик ёрдами билан хар бир урухда болаларнинг уз тенкурлари уртасида юзага келаётган узаро муносабатлари ва уларнинг группада тутган мавкелари урганилади. Социометрик метод ёрдами билан болаларнинг группадаги узаро муносабатлари куйидаги услубларда ураниш мумикин. Группадаги болаларнинг хар бирини ечиниш хонасига чакириб, унга 4-5 чиройли килиб ишланган уйинчок курсатилади (масалан машина, тойча, айикча, куёнча, туппонча каби) Ана шу уинчоклардан битти узингга ёкканини танлаб олгин ва уни группадаги энг яхши курган уртогингни шкафига солиб куй, дейилади. Бола бир оз уйланиб тургач, яхши курган болалардан бирининг шкафига куйиб куяди. Группадаги хамма болалар бу вазифани бажариб булгач, энг куп совга кимнинг шкафига куйилганлиги аникланади. Ана шу маълумотлар асосида болаларнинг группадаги узаро муносабатларига доир социометрия тузилади. Шкафига энг куп совга куйилган бола группанинг энг севимли ва шкафига биронта хам совга куилмаган бола группанинг инкор килган, яъни ёктирмаган одами булиб чикади. Шундай килиб, социометрик методни богча ёшидаги болаларга нисбатан хам куллаш мумкин. Хар бир тарбиячи уз группасидаги болаларнинг жисмоний, аклий, ахлокий ривожланиш хусусиятларини, болалар психик тараккиётининг умумий конуниятларини кузатиб аниклаш зарур. Шу билан бираликда тарбиячида-болаларга нисбатан индивидуал муносабатда булишининг тугри йул-йурикларини белгилаш максадида хар бир боланинг индивидуал психологик хусусиятларини аниклашга интилиш лозим.

Тарбиячи айни бир вактнинг узида группадаги болаларнинг хатти-харакатлари ва феъл-атворларини ургана олмайди. Шунинг учун улар диккат эътиборларини бир неча кун давомида у ёки бу болага каратиб, уни хар томонлама чукуррок урганишига харакат килиши лозим. Шу нарсани эсдан чикармаслик керакки, болаларни уранишининг катъий ва конкрет максади  булиши керак.

Болаларнинг барча хусусиятларини бирданига урганиб булмайди. Болаларнинг эхтиёжлари кизикишлари, майл ва истаклари, кобилиятлари, диккатлари, нутк хамда тафаккурларининг хусусиятларини бирин-кетин шошмасдан ураниш лозим.

Тарбиячи кундалик иш шароитида болаларни урганар экан, у кузатиш, эксперимент, ёрдамчи методлардан фойдаланиши мумкин.

Мустахкамлаш учун саволлар.

 1. Болалар психологияси фани нимани уранади?
 2. Болалар психологияси фанининг амалий ва назарий вазифаларини тавсифлаб беринг.
 3. Болалар психологиясининг ураниш методлари кайсилар?

Таянч тушунчалар.

Кузатиш, ташки кузатиш, она кундалиги, табиий эксперимент, лаборатория эксперимент, эизаклар методи, интеллектуал тестлар.                                                                     Адабиётлар руйхати.

 1. И.Каримов. «Баркамол авлод орзуси» Тошкент 1998 й.
 2. И.Каримов. «Маънавият юксалиш йулида» 1999 й.
 3. И.Каримов. «Узбекистон XXI аср бусагасида» 1999 й.
 4. М.Вохидов. «Болалар психологияси» 1992 й.
 5. Э.Гозиев. «Психология» 1994 й.
 6. Х. Иброхимов. К.Даминов У.Отавалиев, «Психологиядан семинар ва лаборатория машулотлари» 1994 й.
 7. П.Хохлова. К.Даминов «Психологиядан топшириклар» Тошкент.1992 й.
 8. П.Левентуев. А.Чудовский. А.аскархужаев. М.Вохидов. «Болалар психологияси очерклари»
 9. Г.Капюшин. М.Дерюгина «Йургакдан мактабгача» 1996 й.
 10. К.Абдуллаева «Нутк устириш» 1990 й.

Мавзу: Психик тараккиётнинг умумий конуниятлари.

Режа:

 1. Психик тараккиёт шартлари.
 2. Болалар психик тараккиётининг асосий йуналишлари ва конуниятлари.
 3. Психик тараккиёт ва таълим. Таълим ва тараккиёт тугрисида А.С.Виготский таълимоти.
 4. Ёш тараккиётини даврларга булиш.

Боланинг усиши, унинг психикаси ва онгининг тараккиёти жамият аъзоси сифатида вояга етишида тараккиёт кандай килиб юзага келади? деган саволни хал килиш мухим масаладир.

Тараккиётни тушунтиришда бир-бирига карама-карши 2 турли йуналиш мавжуд. Биринчи йуналишга мувофик тараккиёт аввалги нарсанинг оддий такрорланишидан, организмда мавжуд булган муайян сифатларнинг купайиши ёки камайишидан иборат. Бу йуналиш тараккиётнинг хакикий сабабларини тушунтириб бера олмайди ва худонинг иродаси билан боглайди. Бу йуналишнинг узига хос хусусияти мавжуд. Лекин худо томонидан яратилган инсонни хакикий инсон булиши ижтимоий хаёт ва мухит, таълим ва тарбияга богликдир.

Иккинчи йуналишга кура, тараккиёт карама-каршиликлар курашининг натижасидир. Бу илмий йуналиш булиб тараккиётнинг сабабларини узгариб турувчи ташки мухит шароити боглайди. Бунга кура ташки мухит тобора янги талаблар куяди, организм янги шароитга мослашар экан карама-каршиликларга бардош бериш, курашиш  жараёнидир, янги сифатлар хосил кила боради, яъни организм тараккий килади.

Усиш-микдорий жихатдан улгайиш, демакдир. Тараккиёт-сифат жихатдан узгариш демакдир. Боланинг психик тараккиёти хам карама-каршиликлар кураши асосида юз беради. Бу карама-каршиликлар:

 1. Боланинг шу чоккача эришган даражаси, имкониятлари билан янги эхтиёжлар уртасида тугиладиган карама-каршиликлар. Яъни болаларнинг эхтиёжлари тез ортиб боради. Лекин бу эхтиёжларни кондириш имкониятлари жуда сукинлик билан юзага келади.
 2. Боланинг эски хулк-атвори формалари билан янги хатти-харакатлари, янги ташаббуслари уртасидаги карама-каршиликлар. М: Ёш боланинг асосий фаолияти катталарга тахлид килишдир. Тахлидий харакатларда мустакиллик, ташаббускорлик булмайди. Бола усиб улгайган сари унинг тажрибаси, мустакиллиги, ташаббуси орта боради. М: мустакил юриш, баъзи ишларни бажариш.
 3. Бола хаётининг мазмуни билан унинг формаси уртасида вужудга келадиган карама-каршиликлар. Одатда хаётнинг мазмуни унинг формасидан бироз олдинрок вужудга келади. М: Бола богчага катнай бошлашдан олдин оиладаги хаётга урганиб колади. Богчада эса янгича хаётнинг бошкача талаблари ва коидаларига дуч келади.

Демак, боланинг психик тараккиёти жуда мураккаб жараёндир. Лекин бу тараккиёт канчалик мураккаб булмасин унинг конуниятлари фанга аёндир. Боланинг психик тараккиёти ижтимоий хаёт билан боглик булган аник шарт-шароитнинг таъсири туфайли юз беради.

Хозирги замон психологиясида психиканинг тараккиёт муаммоси куйидагиларга асосланади.

 1. Тараккиёт карама-каршиликлар курашидан, зиддиятлардан иборатдир, деган таълимотига:
 2. Болалар камолоти хакидаги чет эл карашлари танкидий анализ килиниб етилганлигига:
 3. Болалар психологияси билан педагогик психология сохасида олиб борилган экспериментал илмий тадкикотларга:
 4. Усаётган авлодни комил инсон тарбиялаш практикасига суянади.

Психология фани ирсият психикасининг тараккий этишида хал килувчи рол уйнайди ва хатто такдирни белгилаб беради деган фикрни инкор килади. Лекин болани усиб камолга етишида 1. ирсиятнинг роли борлигини асло инкор этмайди. Мичурин М.В. «Биз табиатдан инъом –эхсон кутиб туролмаймиз, ундан ундириб олиш бизнинг вазифамиздир» хусусида иш куради. Чунки одам бир канча инстинктларни ёки мураккаб шартсиз рефлексларни ирсият йули билан мерос килиб олади-М: узини химоя килиш, ориентировка. Яъни «Бу нима рефлекси овкатланиш шартсиз рефлекси инстинктни кондириш формалари ва юзага чикиш шакллари турлича булиши мумкин».

 1. боланинг усиб камолга етишини харакатга келтирувчи куч ижтимоий мухитдир деб хисоблайди. Энъгелс. Менинг яшаган мухитим менинг онгим демакдир.

Чунки бола психикасининг тараккиётига моддий ва социал хаёт шароити, теварак-атрофдаги куршов (оила, куча, туман, вилоят, кишлок, шахар) таъсир этмасдан колмайди. Оиланинг уюшкоксизлик, пойма-пой ёки катъиян пухта уйлаб  курсатадиган  таъсири болада чукур из колдиради.

Мухитнинг 2 маъноси бор:

 1. Кенг маъноси-инсониятнинг бутун хаёт шароити. Табиий географик ва ижтимоий тарихий шароити тушунилади.
 2. Тор маъноси-оилавий турмуш шароити теварак-атрофдаги ижтимоий хаёт тушинилади.

Бола яшайдиган мухит, педагоглар даво килганидек узгармас нарса эмас, балки  у кишиларнинг фаол фаолияти натижасида узгара боради. Хар бир инсон ва боланинг онги узгариб борувчи мухит таъсири остида усади. Аммо мухит боланинг усиши  учун кулай ва нокулай булмоги мумкин. Кулай мухит кишининг «мудрок» кобилиятларини улгайтиради. Нокулай ижтимоий мухитда тугма кобилиятлар «мудрок» босган холда колаверади. Бундай мухит хатто тасодифан намоён булган истеъдод  ва кобилиятларни хам нобуд килади.

1920 йилда доктор Санг Калькуттанинг жанубий гарбидан 2 кизни бурилар орасидан топади. Амола 2 ёш, 1 ойдан кейин улган. Камола 7-8 ёш 17 ёшгача яшаган, 45 сузни урганган.

Организмнинг усиши, нерв системасининг шаклланиши психик хаётнинг форма ва мазмуни учун имкониятлар яратиб беради. Бу имкониятларнинг  руёбга чикиши кишининг ижтимоий мухитда яшаши ва тараккий этиб боришига богликдир. Демак, инсон биологик мавжудод сифатида эмас, балки ижтимоий мавжудод сифатида тараккий килади.

Демак, инсонни инсон киладиган унинг бутун фазилатлари юзага келтирадиган  омил ташки ижтимоий мухитнинг таъсиридир.

 1. Болалар психологияси болани хар томонлама ривожланишида таълим-тарбияни асосий харакатлантирувчи куч деб таъкидлайди. Чунки жамиятнинг болалар онгига онгли таъсир этиш таълим-тарбия оркали амалга оширилади.

Ёш психологиясида психик тараккиёт билан таълим-тарбия уртасидаги муносабат масаласи мухим масаладир. Бу масалани хал килишда буржуа олимлари 3 хил назарияни вужудга келтирганлар. Биринчи хил назария намоёндалари.

1) Ижтимоий таълим-тарбия билан бола психик тараккиёти  уртасида хеч кандай муносабат          йук дейдилар. Психик тараккиёт уз йулига, ижтимоий таълим-тарбия уз йулига булаверади деган фикрни олга суради.

Иккинчи  хил назария намоёндалари психик тараккиёт билан ижтимоий таълим-тарбия орасида хеч кандай фарк йук дейдилар.

Учинчи хил назария намоёндалари таълим-тарбия ва психик тараккиёт бошка-бошка жараёнлар булса хам, бир-бирига мос келадиган, яъни бир-бирига таъсир утказадиган жараёнлардир дейиш билан дастлабки икки назарияни келтиришга уринади.

Шунинг учун хам буржуа назариялари болалар психикасининг тарбия ва фаол фаолият асосида таркиб топишини пайкамайдилар. Психологлар жумладан Л.С.Виготскийнинг фикрича таълим жараёни тараккиёт жараёнига мос келмайди, таълим жараёни тараккиётдан илгарилаб кетди ва болалар психикасининг тараккий этишини эргаштириб боради. Унга энг якин истикбол очиб беради деб курсатади. Виготскийнинг фикрича тараккиётнинг 2 боскичи булиб яъни 1. актуал тараккиёт боскичи ( катта ёшли кишилар ёрдамисиз мустакил харакат кила олиш;) 2. энг якин тараккиёт зонаси боскичи (болаларнинг катта ёшли кишилар ёрдами билан киладиган хатти харакатлари) бор. Виготский болаларнинг психик ривожланиши айникса шу тараккиёт жараёнида тезрок ривожланади деб курсатади.

Тараккиётнинг бу икки боскичи боланинг хозирги вактда кандай эканлигини яъни  кандай билим, малака ва куникмаларга, характер-сифатларга эга эканлигини ва келажакда боланинг кандай билим, куникмаларга, характер сифатларга эга була олишини хисобга олиш имконини беради.

Машхур педагог А.С. Макаренко хам боланинг камолот имкониятларига катта эътибор бериб, «бола шахсининг лойихалаш керак деган эди. Яъни Макаренкога тарбиячи таълим-тарбия жараёнида боланинг хозирги тараккиёт боскичини хисобга олиб келажакда кандай тараккиёт даражасига эришиш аник режаларга эга булмоги керак».

Таълим-тарбия  инсоннинг камолга етишида етакчи омилдир. Чунки: а) таълим ва тарбия жараёнида, киши организмининг усиши ва мухитнинг стихияли таъсири беролмайдиган нарсаларни урганиб олиш мумкин М: савод чикариш.

б) Таълим-тарбия ёрдами билан болаларнинг  баъзи тугма камчиликларини хам керак томонини узгартириши мумкин. М: кур, соков, кар.

в) Таълим-тарбия ёрдамида салбий таъсир  натижасида юз берган камчиликларни тугатиш мумкин. М: куполлик, сукиш, кумор.

г) Таълим ва тарбия уз олдига максад ва вазифалар куяди ва комил инсон тарбиясини ривожлантиришни кузлайди:

д) таълим жараёнида бола билимлар куникма ва малакалар хосил килибгина колмай узи хам камолга етиши боради, билим даражасини онгли равишда оширади.

Демак, таълим-тарбия табиий кобилиятларни ривожлантиришнинг, болаларни комил инсон килиб тарбиялашнинг мухим омилидир.

 1. Болалар психологияси болалар психологиясининг тараккиётига фаол фаолияти ролини хисобга олади. Чунки, бола тарбиянинг факат пассив объектигина эмас, балки уз фаолиятлари билан хам узига, яъни узининг психик тараккиётига фаол таъсир килиб турадиган мавжудотлар. Тарбия боланинг фаол фаолиятларини хар доим тугри ташкил килиб, йулга солиб турса, ундаги мавжуд сифатлар фаолиятнинг хар-хил турларид (уйин, мехнат, укиш) номоён булиб мустахкамлана боради. Чунончи- бола психикаси уйин, укиш урганиш, мехнат ва турли ижтимоий фаолият жараёнларида тараккий килади. Фаолиятнинг бу турлари боланинг усиши ва ёш хусусиятларига мос равишда узгариб бири иккинчиси билан алмашиниб туради. М: богчагача ва мактабгача тарбия ёшидаги болаларнинг асосий фаолияти уйиндир. Чунки, уйин бола табиатининг асосий хусусияти хисобланади. Бола уйин оркали аторофдаги хаёни ва кишилар уртасидаги урли муносабатларни билиб ола бошлайди. Уйин тугрисида Горький «Уйин болалар яшаётган узгартириши лозим булган дунёни билиш йулидир»

А.С.Макаренко : «бола уйинда кандай булса , уcиб улгайгач ишда хам купинча куп жихатдан шундай булади» ( эхтиёж , моддий дунёга муносабат, уз-узига муносабат, ирода, хисий туйгу, билиш жараёнлари…)

Боланинг улгайиши билан унинг уйин фаолияти укиш фаолияти билан алмаша бошлайди. Лекин мактабгача тарбияёшидаги болаларнинг укиш-урганиши  хали-хали системали характерда булмайди. Аммо укиш факат  мактабдагини фаолиятнинг асосий турига айланади.укиш фаолияти болани шахсий сифатларини таркиб топтиришда,малака, одат,куникма, билимлар хосил килишда катта роль уйнайди. Лекин бола шахснинг таркиб топишига уйин,укиш ва урганиш канча таъсир килмасин,киши шахси мехнатда такомиллашади ва тула- тукис таркиб топади.

Умуман болалар психологияси тараккиёт омилларини хар томонлама хисобга олади ва тарбиянинг тараккиётининг кудратли омил деб хисоблайди. Тарбия жараёнида тугма хусусиятларни тараккий эттириш билан бирга, нокулай ирсий белгиларни хам йукотади.

Бола шахсини ривожланишида колективнинг роли ахамятлидир. Чунки болалар жамоада, жамоа таъсирида сиёсий, маъданий ва ахлокий жихатидан, шунингдек психологик жихатдан тарбияланадилар.

Бунда болаларда бир- бирига мехрибонлик,узоро ёрдам ,факат узи тугрисидагина эмас, балки бошкалар тугрисида хам  уйлаш, жамоа манфатларини уз манфатларидан юкори куйиш каби фазилатлар таркиб топади. Жамоада турли ёшдаги болаларни дустлик ва уртоклик туйгулари ривожланади. Чунки , шахснинг рухий кучлари оммадаги, жамоадан ташкари ва бундан мустакил равишда ва уса олмайди. Шахс  факат жамоа туфайлигина узини устирадиган воситаларга ва барча имкониятларга эга була олади. Хар бир одамнинг психик тараккиёти турлича психик жихатдан нармал, баъзи бирлар психик тараккиёт акцелерация  булмоги мумкин. Баъзиь бирлар психик жихатдан нармал баъзи бирлар эса психик жихатдан нотекис ривожланмоги  мумкин. Болаларнинг психик жихатдан нотекис ривожланишига сабаб:

 1. Нокулай мухитдир (Амола, Камола) ёки уруш (II жахон уруши) , 6,7 ёшли болаларнинг усишига, 12,13 ёшли киз болалар ва 13, 14 ёшли угил болалар усиши.
 2. Таълим-тарбиянинг нотугри йулга куйилганлиги:
 3. Камолга етаётган кишининг фаолиятининг нотугри ташкил килиш.
 4. Асабларнинг иш фаолиятининг бузилиши ва хаддан ташкари кассаликларга куп чалинавериши:
 5. Ёш хусусиятларни хисобга олмаслик (таълим ва тарбия жараёнида) :
 6. Шароит (мактабдан, уйдан ва богчадан борган болаларнинг ривожланиши).

Шунингдек каттик таъсирланиш натижасида узок муддатга уйкуга кетиш холлари психик ривожланишни текис ривожланишга ва баъзан вактинча тухтаб колишга сабок булади. Шунингдек ,психик жараёнлар ривожланишнинг тезлашишига (акцелерация) сабаб

 • Боладаги «тугма имкониятларни» кулай шароитга тушиб колиши ва унинг учун етарли имкониятларнинг борлиги :
 • Бола фаолиятининг фаоллиги :
 • Атрофдагиларнинг таъсиридир:(6 ёшли Анкаралик Туркия) Бедрн Бойкам 2 ёшлигидан бошлаб 2 марта кистичка билан ишлаган. Рассом 4 ёшлигида 1000 ортик буёкли, 500 калам билан расм солган … Яна : 4 ёшли саводхон – Майбелле деган кизча (англия) …

Болани психологик томонидан ривожланиши, ундаги индивидуал муносабатда булганда биологик даврларга ажратиб урганишнинг ахамияти каттадир.

Маълумки,  боланинг акл идроки, феъл атвори, вокеликка муносабати, психик ва жисмоний усиш хусусиятлари, уни тараккийси билан узгариб туради. Бу узгариш унинг фаолияти ва хаёт кечиришидагина эмас, балки ёшига хам богликдир. М: 1 ёшли бола билан 3 ёшли бола, 7 ёшли билан 15 ёшли бола орасидаги фарк яккол кузга ташланади. Бу фарк болани жисмоний хусусиятлари билан эмас, балки психологик хусусиятлари билан хам богликдир. Усиб, улгайиш боланинг жисмоний тараккиёти билан боглик булса, сифат узгаришлари, боланинг психик тараккиёти билан богликдир. Болада юз берадиган сифат узгаришлари бирданига содир булмай, аста-секин юзага келади. Болаларни турли ёш даврларга ажратишда уларнинг тараккиётида юз берадиган сифат узгаришлари, яъни уларнинг психик тараккиёти жахатидан янги боскичга кутарилиши асос килиб олинади. Болаларни турли ёш даврларига ажратишда турлича фикрлар замонлардан бери фанга маълумдир. Баъзи бир олимлар болаларни турли ёш даврларга  ажратишда факатгина жисмоний усишни асос килиб олиб уни:

 1. Чакалоклик даври.
 2. Балоготга эриши даври.
 3. Балоготга эришишдан кейинги давр деб ажратган булсалар, баъзи бирлар эса.
 4. Эмиш даври.
 5. Эммаклаш даври.
 6. Икки оёклаб юриш даври деб, яъни баъзи олимлар (педагог Бломский)
 7. Тишсиз болалик.
 8. Сут тиши даври.
 9. Доимий тиш даври.
 10. Доимий тишнинг тушиш даври. (карилик) деб ажратганлар. Бундай болаликни даврларга ажратишда факат уларни физиологик ва биологик белгиларигина суяниб, психик хусусиятлар хисобга олингмаган. Бу масала Чет эл педагогикаси ва психологиясида тугри хал килинди ва болаликни боланинг физиологик ва психик хусусиятларни хисобга олган холда куйидаги даврларга ажратилади.
 11. Гудаклик даври (мургак чакалоклик даври 0 ёшдан 1 ёшгача)
 12. Балогатгача ёшдаги (ясли) даври (1-3 ёш)
 13. Богча ёшдаги болалик даври (3-7 ёш)
 14. Кичик мактб ёшдаги болалик даври (7-12 ёш)
 15. Усмирлик ёки урта мактаб ёшидаги давр (12 ёшдан 15 ёшгача)
 16. Усмирлик ёки катта мактаб ёшидаги давр (15 ёшдан 17 ёшгача)

Бу даврларни бир-биридан катъиян бир ёш билан чегаралаб куйиш мумкин эмас. бола узининг усишида шу даврларни кечиради, аммо бу даврлар бир-бирига табиий богланиб боради ва олдингиси кейингисига замин хозирлайди… Хар бир даврда бола айрим рухий томонларигина эмас балки унинг умумий сиймоси, сифати-ангори хам бошкачии курина бошлайди ва уларни ёш белгиларига караб таълим-тарбия муассасаларига кабул килинади. Хозирги даврда болалаликни даврларга ажратишда психолог Д.Б.Эльнонингнинг хизмати каттадир. У болаликни психик тараккиёт ва бола фаолиятига асосланиб куйидаги даврларга ажратади: («К проблеме переодизации психического развития в детском воз-те», «журнал», «В.псих» 1971 № 4. )

I гурух бевосита хиссий алока килиш (гудаклик)

II гурух предметларни кул билан харакатга келтириш фаолияти (ясли)

I гурух роли фаолияти (мактабгача тарбия)

II гурух укиш фаолияти (кичик мактбгача давр)

I гурух узаро-самимий (сирдош) алока булиш (усмирлик):

II гурух укув-профессионал (бирор ишни касб килиб олиш фаолият катта мактаб даврига тугри келади).

Мустахкамлаш учун саволлар:

 1. Психик тараккиётнинг биологик шароитлари нималардан иборат?
 2. Бола психик тараккиётни конуниятлари нималардан иборат?
 3. Таълим ва тараккиёт тугрисидаги Л.С.Виготскийнинг таълимотини тавсифлаб утинг.
 4. Тараккиёт ёш боскичи нима?

Таянч тушунчалар.

Психик тараккиётнинг биологик шароитлари: психик тараккиётнинг социологик шароитлари: бола шахси йуналганлиги: нотекистлик: актуал тараккиёт боскичи: энг якин тараккиёт боскичи: тараккиёт ёш боскич:

Адабиётлар руйхати.

 1. И.Каримов «Маънавият юксалиш йулида» 1999й.
 2. И.Каримов «Баркамол авлод орзуси» 1998 й.
 3. И.Каримов «Узбекистон XXI аср бусагасида» 1999 й.
 4. М.Вохидов. «Болалар психикаси» Тошкент. 1992 й.
 5. Э.Гозиев. «психология» Тошкент. 1994 й.
 6. К.Даминов, У.Отавалиев, Х.Иброхимов «Психологиядан семинар ва лаборатория машгулотлари» 1994 й.
 7. П.Хохлова. «Психологиядан топшириклар» 1992 й.
 8. П.Левентуев. А.Аскархужаев, Б.Чудновский, М.Вохидов «Болалар психологияси очерклари».
 9. Г.Калюшен, М.Деюгина «Йургакдан мактабгача» 1996 й.
 10. К.Абдуллаева «Нутк устириш» 1990 йил.

Мавзу:3  Гудаклик даврининг психологик хусусиятлари.

Режа:

 1. Гудаклик даврида психик ривожланиш.
 2. Харакат тизимларининг бола психик тараккиётига таъсири.
 3. Болада муносабатларнинг шаклланиш ва жонланиш комплекси.

Илк ёшдаги болалар жисмоний жихатдан тез ривожланиши билан бирга психик жихатдан хат тез ривожланадилар. Боланинг 1 ёшли даври унинг психикасининг тез суратлар билан усиши давридир. Гудак болалар психикасини ривожланиши биринчидан анализаторларнинг такомиллашуви билан боглик булса, иккинчидан мустакил харакатларнинг усиши билан богликдир. Бола психикасини усишининг унинг харакатларини усишидан ажратиб булмайди. Бола дастлаб уз танасининг харакатини эплаштирадиган булиб колади, сунгра атрофдаги нарсларнинг ушлаб харакат киладиган булади, бу харакатлар эса боланинг нерв системасининг ва психикасининг усишига ёрдам беради.

Бола янги тугилган чакалоклик даврида (тахминан 2 ойгача) унинг фаолияти факат энг зарур органик эхтиёжларни колдириш билан (20 соатга якин уйку) чекланади. Бола узок ухлаш туфайли энергиясининг асосий кисмини тез усишга жисмоний жихатдан ривожланишига сарф этади. Бола 2 ойлик була бошлагач, унинг  гудаклик даври бошланади. (2 ойдан 1 ёшгача). Гудаклик даврида боланинг психикаси нихоятда тез ривожланади. Бола аста-секин камрок ухлайджиган булади ва атрофдаги нарсаларнинг таъсирига купрок кизикадиган булади. Икки ойлик бола товуш килган томонга караб бошини буради, гапирган ккузи билан кидира бошлайди, корни билан ёткизилса, бошини кутаришга харакат килади, аммо бу харакатларнинг купчилигини бетартиб, ихтиёрсиз харакатлардир. Уч ойлик бола бошини тик тута бошлайди. Бу боланинг психик жихатдан усиши учун жуда мухимдир. Тобора купрок таасурот оладиган булиб колади. Бу эса миянинг ривожланишига ёрдам беради. Бола ёшига тулгунча жуда куп харакатларни узлаштириб олади. Бу харакатлар орасмида кул харакатлари психик тараккиёт учун мухим булган харакатлардир. Турт ойлик бола нарсаларга кул чузадиган булади,  аммо у хали узининг кул харакатларини идора кила олмайди. Бола 5 ойлик булгач, корни билан ёта олади, уни пайпаслаб тимирскилаб куриш оркали уларнинг айрим хусусиятларини билиб олади. Боланинг психик тараккиётида мураккаб харакатларни эгаллаб бориши жада катта роль уйнайди. Бола 6 ойлик булгач, мустакил утира оладиган булади. Бола утира бошлагандан сунг унинг назар доираси кенгайиб, унда янгидан-янги тассуротлар пайдо булади. Бола куз унгида янги таассуротларнинг пайдо булиши идрок, диккат, хотира каби психик жараёнларнинг ривожланишига катта ёрдам беради. Бола 8 ойлик булгач, яна бир мураккаб харакатни, яъни эмаклашни бошлайди. Эмаклаш билан бир пайтда каровотни ёки бошка бир  нарсани ушлаб, тик тура олади. Бола психикасининг ривожланишида бу янги харакатларни ахамияти жуда каттадир. Эмаклай бошлагач боланинг атрофидаги нарсалар билан муносабатда булиш имконияти кенгаяди. Натижада мустакил  харакатлар килиб, янги-янги нарсани таний бошлайди. Болани хамма нарса кизиктиради. У бир нарсани иккинчи нарса билан уриштириб такиллатади ва чикаётган овозга кулок солади. Одатда бу ёшдаги болалар бирон нарсанинг копкогини очиб ёпишни ёктирадилар. Бундай харакатлар боланинг кул мускулларини мустахкамлайди ва нарсаларнинг турли хоссаларинибилиб олишларига ёрдам беради.

6-7 ойларда таклид килиш харакатлари пайдо булади. Бола психикасининг тараккиётида таклиднинг роли жуда каттадир. Бола жуда куп харакатларни ва нуткни асосан таклид килиш, оркали узлаштириб олади. Масалан: чапак-чапак-деб такрорлаб  туриб чапак чалинса, бола шу суз айтилиши билан чапак чаладиган булади. Огир касалликка учрамай,жисмоний жихатдансоглом усган бола 9-10 ойлик булганида юра бошлайди. Боланинг мустакил тарзда юра бошлаши унинг хаётида гоят катта ходисадир. Бола юра бошлагандан сунг унинг психик тараккиёти учун жуда катта имкониятлар юзага келади, юра бошлаган боланинг фаоллиги кун сайин ортиб, эркин  харакат килиши доираси кенгаяди. Бу эса идрок доирасининг кенгайтириб, мазмундор булишига ёрдам беради. Шундай килиб, илк ёшдаги боланинг психикаси унинг эркин харакатлари учун кулай шароит яратиш керак. Бола харакатларининг чеклаш эса психикасининг нормал ривожланишига зарар  етказади. Шу сабабли болани харакат килишга имкон бермайдиган холатга солиб куйиш ярамайди, унинг бемалол харакат килишига имкон бериши керак.

Болани гудаклик давридан бошлабок борча психик жараёеларни, билиш жараёнлари нормал тараккий эта бошлайди. Бу даврда болада ихтиёрсиз диккат шаклланади. Бола тугилган пайтларда унинг эътиборини асосан узининг органик эхтиёжларини кондирадиган нарсалар жалб килади. Бола 3-4 ойлигидан бошлаб харакатда булган яркирок, товуш чикадиган нарсалар боланинг диккатини купрок жалб эта бошлайди. Аста-секин болада диккатнинг баркарорлиги ортиб боради. Бунинг тадкикотичи Мелчинскаянинг кузатишларидан куиш мумкин: «Ун ярим ойлик кизчанинг каровотини тепасига ялтирок юлдузча осиб куйилган. Кизча юлдузчага тикилиб карай бошлайди, кулларини кимирлатиб юлдузчага талпинади. Кизча бир оз юлдузчага кимирламай тикилиб туради, сунгра яна кулларини кимирлатиб юлдузчага талпинади. Ша тарика 2 минуту 45 секунд шу нарсага диккатини каратади ».

Бола 5 ойлик булганида нарсаларга кул узатиб,  ушлаб кура бошлайди, бармокларини махкам юмиб, ушлаб  олган нарсасини кулидан куйиб юбормайди. 6 ойлик булганданарсани бемалол ушлай диган булади. Шу нарсага диккат килади. Бола 7-8 ойлик булганида нарсаларни такиллатиб, такиллаган товушга диккат билан кулок солади. 9 ойлик бола идиш копкогини очиб-ёпиб, бу харакатларини 5-10 минутгача давом эттириб диккатини шу нарсага олади. Шу тарика боланинг диккати усиб баркарор була боради. Бола тугилганидаёк унда бир катор анализаторлар нормал ишлай бошлайди. Масалан: куриш, эшитиш, таъм билиш, харакат бадан, хид билиш анализаторларидир.

Бадан анализаторларининг фаолияти туфайли,  бола иссик-совукни сезади. Янги тугилган чакалок баданининг сезгирлиги катталарникидан кучлирок булади, яъни температурасининг кескин узгариши болага тез таъсир этади. Шу сабабли бола ётган уйнинг хароратини нормал саклаш, чакалокка баданига каттик ботмайдиган, майин кийимларни кийгазиш керак.

Олий анализаторлар деб аталувчи эшитиш ва куриш анализаторлари бирмунча, мураккаброк йул билан ривожланади, эшитиш анализаторлари бола тугилганидаёк етилган булади. Бирок, чакалок тугилгандан сунг, даслабки бир хафта 10 кун давомида бола яхши эшитмайди. Бунга сабаб бола кулогининг ичи она корнидалигида суюкликка тулиб колади. Бир оз вактдан кейин бу суюклик сурилиб, кулоклар очилади ва бола 2-3 хафтадан кейин яхши эшитадиган булади. 2 ойлик болада куйидаги типик манзарани куриш мумкин: агар чакалок йиглаб турган пайтда кунгирок чалинса, у йигисидан тухтаб кунгирокнинг товушига тинчгина кулок сола бошлпайди. Куриш анализаторлари хам мураккаб йул билан ривожланади. Янги тугилган болада куриш рефлекси мавжуд булади. Бола ёругликни ва коронгуликни сезади. Масалан: коронгуда чакалок ётган булса, чирокни ёкиб юбораилса, у кузини юмиб олади.

Янги тугилган боланинг куриш сезгиси унчалик мукаммал булмайди. Гудак боланинг кузини гавхари буртма шаклда булади, шу сабабли, у узокдаги нарсаларни кура олмайди. Бола 9-10 кунлик булганида баъзан харакатланаётган предметларга караб колади, 1 ойга тулганида унинг иккала кузи баравар харакат килади. Бола 3 ойлик булганида ялтирок предметларни кузи билан кузатади. 6 ойлик булганида асосий рангларни ва предметларни фарк кила бошлайди.

Янги тугилган бола теварак-атрофдаги оламни катталар сингари идрок кила бошлайди. Унинг идроки жуда элементар булиб, ёши, тажрибаси, билимлари орта борган сайин усиб боради. Айрим сезгиларни бир бутун килиб боглайдиган шартли рефлекслар вужудга келиши натижасида бола нарсани яхлит холида идрок кила бошлайди. Чунончи, бола тугилган кунидан бошлаб онасининг овозини эшитади, баданига онасининг кули текканини сезади, онасининг афтинин куради. Ана шу  тиркок таассуротлар аста-секин бир бутун образ булиб бирлашади ва бола куз унгида онанинг образи пайдо булади.

Боланинг харакатлари орта борган сари идроки хам усиб боради. Бола теварак атрофдаги нарсаларни фаол харакат килиши билан билиб олади. Унда теварак атрофдаги нарсаларга кизикиш пайдо булади. Даслаб бола уз танасини кисмларига, «кизика бошлайди». У уз кулининг бармокларига диккат билан тикилиб карайди, бармок ларини очиб юлиб мушт килиб куради, оёгини кули билан ушлаб огзига тортади. Бундай харакатлар килишбилан атрофдаги нарсаларни хар томонлама текшириб куради. Айникса, бола эмаклай бошлагандан сунг кизикиш янада ортади. Ва атрофдаги нарсалар тугрисида тобора купрок таассурот ола бошлайди.

Айни бир хил харакатларни куп марталаб такрорлаш болани билиш кобилиятини устиради. И.М.Сеченов бу фикрни таъкидлаб бундай деб ёзган эди: «Такрорлаш таълимнинг онасидир, яъни барча психик ходисаларни купрок тушуниб олишдир». Шу тарика боланинг идроки тобора мазмундор булиб боради. Гудаклик даврида боланинг хотираси хам шакллана бошлайди. Бола 3-4 хафталик булганидаёк унда харакат хотирасини дастлабки куринишлари пайдо булади. Масалан: агар болани эмизгак  вактдагидек килиб  кулга олинса,  у тамшаниб, эмишга харакат килади. Бола харакатининг уса бориши билан унинг  харакат хотираси хам усади. Бола 3-4 ойлик булганда, яккол-образли хотира пайдо булганлигини курамиз. Бола узига энг таниш булган нарсаларни эслаб колади ва танийди. Чакалок онасини танийди, онасини курганда унга жилмайиб кул узатади. Аста-секин бола узига якин булган кишиларни хам таний бошлайди. «узига якин кишиларни» , «бнгоналар» дан фарк килади. 6 ойлик болани онасидан бошка бир хотин эмизмокчи булганда,  бола эммаган. Бу вактда бола узига сут бериладиган бутилкани танийди. Уни бошка бутилкалардан, дори шишасидан фарк килади, 6-7 ойлик катталарнинг айтган сузларига тушунади, оти айтилган нарсаларни кузи билан кидириб топади ва уни кули билан курсатади. (Масалан: «кузинг кани», «огзингни курсат» ва х.к.) бола 1 ёшга тулганда унда эслаб колишнинг даслабки белгилари пайдо булади. У оти айтилган нарсани кузи билан кидиради ва агар тополмаса безовта була бошлайди, аччикланади. Бу хол болада идрок килинган нарсалар тугрисида тасаввурлар пайдо булганлигини курсатади.

Латент (яширин) давр, яъни бола нарсани танийдиган холга келгунча утган вакт хотиранинг  канчалик тез усганини билдиради. Бола 1 ёшга тулгунча латент даврининг усиши:

 

Ёши Латент даврининг давом этиши
4 ойликда 1 хафта
6 ойликда 2 хафта
12 ойликда 3-4 хафта

Илк ёшли даврда мураккаб психик жараёнлардан тафаккур элементлари хам юзага кела бошлайди. Бола 6 ой нутксиз тафаккур элементлари пайдо булади. Хар бир нарсани фикрлашни такозо килади. Бола бирор янги нарсани билиши билан уни курган нарсалари билан таккослайди, уларнинг бир-бирига ухшашлигини ёки фаркини белгилаб олади. Нукт пайдо булиши ва усиши илан боланинг тафаккури янада усади нутк пайдо булишидан олдин бола тайёргарлик боскичини утайди. Тайёргарлик даврида боланинг овоз аппарати такомиллашади. Боланинг дастлабки кундаги йигисиёк унинг нафас олиш аппаратини, томок мускулларини ва овоз пардаларини машк килдиради, бу эсанутк аппаратининг ишлаши учун зарур. Болада 2-3  ойлик булганда йиглашдан ташкари хатти-харакатлар пайдо булади. Агар бола соглом, корни тук булса, хеч бир нарса уни безовта килмайди, у анчагина вактгача «г», «к», «х» каби товушларни талаффуз килиб ётади. Бола 3 ойлигида «гув-гувлаш» даври бошланади, у «ачу-гув-гув» каби товушлар чикаради. Бола 4-5 ойлик булганида чугур-чугур кила бошлайди. Энди у товушларнинг киска ва узиб-узиб талаффуз килмасданбалки охагдор килиб талаффуз килади. Шундан сунг бола «да», «ма», «ра-ла» сингари айрим бугинларни талаффуз этади. Бола 8 ойлик булганида катталарнинг гапини тушуна бошлайди. Бола 9-10 ойлик булганида бирор нарсани ифодаловчи суз айтилса, болада шу нарса тугрисида тасаввур пайдо булади.нуткнинг усиши болада фикрлаш жараёнларининг ривожланишини тезлаштиради. Суз нарсаларни бир-бири билан таккослашга уларнинг ухшашлигини ва фаркини белгилашга, аввалги тажрибага асосланиб нарсани фикрлашга ёрдам беради. Суз ёрдами билан бола умумлаштиришга урганади.Энг даслабки умумлаштириш бола 9-10 ойга тулганда падо булади. Боладаги тафаккурнинг тараккиёти нутк билан чамбарчас боглик холда ривожланади. Бола 1 ёшга кирганда 10-20 суз зонасига эга булади. Бола «ада, буви, нанна, ашша, умма, ойи, ана, ака, амма»  каби сузлар ни талаффуз кила бошлайди. Бола аввало, уз атрофидаги нарсаларнинг отини билдирадиган сузларни урганади.бола одатда бир сузни узининг истагини билдириш учун ишлата бошлайди. Масалан: «ойи» деган сузи-«ойимени кутар», «ойи корним оч» деган маъноларни билдиради. Бола нуткининг усиши куп жихатдан катталарга боглик. Бола катталарнинг сузига таклид билан канчалик куп гаплашиши, улар талаффуз  килган гапларнинг канчалик тугри, аник, ифодали булиши бола нуткининг тараккиётида катта роль уйнайди.

Илк ёшли даврдан бошлаб болада турли хил хис-туйгулар юзага кела бошлайди. Организмнинг хаёти ва тараккиёти учун мутлоко зарар булган табиий эхтиёжлар туфайли болада дастлабки хислар пайдо булади. Масалан: тукми ёкиочлик, иссиклик ёки совук котиш рохатланиш ёки норозилик хисларини дастлабки хислар пайдо булади. Булар боланинг тугма хислар булиб, бу хисларнинг физиологик асоси табиий уз-узини саклаш шартсиз рефлекслари куринишларининг хиссий формасидир. 2 ойлигида болада биринчи марта куз ёши падо булади. Бола энди ингалаш урнига кузидан ёш чикариб йиглайди. Боланинг йигиси-сабрсизлини, норозиликни ифодалайди.2 ойлик бола жилмайиб кулишни хам урганади. Бола 3 ойлик булганда унинг хиссий туйгулари мураккаблашади ва «жоналаниш комплекси» юзага келади.бола катта кишини куриши билан дарров жилмаяди, унга кулини узатиб талпинади, оёкларини кимирлатиб, турли хил товушлар чикаради. Бу хол болада якин кишиларига нисбатан мехр хиссининг юзага келаётганлигидан далолат беради.

6 ойликдан ошганда боланинг яхши курадиган уйинчоклари булади, яхши курган уйинчоклари йуколиб  йуколиб колса хархаша киладилар. Бу даврда эстетик хисларнинг бошлангич элементлари падо булади. Музика, ашула, чиройли уйинчок болани кизиктиради ва кувонтиради . 9-10 ойлик бола ашула ва музикага караб, кулларини уйнатади, чапак чалади.

Бу даврда боланинг хислари тез ва очик ойдин пайдо булиши хамда тез йук булиб кетиши билан характерланади.

Бола 1 ёшга тулгунга кадар унинг  хислари анча мураккаблашиб, хилма-хил булиб боради.

Гудаклик давриболада келажак ирода жараёнларининг куртаклари пайдо булади. Биз бу ерда тула маънодаги ирода жараёнлари тугрисида хали гапира олмаймиз. Булар ирода жараёнларининг факат айрим элементлари булса хам, лекин иродасининг усиши учун катта ахамиятга эга. Бола узининг харакат органларини эплай оладиган пайтидан бошлаб,унда ирода уса бошлайди.Бу эса боланинг ихтиёрсиз харакатлари билан бир каторда ихтиёрий харакатлар килишга хам имкон беради.Бола 6 ойликка тулгунча унда дастлабки ихтиёрий харакатлар талпиниб,уйинчоклар уйнаш,уларни улоктириш,олиб келишга харакат килиб интилиш ва х.к юзага келади.Бола 6 ойга тулганидан кейин унда катталарни харакатларига таклид килиш катта роль уйнайди.Бола 7-8 ойлик булганида унинг харакатлари мураккаблашади- бола эмаклашга,урнидан туришга харакат килади.Булар ихтиёрий харакатлардир.Болада иродали харакатларнинг асосий элементларини юра бошлаган пайтида куришимиз мумкин.Бунинг учун боланинг биринчи карашларини куздан кечиришнинг узи кифоя.

Бола урнидан туриб олади-ю,лекин калтираб туради,чунки унинг оёклари хали кучсиз,уз гавдасини кутара олмайди.Кадам ташламокчи булади-ю,лекин йикилишдан куркади.Нихоят,у аранг биринчи кадамини куяди, мувозанатни йукотиб,узини ушлай олмайди,йикилади,куркиб кетади.У яна туриб юрмокчи булади,лекин яна йикилишдан куркади.Болада «мотивлар кураши»бир оз вакт давом этади,сунгра у иккинчи кадамни куяди.Хали унда куркиш хисси тугагани йук,бутун кучини йигиб,бу хиссни енгишга,кийинчиликкаи бардош беришга интилади.Нихоят бу кийинчиликларни енгиб,узи максадга эришади.Боланинг иродаси манашундай фаол фаолият йули билан кийинчиликларни енгиш йули билан усади. Бир ёшга тулиш олдидан боланинг нутки усииб борган сари акли хам тез усади, натижада иродавий жараёнларнинг янада тараккифй этишига йул очилади.Энди бола уз харакатларининг максадини яхширок англайдиган булиб колади, катталарнинг айтганини килади, катталарнинг гапига кулок солади.Унчалик мураккаб булмаган илтимосларни бажаради.Масалан,унга бирор нарсани олиб бер десангиз, олиб беради, жойига куй деган нарсани жойига куяди ва х.к.

Мана шуларнинг хаммаси ироданинг усишига ёрдам беради.

Шундай килиб,илк ёшдаги боланинг психик жараёнлари унинг фаол фаолияти,турли туман харакатлари, уз атрофидаги нарсаларнинг купрок билиб олиши жараёнида ривожланиб борар экан,келгуси бу психик жараёнларининг янада тараккий эттириш, шакллантириш мактабгача тарбия муассасаларида ишловчи педагогларнинг,тарбиячиларнинг ва ота–оналарнинг энг мухим вазифаларидан биридир.

Мустахкамлаш учун саволлар:

1.Гудаклик даврининг анатомо-физиологик хусусиятлари нималардан иборат?

2.Гудак болаларда харакатларнинг усишини тавсифлаб беринг.

3.Гудак болаларда психик жараёнларнинг дастлабки куринишлари кандай?

4.Жонланиш комплекси нима?

Таянч тушунчалар:

Химояланиш рефлекси,ориентировка рефлекси,анализаторлар, «латент» даври, «жонланиш комплекси»,тайёргарлик даври.

Адабиётлар руйхати.

 1. И.Каримов «Маънавият юксалиш йулида» 1999й.
 2. И.Каримов «Баркамол авлод орзуси» 1998 й.
 3. И.Каримов «Узбекистон XXI аср бусагасида» 1999 й.
 4. М.Вохидов. «Болалар психикаси» Тошкент. 1992 й.
 5. Э.Гозиев. «психология» Тошкент. 1994 й.
 6. К.Даминов, У.Отавалиев, Х.Иброхимов «Психологиядан семинар ва лаборатория машгулотлари» 1994 й.
 7. П.Хохлова. «Психологиядан топшириклар» 1992 й.
 8. П.Левентуев. А.Аскархужаев, Б.Чудновский, М.Вохидов «Болалар психологияси очерклари».
 9. Г.Калюшен, М.Деюгина «Йургакдан мактабгача» 1996 й.
 10. К.Абдуллаева «Нутк устириш» 1990 йил.

Илк ёшдаги болаларнинг психологик хусусиятлари.

Режа:

 1. Илк ёш даврининг узига хос хусусиятлари.
 2. Илк ёши даврида психик жараёнларнинг тараккиёти.
 3. Бола шахсининг шакилланиши.

Мустахкамлаш учун саволлар:

 1. Илк ёши даврига таъриф беринг.
 2. Илк ёши болаларнинг аклий ривожланишини тавсифлаб беринг.
 3. Бола шахсини шаклланишига таъсир этувчи омиллар нималардан иборат?

Таянч тушунчалар:

Анализаторларнинг такомиллашуви; харакат доирасини кенгайиши, нуткнинг усиши, муносабатларнинг ортиши, «суз яслиш» ходисаси; идрокнинг таъсирчанлиги; диккатнинг бекарорлиги; хотиранинг ихтиёрсизлиги; харакатли тафаккур.

Богчага тарбия ёши (ясли) тарбияга келиб, боланинг психик жихатдан тараккиёти тез суратлар билан уса бошлайди. Ясли ёшидаги бола теварак атрофдаги дунёни билиш иштиёкини кондириш учун бенихоя  катта имкониятларга эга булади. Биринчидан (сезги органларининг ) такомиллашуви уларнинг узаро уйгун ишлаши шунга олиб келадики, гудак теварак-атрофдаги дунё хакида таркок таассурот олган булса, энди бу таассуротлар нарсаларнинг бутун образларига идрокка айланади. Иккинчидан боланинг харакатлари янада усишига караб унинг билиш имкониятлари кенгаяди. Ясли ёшидаги бола факат юриб эмаклабгина колмасдан югуради нарвонга тирмалашиб чикади уйинчокларга кул узатиб олади, мустакил равишда овкат ейди,  ечинишга катталарнинг оддий юмишларини адо этишга урганади, буюрилган нарсани олиб келади. бола стол тортмасидан нима борлигини кизикиб очиб куради, калам, сиёх, мих, тош, чуп ва бошка нарсаларни кулига олиб огзига солади. Хаммасини «текшириб» теварак-атрофдаги баряа янгиликларни билиб олади.  Шу иш жараёнида боланинг идроки уйгунлашиб тажрибаси ортади. Икки ёшга кадам куйганида боланинг идрокида бир кадар дифференциаллаш намоён булади. Бола суратда тасвирланган ит, айик,  коплонни танийди.

Бола «катта » ва «кичик» сузлар билан аташни билмаслигига карамай бу тушунчалар бир-биридан фарк килади. Ясли боланинг идрокида муайян масадни кузлаш сезилмайди. Бола теварак-атрофдаги нарсаларни билишда купинча чалгиб кетади. Ташки дунё болани мафтун этади, хар  гал унга хаёлий янги тухфалар тортик килинади. Ясли ёши даврида боланинг  диккати хам тараккий этиб боради. Боланинг диккати узига хос хусусиятга эга булади. Боланинг  диккатида тажрибанинг чекланганлиги асосий мухим белгини ажрата олмаслик ута таъсирчанлик ва хиссий узгарувчанлик яккол куринади. Бу ясли даврига хос хусусиятлардир.Ясли ёшидаги бола учун ихтиёрсиз диккат харакат .Бу диккат  асосан таварак атрофдаги дунё обектларини кучига богликдир.Янги ранг –баранг фавкулотда нарсаларнинг хаммаси диккатни жалб этади.Бола турли хил ялтирок ,овоз чикадиган харакатдаги нарсаларга диккатини жалб килади. Ясли ёшидаги бола диккатни нихоятда бекарок булишига характерли нарсалар билан юзани топишади.Уйин билан шугулланаётган бола 12-минут ичида 8марта уйинчокларни узгартирган.Демак бола хар бир обект(уйинчок) устида 2 минутдан уз диккатини туплай олган холос.

Диккатнинг бундай бекарорлиги физологик нуктаи назардан куйидагича тушунтирилади. Ясли ёшидаги бола миясидаги тормозланиши жараёнларининг кучсизлиги билан ажралиб туради.Худди шунинг учун хам боланинг осонгинат бир нарсадан иккисига чалгитади.Нарсалар болага жуда кизик туюлганда хам унинг диккати чалгиб туради.Психологик Н.М Менгискаянинг хикоя килишига кура 1ёшу 8 ойлик Саша исмлик бола экан

ва у болалар хакида эртакнингзур кизикиш билан тинглайди.Бури келиб эшикни таккилатганни хикоя килинаётганда  Саша бурининг кандай таккилатганини курсатмокчи булиб деворга так-так  уради, лекин таккиллашига шу кадар махлиё булиб кетадики, эртакни тамомила унутиб куяди. Ясли ёшдаги болага дикатнинг бир неча объектга такомиллай билмаслик хос хусусиятдир. М: 3 ёш болага бир неча кичкина каптокларни олиб келишни буюрилса, бола кулига бараварига бир неча каптокни олади. Лекин етиб келгунча факат битта капток колади. Бола уз диккатини бир вакитнинг узида кулидаги каптокларга оёгининг остида юришга таксимлай олмасдан каптокларни тушуриб келади. боланинг ёши усиб борган сари унинг диккати баркароррок булиб колади. Ясли ёшидаги боланинг хотираси гудакларники сингари ихтиёрсиз хотирадир , яни бола нарсаларни атайлаб онгли равишда эсида саклаб колмайди ва тушура олмайди. Лекин ясли ёшдаги боланинг хотирасида анча силжиш сезилади. Бу энг аввало эсга тушуриш ва таниш просесига таълуклидир. Бола куп нарса эсда саклаб колади ва уни аниклаб олади, 2 ёшга кадам куйгандаёк бола илгари курган нарсаларни суратдан таний олади. М: бола ота –онасини, ака- укаларини ва якинларинисуратида танийди. Купинча отини хам айтиб беради. Н.М.Менченискаянинг ёзишига 1 ёшу 7 ойлик угили дарвозасини таниб олган. Онаси дарвозасига кирмай утиб кетаётганида, бола «ховлига кирамиз» деб хархаша килган.

Бош мия пустининг янада таракий килиши , нерв толаларининг миэлик пардаси билан тез копланиш жараёни латент даврини узайтиради. Бола бир ёшдан ошганда латент даври 9 хафтагача 2 ёшдан ошганда бир неча ойга етади. Латент даврининг узайиши бола хотирасини янада мустахкамлайди. Ясли ёшида боланинг хотираси хали такомиллашмаган булади. Унинг тажрибаси камлиги теварак атрофдаги вокеа ва ходисаларга етарлича тушуниб бир – бирига боглай олмаслиги сабабли боланинг хотираси узук-юлук системасиз булади. Ясли ёши даврида болада эмоционал хотира кучли намоён булади. Бола хиссиёти жуда эгулувчан булади. Унда кучли кечинма ва жуда ёркин образ тугдирган нарса узок вакитгача эсида колади. М: Боланинг тугилган куни нишонланса , яслида утказиладиган байрам эртаклари унинг эсида узок вакт сакланиб колади, тез-тез эсига тушуриб туради. Бола шу тарика таассуротдга берилувчан булганидан купинча уз хотираларида эшитган вокеаларини ,курган вокеаларига алмаштириб юборадилар.

М: 2 ёшу 6 ойлик бола парадга бориб, унда куп одамларни ва байрокларни курдим , деб хикоя килади. Хакийкатда эса у байрам куни уйда колган номоиш хакидаги хикояни ота-онасидан эшитган . Болалар «ёлгончилигини» юзага чикишига тарбиячи эътибор бериши боланинг хотирасини ойдинлаштириши лозим. Ясли ёшида боланинг кокрет образли хотираси анча усган булади.

Ясли ёши даврида боланинг харакат хотираси хам анча токомиллашади. Харакат хотирасининг усиши янги харакатларни , харакат куникмаларини эгаллашга ёрдам беради. Бола харакат хотираси туфайли бемалол юрадиган , сакрайдиган булади. Бола катталарнинг имо- ишорасини урганиб олади. Опасига ухшаб хат ёзмокчи булади, онасига ухшаб хамир коригиси келади, отасига ухшаб болга уриб мих кокиш харакатларини килади. Боланинг бу харакатларига куз-кулок булиб туриш керак. Бола харакат хотираси туфайли чапак чалишни, музикага караб уйнашни урганиб олади, бу эса болага завк багишлайди. Бола нерв системасининг юкмак даражада пластик ва узгарувчан булиши туфайли унинг механик хотираси жуда усган булади. Бола бир неча марта такрорлагандан кейин сузларни бемалол эсида тутиб олади. 2 ёшга етганда бутун жумлаларни ва 2 ёшдан утиб 3 ёшга якинлашганда 4 сатр шеърларни айтиб бера олади. Ясли ёшининг охирига келиб бола кичик-кичик шеърларни ёд ола бошлайди. Лекин боланинг механик хотираси жуда кучли деган сузлардан, баъзи буржуа психологлари таъкидлаганларидек, у факат механик равишда эслаб колар экан, деган хулоса чикармаслик керак.  Боланинг тили чикиши билан, у сузларни маъносига тушуниб, бошидан кечган вокеа ходисаларни сузлаб бера олиши унда мантикий хотиранинг таркиб топаётганлигидан далолат беради. Лекин боланинг уз маъно хотираси  хали мукаммал булмай уни узгартиришга тарбиячилар олдида турган мухим вазифадир. Ясли ёши даврида боланинг нутки нихоятда тез усади. Бу даврда нутк катта тараккиёт йулини босиб утади. Боланинг нуткка эга булиши унинг психик жараёнларининг тараккий этишига айникса тафаккурнинг усишига жуда кучли таъсир этади. Ясли ёши даврида боланинг нуткининг усишини 2 даврга ажратади. 1. 1 ёшдан I-6 ёшгача булган давр. Бу даврда бола 20-30 сузни билади, «ойи», «буви» сузлари билан бир каторда боланинг эхтиёжини билдирадиган «бер», «ма» каби сузларни билади.   Бу даврнинг характерли белгиси, боланинг айтаётган сузлари микдори жуда кам булади. Боланинг пассив лугати бойиб боради. Яъни узи гапира олмайди, бошкаларнинг сузини купрок эшитади. Нутк материалларини узига запас  килиб сингдириб боради. Бола бу даврда сузларни узик-юлик килиб, имо-ишора билан айтиб беради. Бу ситуатив нутк (вазият нутки) деб аталади. Бола билан вазиятда, бир оилада турган кишигина унинг «гапларини» тушуна олади холос, яъни бола айтган сузидан нимани ифода этганини тушуна олади. Бола биладиган сузлар микдори турлича булиб асосан болани ураб олган нутк вазиятига боглик Узбекистондаги куп оилаларда бир неча тилда сузлашишни айтиб утмок керак. Бу оилаларда турли тилларда баб-баравар сузлашиши боланинг яна тилини билиб олишига салбий таъсир курсатади. Бундай пайтда бола она тилини узок вактгача уйгонолмай колади. Шунинг учун бола атрофида аввало она тилининг «нутк вазияти» булиши керак. Демак бу даврда

Тарбиячининг вазифаси бола билан купрок муносабатда булиб, унинг идрокини нутк материаллари билан тулдиришдан иборатдир.

 1. 1.6 ёшдан-3 ёшгача булган даврдир. Бу даврнинг энг мухим белгиси бола фаол лугатининг нихоятда тез устиришдир. Боланинг айтадиган сузларини микдори бирданига ошиб кетади. Бола эндиликда катталарнинг нуткига фаол таклид килади, у теварак-атрофдаги кишилар нуткидан янги сузларни кийинчилик билан узлаштирган булса, энди у уз лугатини бойитиб боради. 2 ёшдан ошганда боланинг суз бойлиги айникса тез ортади. М: 1ёшли бола 10-20 ача суз запасига эга булади. 1 ёшу 6 ойлик 20-30 гача, 2 ёшли бола 300-350 сузга; 3 ёшли 900-1000 суз запасига эга булади. Албатта бу машгулотлар турли болаларда турлича булади. Боланинг канчалик суз запасига эга булиши, у яшаётган оиладаги нутк маданиятига куп жихатдан боглик. Бола 2 ёшдан утгандан сун унинг нутки маъноли була бошлайди. Илгари боланинг сузлари унинг эхтиёжини ифодалаган булса, энди бола нуткида нарсаларнинг уз номи борлигини билиб олади ва хар бир нарсани уз номи билан атай бошлайди. Буни биз боланинг катталарга мурожаат килиб «Бу нима?», «Бунинг оти нима?» деган саволларидан куришимиз мумкин. Лекин бола нарсаларнинг номини билибгина колмасдан, нарсалар хакида янги билимлар олишга интилади. М: 2 ёш 4 ойлик Карим исмли бола узининг фамилияси ни билиб олгач, бошка нарсаларнинг «кутичанинг», «машинанинг», «столнинг» фамилияси нима? Деб сурайди. Бола суз туркумлари энг аввал отни урганиб олади. Чунки бола хар куни хаётида нарсаларни номини узи нуткида куплаб ишлатади. Демак, бола нуткининг грамматик томони анчагина узгариб унинг нуткида нарсаларнинг номини билдирадиган отлар купрок буларкан. Бола ясли ёшининг охирида феълларни куп ишлата бошлайди. М: «Кугирчок ухлаяпти », «овкат ейман», «машинамни олиб бер» ва х.к.  Сунгра боланинг нуткида  иккинчи даражали булаклар пайдо булади. М: баъзи равишлар «оркада», «юкорида», «пастга» деган  сузларни билиб олади. Сифатлар купаяди «чиройли уйинчок », «ширин конфет», «оппок кор», «кизил гул» кабилар.

Ясли ёшининг охирига келиб, нуткнинг синтаксис тузилиши хам узгаради. Ясли бир суздан иборат гап, яъни бола уз фикрини битти суз билан ифодалайди. 2 ёшдан ошгандан сунг унинг нуткида жуда оддий сузлар пайдо булиб, икки, учта суздан тузилган дастлабки гаплар пайдо булади. 3 ёшга якинлашганда узаро богланган бир неча сузли гаплар пайдо булади. 2 ёшдан сунг  бош гап билан эргаш гапдан тузилган дастлабки кушма гаплар хам пайдо булади. Лекин боланинг  гапларида, тузилишлар, гапларни тугритуза олмаслик холлари мавжуд булади. Шунинг учун тарбиячилар бунга эътибор бкришлари зарур. Ясли ёшининг охирига келиб, бола катталар билан купрок муносабатда була бошлайди, улар айтиб берган хикояларни, кичкина шеърларни,  ашула ва эртакларни жон-жон килиб тинглайди, узига берилган саволларга жавоб кайтаради, узи хам катталарга саволлар беради. Шу тарика, боланинг нутки усиб тараккий этади. Болада тафаккурнинг усишига нутк айникса катта таъсир курсатади.

Ясли ёшида тафаккур анча узгариб, мураккаблашади. Буржуа психологлари гудак  тафаккурини маймун тафаккурига ухшатадилар. Аммо, маймун тафаккури хакидаги бу назария хакикатга  келмайди.

Бола тугилиши биланок инсондир, у кишилар орасида яшайди, улар билан муносабатда булади, уларнинг таъсрида усади. Бола тафаккури катталарникидан фарк килади, лекин шу билан бирга бола тафаккури инсон тафаккуридир.

Ясли ёшининг бошида боланинг тафаккури харакатли тафаккур булади. Унинг тафаккури иш харакатлари билан бевосита богланган булади. Унинг тафаккури иш харакатлари билан бевосита богланган булади. Бола хали тили чикмаган уз фикрини ифодалашга урганмаган булади. Шунинг учун унинг фикри бевосита харакатларига богланган холда мавжудбулади. Бола нарсалар билан уйнаб, уз хатти-харакатларини планлаштирмайди, харакатларининг боришига караб фикр юритади. Бола бирор нарсани ясамокчи ёки чизмокчи   булади, унинг нима эканлигига факат узи тушунади. Ясли ёши болаларининг тафаккури конкрет образли ттафаккурдир. Бола бевосита идрок килган, курган нарсалари устида фикр юритади, шу нарсалар уртасидаги энг оддий бошланишларни аниклайди .

Бола 3 ёшга кадам куйганда нуткга эа булиши унинг тафаккурини усишига катта таъсир курсатади. Бола нуткга эга булгандан сунг, асосий фикрлаш операцияларининг оддий куринишлари: анализ килиш, таккослаш, обстракзиялаш (нарсанинг асосий мухим белгиларини ажратиш) умумлаштириш хосил булади. Бола бир-бирига ухшамайдиган нарсаларни умумлаштиради, уйинчогини куздан кечириб, булак-булак килиб, ажратиб ёки синдириб нарсаларни анализ килади. Нарсаларни бир-бирига таккослаб улар уртасидаги богланишларни топишга нарсаларнинг бир-бирига ухшашлигини ва фаркини топишга уринади. М: бола «стол» сузини билиб олар экан , бир-бирига ухшаш нарсаларни шу суз билан айтадиган булади. Квадрат, стул ва бошка шунга ухшаш нарсаларни «стол» дейди. Бирок булар хали хам том маънодаги фикрлаш операцияларининг дастлабки куртакларидир холос. Бола сузларни грамматик  жихатдан боглашни урганган сайин,теварак-атрофдагилар учун тушунарли килиб, бурро сузлашни урганган сайин, унинг тафаккури хам тараккий этиб боради. Бола нуткига эга булган уз фикрларини тушунарли килиб ифодалаб бера олади.

Нутк билан тафаккурнинг чамбарчас богликлиги ва узаро таъсири суз ясаш ходисасида куриш мумкин.бола сузларни бир-бирига таккослаб, уларнинг фаркини ва ухшашлигини аниклагандан сунг узи суз ясайди, була эса боланинг кузатувчанлигидан, шу сузларнинг маъносини тушуна бошлаганлигидан далолат беради. Ясли ёшининг охирларига келиб, бола мантикий фикр юрита бошлаганидан сунг, тушунчаларни узлаштира бошлайди. Айникса, бола тушунчаларнинг бир неча мухим белгиларини билиб олади. М: бола купинча катта ёшли кишилар билан болалар уртасидаги фаркни билишга кизикади. У кузатиб, таккослаб, купгина саволларга жавоб топади ва натижада тегишли тушунчаларни билиб олади.

2 ёшу 9 ойлик Нафисага ойиси айтади: «аданг энди барвакт кетмайдилар»Нафиса хайрон булади: «адам катталарку ?»Нафиса хамма «катталар» ишга барвакт кетишни билади.У «катта» тушинчасининг асосий белгисини билиб олган.Кизча узига карата айтилган «нега билмайсан?»деган саволга мен кичкинаман,катта булганимда билиб оламан деб жавоб кайтаради.Бу ерда хам бола катта тушинчасининг муайян белгисини билиб олганлиги куриниб турибди.Бола бу даврда сон тушинчаларини хам билиб олади. «бир,икки,уч»каби сон тушинчаларини узлаштиради.Бола учта нарсани санаб турганида ундан нечта деб суралса, «учта»деб жавоб беради.Бола тушунчаларини бирлаштириб хукмлар чикаради,хукмлардан хулоса чикаради.

Богчага тарбия ёшидаги болаларида мураккаб психик жараёнлардан булмиш хаёл хам анчагина ривожланади.Аммо,ясли ёшининг бошида боланинг тажрибаси хали кам,тассавурлар запаси гоятда чекланган булади.Тасаввурларни равшан,аник булмай гира-шира,узук-юлук булади.Баланини теварак- атрофида янгилиги билан тонг колдирувчи нотаниш нарсалар куп булади.Бола шу вазиятнинг асири булиб колади.Болада хаёл жараёнлари тула маънода икки ёшга тулиб уч ёшга кадам куйганда кайд килинади.Ясли ёшининг охирига келиб,боланинг турмиш тажрибаси усиши ва нутк ривожланиши натижасида юксак хиссиётлар,яъни интелектуал,эстетик ва ахлокий хислар юзага кела бошлайди. Бола янги нарсага дуч келганда хайронлик ва ажабланиш хиссини кунглидан кечиради «нима экан?»деб билишга интилади.Катталарга саволлар беради.Яъни аклий туйгулар намоён булади.Бола икки ёшга тулганда хайвонларнинг товушларига таклид килади.Агар бу ёшдаги болалар чиройли кийим кийгизилса узини мамнун сезади,кувонади.Бола музикага нисбатан ижобий муносабатда булади.Бола ашулла айтади,уйинга тушади.Мусикага истеъдодли болалар чиройли куйларга эътибор билан кулок солади.Бу куйни нохуш шовкунлардан ажратади.Богчага тарбия ёши даврида боланинг иродавий жараёнлари хам ривожланади.Бола уз эхтиёжларини англайди,унда орзу- тилаклар пайдо булади.Бола истак-орзуларини хали босиб тура билмайди,катталар эса боланинг орзу- истакларини чеклаб куйишади. Боланинг истак-орзулари билан шу чекловлар уртасидаги зиддиятлар,конфлект келиб чикади.Агар болага хеч кандай талаб куйилмаса боланинг хамма истаклари бажо келтирилса, бола тантик, эрка, худбин, иродаси буш булади. Агар талаблар жуда хам каттик булса пассив,ожиз булиб усади, доимо юрак ховучлаб хавфсираб юради,айёр ва ёлгончи булиб усади. Шунинг учун болаларга куйиладиган талаблар окилона булиши, улар болаларнинг ёш хусусиятларини ва эхтиёжларини хисобга олинган холда куйилиши зарур. Болалар хадеб «мумкин эмас» деб унинг меъдасига тегмаслик керак. Унинг харакатланиши, юуриш ва уйнаш эхтиёжини кондириши учун имкон бериши зарур.

Окилона талаблар системали равишда ва доимо утказиб туриши лозим, агар болага ён берилса, бола дархол инжиклик кила бошлайди. Ясли ёшининг охирида боладан «узим» деган апни тобора куп эшитасиз, у катталарни ёрдамидан воз кечиб, узига бир нима килишга, бирор юмушни бажаришга интилади, айни вактда кийинчиликларни купинча енгиб утади. Шу тарика, ясли ёшида бола тарбияси тугри йулга куйилган шароитда унинг иродавий харакатлари усиб боради.

Мустахкамлаш учун саволлар.

 1. Илк ёши даврига таъриф беринг?
 2. Илк ёши болаларнинг аклий ривожланишини тавсифлаб беринг?
 3. Бола шахсининг шаклланишига таъсир этувчи омиллар нималардан иборат?

Таянч тушунчалар.

Анализаторларнинг такомиллашуви; харакат доирасини кенгайиши; нуткнинг усиши; муносабатларнинг ортиши; суз ясалиши ходисаси; идрокнинг таъсирчанлиги; диккатнинг бекарорлиги; хотиранинг ихтиёрсизлиги; харакатли тафаккур.

Мавзу: 5 Богча ёши болалар уйин фаолиятининг психологик хусусиятлари.

Режа:

 1. Уйин богча ёшидаги бола фаолиятининг етакчи тури.
 2. Боланинг уйин фаолияти хакида таълимот.
 3. Уйиннинг бола психик тараккиётига таъсири.
 4. Уйин турлари ва уларни психологик хусусиятлари.

Богча ёшидаги болаларнинг энг асосий фаолиятларидан бири уйин фаолиятидир. Асосий фаолият деб боланинг Айни шу ёшдаги тез-тез кузга ташланиб турадиган хатти-харакатларига айтамиз Асосий фаолият шундан иборатки, бу фаолият туфайли боланинг психик жихатдан усишда жиддий узгаришлар юз беради. Уйин бола хаётида мана шундай асосий фаолиятлардан биридир. Боланинг асосий фаолияти булган уйинда психик жихатдан ривожланишида жиддий узгаришлар юз беради. Уйин шу кадар универсал, шу кадар куп киррали ва нихоятда кудратли фаолиятдирки, богча ёшидаги болаларни уйиндан бошка йул билан камолга етказишни тасаввур этиш кийин. Болаларни уйин фаолияти рус психологларидан Л.С.Выготский, Е.А.Аркин, Д.Б.Эльконин ва бошкалар асрларида болалар уйин фаолиятини мохиятини илмий нуктаи назардан тушунтириб берганлар. Маълумки, боланинг ёши улгайиб мустакил харакат килиш имконияти ошган сари унинг атрофидаги нарсалар ва ходисалар дунёси хам кенгайиб боради. Боланинг богча ёшидаги даврида унинг фаолият  доирасидаги кучи етадиган хадди сигадиган нарсалардан ташкари катталарни фаолиятлари яъни уларни хол мутлоко хаддилари сигмайдиган , жисмоний жихатдан кучлари етмайдиган нарсалархам бор. Психик тараккиётнинг мана шу боскичида болалар учун мавхум назарий фаолият, яъни назарий йул билан билиш фаолиятининг булиши мумкин эмас. Бу  ёшдаги болаларнинг атрофидаги нарсаларни билиш фаолиятининг факат бевосита харакат килиш шаклида булади.  Богча болаларини хаддан ташкари фаол эканликларининг сабаби хам ана шундандир. Богча ёшидаги бола аторофидаги нарсалар билан бевосита Амалий муносабатда булишга интилади.Бу уринда шу нарса  характерлики бола билишга ташналигидан атрофдаги узининг хадди сигадиган нарсалар билангина эмас балки катталар учун мансуб булган узининг кучи хам етмайдиган нарсалар билан хам Амалий муносабатда булишга интилади. Буни натижасида болаларда  хаддан ташкари тез ортиб бораётган турли эхтиёжлари билан уларнинг тор имкониятлари уртасида кескин  карама-каршилик юзага келади. Болаларни тобора ортиб бораётган турли эхтиёжлари билан уларнинг тор имкониятлари уртасида карама-каршилик кандай йул билан хал килинади?- Бу карма-каршилик факат биргина фаолият оркали, яъни боланинг уйин фаолияти оркалигина хал килиниши мумкин. Буни шу билан изохлаб бериш мумкинки биринчидан боланинг уйинфаолияти кандайдир моддий махсулот ишлаб чикаришга каратилган фаолият эмас, чунки болаларни уйинга ундовчи сабаб уйиндан келиб чикадиган натижа билан эмас балки шу уйин жараёнидаги турли харакатларнинг мазмуни билан богликдир. Иккинчидан эса болалар уйин жараёнида уз ихтиёрларидаги нарсаларни уларни кизиктирган, аммо катталаргагина мансуб булган нарсаларга айлантириб, эркин фаолиятда буладилар.  Шундай килиб болалар атрофидаги катталар учунгина мансуб булган хали узларини кучлари хам етмайдиган жуда куп нарсаларни уйин оркали узлаштирадилар. Уйиннинг болалар психик тараккиётидаги кудратли роли машхур педагог ва психологлардан ташкари мутафаккир ёзувчиларни хам диккат эътиборини жалб этган. Масалан рус ёзувчиларидан бири М.Горький болалар уйин ва унинг мохияти хакида шундай деган  эди. «Уйин болалар учун узлари яшаб турган дунёни билиш хамда уни узгартириш куролидир».

Уйин болалар хаётида шундай куп киррали фаолиятки унда болаларга мансуб булган мехнат хам, нарсалар хакида фикр юритиш хам, хаёл килиш, дам олиш ва хушчакчаклик манбалари хам мужассамлашган. Манна шу жараёнларнинг барчаси уйин фаолиятида намоён булади. Уйин факат ташки мухитдаги нарса ва ходисаларни билиш воситаси булибгина колмай балки, кудратли тарбия воситаси хамдир. Ижодий ва сюжетли уйинларда болаларни барча психологик хусусиятлари шаклланади. Мана шу нуктаи назардан уйин богчадаги таълим-тарбия ишларини йулга куйишда марказий  уринда туради. Уйин жараёнида боланинг барча психик жараёнлари таркиб топишида имкон булади. Чунки уйин фаолияти болаларни диккат ва хотираси, нутки, хаёли, хиссиёти, мехнатга оид малакалари ва кобилиятларинамоён булади. Богча ёши болаларни уйини хилма-хилдир. Уларни уйин турларини асосан куйидаги классификация килиш мумкин.

1)   сюжетли ва ролларга    булиб уйналадиган уйинлар;

2)  Дилактик уйинлар;

3)  Харакатли ёки коидали уйинлар;

4)  Аралаштирилган уйинлар;

5) Кури шва ясаш уйинлари.

Сюжетли ва ролларга булиб уйналадиган богча ёши болаларни энг асосий уйин формасидир.

Масалан: «богча-богча», «поезд-поезд» каби кизикарли булган уйинлар уйнайди. Лекин турли ёшдаги болаларнинг  уйинлари бир хил булса хам сюжети хар хил булади. Масалан: кичик группа болалари «богча-богча» уйинини уйнар экан улар пешинга овкат пиширадилар, нонни кесадилар, идишни ювадилар.Амма кесилган нон кугирчокларга берилмайди, пиширилган овкат тарелкага сузилмайди.

Болаларга сенсор тарбия беришда дидактик уйинларни роли ката.Дидактик уйинлар богчада махсус программа асосида олиб бориладиган машгулотларни муваффакиятли утказишга ёрдам,ката группа болаларини мактабдаги укиш фаолиятига ката ёрдам беради.

Богча ёши даврида болалар уйинлари ичида харакатли ёки коидали уйинлар хам мухимдир.Чунки харакли уйинлар болаларни жисмоний жихатдан чиниктиради,уларни дадил,куркмас, эпчил булишга ундайди.

Болаларга ташаббускорлик,коллективизм,бурч хисларини устиради.Бунга «Ким биринчи », «копток», «ок куёнча »утирибди «етиб ол»уйинлари киради.

Харакатли уйинлар асосан сайр ва жисмоний тарбия машгулотларида утказилади.Драммалаштирилган уйинларни хам болалар севиб уйнайдилар.Бу уйинлар турли хил эртак ва хикоялар сахнага куйилади,ролларни эса бевосита болаларни узлари ижро этадилар. Масалан: «кизил шапкача», «Тормок», «Шолгом» драммали уйинлар болаларни нутки хаёл ва кобилиятларини таркиб топтиради. Богча ёши болалари уйинлари орасида куриш, ясаш уйинлари хаммага маълум бир максадга каратилган булади.

Уйин фаолияти болаларни индивидуал равишда урганиш имконини беради. Айрим болалар коллектив булиб уйнашни ёктирадилар бу психологик болани умумий тараккиётига таъсир этади. Шунинг учун тарбиячилар коллектив уйинларга тортишлари керак. Бу ёшдаги болалар уйинлари куйидаги психологик хусусиятга эга.

 • Болалар уйинлари мазмуни хаддан ташкари бойлигидадир. Болалар хаётининг сермазмунлиги бунинг асосий сабабидир.
 • Боларлар уйинларини доимо жамоа тусда эканлиги.
 • Хусусият уйин жараёнида ватанпарварлик туйгуларини намоён булганлигидадир. Урта ва ката богча ёшидаги болалар Узбекистоннинг пойтахтини жуда яхши биладилар ва уни севадилар, шу туфайли уйинчоклардан зур марок ва гурур ясайдилар. Бундан ташкари турли миллат болалари учун ясалган кугирчокларни севадилар ва узлари хам пластилиндан шундай кугирчокларни ясашга интиладилар.
 • Хусусияти – уйин жараёнида кишиларни мехнатга муносабатларини акс эттирадилар. Урта ва катта группа болалари уйинларида катталар мехнатининг узларига маълум булган турларини таклидан акс эттирадилар. Улар бир-бирлари билан доимо дуст ва иттифок булиб уйнайдилар. Бир-бирларига уртокларига ёрдамлашадилар.
 • Хусусияти-инсонпарвар ва хаётбахш булишидир. Болалар узларини уинларида халкимиз кишиларини келажакка булган ишончини кутаринки рухини ва юксак максад сари интилишларини акс эттирадилар. Шундай килиб, богча ёшидаги болалар узларининг уйин фаолиятларида илдам кадамлар билан олга суриб бораётган сермахсул хаётимизнинг хама томонларини акс эттирадилар.

Мустахкамлаш учун саволлар.

 1. Уйин – богча ёшидаги болаларнинг асосий фаолиятидир.
 2. Болани уйин фаолияти хакидаги карашларини айтиб утинг.
 3. Уйинни кандай турлари бор?

Таянч тушунчалар.

Асосий фаолият; роли-сюжетли уйинлар; дидактик уйинлар; характерли-коидали уйинлар; интеллектуал уйинлар.

Мавзу 6. Богча ёши даврининг психологик хусусиятлари.

 Режа:

 1. Богча ёши болаларининг сенсор тараккиёти.
 2. Богча ёши болаларининг аклий тараккиёти.
 3. Богча ёши болаларида хис-туйгулар ва ироданинг куриниши.
 4. Болани мактаб таълимига тайёрлашнинг психологик масалалари.

Боланинг 3 ёшдан 7 ёшгача булган богча ёши болалик даврининг ката бир кисмини ташкил тади. Асосан манна шу даврдан бошлаб боланинг мустакил фаолиятлари ривожланади хамда шахсий индивидуал хусусиятлари (инсоний фазилатлари)  таркиб топа бошлайди. Машхур рус педагогларидан П.Ф.Лестгафнинг фикрича, инсоннинг богча ёшидаги даври шундай бир даврки, анна шу давр мобайнида келгусида кандай характер хислатлари пайдо булиши белгиланади ва ахлокий сифатларининг асослари юзага келади.

Бола богча ёшига етгач, унинг психик тараккиётида жиддий узгаришлар юзага келади. Чунки худди анна шу даврдан бошлаб боланинг мустакил фаолияти анчагина кучая бошлайди. Богча ёшидаги бола мустакил фаолиятда булла олиши учун зарур булган иккита кудратли кучга эга. Биринчидан, маълум даражада узига буйсундирилган харакат аппаратига, иккинчидан эса, атрофидаги ката одамлар ва уз тенгдошлари билан бир кадар эркин  муносабатда булла оладиган нуткка эга. Мана шунинг учун бу ёшдаги болаларнинг хулк-атворлари, хатти-харакатлари, кизикиш ва эхтиёжлари богчага тарбия ёшидаги болаларникидан кескин фарк килади. Бу эса, уз навбатида, богча ёшидаги болалар билан  богчагача тарбия ёшидаги болалар таълим-тарбиясига хам утрлича  муносабатда булишни такозо килади. Богча ёшидаги даврда боланинг барча психик жараёнлари жадал ривожлана бориб, унинг ташки мухит билан булган муносабатларида анчагина узгаришларни юзага келтиради. Бир томондан, бола богча ёшига етгач, катталарнинг доимий ёрдамларидан анча озод булиб, улардан бир кадар узоклашади, иккинчи томондан, катталар билан булган муносабатлари мураккаб, куп томонлама характер касб эта бошлайди. Шу нарса характерлики, кичик богча ёшидаги бола димий ёрдам ва гамхурлик талаб киладиган объектдан секин-асталик билан оила холида богча болалар группасининг фаол аъзосига айлана бошлайди. Демак, бу даврдан бошлаб, мухтожликдан кутилиб, узи хам бошкаларга маълум даражада ёрдам бера оладиган, узининг бурчи, вазифалари, кизикишлари хамда   хилма-хил эхтиёжларига эга булган шахсга, жамоа аъзосига айлана бошлайди.

Богча ёшидаги болаларнинг психик жихатдан ривожланишларида уларда пайдо буладиган хилма-хил эхтиёж ва кизикишлар болаларни у ёки бу харакатга ундовчи, уларни ишга солувчи (омил) хисобланади. Маълумки, илк ёшдаги болаларда (Янги чакалокларда) асосан органик эхтиёжлар (масалан: овкатланиш, ташкаликни кондириш, ухлаш каби) мавжуд булади. Богчагача тарбия ёшидаги болалар эса бундаё органик эхтиёжлардан ташкари ижтимоий  ва интеллектуал эхтиёжларнинг дастлабки куртаклари юзага кела бошлайди.  Масалан: богчагача тарбия ёшидаги болалар яхши гапира олмасалар хам, хаддан ташкари кизикувчан буладилар. Улар кузларига куринган хар бир нарсани куллари билан тимирскилаб ушлаб кургунларича тиниб тинчимайдилар. Богчагача тарбия ёшидаги болаларда учрайдиган манашундай кизикувчанлик уларда интеллектуал эхтиёжларнинг юзага келаётганидан далолат беради. Богча ёшидаги болаларда ижтимоий интеллектуал ва ахлокий эхтиёжлар яккол курина бошлайди. Агар богчагача тарбия ёшидаги бола узок вакт давомида ёлгиз узи бирон уйинчок билан машгул булиб утира олса, богча ёшидаги (хусусан урта ва ката группа болалари) бола бундай ёлгиз уйнашга токат кила олмайди. Уларда узларига якин булаган  катта одамлар ва теглошлари билан муносабатда булиш эхтиёжи тугилади. Улар тор оила доирасидаги муносабатлар билан уз эхтиёжларини кондира олмай кенгрок доирадаги муносабатларга интила бошлайдилар. Натижада бу ёшдаги болаларнинг ижтимоий муносабат ва фаолият доиралари тобора кенгайиб боради. Богча ёшидаги болалар табиатларига хос булган кучли эхтиёжлардан яна бири хар нарсани билиб олишга булган эхтиёждир. Боланинг фаолият доираси кенгайган сари атрофидаги нарсаларни билишга каратилган эхтиёжлари хам орта боради. Бунга сабаб болада турмуш тажрибасининг озлигидир. Хар бир нарса бола учун янгилик булиб туюлади ва бола уни хар томонлама билиб олишга интила беради. Шунинг учун хам улар жуда куп саволлар беради. Богча ёшидаги болаларнинг психик жихатдан ривожланишларида богча мухити жуда ката роль уйнайди. Богчадаги тартиб , интизом ва турли-туман таълимий машгулотлар болаларда юксак ижтимоий, интеллектуал, ахлокий ва гигиеник эхтиёжларнинг гармоник равишда юзага келиш учун шароит тугдиради. Психология нуктаи назаридан Караганда, одатлар уз мохияти жихатидан эхтиёжга якин нарсалардир. Бошкача килиб айтганда, турлича одатлар кундалик хаётда такрорлана бериши натижасида вужудимизга жуда сингиб кетиб, эхтиёжга айланиб колади. Шунинг учун болаларда ижобий ва фойдали эхтиёжларни тарбиялаш деганда уларда ижобий ва фойдали одатларни хосил килишни тушунамиз. Богча ёшидаги даврда хосил килинган мустахкам ижобий одатлар (эхтиёжлар) кишининг бутун умри давомида сакланиб колади. Богча ёшидаги болаларнинг психик жихатдан ривожланишларида кизикишнинг хам роли гоят каттадир. Кизикиш, худди эхтиёж каби, болани бирон фаолиятга ундовчи (харакатга солувчи) омиллардан биридир.  Кизикиш деганда, биз вокеликдаги нарса ва ходисаларни бирмунча чукуррок билишга каратилган махсус интилишни тушунамиз. Демак, кизикиш билиш жараёни билан боглик булган хар бир шахснинг мураккаб сифатидир. Богча ёшидаги болалар хама нарсаларга бирдек кизика бермайдилар.Улар айрим нарсаларга  купрок, бошка бир нарсаларга камрок кизикадилар. Лекин богча ёшидаги болаларнинг кизикишлари ката одамлардаги каби бир нарсага нисбатан катъий хамда мустахкам булмай, бир нарсадан  иккинчи бир нарсага тез-тез куниб туради. Бундан ташкари, богча ёшидаги болаларнинг кизикишлари жуда таркок ва юзаки булади. Улар нарса ва ходисаларнинг мохияти ёки натижаларига эмас, балки шу нарса ва ходисаларнинг узигагина кизикадилар. Шу сабабли богча ёшидаги болаларда асосан бекарор ва бевосита кизикишлар устун туради. Тарбиячи богчада турли машгулотлар, экскурсиялар, сухбатлар утказиш ва китоблар укиб бериш  болаларда марказлашган баркарор кизикишларни юзага келтиришга харакат килишлари лозим.

Бола психологиясининг ривожланишида кизикишнинг ахамияти шундаки, бола кизиккан нарсасининг мумкин кадар чукуррок билишга тиришади. Бинобарин, узок вакт давомида кизиккан нарсаси билан шугулланишдан зерикмайди. Бу эса, уз навбатида, боланинг диккати, иродаси каби мухим психик жараёнларини ривожлантириш хамда мустахкамлашга ёрдам беради. Болаларда бирор сохага нисбатан барвакт юзага келган кизикиш келажакда уларнинг шу сохасини яхши эгаллашлари учун кандайдир тайёргарлик ролини уйнайди.

Богчада болаларнинг биргаликда таълим-тарбия олишлари, биргаликда уйнашлари ва биргаликда овкатланишлари уларда коллективизм туйгусини юзага келтира бошлайди. Купчилик булиб бир уйинни уйнаш ёки бирон вазифани бажаришда уз хатти-харакатларини келишиб олиш, ролларни таксимлаш ва бир-бирларига ёрдам бериш каби  коллектив хаётига оид фазилатлар намоён булла бошлайди. Бирок богча ёшидаги даврда болалар коллективи эндигина таркиб топа бошлаётганини унутмаслик лозим. Болалар коллективини мустахкамлашда уларнинг коллективдаги  эндигина юзага келаётган узаро мураккаб муносабатлари, яъни бир-бирига буйсуниш, бир-бирига ён босиш каби муносабатлар катта роль уйнайди хамда болаларнинг психик тараккиётига ёрдам беради.

Болаларнинг бундай уйинларида пала-партишлик, тартибсизлик йук.Чунончи, улар кугирчокларини ювинтирадилар, кийинтирадилар, овкатлантирадилар сунгра богчага олиб борадилар, ухлатадилар ва х.к. бундай катъий тартиб билан амалга оширилади. Ана шундай тартибли, системали фаолиятда булишга одатланиш богча ёшидаги болалар шахсий хислатларининг таркиб топиши учун катта ахамиятга эга. Богча ёшидаги болалар жисмоний ва психик жихатдан хам етарли даражада ривожланганликлари туфайли улар оддийгина мехнат топширкларини бажара оладилар. Болаларнинг ижодий харакатлари асосан уйин хамда тасвирий санъат фаолиятида (расм чизиш, лой иши, когоздан хар нарсалар ясаш каби) намоён булади. Болалар узларининг уйин ва тасвирий фаолиятларида катталарнинг мехнатларини танкидий тарзда кайта тиклаб, мехнат хаётини фаол равишда узлаштира бошлайдилар. Бу уларнинг мехнат фаолиятига тайёрланишларида ката ахамиятга эгадир.

Богча ёшидаги болаларнинг уз хатти-харакатларини маълум вазифаларни адо этишга буйсундира олишлари, тобора кучайиб бораётган кизикиш ва эришган аклий тараккиёт даражалари уларни маълум таълимий программа асосида тарбиялаш имконини беради. Богчада тугри йулга куйилган тарбиявий ишлар болаларда мехнат фаолиятининг дастлабки белгилари хамда билимга кизикишни таркиб топтиради.

Богча хаётининг куп киррали ва сермазмунлиги болалар билиш фаолиятларининг кенгайишига хамда чукурлашишига ёрдам беради. Бу эса асосий билиш жараёнлари булиши-идрок , тасаввур, хотира ва тафаккур каби жараёнларнинг характерини узгартириб юборади. Богчагача тарбия ёшидаги болаларда бу жараёнлар уларнинг уйин ёки бирон амалий фаолиятлари билан бирга намоён булади. Масалан, кичик ёшдаги болалар Бирон нарса билан машгул булиб турганларида уни идрок киладилар, илгари хам шу нарса билан машгул булганларини эслайдилар ва уни анализ ва синтез килиб курадилар. Богча ёшидаги болаларда эса бу асосий билишижараёнлари бир-биридан дифференциялашган (ажратилган) булади. Богча ёшидаги бола бирон уйинфаолияти ёки бирон нарса билан  машгул булиши жараёнидагина эмас, балки бундай амалий фаолиятдан ташкари хам бирор нарса ёки ходисани идрок килиши, тасаввур этиши, эсида олиб колиши, эсига тушуриши хамда оддий тарзда тафаккур килиши мумкин. Шунинг учун боланинг богча ёшидаги даврида анна шу асосий психик жараёнлари ва хусусан тафаккур хамда нутк жараёнлари жадал ривожланади. Болалар катталар билан булган муносабатларида нарса ва ходисалар хакида элемантар тушунчалар системасини эгаллаб олиб, тафаккур килишга ургана бошлайдилар. Кичик ва богча ёшидаги болаларга хос булган «нимага?», «нима килади?», «нима кераги бор?» каби куп саволлар уларни нарса ва ходисаларнинг сабаблари хакида фикр юрита бошлаётганликларидан дарак беради. Богча ёшидаги болаларнинг  хис-туйгулари нихоятда кучли булади. Уларнинг барча хатти-харакатлари кутаринки хиссий холатда утади.  Бундан ташкари, богча ёшидаги болаларнинг хис-туйгулари чукур ва мустахкам булла бошлайди. Болаларда богча ёшидан бошлаб ахлокий, интеллектуал ва эстетик хиссиётларнинг энг сода турлари юзага кела бошлайди. Богча ёшидан юошлаб болаларда ирода ва иродавий сифатлар хам тез ривожлана бошлайди. Уларда узининг бутун хатти-харакатларини онгли равишда куйилган умумий бир максадга буйсундириш укуви юзага кела бошлайди.

Богча ёшидаги болаларда айрим психик жараёнларнинг ривожланиши билан бирга уларнинг шахси ва шахсий хислатлари хам таркиб топа бошлайди. Боланинг ташки мухитдаги нарса ва ходисалар хамда узига нисбатан булган тугри, окилона муносабатларининг асоси худи шу даврда юзага келади. Бундан ташкари, богча ёшидаги даврда боланинг кобилиятлари тез ривожланиб, янги-янги эхтиёжлар ва кизикишлари хосил булади. Бола шахсининг ана шундай ривожланиб бориши натижасида унинг характерига оид хислатлар намоён була  бошлайди. Богча ёшидаги даврда болада кандай характер хислатлари тарбияланса , бу хислатлар боланинг мактаб ёшидаги даврида ва хатто ката одам булиб етишганида хам намоён булади. Шунинг учун бошка ёшдаги даврида болада ижобий шахсий хислатларнинг таркиб топишига алохида ахамият бериш зарур. Болалар богча ёшидан бошлаб хулк-атворининг ахлокий нормалари ва коидаларини интенсив равишда узгартира бошлайдилар. Улар узларининг у ёки бу хатти-харакатларига катталар томонидан бериладиган бахоларга зур кизикиш билан карайдилар. Шунинг учун улар хамиша нима яхши-ю, нима ёмонлигини, кандай харакат тугри-ю кандай харакат нотугрилигини аниклашга интиладилар. Бундай ишда болаларга хамиша ёрдам бериш керак, уларнинг бундай харакатларини куллаб-кувватлаш лозим. Лекин шуни эсдан чикармаслик керакки, ахлокий норма

Ва коидаларни амалда катталар хамда уз тенгдошлари билан булган муносабатларида куллай олиш тажрибасига эга булиши керак. Шундагина бу ахлокий норма ва коидаларни сингдира олади. Ана шуни назарда тутиб, болалар билан булган муносабатда ахлок нормалари ва коидаларидан мутлоко четга чикмай, бу сохада уларга намуналар курсатиши керак. Шундай килиб, юкорида айтиб утганимиздек, боланинг богча ёшидаги даврида унинг факат психик жараёнларигина эмас, балки шахси хамда шахсий сифатлари хам камол топади. Мактабга бориш болаларнинг хаётида жуда ката вокеадир. Мактаб хаёти болаларга Янги бир дунёни очиб беради, мактаб даврида болаларнинг асосий фаолиятлари узгаради. Мактаб ёшидан бошлаб болаларнинг асосий фаолиятлари, асосий вазифалари укиш, фан асосларини пухта узгартириш  булиб колади. Етти ёшли болалар учун Янги фаолият булган укиш улардан Янги сифат, янги хусусиятларга  эга булишларини  талаб килади.  Укиш фаолияти учун болаларда баркарор диккат, уткир зехн, мустахкам хотира, бир кадар тафаккур, яхши нутк, ирода  ва шунинг билан бирга мустакиллик, батартиблик хислари булиши керак. Болаларнинг мактабга утишлари уларнинг яслидан богчага утишларига Караганда мураккаб боскичдир. Шуни хам назарда тутиш лозимки болалар мактабга утишлари натижасида уларнинг ижтимоий холатларида хам узгаришлар юз беради. Масалан: етти ёшга якинлашган  болалар богчада «ката», яъни ката группа болалари деб хисобланар эдилар. Мактабга утишлари билан яна «энг кичиклар» каторига тушиб коладилар. Етти ёшдаги болаларнинг мактабга утишлари билан юзага келадиган анна шундай жиддий узгаришларни назарда тутиб, уларни мактабдаги янги хаётга хар томонлама тайёрлаш керак. Маълумки, болалар богчасининг асосий вазифаларидан бири болаларга хар томонлама тарбия бериб, уларни тараккиёт даражаларининг мактабда укий оладиган килишдан иборатдир. Бу эса уз навбатида мактабдаги укиш ишлари билан богчадаги таълим-тарбия ишлари уртасида маълум изчиллик булишини талаб килади.

Богчада болаларнинг жисмоний усишларига канчалик эътибор берилса, унинг аклий ва айлокий усишларига хам шунчалик эътибор берилади. Болаларнинг мактабга чикишлари доимо назарда тутилиб улар билан утказиладиган таълимий машгулотларда болаларнинг идроки, диккати, тасаввури, хотиралари, хаёл хамда тафаккурлари, иродавий сифатлари системали равишда тараккий эттириб борилади.

Шуни алохида таъкидлаб утиш лозимки, болаларни мактабдаги укиш жараёнига тайёрлашда уларнинг нуткини устириш жуда зарурий шартлардандир. Бу масалани уз даврида машхур рус педагогларидан К.Д.Ушинский хам таъкидлабутган эди. К.Д.Ушинскийнинг курсатишича, болаларнинг нуткни эгаллашлари уларнинг мактабдаги укишга тайёр эканликларини курсатувчи энг ишончли далилдир. Шунинг учун мактабдаги укишга тайёрлашда уларнинг уз она тилларини яхши, пухта урганишларига, яъни суз бойлигини орттиришга, тугри талаффуз килишларига ва тула хамда тугри жумла туза олишларига ахамият бериш керак.  Богча болаларини мактабга тайёрлашда уларнинг кизикишларидан фойдаланиш лозим. Ката группа болалари мактаб хаёти билан жуда кизика бошлайдилар. Богча болаларидаги бундай кизикишни тарбиячи куллаб-кувватлаши ва янада ортириб бориши керак. Бунинг учун мактаб ва унда укиш хакида кизикарли сухбатлар утказиш хамда якин атрофдаги мактабга  экскурсия уюштириш яхши натижа беради. Шу  нарса диккатга сазоворки, богчалардаги  етти ёшга тулган болаларнинг хаммаси хам мактабдаги укиш машгулотларига баб-баравар тайёр булавермайдилар. Айрим болалар мактабдаги янги шароитга тез киришиб кета олмайдилар. Уларда укиш машгулотлари учун кандайдир бир хусусият етмаётгандек куринади.  Бу уринда шундай бир савол тугилади. Болаларни кай пайтда психологик жихатдан мактабдаги укиш жараёнига тайёр деб хисоблаш мумкин? Айрим психологларнинг фикрича, бола мактабда укиш учун атрофдаги нарса ва ходисаларга доир анчагина тасаввур ва тушунчаларга эга булиши хамда маълум даражада аклий жихатдан усган булиши лозим. Лекин бу боланинг укишга тайёр эканлигини аниклашда хал килувчи омил эмас, чунки бу ерда ёш масаласи хам бор. Бошка бир омиллар эса боланинг укишга тайёр эканини аниклашдаги асосий нарса ирода сифатларининг етилганлигидадир  дейдилар. Бу фикр бир ёкламаликка йул куйишдан бошка нарса эмас. Етти ёшга тулиш даври гудакликнинг туглланиши ва усмирликнинг бошланиши даврига тугри келади. Худи ана шу даврдан бошлаб болаларда уз-узини англаш таркиб топа бошлайди. Шунинг учун хам шу даврдан бошлаб болаларни системали укитишга утиш максадга мувофикдир. Х.Д, Ушинскийнинг фикрича, боланинг мактабдаги укиш фаолиятига тайёрлиги айрим психик жараёнларнинг таракиёт даражаси билангина эмас,балки бола шахсининг умимий тараккиёт даражаси билан аникланади. Шундай килиб,боланинг мактабдаги укишга тайёрлиги шахсни ижтимоий етуклик боскичларидан биридир.Лекин ижтимоий таракиётнинг бундай етуклик боскичига бола уз-узидан кутарилмайди.Уни бу боскичга богчадаги ва оиладаги бутун таълим-тарбия иши кутаради.Бола етти ёшга тулганда у жисмоний жихатдан анча усади,узини идора килишга,ножуя хатти-харакатлардан узини тийишга,хулк-атвор коидаларини узлаштиришга харакат килади.Уузини бемалол эплайдиган булади,уз кучига яраша мехнат кила олади,коллективда яшашга куника бошлайди.Бу даврда боланинг турмуш тажрибаси анчагина ортади,куп нарсаларни номини ва улардан кандай фойдаланишни билади.Хотираси ва тасаввурлари усиб,купгина шеър ва хикояларни ёддан билиб олади. Етти ёшли боланинг нутки маълум даражада ривожаланиб, Суз запаслари купаяди, натижада у уз уртоклари ва катталар билан эркин сухбат киладиган булади. Етти ёшга тулган болаларда харакатлар хам мустахкамланади.Укайчи,

игна,калам,ручка каби куроллардан фойдаланиш малакасини эгалай бошлайди.Бирок бу даврда хам болада беихтиёр фаоллик хам устунлик килади.Шу сабабли болани кизиктирадиган ёки унга кучли таъсир киладиган нарсалар унинг диккатини узига жалб килади.Шуни хам айтиш керакки,етти ёшли бола мактабга чиккандан кейин хаки хам жуда катта урин эгаллайди. Бола укиш машгулотларидан буш пайтида хар- хил уйинларни уйнашда давом этаверади. Уйин протцессида бола уз-узини идора килишга, уз харакатларини  уйин коидаларига буй сундиришга жавобгарликни сезишга, коллектив манфаатини устун куйишга одатланади. Уйин ва богчадаги дитактик машгулотлар жараёнида болаларнинг акл идроки, хотира ва тафаккури усади. Буар уз навбатида, боланинг мактабда укий олиши учун психологик замин тайёрлайди. Бундай заминни тайёрлаш ва мустахкамлашда, албатта оилада хамда болалар богчасида олиб борилган таълим тарбия ишлари хал килувчи ахамиятга эгадир.

Мустахкамлаш учун саволлар:

 1. Сенсор тараккиёт деганда нимани тушунасиз?
 2. Боланинг аклий тараккиёти хакида гапириб Беринг.
 3. Болани мактаб таълимига жисмоний ва психологик тайёргарлиги нималардан иборат?

Таянч иборалар.

Сенсор тараккиёт; баркарор диккат, механик эсда олиб колиш;  мантикий эсда олиб колиш; богланишли нутк; маъноли нутк; кургазмали-образли тафаккур; тасаввур хаёли; ижодий хаёл.

Адабиётлар руйхати.

 1. И.Каримов. «Баркамол авлод орзуси». 1998 й.
 2. И.Каримов. «Маънавият юксалиш йулида». 1999 й.
 3. И.Каримов. «Узбекистон XXI аср бусагасида» 1992 й.
 4. М.Вохидов. «Болалар психологияси». Тошкент. 1992 й.
 5. К.Даминов. У.Отавалиев. Х.Иброхимов. «Психологиядан топшириклар» Тошкент. 1992 й.
 6. П.Левентуев. А.Аскархужаев. В.Чудновский. М.Вохидов. «Болалар психологияси очерклари» .
 7. Г.Капюшен, М.Дерюгина, «Йургакдан мактабгача». 1996 й.
 8. П.Хохлова. «Психологиядан семинар ва лаборатория машгулотлари». 1992 й.
 9. Э.Гозиев. «Психология». Тошкент. 1992 й.
 10. К.Абдуллаева. «Нутк устириш». 1990 й.


Ctrl
Enter
Хато топдизнигзми?
Матнни танланг ва Ctrl+Enter тугмачаларини босинг
МУҲОКАМАЛАР
Изоҳларнинг минимал узунлиги 50 та белгидан иборат. шарҳлар бошқарилади
Ҳеч қандай изоҳ йўқ. Сиз биринчи бўлишингиз мумкин!
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Қизиқ мақолалар
"Талабалар учун" бўлими бўйича